Reabilitare

Sentinţă penală 110/2013 din 19.03.2013


R O M Â N IA

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa penală 110/2013

Şedinţa publică de la 19 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.M.

Grefier L.V.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror D.C., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Pe rol judecarea cererii de reabilitare formulată de petentul condamnat S:G., fiul lui, născut la data de în com., jud., C.N.P. cu privire la pedepsele de 800 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria şi 400 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul condamnat.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că a fost depus la dosarul cauzei referatul întocmit de biroul executări penale din cadrul JudecătorieiNemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa, în temeiul art. 339 Cod de procedură penală declară terminată cercetarea judecătorească acordând cuvântul în dezbateri.

Petentul solicită admiterea cererii de reabilitare.

Reprezentantul Ministerului Public formulează concluzii de admitere a cererii şi constatare a reabilitării de drept a petentului condamnat motivând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reabilitarea de drept. 

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei la data de sub nr., condamnatul S.G. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să constate intervenită reabilitarea sa cu privire la pedepsele de 800 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria şi 400 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr pronunţată de Judecătoria În motivarea cererii, petentul a arătat că de la data condamnării şi până la momentul formulării cererii a avut o conduită ireproşabilă în familie şi în societate.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

Pentru dovedirea cererii a depus la dosar certificatul de cazier judiciar.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarelor în care s-au pronunţat hotărârile de condamnare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa califică cererea formulată de petentul condamnat ca fiind o cerere de reabilitare de drept pe care urmează să o admită.

Astfel, din copia cazierului judiciar rezultă că petentul a fost condamnat la pedepsele de 800 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria şi 400 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria.

În conformitate cu dispoziţiile art.134 C.pen., reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nici o altă infracţiune.

În cazul reabilitării de drept, conform art.136 alin.2 C.pen., termenul de trei ani curge din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în alt mod.

Or, în prezenta cauză, din referatul întocmit de biroul executări penale rezultă că petentul a achitat integral amenzile la data de 09.12.2009, dată de la care începe să curgă termenul de reabilitare de 3 ani, termen care s-a împlinit la data de 08.12.2012.

Având în vedere că petentul condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntrul termenului de reabilitare, acesta este reabilitat de drept.

Instanţa urmează să admită cererea şi să constate reabilitarea acestuia cu privire la cu

privire la pedepsele de 800 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria şi 400 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria 

 De asemenea, instanţa va constata încetarea decăderilor şi interdicţiilor precum şi a incapacităţilor care rezultă din condamnare.

În baza art.502 Cod procedură penală, instanţa va dispune efectuarea menţiunilor privind  reabilitarea pe sentinţa de condamnare, după rămânerea definitivă a  prezentei hotărâri.

Dat fiind faptul că cererea petentului condamnat a fost admisă, în baza art.192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de reabilitare formulată de petentul condamnat S.G..

Constată intervenită reabilitarea de drept a condamnatului S.G., fiul lui, născut la data de în com., jud., C.N.P. nr.cu privire la pedepsele de:

-800 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria 400 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. pronunţată de Judecătoria

Constată că au încetat interdicţiile, decăderile şi incapacităţile ce rezultă din

condamnare.

În baza art.502 Cod procedură penală dispune efectuarea menţiunilor privind  reabilitarea pe sentinţa de condamnare, după rămânerea definitivă a  prezentei hotărâri.

În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina  acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă  publică  azi, 19.03.2013.

Preşedinte,

I.M.

Grefier,

L.V.