Drepturi băneşti

Sentinţă civilă 61 din 04.05.2009


Dosar nr. 558/109/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 842CM

Şedinţa publică de la 04 Mai 2009

?

Pe rol soluţionarea în primă instanţă a cererii de chemare în judecată formulată de, în numele şi pentru reclamanţii-membrii de sindicat......................., în contradictoriu cu pârâtele........................., având ca obiect drepturi băneşti.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 30.04.2009 când susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 06.01.2009 ..................................a formulat acţiune în numele şi pentru reclamanţii, membri de sindicat, ..........................................., în contradictoriu cu pârâtele ............................solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligaţi la plata retroactivă a diferenţelor de drepturi salariale reprezentând contravaloarea sporului de 10% din salariu de bază, pentru condiţii penibile, pentru personalul nedidactic – îngrijitori, fochişti, paznici, bucătari, etc. – pe o perioadă de 3 ani anterioară introducerii acţiunii, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, precum şi obligarea pârâtelor la acordarea sporului de 10%din salariul de bază pentru condiţii penibile şi după pronunţarea hotărârii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii se arată că în data de 31.01.205 a fost înregistrat la ..................sub nr. 2001/31.01.2005, ..........................pe anii 2005-2006 iar în art. 40 alin. 3 lit. a se menţionează că salariaţii beneficiază de un spor de 10% din salariul de bază pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile. De asemenea, în art. 41 alin. 3 lit. a din ...............................pe anii 2007-2010 s-a menţinut aceeaşi dispoziţie. S-au invocat, de asemenea, dispoziţiile art. 100 din ..............................pe anii 2005-2006, respectiv cele ale art. 101 din ............................pe anii 2007-2010, potrivit cărora, „drepturile prevăzute în contratele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de muncă”, fiind aplicabile tuturor salariaţilor încadraţi în unităţile din ţară, indiferent de forma de capital social.

Din actele dosarului tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanţii – membri de sindicat – sunt salariaţi ai Şcolii......, fiind angajaţi în funcţii de îngrijitori.

Potrivit art. 40 alin. 3 lit. a din ....................................pe anii 2005-2006, respectiv art. 41 alin. 3 lit. a din ............................................pe anii 2007-2010, salariaţii pot beneficia de un spor de 10% din salariul de bază pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile

Reclamanţii susţin că desfăşoară respectiva activitate în condiţii penibile, drept pentru care sunt îndreptăţiţi să primească acest spor. Aceştia nu au menţionat însă în ce constă penibilitatea muncii pe care o prestează, aşa încât tribunalul a analizat în concret atribuţiile fiecărui reclamant, cuprinse în fişa de post a fiecăruia.

Astfel, un salariat încadrat în funcţia de îngrijitor are, printre alte atribuţii: ştergerea prafului, măturatul, spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, pardoselii, pereţilor,curăţenia toaletelor, curăţenia sălilor de clasă, etc.

După cum se poate observa, se poate vorbi despre acest personal că prestează activităţi ce pot fi considerate penibile, aşa încât, în temeiul art. art. 40 alin. 3 lit. a din ......................pe anii 2005-2006, respectiv art. 41 alin. 3 lit. a din ..................................pe anii 2007-2010, coroborat cu art. 236 alin. 4, art. 238 alin. 2 din Codul muncii, urmează a admite solicitarea reclamantelor privind acordarea sporului de 10% pentru condiţii penibile, pentru intervalul 06.01.2006 – 04.05.2009, raportat la perioada efectiv lucrată de fiecare dintre reclamanţi.

În temeiul art. 161 alin. 4 din Codul muncii, urmează ca aceste drepturi să fie actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 coroborate cu prevederile OG nr.17/2006, în calitate de ordonator secundar de credite, va fi obligat pârâta .......................să vireze celeilalte pârâte fondurile necesare achitării drepturilor băneşti menţionate.

În privinţa cheltuielilor de judecată solicitate de către Sindicat, se constată că la dosar nu s-au găsit dovezi în acest sens, astfel că urmează a respinge cererea formulată în acest sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de......................, cu sediul în......................., în numele şi pentru reclamanţii-membrii de sindicat..........................., în contradictoriu cu pârâtele...................., cu sediul în com............................, cu sediul în com...............................

Obligă pe pârâta ............................să plătească reclamantelor sporul de 10% pentru condiţii penibile, pentru intervalul 06.01.2006-04.05.2009, în funcţie de perioada efectiv lucrată de fiecare dintre reclamante, drepturi ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Obligă pe pârâta .......................să vireze celeilalte pârâte fondurile necesare achitării acestor drepturi.

Respinge cererea ....................privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Definitivă şi executorie

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.05.2009, la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.