Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3907 din 03.03.2011


Contestatie la executare.

Data publicare portal: 09.12.2011

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina reclamantul P. V. S. a solicitat  instantei  ca  prin hotararea  ce  se  va  pronunta, in contradictoriu cu pârâta D. I., sa se constate că este proprietarul suprafetei de 4960 mp teren extravilan situat în com. Găneasa, jud.Olt.

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că în data de 15.11.2010 a cumpărat de la pârâtă suprafata de teren descrisă mai sus ocazie cu care a achitat preţul în sumă de 500 lei.

Având în vedere că pârâta nu s-a prezentat la notariat pentru autentificarea actelor, deşi a fost invitată în acest sens, în mod repetat, reclamantul apreciază că actiunea sa justifică un interes legal, mai ales că a intrat în posesia terenului urmând să se pronunte o hotărâre care să tină loc de act de vânzare-cumpărare autentic în vederea intabulării dreptului său de proprietate.

 Cererea a fost motivată în drept pe dispoz. art. 5 din legea 247/2005, art.1073 şi următ. C.civ., art. 1294 şi 1295 C.civ..

In dovedirea cererii s-a propus proba cu inscrisuri, sens in care s-au depus la dosar urmatoarele: certificat de moştenitor nr. 115/25.11.2010 emis de BNP C. V., act sub semnatura  privata  intitulat ,,chitanţă”, declaratia aut. sub nr. 2534/14.12.2010, certificat de atestare fiscală nr. 4013/30.11.2010, titlul de proprietate nr. 53040/42/18.06.1996, certificat de deces, schiţă, certificat de sarcini nr. 7492/10.03.2011.

Pârâta, legal citată, s-a prezentat în instantă şi a răspuns la interogatoriul propus de reclamant, răspunsurile acesteia fiind consemnate şi atasate la dosarul cauzei.

Analizând cererea reclamantului prin prisma  probatoriului administrat, raportat la dispozitiile legale incidente, instanta retine urmatoarele:

Conform art. 969 C.civ., conventiile incheiate intre părţi produc efectele juridice urmarite şi conforme cu legea, iar în cazul in care se refuza executarea de bunăvoie, creditorul are dreptul să obţină îndeplinirea întocmai a obligaţiei debitorului.

Validarea unui antecontract, prin suplinirea consimţământului debitorului obligaţiei, de către instanţa de judecată, era posibilă, anterior modificarilor legislative intervenite in anul 2005, în condiţiile art. 1073-1077 C.civ. .

Aceasta soluţie legislativa este consacrata în prezent de dispozitiile coroborate ale art. 2 alin. 1 si art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005 care prevăd că terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute iar in situaţia în care, după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

În consecinţă, în virtutea principiului conversiunii, convenţia intervenită între părţi ar constitui un antecontract de vânzare-cumpărare, care ar da naştere unei obligaţii de a face, potrivit căreia, oricare dintre părţi ar putea cere instanţei ca în baza art. 1073 – 1077 C.civ. să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi care ar avea un caracter constitutiv de drept.

Însă, pentru admisibilitatea unei astfel de acţiuni, antecontractul trebuie să fie valabil încheiat, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de art. 948 C.civ., una dintre părţi să refuze autentificarea actului, reclamantul să-şi fi îndeplinit obligaţiile, respectiv plata preţului, iar promitentul vânzător să fie proprietar al bunului.

Analizând înscrisul sub semnătură privată invocat de reclamant ca fiind antecontractul de vanzare-cumparare incheiat intre parti, instanţa constată că mentiunile efectuate in cuprinsul inscrisului de la fila 4 din dosar nu îndeplinesc condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii.

Astfel, nu sunt identificate părţile ce se obligă, respectiv prenumele promitentului-cumparator,  nu este precizata data incheierii conventiei.

Cu privire la condiţiile speciale cerute pentru ca acţiunea să poată fi admisă, instanţa constată că reclamantul nu au facut nici dovada refuzului nejustificat al pârâtei Danciu Ilinca de a se prezenta la notariat in vederea perfectarii contractului, retinand astfel ca, prin actul sub semnatura privata nu s-a stabilit vreo obligatie a acesteia in acest sens.

Mai mult, din raspunsurile paratei la interogatoriu - intrebarea nr. 3 – coroborate cu inscrisurile autentificate depuse la filele 2 si 5 din dosar, rezulta ca parata chiar s-a prezentat la notariat, insa reclamantul nu a avut niciodata intentia de a perfecta contractul de vanzare-cumparare pe cale notariala, recurgand la prezenta actiune in justitie, evident in considerarea costurilor materiale mai scazute.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata cererea de chemare în judecată având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare formulată de reclamant.