Grăniţuire şi revendicare

Sentinţă civilă 759 din 03.02.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta civila  Nr. 759

Sedinta publica de la 03 Februarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier: IONELIA DRAGODAN

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 20.01.2010  privind judecarea actiunii civile pentru granituire si revendicare, formulata de catre reclamantii A.V. si A.G. împotriva pârâtei R.M.

La apelul nominal, facut în sedinta publica,  au lipsit partile. 

Procedura de citare legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta civila:

J U D E C A T A

Prin  actiunea civila introdusa la aceasta instanta, înregistrata sub nr. 3605/318/2008  si la data de 17.03.2008, reclamantii A.V. si A.G.  au  chemat  în judecata pârâta  R.M.,  solicitând instantei ca, prin sentinta civila ce se va pronunta, sa se stabileasca linia de hotar ce desparte proprietatile partilor, pârâta sa fie obligata sa lase în deplina proprietate reclamantilor terenul ocupat, ce urmeaza a fi determinat în urma stabilirii liniei de hotar, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii,  reclamantii au  aratat  ca detin în proprietate  un teren în suprafata de 1600 m.p., situat în Tg.-Jiu, vecin la Nord - D.N. 67; S - B.V.; V - R.G; E - proprietate pârâta, conform contractului de vânzare - cumparare autentificat sub nr. 4845/21.09.2007 de B.N.P. S.B.

S-a mai aratat ca pârâta, chiar de la data respectiva, le-a ocupat o suprafata de teren de aproximativ 50m.p.,  desfiintând abuziv semnele de hotar, ce desparteau proprietatile lor, cu acest prilej, acaparând din terenul reclamantilor o fâsie lunga de 100 m pe o latime de aproximativ 1 m. 

În drept, si-au întemeiat actiunea pe disp. art.480, 483, si  urm. Cod civil, 584 Cod civil.

În dovedirea actiunii au depus la dosar contractul de vânzare-cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 4854/21.09.2007 de B.N.P. S.B., schita terenurilor anexa a raportului de expertiza întocmit în dosarul nr. 9716/2004 al acestei instante, planul de amplasament al terenului proprietatea reclamantilor, încheierea de intabulare în Cartea Funciara, sentinta civila nr. 5536/2006 pronuntata de Judecatoria Tg.-Jiu.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata. A invocat faptul ca  detine în proprietate suprafata de 492 m.p. (12 x 41 m), precum si suprafata de 307 m.p.( 59 x 5,2 m.), în urma dezbaterii succesiunii defunctei B.D., conform sentintei civile 1893/01.04.2005 a Judecatoriei Tg.-Jiu.

Terenurile sus mentionate i-au fost atribuite în lot, fiind pusa în posesie de catre executorul judecatoresc E.M. la data de 29.11.2007.

Ca urmare a punerii în executare, si-a delimitat proprietatea printr-un gard despartitor, consimtind sa lase reclamantilor latimea de 1 m. din proprietatea sa, teren pe care se afla un rând de pomi fructiferi.  A mai precizat ca în partea de Rasarit se afla terenul proprietatea sorei sale, B.E., teren lat de 4 m. si lung de 41 m. De aceea, apreciaza ca, din canal pâna la proprietatea sa, trebuie mentinuta latimea de 4 m., terenul apartinând numitei B.E.

A depus la dosar sentinta civila 1893/2005 pronuntata de Judecatoria Tg.-Jiu, încheierea de intabulare a dreptului sau de proprietate, planul de amplasament, procesul-verbal de punere în posesie încheiat de executorul judecatoresc.

În dovedirea actiunii, reclamantii au solicitat efectuarea unei expertize agricole, în cauza fiind numit expert G.I. Obiectivele expertizei au fost stabilite prin încheierea de sedinta din 08 mai 2008.

Expertul a concluzionat ca terenul proprietatea reclamantilor are suprafata totala de 1538,50 m., fiind diminuat cu 61,50 m. în raport de actul de proprietate invocat, respectiv contractul de vânzare-cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 4854/2007.

Terenul pârâtei are o suprafata totala de 799 m.p., suprapunându-se peste terenul reclamantilor pe suprafata de 61,50 m., în forma unui triunghi dreptunghic cu baza de 1,5 m. si înaltimea 41 m.

Pârâta a formulat obiectiuni împotriva  raportului de expertiza  dar, prin raspunsul la obiectiuni, s-au mentinut  concluziile initiale.

Prin sentinta civila nr. 6105/11.09.2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 3605/318/2008, a fost admisa  actiunea, s-a  stabilit linia de hotar între proprietatile partilor, ca fiind o linie dreapta, orientata Nord - Sud, astfel încât proprietatea reclamantilor sa aiba latimea de 16 m. spre D.N. 67 si a fost obligata  pârâta sa lase în deplina proprietate reclamantilor suprafata de 61,5 m.

Împotriva sentintei civile nr. 6105/11.09.2008, pârâta R.M. a formulat recurs,  iar prin decizia civila nr. 3448/09.12.2008 pronuntata de T.G. - S.C., a fost admis recursul, casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, urmând ca instanta  de fond, cu ocazia rejudecarii, sa procedeze la: refacerea probatoriilor , cu referire la administrarea în cauza a unei noi expertize tehnice de specialitate care va trebui sa individualizeze în concret terenurile partilor litigante în raport atât de actele de proprietate ale reclamantilor,  cât si de cele ale pârâtei R.M., de hotarârile judecatoresti anterioare intrate în puterea lucrului judecat, care au stabilit în mod irevocabil amplasamentul si întinderea dreptului de proprietate al partilor, hotarâri opozabile acestora si a se determina daca se impune restabilirea unei noi linii de hotar avându-se în vedere ca aceasta a fost stabilita prin gardul despartitor montat pe aliniamentul fixat  cu ocazia punerii în executare a sentintei civile de partaj nr.1893/2005 si, daca ulterior acestei date, au intervenit elemente noi prin reconstructie de împrejmuiri care sa modifice linia de hotar stabilita si, nu în ultimul rând,  pentru a se determina, prin compararea titlurilor partilor, daca exista suprapuneri partiale, în aceasta ipoteza, daca pârâta detine cu  sau fara titlul valabil vreo suprafata de teren din terenul pe care reclamantii l-au dobândit conform contractului de vânzare cumparare nr.4845 din 21.09.2007.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 79/318/2009 si la data de 06.01.2009.

În sedinta publica din 11.02.2009, s-a dispus încuviintarea administrarii în cauza a unei noi expertize tehnice, specialitatea topografie.

A fost numit expert dl. G.L., în sedinta publica din 18.02.2009, stabilindu-se ca obiective, si anume:

- sa raspunda, potrivit dispozitiilor deciziei  de casare:

1) sa se  individualizeze în concret terenurile partilor litigante în raport atât de actele de proprietate ale reclamantilor, cât si de cele ale pârâtei R.M., de hotarârile judecatoresti anterioare intrate în puterea lucrului judecat, care au stabilit în mod irevocabil amplasamentul si întinderea dreptului de proprietate al partilor ( si anume, sentinta civila nr. 5536/26.09.2006 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 9867 C/2006 - filele  18 si 19 din dosarul nr. 3605/318/2008 si sentinta civila nr. 1893/1.04.2005 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 9716/2004 - fila 23 si 24 don dosarul nr. 3605/318/2008) , hotarâri opozabile acestora ;

2) sa se  determine daca se impune restabilirea unei noi linii de hotar, avându-se în vedere ca aceasta a fost stabilita prin gardul despartitor montat pe aliniamentul fixat  cu ocazia punerii în executare a sentintei civile de partaj nr.1893/2005, si, daca ulterior acestei date, au intervenit elemente noi prin reconstructie de împrejmuiri care sa modifice linia de hotar stabilita;

3) sa se determine, prin compararea titlurilor partilor, daca exista suprapuneri partiale, în aceasta ipoteza daca pârâta detine cu  sau fara titlul valabil vreo suprafata de teren din terenul pe care reclamantii l-au dobândit conform contractului de vânzare cumparare nr.4845 din 21.09.2007.

- si, totodata, sa  raspunda si la obiective stabilite de instanta în primul ciclu procesual, respectiv: 

1)  se va delimita terenul proprietatea reclamantilor, conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 4845/21.09.2007 de B.N.P. S.B. Tg.-Jiu, planului de amplasament depus la dosar si sentintei civile nr. 5536/2006 pronuntata de Judecatoria Tg.-Jiu  2 ) se va  delimita terenul proprietatea pârâtei, conform sentintei civile de partaj nr. 1893/01.04.2005 pronuntata de Judecatoria Tg.-Jiu (lot 3), raportului de expertiza omologat în acest litigiu si procesului-verbal de punere în posesie întocmit de B.E.J. E.M. la 29.11.2007;

 3 )  se va verifica  daca terenurile sus mentionate  sunt distincte sau se suprapun partial (schita) ; 4) se va stabili linia de mejdina, cu respectarea actelor de proprietate invocate de  catre ambele parti (schita);

5 )  în raport de linia de hotar stabilita, se va verifica daca pârâta ocupa în prezent vreo portiune de teren din proprietatea reclamantilor (schita);

6)  se vor avea în vedere si obiectivele propuse de catre parti.

La data de 27.05.2009, s-a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza.

Împotriva raportului de expertiza au fost depuse obiectiuni de catre parti, ce au fost încuviintate în sedinta publica din 10.06.2009, dl. expert raspunzând la obiectiuni pentru termenul din 11.11.2009.

Analizând actele si lucrarile existente la dosarul cauzei, instanta urmeaza a respinge actiunea, cu urmatoarea motivare:

Potrivit art. 584 C.civ., "orice proprietar poate obliga pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipita de a sa; cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate".

Granituirea reprezinta o operatiune de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati vecine ce apartine unor titulari diferiti.

Prin actiunea în granituire  se urmareste determinarea, prin hotarâre judecatoreasca, a limitelor dintre proprietati si stabilirea traseului real pe care trebuie sa-l urmeze titularul.

Daca prin actiunea în granituire se cere si o parte determinata din terenul limitrof, detinuta fara drept de pârât, ea implica si o revendicare, iar reclamantul trebuie sa-si dovedeasca dreptul sau de proprietate.

În cauza de fata, reclamantii, prin contractul de vânzare cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 4854/21.09.2007 de catre biroul notarului public S.B., au devenit proprietarii imobilului proprietatea vânzatorului B.V., cu nr. cadastral 8546, intabulat în cartea funciara nr. 20662 a municipiului Tg-Jiu, judetul Gorj, situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, cartier S. nr. 227A, judetul Gorj, compus din teren curti- constructii si arabil, în suprafata totala de 1600 m.p. din act si din documentatia cadastrala, împreuna cu o casa de locuit - C 1 compusa din hol si camera cu o suprafata utila de 21,72 din act , respectiv o suprafata construita la sol de 28 m.p. din documentatia cadastrala, imobil ce se învecineaza cu: N - DN 67, S - B.V., E - R. M., iar la V - R.G.

În contract, vânzatorul a precizat ca a dobândit imobilul dupa cum urmeaza: terenul prin cumparare, ce a fost validata conform sentintei civile 5536/29.09.2006 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, ramasa definitiva prin respingerea apelului, conform deciziei civile nr. 12A pronuntata de T.G. la data de 22.01.2007, în dosarul nr. 1992/95/2006 si irevocabila prin decizia nr. 604/3.05.2007 pronuntata de C. de A.C., în dosarul nr. 1992/95/2006, iar constructia a realizat-o în timpul casatoriei cu sotia lui, fiindu-i atribuita în lot în urma partajului succesoral, conform sentintei civile nr. 1893/1.04.2005 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 9716/2004, ramasa definitiva în baza deciziei civile nr. 1092/09.09.2005 pronuntata de T.G. în dosarul nr. 1863/2005, decizie ramasa irevocabila.

Pârâta R.M., în urma dezbaterii succesiunii mamei sale, B.D., a primit prin sentinta civila nr. 1893/1.04.2005 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 9716/2004, ramasa definitiva în baza deciziei civile nr. 1092/8.09.2005 pronuntata de T.G., lotul nr. 3., tatal pârâtei si al reclamantei A.V., si anume B.V., primind lotul nr. 1, reclamanta A.V. primind lotul nr. 2, iar cealalta sora, B.E., primind lotul nr. 4.

În lotul nr. 3 al pârâtei R.M. se afla terenul curti constructii în suprafata de 492 m.p.  si terenul arabil în suprafata de 307 m.p. Intereseaza sub aspectul stabilirii granituirii si lotul nr. 4  al lui B.E., în care se afla teren curti - constructii în suprafata de 164 m.p. si terenul arabil în suprafata de 637 m.p.

În cauza, unde a fost pronuntata sentinta civila nr. 1893/1.04.2005, a fost întocmit raportul de expertiza de catre expertii tehnici D.I. si V.C., la obiectivele expertizei cu privire la teren se arata: asa cum s-a retinut prin încheierea de admitere în principiu din 21.02.2005 , ca masa succesorala se compune din cota de 1/2 dintr-un teren în suprafata de 100 m lungime si 32 m latime, situat în Tg-Jiu, cartier S. nr. 227A, judetul Gorj.

În capitolul "Continutul expertizei" s-a aratat ca terenul situat în cartierul S. nr. 227 si 227 A are latimea de 32 m, lungimea de 100 m, suprafata de 3200 m.p. si urmatoarele vecinatati: N - DN 67, E - canal de evacuare a apelor; P., S - rest proprietate B.V. si V - R. G.

Deci, nu se poate retine ca în lotul lui B.E. a intrat canalul , asa cum în capitolul "Concluzii" al raportului de expertiza întocmit de catre expert tehnic M.M., în cauza având ca obiect actiunea în constatare, în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 5536/29.09.2006, dl. expert M.M. a aratat ca: "practic în teren s-a constatat ca terenul ce face obiectul I.A.P. (n.n. din 21.01.2005) nu are decât 14 m latime la DN 67, diferenta de 2 m fiind reprezentata de un canal ce a fost inclus în lotul lui B.E.".

În raportul de expertiza întocmit de catre expertii D.I. si V.C. s-au aratat cu privire la terenurile ce au revenit lui R.M. si B.E. si lungimea si latimea, astfel ca terenul pârâtei R. M, în suprafata de 492 m.p. trebuie sa aiba o latime de 12 m., iar terenul în suprafata de 164 m.p. al lui B.E. trebuie sa aiba o latime de 4 m. Deci, în total, ambele surori au o latime de 16 m la terenurile curti constructii, în care nu se afla canalul.

Pârâta R.M. a fost pusa în posesia terenurilor obtinute prin sentinta civila nr. 1893/1.04.2005 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu prin procesul verbal încheiat la data de 29.11.2007 de catre executorul judecatoresc E.M. si, de la aceasta data, nu s-a facut dovada ca pârâta ocupa mai mult decât a fost pusa în posesie prin acest proces verbal.

Prin urmare, a fost stabilita linia de hotar prin gardul despartitor montat pe aliniamentul stabilit la punerea în executare a sentintei de partaj.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanta  urmeaza a respinge actiunea.

Vazând si disp. art. 274 C.pr.civ., reclamantii urmeaza a fi obligati la plata cheltuielilor de judecata catre pârâta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge  actiunea civila în granituire si revendicare  formulata de reclamantii A.V., domiciliata în ................  si A.G., domiciliat în ............. împotriva pârâtei R.M., domiciliata în ...........

Obliga reclamantii  sa plateasca  pârâtei suma de 811,5 lei,  reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta  publica, azi , 03.02.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier,

IONELIA DRAGODAN

Red. C.S/I.D.

5 ex. 03 Martie 2010