Sechestru asigurator

Decizie 215/R din 18.03.2009


Sechestru asigurator

Dosar nr. 122/268/2009 – decizia civilă nr. 215/R din 18.03.2009

Tribunalul constată că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege pentru cazul înfiinţării unui sechestru asigurător. Astfel, conform art.591 alin.1 Cod procedură civilă, „creditorul…poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune”.

În cauză, nu s-a făcut dovada de către intimatul-reclamant că a intentat, împotriva recurentului-pârât, acţiune prin care să-şi recupereze creanţa. În cererea prin care s-a solicitat înfiinţarea sechestrului asigurător se precizează că s-a anexat acestei cereri şi copie de pe acţiunea principală de recuperare a creanţei, însă această copie de pe acţiune nu există la dosarul cauzei.

Sub nr.122/268 din 23.01.2009, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Odorheiu-Secuiesc cererea formulată de reclamantul JZ în contradictoriu cu pârâtul AG, prin care a solicitat instanţei să dispună înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile ale pârâtului-debitor.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 03 martie 2008 a încheiat un contract de închiriere cu debitorul, obiectul contractului fiind darea în folosinţă de către debitor a unui teren în suprafaţă de 223 ha. pentru păşunatul animalelor.

În cadrul acestui contract părţile s-au înţeles că debitorul va plăti pentru creditor suma de 20.000 lei  cu titlu de chirie pentru folosinţa terenului. De asemenea s-a stabilit că avansul acestui contract este de 10.000 lei, reprezentând garanţii pentru obligaţiile contractuale,  stabilindu-se ca această sumă – 10.000 lei – să reprezinte 100 capete de oi pe care creditorul  le-a lăsat cu titlu de custodie pe seama chiriaşului Ardelean Gheorghe.

Tot prin acest contract s-a stabilit ca debitorul să-i predea eşalonat după cele 100 capete de oi 50 kg. caş în măsura şi în cantităţile solicitate de creditor.

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art.591-595 Cod procedură civilă. Reclamantul a achitat cauţiune în cuantum de 10% din valoarea contractului.

Pârâtul nu a depus întâmpinare.

Prin încheierea civilă nr.87 din 26.01.2009, pronunţată de Judecătoria Odorheiu-Secuiesc în dosarul nr.122/268/2009, s-a dispus admiterea cererii şi înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului, respectiv un tractor ARO U650 aflat la domiciliul lui BS, delegând pe executorul judecătoresc să aplice sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului până la concurenţa creanţei de 20.000 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria a reţinut că între părţi s-a încheiat la data de 02 martie 2008 un contract de închiriere, obiectul contractului fiind darea în folosinţă de către debitor a unui teren în suprafaţă de 223 ha. pentru păşunatul animalelor.

În cadrul acestui contract părţile s-au înţeles că debitorul va plăti pentru creditor suma de 20.000 lei  cu titlu de chirie pentru folosinţa terenului, stabilindu-se un avans de 10.000 lei reprezentând garanţii pentru obligaţiile contractuale,  stabilindu-se ca această sumă – 10.000 lei – să reprezinte 100 capete de oi pe care creditorul  le-a lăsat cu titlu de custodie pe seama chiriaşului AG. Tot prin acest contract s-a stabilit ca debitorul să-i predea eşalonat după cele 100 capete de oi 50 kg. caş în măsura şi în cantităţile solicitate de creditor.

Judecătoria a reţinut că debitorul nu şi-a onorat obligaţiile contractuale asumate: nu a achitat suma prevăzută în contract, nu i-a predat creditorului caş după cele 100 capete de oi şi a plecat fără să-i fi predat creditorului cele 100 capete de oi.

Dat fiind faptul că debitorul a plecat, părăsind cu toate bunurile sale suprafaţa de 223 ha. luate în chirie, fără să-i achite datoriile acumulate faţă de  creditor, instanţa  de fond a  considerat că în speţă sunt întrunite prev. art.591 alin.1 C.pr.civ., în consecinţă a admis cererea formulată de creditorul JZ împotriva debitorului AG şi a dispus înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului, respectiv un tractor ARO U650 aflat la domiciliul lui BS.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul AG. Acesta a fost înregistrat la Judecătoria Odorheiu-Secuiesc la data de 05.02.2009.

Recurentul a solicitat admiterea recursului, arătând că nu se poate admite ca intimatul-reclamant să beneficieze şi de subvenţia de la U.E. de 50 EURO pe hectar. Arată, de asemenea, că contractul de locaţiune este nul de drept întrucât nu este autentificat şi nu este avizat de Agenţia de Plăţi, conform normelor europene.

Analizând cererea de recurs, Tribunalul constată că motivele expuse de recurent în cererea sa se încadrează în prevederile art.304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele legalităţii şi temeiniciei în sensul prevăzut de art.304/1 Cod procedură civilă, constată că recursul este întemeiat.

Tribunalul constată că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege pentru cazul înfiinţării unui sechestru asigurător. Astfel, conform art.591 alin.1 Cod procedură civilă, „creditorul…poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune”.

În cauză, nu s-a făcut dovada de către intimatul-reclamant că a intentat, împotriva recurentului-pârât, acţiune prin care să-şi recupereze creanţa. În cererea prin care s-a solicitat înfiinţarea sechestrului asigurător se precizează că s-a anexat acestei cereri şi copie de pe acţiunea principală de recuperare a creanţei, însă această copie de pe acţiune nu există la dosarul cauzei.

Pentru a se înlătura orice nelămurire, s-au făcut verificări, prin notă telefonică, la grefa Judecătoriei Odorheiu-Secuiesc, fiind comunicat faptul că singurul dosar, având ca părţi pe JZ şi AG, înregistrat la Judecătoria Odorheiu-Secuiesc, este prezentul dosar. 

Având în vedere aceste considerente, Tribunalul va admite recursul, va modifica în tot încheierea civilă nr.87 din 26.01.2009 a Judecătoriei Odorheiu-Secuiesc, în sensul că va respinge cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător şi va dispune restituirea către reclamant a cauţiunii de 200 lei ce a fost achitată cu recipisa de consemnare nr.291015/1 din 27.01.2009 emisă de CEC Bank S.A.