Contopire

Sentinţă penală 307 din 13.02.2009


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  ................. - SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.

Şedinţa  publica din data de

Instanţa  constituită din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 4

Bucureşti a fost reprezentat de procuror  .

Pe rol pronuntarea asupra  cauzei penale de faţă privind pe petentul S.M.D.,

avand ca obiect cerere de contopire pedepse.

 Dezbaterile si cuvantul partilor au avut loc la data de ............., fiind consemnate

in incheierea de şedinţă de la acea data, care face parte integranta din prezenta

hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea

succesiv la data de .......... si mai apoi la ..........., când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ............. sub nr.

.............., petentul condamnat S.M.I., deţinut în cadrul ..................., a solicitat

contopirea pedepselor pe care le are de executat.

La dosar au fost depuse în copii sentinţele penale solicitate la Judecătoria

............... şi prin Ministerul Justiţiei şi fişa de cazier judiciar a petentului condamnat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ............... emisă în data de .............. de ...............,

confirmată în data de ............. de Curtea de Apel ................, definitivă în data de

................ petentul condamnat a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi

20.000 de euro amendă, pedeapsă ce ulterior a fost graţiată parţial, fiind redusă

pedeapsa astfel aplicată la 4 ani şi 4 luni închisoare şi 14.2000 euro amendă.

Prin s. pen. nr. ............. pron. de Judecătoria ............., astfel cum a fost

modificată prin decizia penală nr. ........... pron. de Curtea de Apel ............. petentul a

fost condamnat la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C. pen. după executarea pedepsei principale.

Cu privire la cererea formulată în cauză instanţa reţine că pedepsele aplicate pot

fi modificate potrivit art. 449 C.p.p. dacă se constată existenţa în cauză a dispoziţiilor

privind recidiva.

De asemenea potrivit art. 119 din Legea nr. 302/2004 recunoaşterea unei

sentinţe penale pronunţate în străinătate se poate face pe cale incidentală în cadrul

unui proces penal în curs, de către procuror în faza de urmărire sau de către instanţa de

judecată în faţa căreia cauza este pendinte, aplicându-se dispoziţiile prev. la art. 115-

117 din acelaşi act normativ.

În acest sens instanţa va constata că petentul a fost condamnat prin sentinţa

penală nr. ................. emisă în data de ............ de G.U.P. Tribunalul din ..............,

confirmată în data de ................. de Curtea de Apel ................, definitivă în data de

............... pentru următoarele infracţiuni:

1.art. 110, 81 CPV şi 600 bis Cod penal (art. 329 alin. 1, 3 Cod penal român).

2.art. 110 şi 81 CPV Cod Penal, 3 nr. 8 şi 4 nr. 7 din Legea nr. 75 din 20.2.1958

(art. 329 alin. 1 Cod penal român).

3.art. 110 Cod Penal şi 23 alin. 3 - ter din decretul legislativ nr. 286/98 (art. 329

alin. 2 Cod penal român).

4.art. 2 şi 7 din Legea nr. 895 din 2 octombrie 1967 (art. 279 alin. 1 Cod penal

român).

5.art. 697 Cod penal (art. 279 alin. 1 Cod penal român).

Având în vedere aceste aspecte instanţa constată îndeplinite condiţiile prev. de

lege pentru recunoaştere motiv pentru care în baza art. 119 rap. la art. 115 - 117 din

Legea nr. 302/2004 va recunoaşte sentinţa penală nr. ............... emisă în data de

................ de G.U.P. Tribunalul din ............., confirmată în data de ............. de Curtea

de Apel .............. definitivă în data de .................

 În baza art. 146 din Legea nr. Legea nr. 302/2004 va substitui pedepsei aplicate

prin sentinţa penală nr. ............... emisă în data de ................. de G.U.P. Tribunalul din

..............., confirmată în data de ................. de Curtea de Apel ............., definitivă în

data de ................. astfel cum a fost ulterior graţiată parţial prin Dispoziţia nr. ...............

emisă în data de ............. de G.I.P. Tribunalul din ............... (dispoziţie emisă în baza

Legii nr. 241/2006) o pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române respectiv

de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 50.000 lei amendă penală.

În legătură cu acest aspecte instanţa reţine că potrivit art. 146 din Legea nr.

302/2004 trebuie să se aplice o pedeapsă corespunzătoare celei aplicate prin sentinţa

penală ce este recunoscută, în limitele însă prev. de legislaţia internă. Acesta este

motivul pentru care instanţa a aplicat pedeapsa amenzii penale în cuantumul prev. de

art. 53 pct. 1 lit. c) C. pen., cuantumul aplicat prin sentinţa italiană fiind superior acestuia

maxim.

Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 37 alin.1 lit. a C. pen.

în condiţiile în care petentul a săvârşit mai multe infracţiuni pe teritoriul unui alt stat

înainte de începerea executării pedepsei aplicate prin s. pen. nr. ............... pron. de

Judecătoria ..............., astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. .................

pron. de Curtea de Apel .................., motiv pentru care va admite cererea petentului

condamnat.

În baza art. 39 alin. 1 C. pen. rap. la art. 34 lit. e şi art. 35 C. pen. va contopi

pedeapsa de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 50.000 lei amendă penală astfel

menţionată mai sus cu pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C. pen. aplicată prin s. pen. nr. ............... pron. de

Judecătoria ...................., astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. .............

pron. de Curtea de Apel ............... şi va aplica petentului pedeapsa cea mai grea, de 8

ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, petentul condamnat urmând să execute în

final pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare şi 50.000 lei amendă penală şi 3 (trei) ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C. pen. ca pedeapsă complementară

după executarea pedepsei principale.

Instanţa consideră că aplicarea sporului este necesară, având în vedere

perseverenţa infracţională a petentului condamnat. Aplicarea pedepsei celei mai grele,

fără un spor, ar putea crea petentului impresia de impunitate pentru unele din

infracţiunile săvârşite, ceea ce ar contraveni scopului educativ şi preventiv al

sancţiunilor penale.

În baza art. 71 C.pen., va interzice petentului condamnat drepturile prevăzute de

art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a şi b C.pen.

Instanţa va pune în vedere petentului condamnat dispoziţiile art. 631 Cod penal,

privind înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, în cazul sustragerii

cu rea-credinţă de la plata amenzii penale.

Va deduce din pedeapsa astfel aplicată perioada deja executată de la data de

................. la data de ................. şi de la data de ................. la zi (corespunzătoare

perioadei executate în baza sentinţei penală nr. .................. emisă în data de

....................... de G.U.P. Tribunalul din ................., confirmată în data de ............... de

Curtea de Apel ............., definitivă în data de ................. şi mai apoi de la predarea

către autorităţile române).

Va menţine măsurile de siguranţă dispuse prin s. pen. nr. 2972/15.10.2001 pron.

de Judecătoria .........., prin decizia penală nr. ................ pron. de Curtea de Apel ...........

şi prin sentinţa penală nr. ............ emisă în data de ........... de G.U.P. Tribunalul din

............., confirmată în data de .................. de Curtea de Apel .............., definitivă în

data de ..............

Va anulează Ordinul de Executare Pentru Detenţiune emis în data de ............. nr.

.............. de Procuratura de pe lângă Tribunalul din ............şi MEPI nr. ............... din

.............. emis de Judecătoria ............ şi va dispune emiterea unui nou mandat de

executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor

rămâne în sarcina statului.

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului

condamnat, în cuantum de 100 lei, se va vira din fondul MJ către Baroul Bucureşti (av.

oficiu ............. - delegaţie nr. ....................).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de către petentul condamnat S.M.I., fiul lui ........... şi

............., ns. la data de 20.07.1971, în prezent deţinut în PNT .....................

Constată că petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. ................ emisă

în data de ............. de G.U.P. Tribunalul din ............, confirmată în data de ............... de

Curtea de Apel ............, definitivă în data de .............. pentru următoarele infracţiuni:

6.art. 110, 81 CPV şi 600 bis Cod penal (art. 329 alin. 1, 3 Cod penal român).

7.art. 110 şi 81 CPV Cod Penal, 3 nr. 8 şi 4 nr. 7 din Legea nr. 75 din 20.2.1958

(art. 329 alin. 1 Cod penal român).

8.art. 110 Cod Penal şi 23 alin. 3 - ter din decretul legislativ nr. 286/98 (art. 329

alin. 2 Cod penal român).

9.art. 2 şi 7 din Legea nr. 895 din 2 octombrie 1967 (art. 279 alin. 1 Cod penal

român).

10.art. 697 Cod penal (art. 279 alin. 1 Cod penal român).

În baza art. 119 rap. la art. 115 - 117 din Legea nr. 302/2004 recunoaşte

sentinţa penală nr. ................... emisă în data de ................. de G.U.P. Tribunalul din

................, confirmată în data de ................... de Curtea de Apel ............., definitivă în

data de .....................

În baza art. 146 din Legea nr. Legea nr. 302/2004 substituie pedepsei aplicate

prin sentinţa penală nr. .............. emisă în data de ............. de G.U.P. Tribunalul din

............, confirmată în data de .............. de Curtea de Apel ............., definitivă în data de

................ astfel cum a fost ulterior graţiată parţial prin Dispoziţia nr. .............. emisă în

data de .............. de G.I.P. Tribunalul din ............ (dispoziţie emisă în baza Legii nr.

241/2006) o pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române respectiv de 4

(patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 50.000 lei amendă penală.

În baza art. 39 alin. 1 C. pen. rap. la art. 34 lit. e şi art. 35 C. pen. contopeşte

pedeapsa de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 50.000 lei amendă penală astfel

menţionată mai sus cu pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C. pen. aplicată prin s. pen. nr. ........... pron. de

Judecătoria .............., astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. ..................

pron. de Curtea de Apel .............. şi aplică petentului pedeapsa cea mai grea, de 8 ani

închisoare, sporită cu 1 an închisoare, petentul condamnat urmând să execute în final

pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare şi 50.000 lei amendă penală şi 3 (trei) ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C. pen. ca pedeapsă complementară

după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 C.pen., interzice petentului condamnat drepturile prevăzute de art.

64 alin. 1 lit. a teza a-II-a şi b C.pen.

Pune în vedere petentului condamnat dispoziţiile art. 631 Cod penal, privind

înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, în cazul sustragerii cu rea-

credinţă de la plata amenzii penale.

Deduce din pedeapsa astfel aplicată perioada deja executată de la data de

14.09.2000 la data de 11.06.2001 şi de la data de 20.10.2004 la zi (corespunzătoare

perioadei executate în baza sentinţei penală nr. .............. emisă în data de ............ de

G.U.P. Tribunalul din ................., confirmată în data de .............. de Curtea de Apel

..........., definitivă în data de ............ şi mai apoi de la predarea către autorităţile

române).

Menţine măsurile de siguranţă dispuse prin s. pen. nr. ........... pron. de

Judecătoria ........, prin decizia penală nr. .................. pron. de Curtea de Apel ..............

şi prin sentinţa penală nr. ................ emisă în data de .............. de G.U.P. Tribunalul din

..............., confirmată în data de ............... de Curtea de Apel .........., definitivă în data

de ................

Anulează Ordinul de Executare Pentru Detenţiune emis în data de ...............

nr. .............. de Procuratura de pe lângă ............ şi MEPI nr. ............. din ................

emis de Judecătoria .................... şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a

pedepsei închisorii.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în

sarcina statului.

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului

condamnat, în cuantum de 100 lei, se va vira din fondul MJ către Baroul Bucureşti (av.

oficiu .............. - delegaţie nr. ....................).

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare

pentru petentul condamnat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ......................

PREŞEDINTE,  GREFIER,

1