Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3689 din 17.05.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 3689

Sedinta publica de la 17 Mai 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier LACRAMIOARA BOBOC

Pe rol fiind judecarea cauzei civile, formulata de contestatoarea Universitatea  Constantin  Brâncusi - reprez. de rector ...., în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc ..., ..., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat avocat Cornescu Adrian pentru contestatoare, fiind lipsa intimatul .... si intimat BEJ ......

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatându-se cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat Cornescu Adrian pentru contestatoare a solicitat admiterea în parte a cererii, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin cererea introdusa pe rolul Judecatoriei Tg jiu si înregistrata sub nr. 8118/318/2009, contestatoarea Universitatea Constantin Brâncusi a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta si în contradictoriu cu intimatii .... si BEJ ... sa se dispuna anularea formelor de executare întocmite în dosarul nr. 67 E/2009 al BEJ Gagiu Nicolae si suspendarea executarii silite începute în acest dosar pâna la solutionarea contestatiei la executare.

În motivare, s-a aratat de catre contestatoare ca Biroul Executorului judecatoresc ... i-a comunicat acesteia somatia prin care i s-a adus la cunostinta ca are de platit suma de 56.449,85 lei, reprezentând despagubire calculata pe perioada 13.02.2008- 01.05.2009, conform sentintei civile nr. 642/20.02.2009 a Tribunalului Dolj pronuntata în dosarul nr. 19597/63/2008 si cheltuieli de judecata în suma de 5350 lei, fara TVA, la cererea creditorului ....

A sustinut contestatoarea ca pe parcursul executarii silite s-a efectuat un raport de expertiza contabila extrajudiciara de catre expert contabil ...., iar sumele calculate în plus de acest expert sunt urmatoarele: premiul anual 2008, calculat în procent de 100%, salariul de merit - 15%, întrucât nici un cadru didactic de la facultatea de Litere si Stiinte Sociale nu a beneficiat de salariu de merit pe anul 2008, calculul în mod eronat al salariului la grila maxima, coeficientul valorii de referinta fiind cel prezentat corect de contestatoare, în situatia nr. 5115 din 24.06.2009, anexata, tichetele de masa în suma de 2557,61 lei, deoarece nici un salariat nu mai beneficiaza de acestea din anul 2007.

În drept contestatoarea si-a întemeiat cererea pe disp. art. 371 indice 2, 399-401 CPC si art. 403 CPC.

În dovedirea cererii aceasta a depus la dosar situatia drepturilor banesti brute cuvenite intimatului ...., pe perioada 13.02.2008-15.05.2009, somatia ce a fost primita de la BEJ ......, prin care i s-a facut cunoscut ca are de platit intimatului suma de 56.449, 85 lei, procesul verbal de cheltuieli nr. 67/2009 încheiat la 9 iunie 2009 de BEJ ...., sentinta nr. 642 din 20.02.2009, pronuntata de Tribunalul Dolj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale în dosarul nr. 19597/63/2008, raportul de expertiza contabila extrajudiciara întocmit de expert Nicolcea Ion în dosarul nr. 67 E/2009, situatia drepturilor banesti majorate si indexate, anexa nr. 1 la raport,decizia nr. 62 emisa de Rectorul Universitatii Constantin Brâncusi.

Intimatul Vladulescu Stefanin a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare formulata de contestatoare si a motivat ca aceasta nu si-a îndeplinit obligatiile stabilite în titlul executoriu o perioada de aproximativ 7 luni, de aceea se impune si respingerea cererii de suspendare a executarii, deoarece prin aceasta se urmareste în mod evident tergiversarea executarii.

În drept, intimatul a invocat disp. art. 115, 118, 274 CPC.

Contestatoarea a depus la dosar o precizare prin care a aratat ca intimatul la rândul sau, a fost obligat printr-o decizie ramasa irevocabila sa-i restituie suma de 20.469 lei, suma pe care nu a restituit-o si, deci, în aceasta situatie, adevarata suma pe care o datoreaza contestatoarea este de 12.502 lei, ci nu de 56.449,85 lei.

În dovedirea acestei cereri contestatoarea a depus la dosar decizia civila nr. 346/13.02.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1929/318/2008, prin care a ramas irevocabila sentinta civila nr. 6635/2008, pronuntata de Judecatoria Tg jiu, sentinta civila nr. 6635/24.09.2008 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu.

În sedinta publica din 13.09.2009 s-a pus în vedere contestatoarei prin aparator sa achite cautiunea în cuantum de 5400 lei reprezentând 10 % din valoarea contestata si de asemenea, s-a încuviintat în cauza efectuarea unei expertize de specialitate contabila si s-a dispus emiterea de adresa la BEJ Gagiu Nicolae pentru a se înainta dosarul de executare 67 E/2009.

La filele 53- 75 a fost atasat dosarul de executare cu nr. 67 E/2009 al BEJ Gagiu Nicolae.

Prin ordinul de plata de la fila 76 dosar a fost achitata cautiunea de 5.645 lei de catre contestatoare, iar în sedinta publica din 28.10.2009 au fost desemnati ca experti contabili Achim Claudia Veronica, Balan Paulina si Calugaru George Mihaita, stabilindu-se un onorariu provizoriu de câte 400 lei pentru fiecare expert si ca obiective: calcularea despagubirilor salariale datorate de catre contestatoare, în favoarea intimatului Vladulescu Stefanin, conform dispozitivului sentintei nr. 642 din 20.02.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj - sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, despagubiri cuvenite pe perioada 13.02.2008- 15.05.2009.

În aceeasi sedinta de judecata s-a admis cererea de suspendare provizorie a executarii formulata de contestatoare pâna la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare.

În urma depunerii raportului de expertiza de catre expertii Achim Claudia Veronica, Balan Paulina, Calugaru George Mihaita, pentru termenul din 16.12.2009, instanta a constatat ca cei trei experti au calculat contravaloarea despagubirilor salariale de care ar fiu putu beneficia intimatul ...., actualizata la 15 mai 2009, ca fiind de 62.030 lei.

Dupa studierea raportului de expertiza de catre parti s-au formulat obiectiuni de contestatoare, care fiind admise în sedinta publica din 20.01.2010, s-a acordat termen pentru a se raspunde la acestea, iar ulterior, prin raspunsul la obiectiuni depus la filele 122, 123,124, expertii si-au mentinut punctul de vedere din expertiza initiala, cu privire la calculul despagubirilor ce se cuvin intimatelor.

Prin nota depusa la fila 127 dosar s-au formulat din nou obiectiuni la raportul de expertiza de catre contestatoare, iar instanta în sedinta publica din 24.02.2010 a acordat termen pentru a se raspunde si la aceste obiectiuni.

Expertii au raspuns si la obiectiunile formulate prin nota depusa la fila 127 dosar, depunând acest raspuns la filele 135,136 dosar si aratând din nou ca-si mentin punctul de vedere din expertiza initiala.

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanta retine ca respectiva contestatoare Universitatea Constantin Brâncusi recunoaste numai o parte din debitul pe care-l are de achitat intimatului ...., în baza sentintei nr. 642/20.02.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj, respectiv doar suma de 32.971 lei fata de suma de 56.449,85 lei, cât este trecut în somatie aratând ca sumele calculate în plus, prin raportul de expertiza judiciara extrajudiciara întocmit de .... sunt premiul anual 2008, calculat în procent de 100 % ,salariu de merit de 15 %, pe anul 2008 si calculul în mod eronat al salariului la grila maxima, coeficientul valorii de referinta fiind cel prezentat de aceasta, în situatia nr. 5115 din 24.06.2009 anexata la dosar.

De asemenea, se constata ca prin cererea pe care a depus-o la dosar, contestatoarea a invocat si compensatia judiciara aratând ca respectivul intimat îi datoreaza suma de 20469 lei, în baza sentintei civile nr. 6635/ 24.09.2008 pronuntata în dosarul nr. 1929/318/2008.

Procedând la administrarea de probe, instanta a efectuat o expertiza contabila cu ajutorul a trei experti pe nume de Calugaru George Mihita, Achim Claudia Veronica si Balan Paulina, iar prin raportul de expertiza întocmit de acestia s-a constatat ca despagubirile salariale ce se cuvin intimatului .... sunt în suma de 62.030 lei, deci, chiar mai mari decât cele calculate în dosarul de executare silita, cu ajutorul expertului Nicolcea Ion.

În concluzie, sustinerea contestatoarei cu privire la valoarea despagubirilor ce se cuvin intimatului, în baza sentintei nr. 642/ 20.02.2009, pronuntata de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 19597/63/2008 este lipsita de temei legal si nu poate fi luata în considerare din moment ce nu exista o proba în acest sens.

Motivul invocat de contestatoare, referitor la compensatia judiciara, este neîntemeiat, deoarece contestatiile la executare propriu-zise pot avea ca temei legal numai invocarea compensatiei legale, ci nu a compensatiei judiciare.

Fata de aceasta situatie si având în vedere motivarea de mai sus, instanta constata ca în speta de fata nu sunt îndeplinite disp. art. 399 CPC si urmeaza a se respinge atât contestatia la executare cât si cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestatoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea Universitatea Constantin Brâncusi Tg Jiu, cu sediul în Tg jiu, str. Bd. Republicii nr. 1, jud. Gorj reprezentata de rector ... în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc ..., cu sediul în Tg Jiu, str. Traian nr. 27, jud. Gorj si ...., domiciliat în Craiova, str. Henri Coanda, bl.3, sc. B, ap.4, jud. Dolj si cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestatoare.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 17 Mai 2010, la Judecatoria Tg jiu.

PRESEDINTEGREFIER

Red. D.I. 16 Iunie 2010

Tehn. C.E. / 5 ex.

1