Casarea în totalitate a sentinţei prin care a fost admisă opoziţia la executare în condiţiile Legii nr. 59/1934

Decizie 2 din 25.09.2008


.Casarea în totalitate a sentintei prin care a fost admisa opozitia la executare  în conditiile Legii nr.59/1934.

Lipsa considerentelor de fapt si de drept ,care au stat  la  baza solutionarii  exceptiei prescriptiei dreptului de a cere  executarea silita, aduce atingere drepturilor si intereselor legitime ale partilor,care sunt puse în imposibilitate de a exercita în mod eficient calea de atac a apelului ,prevazuta de lege si  dreptul la aparare.

În aceste conditii ,nu se poate realiza controlul judiciar asupra hotarârii date,cu nerespectarea dispozitiilor art. 261, al.1 pct.3 si 5  C.pr.civ., ceea  ce  atrage  nulitatea hotarârii în conditiile art. 105 al.2 teza I  C.pr.civ.

 

Opozitia la executare  în conditiile Legii nr.59/1934.

Art. 261 al.1 pct.3 si 5  C.pr.civ.,art. 105 al.2 teza I  C.pr.civ.

( Tribunalul Arad-Sectia comerciala Decizia nr. 2 din 25 septembrie  2008 Dosar nr. 1016/210/2007)

Prin Sentinta  civila  nr. 323 din  data de 02 aprilie  2008 pronuntata  de Judecatoria Chisineu Cris  în dosarul civil nr. 1016/210/2007, s-a admis opozitia la executare formulata de oponenta S.C.,,T T,,S.R.L.în contradictoriu cu intimata S.C.,,F S,,S.R.L. si în consecinta s-a  constatat prescris dreptul de a cere executarea silita a titlului executoriu, s-a constatat nulitatea absoluta a filei CEC seria BA.317 nr. 00026985,s-a anulat  încheierea de învestire cu formula executorie a filei CEC seria BA.317 nr. 00026985 , totodata  s-au anulat toate formele de executare efectuate de executorul judecatoresc V.G în dosarul executional nr. 159/2007,s-a dispus încetarea executarii silite si restituirea cautiunii în suma de 5.237 lei.

Pentru a pronunta aceasta solutie , prima  instanta a retinut  ca, fila  CEC  de  mai sus,nu a fost semnata de reprezentantul legal al societatii,nici nu a fost completata de catre oponenta,iar între parti nu exista un raport fundamental din care sa rezulte obligatia de plata asumata de catre oponenta si implicit, nu a fost acceptata cesiunea de creanta dintre SC,,F C,,SRL si SC,, F S,,SRL.

De  asemenea ,prima instanta  a mai retinut ca , aceasta cesiune, nu a fost acceptata de catre oponenta prin înscris autentic,si nici nu le-a fost notificata de catre executorul judecatoresc, astfel ca,raportat  la art.55 din Legea Nr.59/1934, a  admis  actiunea.

Împotriva  acestei  hotarâri , a  declarat  apel în termen si legal timbrat, creditoarea  SC,,F S,,SRL  Varsand solicitând  admiterea apelului, desfiintarea  hotarârii atacate si trimiterea cauzei  spre rejudecare, iar  în subsidiar ,admiterea apelului  si modificarea în  totalitate a  hotarârii atacate.

În motivarea apelului,se arata ca, solutia primei  instante este  netemeinica si nelegala, întrucât nu a  administrat probele necesare unei  juste solutionari a cauzei, la termenul din 05.03.2008 a  încuviintat proba cu  un martor, al carui nume urma sa fie mentionat pentru termenul din 26.03.2008,însa la acest termen,instanta  nu a  mai  pus în discutie acest aspect, proba care era  necesara pentru a dovedi cum a ajuns fila CEC în posesia  creditoarei  precum si existenta raportului fundamental între  parti.

Apelanta  mai arata ca încheierea de  investire  cu  formula executorie a filei CEC nu este  nula  deoarece  Judecatoria  Chisineu Cris  era  competenta  de  a investi  fila  CEC, iar  hotarârea pronuntata de Tribunalul  Arad  în aceasta privinta are  autoritate de lucru judecat.

Cu privire la  prescriptia dreptului de  a cere  executarea silita, raportat la art. 30  si  73 din  Legea nr. 59/1934,apelanta  arata ca,termenul de prezentare la plata este de 15  zile ,deoarece  fila CEC  este platibila în  alta localitate  decât  cea  în care a fost emisa, fila care  a  fost emisa la  23.11.2006,prezentata la plata  în aceeasi zi, astfel ca termenul de prezentare la plata expira  la data de 09.12.2006, moment  din care  curge  termenul de prescriptie de 6 luni, astfel ca cererea  de  executare silita a  fost depusa la 5.06.2007, înainte  de împlinirea acestui termen de prescriptie.

Cu privire  la suspendarea  executarii silite ,apelanta  sustine  ca  este inadmisibil ca simpla afirmatie a oponentei  cu privire la  faptul ca nu recunoaste  semnatura,sa constituie o proba  suficienta de  natura  sa  suspende  executarea  silita, neadministrându-se  dovezi în acest sens, raportat la art. 54  al.4  din Legea nr.59/1934, în  drept  invocându-se  art.  282,287-288,289, 296-297  C.pr.civ.

Intimata, prin întâmpinare-f 15-17 si concluziile scrise,a solicitat  respingerea apelului  ca nefondat, apreciind ca nu se impune trimiterea cauzei  spre rejudecare, în  vederea  administrarii de probe  testimoniale deoarece  nu sunt  admisibile astfel de probe  în aceasta materie,raportat la art.265-266 al.2 din Normele cadru nr.7/08.03.1994,iar fila CEC este lovita de nulitate, deoarece  nu a fost semnata  de  catre reprezentantul legal  al societatii oponente, semnatura  de pe aceasta fila fiind  un  fals,nu a  fost transmisa niciodata ca instrument de plata catre  creditoare  si  nu a fost completata de catre oponenta, iar intimata nu poate  face  dovada  posesiei  CEC-ului printr-un sir neîntrerupt  de  giruri , între  creditor si debitor  neexistând  nici un raport  fundamental.

Cu privire la prescriptia  titlului executoriu , intimata sustine aceasta exceptie în  sensul ca termenul de prescriptie  al executarii silite, a  început  sa  curga de la  data prezentarii la  plata, adica  27.11.2006  si  s-a împlinit la  27 mai 2007,iar  executarea silita a început  abia  în luna  iunie  2006  , invocând  în drept art. 30 din Legea nr.5/1934 si art.256 din Normele cadru nr.7/08.03.1994.

Analizând hotarârea atacata prin prisma motivelor de apel si a  dispozitiilor  art. 294-297 C.pr.civ. precum si a Legii nr.59/1934  se constata ca apelul este  întemeiat pentru  urmatoarele  considerente:

Cu privire la critica adusa hotarârii primei  instante  privind împrejurarea ca încheierea de  investire  cu  formula executorie a filei CEC din litigiu este  nula,  se retine ca  prin Decizia civila nr. 266/15 martie 2007 pronuntata de Tribunalul  Arad  în  dosar nr. 143/210/2007 , a fost  modificata Încheierea  nr. 12/C/02.02.2007 a  Judecatoriei Chisineu Cris , în sensul ca a fost investita  cu formula executorie  aceasta fila CEC,astfel ca aceasta decizie,irevocabila,are autoritate de lucru judecat, legalitatea acesteia  nemaiputând fi pusa în  discutie în  cadrul procesual  al  opozitiei la executare.

Cu privire la motivul  de  apel privitor la faptul ca, prima  instanta nu a  administrat probele necesare unei juste  solutionari a cauzei, instanta  de apel  retine  ca, într-adevar la termenul din 05.03.2008 ,a  fost  încuviintata proba cu  un martor,al carui nume urma sa fie mentionat pentru termenul din 26.03.2008,totodata s-a pus  în  discutie reprezentantului oponentei prezentarea pentru urmatorul termen a  administratorului  societatii pentru a se lua  proba de  scris  necesara expertizei  grafologice ,asupra  careia prima  instanta, urma  sa se pronunte tot  la  urmatorul  termen ,însa  instanta  nu s-a  mai pronuntat  asupra  nici uneia  dintre  aceste probe, probe care era  într-adevar necesare pentru a  dovedi împrejurarea  de  fapt  referitoare la  ajungerea filei  CEC în posesia  creditoarei,la existenta raportului fundamental între  parti precum si pentru a se  sti daca semnatura  de pe  fila  CEC  apartine  sau  nu administratorului societatii oponente, inclusiv semnatura din contractul de vânzare  - cumparare dintre  partile din  litigiu.

Cu privire la motivul de apel, ce vizeaza faptul ca cererea  de  executare silita s-a efectuat înauntrul termenului de  prescriptie a dreptului de  a cere  executarea silita, se constata ca prima  instanta nu a  motivat  în fapt  si în  drept modul de  solutionare  a  acestei  exceptii.

Lipsa  considerentelor care au stat  la  baza solutionarii acestei  exceptii  aduce atingere drepturilor legitime ale partilor,care sunt puse în imposibilitate de a exercita în mod eficient calea de atac,inclusiv dreptul la aparare, neputându-se realiza nici controlul judiciar asupra hotarârii date,cu nerespectarea dispozitiilor art. 261, al.1 pct.3 si 5  c.pr.civ., ceea  ce  atrage  nulitatea hotarârii în conditiile art. 105 al.2 teza I  c.pr.civ.

Instanta va înlatura apararea intimatei privitor la inadmisibilitatea  administrarii probei testimoniale  întrucât  pct.265 din Normele-cadru ale Bancii Nationale a României nr.7 din 8 martie 1994,privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri,are în vedere  doar modul de solutionare al exceptiile personale  din cadrul actiunilor  cambiale.

Fata de  starea de fapt retinuta,instanta de  apel a constatat ca prima instanta a încalcat dreptul la aparare,caz în care se impune desfiintarea cu trimitere spre rejudecare a  cauzei , în baza art. 297 alin. 1 Cod procedura civila, pentru ca judecata pe fond sa se realizeze în conditiile respectarii dreptului la aparare, cu posibilitatea pentru parti de a discuta elementele de fapt si de drept ale cererii si  pentru a nu le rapi acestora un grad de jurisdictie, astfel ca a admis apelul declarat de apelanta SC,,F.S,, în contradictoriu cu intimata-oponenta  SC,,T.T,,SRL împotriva Sentintei civile nr.323/02.04.2008,pronuntata de Judecatoria Chisineu-Cris în dosarul civil nr.1016/210/2007,pe care a  desfiintat-o ,cu trimiterea  cauzei  spre rejudecare aceleiasi instante.