Pretenţii

Sentinţă comercială 6C din 08.01.2010


Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Sibiu sub numărul 2836/306/2009 reclamanta S.C S.A. obligarea pârâtei la plata sumei de 30536,60 lei, reprezentând chirie datorată pentru spaţii închiriate în vederea desfăşurării unor activităţi de producţie şi contravaloarea utilităţilor consumate în spaţiile respective, cu cheltuieli de judecată.

Judecătoria Sibiu, în dosar nr. 2836/306/2009, prin sentinţa civilă nr. 411 din 11.06.2009 a admis cererea reclamantei şi a obligat pârâta la plata sumei de 30536,60 lei cu tiltul de chirie şi utilităţi şi cheltuieli de judecată în sumă de 1698 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanta deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în baza unui raport contractual valabil încheiat în temeiul art. 969-970 cc.

Împotriva acestei hotărâri, în termenul legal prevăzut de art. 301 cpc a declarat recurs pârâta SC SRL solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii reclamantei.

În motivarea recursului recurenta pârâtă arată că sentinţa civilă recurată cuprinde motive contradictorii şi străine de natura pricinii şi este dată cu aplicarea greşită a legii, motivarea fiind sumară  şi neconvingătoare.

Recursul nu a fost timbrat conform art. 11 raportat la art. 20 din L 146/1997.

Recurenta a fost citată regulamentar în conformitate cu dispoziţiile art. 85 şi următoarele Cpc, cu menţiunea obligaţiei plăţii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar în cuantum de 861,5 lei şi respectiv 0,5 lei.

La termenul din 08.01.2010 recurenta citată cu menţiunea plăţii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei legale prevăzută de L 146/1997.

Tribunalul, având în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 20 alin 1 din L 146/1997 taxele judiciare se plătesc anticipat şi constatând că recurenta nu a dat curs dispoziţiilor instanţei, faţă de cererea intimatei pentru termenul din 08.01.2010, va face aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997, sancţionând conduita recurentei cu anularea cererii de recurs pentru neîndeplinirea obligaţiei legale de plată a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează  ca netimbrat  recursul  formulat  de  recurenta  SC  SRL, cu sed. în Sibiu, împotriva sentinţei civile nr.4191/11.06.2009, pronunţată de Judecătoria Sibiu în dos.nr.2836/306/2009.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 8 ianuarie 2010.