Civil - anulare act

Hotărâre 7890 din 21.10.2011


Deliberând aspra acţiunii de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la nr.14425/320/2009, reclamanţii LV, MG, BA, CM, MA, NI, RA, ME, CM, CO, GM, BEI, CN, FI, SP, BM, SG, IG, GO, RA, CG, CF, RE, CA, NI, CD, CD, .................................., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: în principal:

-să se  constate nulitatea absoluta a Hotărârii asociaţilor nr. 1 din data de 23.03.2008 a adunării asociaţilor, Asociaţiei Agricole Spicul Cerghizel jud Mureş.

-să se dispună anularea tuturor actelor subsecvente efectuate în dosarul de lichidare a societăţii agricole Spicul Cerghizel.

în subsidiar:

-să se dispună distribuirea sumelor obţinute de asociaţia agricola spicul Cerghizel în procedura lichidării, respectiv din licitaţia bunurilor, către toţi reclamanţii, în conformitate cu cota pârtilor sociale deţinute de aceştia în societatea agricolă.

În motivarea cererii reclamanţi au menţionat că, în data de 08.09.1991 în localitatea Cerghizel, judeţul Mureş, a avut loc o şedinţa cu toţi foştii membrii CAP, la care au participat un număr de 107 persoane printre care şi reclamanţii, respectiv pentru o parte din aceştia, defuncţii lor. Ocazie în care au fost alese şi organele de conducere ale asociaţiei, precum si persoanele care să efectueze formalităţile de înregistrare ale noii asociaţii, ca asociaţie cu personalitate juridică.

Au mai arătat că, foştii membri ai asociaţiei au optat pentru preluarea de către noua asociaţie agricola denumita Spicul, a bunurilor pe care le avea vechiul CAP, preluare care s-a efectuat de la comisia de lichidare a CAP-ului, în locul distribuirii sumelor ce li se cuvenea către fiecare membru-asociat.

De asemenea  mai învederat că, toţi membrii au consimţit ca să predea asociaţiei nou constituita, în folosinţa în conformitate cu prevederile Legii 36 din 1991, reprezentând cealaltă parte a aportului acestora, pe lângă cotele părţi ce le reprezentau bunurile preluate din patrimonial vechiului CAP, şi terenul retrocedat fiecărei persoane îndreptăţite în baza Legii 18 din 1991.

Reclamanţii au susţinut că, la data de 23 martie 2008, câţiva membri ai Asociaţiei Agricole Spicul Cerghizel a încheiat un act numit Hotărârea Asociaţilor SA Spicul, care poarta un număr de 5 semnături, nefiind cunoscute semnăturile, menţionându-se în dreptul semnatarilor - consiliul de administraţie - fără a fi specificate numele persoanelor în cauza. Prin această hotărâre se aproba dizolvarea societăţii agricole spicul, intrarea ei în lichidare, precum şi numirea lichidatorilor judiciari.

Reclamanţii au subliniat că, anterior la dosarul nr. 9185 din 1991 al Judecătoriei Tg Mureş, dosar aferent societăţii agricole Spicul, era depus un proces verbal din aceeaşi data 23.03.2008 încheiat cu ocazia adunări generale a asociaţilor. În acel proces verbal s-a consemnat că la acea şedinţa au participat un număr de 12 membri fondatori, lipsa fiind 3 persoane : Gabudean Dumitru, Gabudean Marioara si Cioban Gligor (decedat), care ar deţine un număr de 121 parti sociale, respectiv 97,01 % din partite sociale , iar ca număr de mebrii participanţi la şedinţa 80%, în consecinţa adunarea generală ar fi statutară.

Reclamanţii au opinat că, cei care au încheiat atât procesul verbal cât şi hotărârea asociaţiei pe care o atacă nici măcar nu au cunoscut faptul ca cei decedaţi şi la care au făcut trimitere erau demult decedaţi sau pur si simplu au acţionat cu rea credinţa semnând şi în locul unor persoane decedate, asumandu-şi astfel responsabilitatea unor declaraţii în fals. Astfel că, hotărâre a asociaţilor, SA Spicul din data de 23.03.2008 este lovita de nulitate absoluta, eludând prevederile Statutului SA Spicul Cerghizel, Legii 36 din 1991, Legii 18 din 1991, precum şi dispoziţiile legale în ceea ce priveşte capacitatea persoanei fizice, motiv pentru care toate actele din dosarul de lichidare a societăţii agricole Spicul Cerghizel, ca acte subsecvente sunt lovite de aceeaşi sancţiune a nulităţii absolute.

Faţă de cele mai sus arătate, reclamanţii au solicitat admiterea cererii şi constatarea nulităţii actului juridic atacat.

În drept, şi-a întemeiat prezenta pe pe disp. art. 112 Cod proc. civ, Legea 36 din 1991, Legea 18 din 1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Pârâta Societatea Agricolă Spicul S.A.,  a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, obligarea  reclamanţilor  la  plata  cheltuielilor  de judecată ocazionate de purtarea prezentului proces.

În motivare a arătat că, cererea de chemare în judecată este nefondată, fiind formulată cu încălcarea prevederilor C.pr.civ., în ceea ce priveşte competenţa materială a instanţei, a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă şi totodată fără ca acestea să justifice fiecare personal un interes în promovarea acţiunii civile.

Pârâta a invocat excepţia necompetenţei materiale a judecătoriei Tg.-Mureş solicitând declinarea spre competentă soluţionare a cauzei Tribunalului Comercial Mureş.

De asemenea a mai arătat că reclamanţii din prezenta cauză nu au calitate procesuală deoarece nici unul din cei nominalizaţi nu are calitatea de asociat al societăţii agricole SPICUL Cerghizel. Niciunul dintre cei 64 de reclamanţi nu a făcut dovada dobândirii calităţii de membru asociat în cadrul societăţii SPICUL S.A., astfel că niciuna din aceste persoane nu are calitate procesuală activă în prezenta cauză, mai ales că nu au dovedit nici măcar că au participat la şedinţa din data de 08.09.1991.De asemenea nici unul din reclamanţi nu şi-a justificat interesul personal în cauză, respectiv folosul practic, imediat pe care-1 au, pentru a justifica punerea în mişcare a procedurii judiciare.

In ceea ce priveşte fondul cauzei, consideră pretenţiile reclamanţilor neântemeiate.

Pârâta a mai arătat că, din cuprinsul cererii de chemare în judecată nu rezultă care anume norme juridice imperative au fost încălcate în speţă şi nici nu se aduce vreo critică concretă asupra activităţii derulate de lichidatorul desemnat în cauză, care a procedat în conformitate cu prevederile Cap. 6 din Legea nr. 36/1991, fiind astfel imposibil de a se răspunde în fapt şi în drept asupra fiecărui capăt de cerere, or potrivit dispoziţiilor art. 1169 C. civil, cel ce face o afirmaţie în faţa instanţei trebuie să o dovedească, lucru ce nu s-a întâmplat în speţă.

In drept,a invocat prevederile legale enunţate în cuprinsul prezentei.

Potrivit dispoziţiilor art. 242 C. pr. civ., a solicitat judecarea cauzeişi în eventuala lipsă.

Pârâtul Ciobanul Alexandru a formulat întâmpinare prin care a solicitat în principal scoaterea sa din prezenta cauză, în subsidiar respingerea acţiunii faţă de acesta în baza excepţiilor procedurale ce le va releva mai jos, iar în cazul unirii excepţiei cu fondul, respingerea cererii şi ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că, în cauză sunt incidente - prevederile următoarelor art. :

-  art. 133, alin. (1) din Codul de procedură civilă potrivit căruia cererea de chemare în judecată a sa în calitate de pârât este nulă întrucât nu cuprinde numele său,

-prevederile art. 41 din Codul de procedură civilă, întrucât

antecesorul subsemnatului nu poate să fie parte în proces deoarece nu este o persoană care are folosinţa drepturilor civile şi care de altfel nici nu putea

participa la luarea vreunei hotărâri în anul 2008, fiind predecedat;

-art. 20, alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificările ulterioare, potrivit căruia taxele de timbru trebuiesc achitate integral anticipat ori în cauză nu s-a făcut dovada timbrării;

-art. 3, alin. (1), lit. „i" din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, coroborate cu prevederile art. 67 şi următoarele, din Codul de procedură civilă, întrucât nu s-a depus la dosar contractul de

asistenţă juridică, încheiat cu fiecare reclamant semnatar, obligatoriu în acest caz întrucât se solicită în numele acestora primirea de fonduri financiare după încheierea procedurii de lichidare;

-art. 59 şi 60 din Legea nr. 36/1991 potrivit cărora orice hotărâre a adunării generale poate fi contestată la judecătorie dacă este contrară legii ori statului. Astfel o hotărâre poate fi contestată de o persoană care are calitatea de asociat - orice asociat în înţelesul legii dar care să fi fost prezent la adunare a protestat împotriva hotărârii, ori a fost absent justificat ori au fost încălcări privind ţinerea adunării de ordin procedural, ori niciuna din persoanele reclamante nu au calitatea de asociat întrucât la constituire din cei prezenţi (107 persoane) fără membrii fondatori au declarat 93 de persoane că se vor asocia după înfiinţare ceea ce n-au făcut niciodată;

-art. 2 şi 158 din Codul de procedură civilă în cea ce priveşte competenţa instanţelor judecătoreşti întrucât potrivit conţinutului cererii, cauza este de natură comercială, atât timp cât reclamanţii n-au calitatea de asociaţi şi ca atare nu sunt aplicabile acestora procedurile prevăzute de Legea nr. 36/1991;

-art. 111 - Cod procedură civilă - potrivit căruia „partea care are un interes poate să facă cerere pentru ..." ori în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile dreptului subiectiv civil întrucât reclamanţii nu au un drept recunoscut şi ocrotit de lege, actual şi născut;

-art. 112 (3) - Cod procedură civilă potrivit căruia cererea de

chemare în judecată trebuie să cuprindă obiectul cererii şi valoarea acesteia, obiect care trebuie să fie licit, posibil şi determinat, sub sancţiunea nulităţii revăzută de art. 133, alin. (1) - Cod procedură civilă, întrucât formulări de genul „să constataţi nulitatea absolută..." fără a indica temeiul legal sau„anularea tuturor actelor subsecvente" ori „să dispuneţi distribuirea sumelor..." fără indicarea actelor şi sumelor, nu constituie un obiect determinat„conform cu cota părţilor sociale deţinute de subsemnaţi în societatea agricolă", ori cotele părţi sunt ale altor persoane iar determinarea eventualelor cote ale reclamanţilor urmau să se facă după statut urmare unei evaluări, ori

neaderând la asociaţie nu s-a făcut iar actual nu se mai poate, societatea fiind „în lichidare" conform art. 70 din Legea nr. 36/1991;

-art. 137 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi a celor de fond care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.

-prevederile art. 1 şi următoarele ale Decretului nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă potrivit cărora dreptul la acţiune se prescrie în termen de 3 ani, în măsura în care prezenta cauză are în vedere eventuale drepturi de creanţe din 1991, la lichidarea fostului C.A.P. De menţionat că acţiunea depusă, redactată ca si modul de funcţionare a fostelor C.A.P.-uri, motivată aleatoriu pe dispoziţiile Codului de procedură civilă în materia cererii de chemare în judecată, ale Legii nr. 36/1991, (neaplicabilă persoanelor neasociate) sau ale Legii fondului funciar, nu clarifică obiectul pricinii, natura cauzei şi cuantumul cererii.

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar la termenul de judecată din data de 09.04.2010, au arătat următoarele: clarificări în ceea ce priveşte cadrul procesual astfel în cauză calitatea de pârâţi în prezenta cauza o au:

- Societatea Agricola Spicul SA, Loc Cerghizel, reprezentata prin Lichidator Judiciar Botos Iacob Dorinei, Moldovan Anica în calitate de moştenitoare a defunctului Moldovan Gheorghe, Hancu Vasile, Rusu Ironim, Avram Iulius, Rusu Ioan, Cojoc Pompilia (soţie supravieţuitoare) şi Cojoc Pompiliu (fiu), in calitate de moştenitori după defunctul Cojoc Vaier, FI, in calitate de moştenitor (fiu) după defunctul Furnea Vasile Furnea Sorin, in calitate de moştenitor (fiu) după defunctul FI cu  Negrea Aurelia, in calitate de moştenitoare (soţie supravieţuitoare) după defunctul Negrea Romulus, Moldovan Dumitru, Cioban Elisabeta, in calitate de moştenitoare (soţie supravieţuitoare) după defunctul Cioban Alexandru Cioban Alexandru, Rusu Ioan, domiciliat in Loc. Cerghizel, nr. 28, Jud Mureş, Gabudean Viorica (fiica), Gabudean Liviu (fiu),Gabudean Marioara (soţie supravieţuitoare) şi Nirestean Viorica, toţi 4 in calitate de moştenitori pupa defunctul Gabudean Dumitru, Gabudean Marioara, (in nume

propriu).

Clarificări cu privire la petitele acţiunii, astfel petitele acţiunii sunt:

I. în principal:

-să se constate calitatea de asociaţi ai Societăţii Agricole Spicul Cerghizel a reclamanţilor,

-să se constate nulitatea absolută a Hotărârii Asociaţilor Nr. 1 din data de 23.03.2008 a adunării asociaţilor Asociaţiei Agricole Spicul Cerghizel, jud Mureş.

- să se constate nulitatea asbolută a procesului verbal din data de 23.03.2008 încheiat cu ocazia adunării generale extraordinare a membrilor societăţii agricole spicul Cerghizel.

-să se dispună anularea licitaţiei desfăşurate in data de 29.05.2009 de lichidatorul Societăţii Agricole Spicul Cerghizel, prin care au fost vândute bunurile imobile ale Societăţii Agricole Spicul Cerghizel evidenţiate in CF 50402 nr. cadastral 1779, provenita din cartea funciara de pe hârtie cu nr. 3755/N/ UAT Ungheni, vânzare realizata in cadrul procesului de lichidare si consemnata în „Procesul verbal de licitaţie din data de 29.05.2009", si „Procesul verbal de adjudecare" din data de 29.07.2009, respectiv anularea celor doua înscrisuri si restabilirea situaţiei anterioare de carte funciara.

- obligarea pârâţilot de rang 2 până la 16 din prezenta precizare la restituirea sumelor primite si distribuite de lichidatorul judiciar al societăţii agricole Spicul Cerghizel, in contul societăţii agricole.

- obligarea pârâţilot la suportarea tuturor cheltuielilor de judecata pricinuite de prezenta cauza.

II. în subsidiarul petitelor 2,3 si 4, solicită a se dispune obligarea lichidatorului judiciar la împărţirea şi plata tuturor sumelor rezultate din

lichidare in cota parte cuvenita fiecărei persoane membre a asociaţiei, respectiv tuturor reclamanţilor si paraţilor, conform cotei ce i se cuvine fiecăreia în parte.

În motivare, reclamanţii au reiterat în esenţă susţinrile din acţiunea introductivă.

În drept a invocat art.948 şi următoarele C.civ., art.7 din decretul nr.31 din 1954, art.112 C.pr. civ., Legea 36 din 199, şi Legea 18 din 1991,.

La termenul de judecată din 09.04.2010 reclamanţii au depus la dosar un extindere de acţiune faţă de acţiunea iniţială prin care a solicitat introducerea în cauză a SC Dimac Rot SRL, reprezentat legal prin administrator, în calitate de pârâtă, motivând faptul că este proprietara tabulara a imobilului cu nr. cadastral 1779 înscris în CF 50402 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu nr. 3755-N- UAT Ungheni, având ca fost proprietar Societatea Agricola Spicul Cerghizel.

Pârâta SC Dimac Rot SRL, a formulat întâmpinare la precizarea şi extinderea de acţiune comunicată acesteia odată cu citaţia, solicitând:

- In principal, declararea acestora ca fiind nule,

- In subsidiar ,respingerea ca neântemeiate;

- obligarea reclamanţilor  la plata  cheltuielilor de judecată ocazionate de purtarea prezentului proces.

În motivare a arătat că, acţiunea este nefondată, fiind de altfel întocmită cu nesocotirea prevederilor art. 112 C. pr. civilă, care impun indicarea numelui reclamantului, lipsa acestuia atrăgând sancţiunea prevăzută de art. 133 C. pr. civilă.

De asemenea consideră că, faţă de petitele formulate şi de părţile procesului, competentă material să judece această pricină este Tribunalul Comercial Mureş şi nu Judecătoria, sens în care solicită declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalul Comercial Mureş. A mai arătat că nu i se aduce nici o acuzaţie în cauză, nu se formulează pretenţii faţă de societatea sa, astfel că, nu poate formula apărări în condiţiile date, nu au calitate procesuală pasivă.

A mai menţionat că, reclamanţii nu sunt membri asociaţi,

ceea ce înseamnă nu au calitate procesuală activă în speţă, nu au

timbrat acţiunea, astfel devenind incidente prevederile art. 20 alin. (1)

din Legea taxelor de timbru, care se sancţionează cu nulitatea acesteia.

De asemenea au mai arătat că, reclamanţii nu şi-au justificat interesul personal în cauză, respectiv folosul practic, imediat pe care-1 au, pentru a legitima punerea în mişcare a procedurii judiciare.

In ceea ce priveşte fondul cauzei, consideră pretenţiile reclamanţilor neîntemeiate, în condiţiile în care societatea sa a participat la o licitaţia publică alături de alte două societăţi comerciale, iar în urma a cel puţin 6 paşi de licitaţie a adjudecat imobilul la preţul de 131.000 lei, achitat integral.

In drept,a invocat  prevederile legale enunţate în cuprinsul prezentei.

Potrivit dispoziţiilor art. 242 C. pr.civ., solicită judecarea cauzei şi în lipsă.

La termenul de judecată din 03.09.2010 reclamanţii au depus la dosar cerere de introducere în cauză a moştenitorilor după defunctul Hancu Vasile a celor trei fiice şi soţia supravieţuitoare a acestuia, Sita Georgeta, Porime Magdalena, Hancu Antonela în calitate de fiice şi Hancu Măria soţie supravieţuitoare. 

La termenul de judecată din 04.03.2011, reprezentantul reclamanţilor a depus la dosar o precizare privind valoarea obiectului cererii introductive adresata instanţei în cadrul prezentului dosar, astfel cum aceasta a fost precizata, valoarea obiectului cererii de chemare in judecata este de 131.000 lei, respectiv preţul la care au fost înstrăinate imobilele aparţinând Societăţii Agricole Spicul Cerhizel prin licitaţia menţionata in petjtul 4 al precizării de acţiune.

În probaţiune, au fost depuse  la dosar următoarele înscrisuri: proces verbal din 08 septembrie 1991 (f.6-7), lista (f.8,30), împuternicire avocaţială (f.9-11), încheierea civilă nr.6710 a Judecătoriei Tg.-Mureş (f.19), act de constituire (f.20), statut (f.21-26), schiţa (f.27), certificat de deces (f.117), copie CI (f.118,283), proces verbal de licitaţie (f.147), proces verbal de adjudecare(f.148), hotărârea asociaţiei nr.1 din 23.03.2008 (f.149), cerere de introducere în cauză a moştenitorilor (f.170), titlu de proprietate(f. 278-410),copie certificat de căsătorie (f.281), certificat de naştere (f.282), certificat de calitate de moştenitor nr.21/2009 (f.303), certificat de moştenitor nr.1669/1994, nr.94/2005 (f.411,414), interogatoriu (f.416-433), adresa nr.65796/15.07.2011 (f.439 vol.II), adresa nr.30437/03.08.2011 (f.441vol.II), extrase din registru de deces (f.442-447,460-461vol.II),adeverinţa (f.449-450 vol.II), adresa nr.15445/22.03.2010 (f.451 vol.II).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Asupra excepţiei lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtului Cioban Gligor, instanţa reţine următoarele:

Capacitatea procesuală constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual. În cazul persoanei fizice, capacitatea de folosinţă începe la naşterea şi încetează la moartea sa.

În cauză, deşi cererea introductivă de instanţa este formulată împotriva pârâtului Cioban Gligor, decedat (certificat de deces-fila 117), ulterior prin precizarea de acţiune din data de 09.04.2010 reclamanţii arată că înţeleg să se judece în contradictoriu cu moştenitorul defunctului Cioban Gligor, respectiv cu pârâtul Cioban Alexandru.

Faţă de cele expuse, instanţa va respinge ca rămasă fără obiect excepţia menţionată.

 Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtele Societatea Agricolă Spicul S.A. şi S.C. DIMAC ROT S.R.L., instanţa reţine următoarele:

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat.

Conform art. 59 din Legea nr. 36/1991 orice hotărâre a adunării generale poate fi contestată la judecătorie, dacă ea este contrară legii sau statutului, cu excepţia cazului prevăzut la art. 27 din prezenta lege, iar potrivit art. 60 din Legea nr. 36/1991, poate face contestaţie orice asociat care, fiind prezent la adunarea generală, a protestat împotriva hotărârii trecute în procesul-verbal, precum şi orice asociat absent dacă a fost oprit din motive justificate a lua parte la adunarea generală sau dacă motivează contestaţia că nu s-a făcut în regulă convocarea sau problema nu a fost înscrisă în ordinea de zi.

În consecinţă, contestarea Hotărârea nr. 1 din 23.03.2008 a Adunării generale a asociaţilor Societăţii Agricole Spicul S.A. este pusă la dispoziţia persoanelor care au calitatea de asociaţi ai societăţii agricole menţionate.

Potrivit art. 25 din Legea nr. 36/1991 „Calitatea de asociat al unei societăţi agricole se dobândeşte prin subscrierea actului de constituire sau, după constituire, prin semnarea unei declaraţii.

 În declaraţie trebuie înscrise datele prin care se identifică persoana care o face, firma societăţii, suprafaţa de teren agricol adusă în folosinţă, animalele, utilajele, precum şi alte bunuri, inclusiv creanţele, cu care titularii intră în societate, numărul şi valoarea părţilor sociale ce urmează a fi subscrise, suma pe care o varsă în contul părţilor subscrise şi data declaraţiei.“ iar conform art. 27 din Legea nr. 36/1991 „Cererea de înscriere, concretizată în declaraţia scrisă, se rezolvă de către fondatori sau, după caz, de către consiliul de administraţie. În caz de respingere sau nerezolvare în termen de 20 de zile, cel ce se socoteşte nedreptăţit poate să se adreseze adunării generale, care este obligată să rezolve cazul la prima sa şedinţă. “

Astfel, deşi potrivit procesului verbal din data de 08.09.1991(fila 1) şi-au exprimat acordul în sensul constituirii Societăţii Agricole Spicul S.A.  un număr de 107 persoane, calitatea de membri fondatori au dobândit doar 15 persoane printre care nu se numără reclamanţii sau autorii acestora.

Instanţa reţine că reclamanţii nu au dobândit calitatea de asociaţi, nici prin modalitatea prevăzută de art. 25 alin . 1 teza finală din Legea nr. 36/1991, respectiv prin semnarea unei declaraţii, acceptată de către fondatori sau de către consiliul de administraţie conform art. 27 din Legea nr. 36/1991.

Faţă de cele expuse, reţinând că niciunul dintre reclamanţi nu a făcut dovada dobândirii calităţii de membru asociat în cadrul Societăţii Agricole Spicul S.A., instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtele Societatea Agricolă Spicul S.A. şi S.C. DIMAC ROT S.R.L., şi în consecinţă:

Va respinge petitul prin care s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a Hotărârii nr. 1 din data de 23.03.2008 a Adunării generale a asociaţilor Societăţii Agricole Spicul S.A. formulat de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii ca fiind introdus de persoane lipsite de calitate procesuală activă.

Asupra excepţiei lipsei de interes invocată de pârâtele Societatea Agricolă Spicul S.A. şi S.C. DIMAC ROT S.R.L., instanţa reţine că prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cei ce au pus în mişcare acţiunea civilă.

Interesul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să fie legitim, să fie născut şi actual, să fie personal şi direct.

În cauză, instanţa constată că interesul reclamanţilor  nu întruneşte condiţiile menţionate.

Astfel,  constatarea nulităţii procesului-verbal din 23.03.2008 încheiat cu ocazia Adunării asociaţilor Societăţii Agricole Spicul S.A., anularea procesului verbal de licitaţie din data de 29.05.2009, anularea procesului verbal de adjudecare din data de 29.07.2009 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară nu profită reclamanţilor atât timp cât aceştia nu au calitatea de  asociaţi ai Societăţii Agricole Spicul S.A..

De asemenea, reclamanţii, pentru identitate de raţiune, nu ar dobândi nici un folos practic în ipoteza obligării lichidatorului judiciar la împărţirea şi plata sumelor rezultate din lichidare în cota cuvenită fiecărei persoane membre a asociaţiei agricole.

Faţă de cele expuse, instanţa va admite excepţia lipsei de interes, şi în consecinţă:

Va respinge ca fiind lipsite de interes restul petitelor formulate de reclamanţii în contradictoriu cu pârâţii.

Având în vedere prevederile art. 274 C. proc. civ, faptul că pârâţii nu au căzut în pretenţii, va respinge ca nefondată cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Raportat la aceleaşi dispoziţii normative, la împrejurarea că reclamanţii sunt în culpă procesuală iar pârâta Societatea Agricolă Spicul S.A a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, instanţa va obliga reclamanţii în solidar la plata către pârâta Societatea Agricolă Spicul S.A.  a sumei de 2380 lei cu titlu de cheltuieli de judecată(reprezentând onorariu avocaţial).