Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă 5248 din 07.07.2010


operator 2444

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta civila nr. 5248

Sedinta publica de la 07 Iulie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecare pronuntarea rezultatului dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 5 iulie 2010, privind actiunea civila în revendicare imobiliara si obligatie de a face, formulata de reclamantul... împotriva pârâtilor....

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanta a pronuntat urmatoarea sentinta:

INSTANTA

Prin actiunea civila introdusa pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu si înregistrata sub nr. 66/318/2009, reclamantul ... a chemat în judecata pe pârâtii ....,  solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligati pârâtii sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie, o suprafata de teren de 178 m.p., cu urmatoarele învecinari: N. - Nebunu Gr. Vasile, S. - pârâtii , E.- drumul comunal 1511, V. - rest proprietate.

De asemenea, reclamantul a mai solicitat ca pârâtii sa-si ridice de pe acest teren, o camera de locuit, construita din caramida, acoperita cu tigla, o polata acoperita cu placi de azbociment iar pe laterale cu  pal, un patul construit din lemn acoperit cu placi de azbociment, un cotet de purici si unul de pasari, iar în caz de refuz sa fie el autorizat sa efectueze lucrarea pe cheltuiala pârâtilor, cu obligarea acestora la cheltuieli de judecata. 

În motivare, reclamantul a aratat ca este proprietarul terenului  în suprafata de 5019 m.p.,  situata în tarlaua 27 parcela 553/1, conform titlului de proprietate nr. 148 96702 din 2 octombrie 2003 eliberat de Comisia Judeteana Gorj.

Acelasi reclamant a mentionat  ca în timpul CAP - ului numitul ..., în mod abuziv a edificat constructiile mentionate mai sus pe teren, numai cu scopul de a-i ocupa si acest teren care nu-i apartine.

A mai sustinut reclamantul, ca a mai formulat actiune pentru anularea titlului de proprietate, nr. 14896766/2004 al pârâtului ..., deoarece a fost inclus un teren al sau de  352 m.p., dar în acelasi dosar pârâtul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat la rândul sau, anularea procesului - verbal de punere în posesie  din 16 martie 1994 eliberat de Comisia Locala Ciuperceni, si prin s.c. nr. 8851 din 13 decembrie 2007, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, irevocabil prin decizia civila nr. 941 din 31 martie 2008, a fost respinsa actiunea si admisa în parte cererea reconventionala, în sensul ca a fost anulat procesul - verbal de punere în posesie, încheiat la data de 16 martie 1994 de Comisia Locala Ciuperceni pe numele lui ......

În dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar titlu de proprietate eliberat pe numele sau de Comisia Judeteana Gorj, la data de 2 octombrie 2003, privind reconstituirea dreptului de proprietate pe suprafata de 5019 m.p. teren, amplasat pe raza satului Strâmba Vulcan, comuna Ciuperceni,  sentinta civila nr. 8851 din 13 decembrie 2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 4937.3/318/2006, decizia civila nr. 941 din 31 martie 2008 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4934.3/318/2006, raportul de expertiza întocmit de expert Ciungu Ilie în acelasi dosar.

Pârâtii au formulat întâmpinare prin care au aratat ca  sunt de acord cu admiterea actiunii, în sensul de-ai lasa în deplina proprietate si linistita posesie, reclamantului  terenul în suprafata de 3,70 metri pe o lungime de 92,60 metri deoarece din actul de vânzare - cumparare încheiat la 4 aprilie 1937, reiese ca terenul are dimensiunile respective.

Au sustinut pârâtii ca în realitate terenul în litigiu nu are latimea de 4 metri, asa cum precizeaza reclamantul,  si ca de fapt cel care este trecut pe titlul de proprietate nr. 14896702 este ginerele autorului Nebunu N. Ion, iar mostenitorii acestui autor traiesc, fapt ce duce la concluzia ca acest titlu nu  a fost emis legal.

Ca dovada a celor sustinute prin întâmpinare, pârâtii au depus la dosar actul de vânzare - cumparare încheiat între Dumitru N. Toaxen si Maria Vasile Ghenebunu, prin care acesta din urma a dobândit terenul  lat de 70 metri si lung din soseaua satului spre apus, de 90,60 metri, vecin la miazazi cu Mihai Visan, miazanoapte cu mostenitorii Maria D.C. Roventa.

În urma administrarii probelor, instanta de fond a pronuntat sentita civila nr. 5801 din 4.09.2008  în dosarul 6246/318/2008 prin care a admis în parte actiunea civila în revendicare formulata de reclamant, a obligat pârâtii sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie, un teren în suprafata de 176 m.p., situat în com. Ciuperceni, sat Strâmba Vulcani, a admis în parte cererea având  ca obiect obligatie de a face, formulata de reclamant si a obligat pârâtii sa ridice de pe terenul în suprafata de 176 m.p., o camera de locuit si o bucatarie, astfel cum a fost descrisa în schita anexa la raportul de expertiza , întocmit de expert Toaxen Ion, iar în caz contrar, a autorizat reclamantul sa efectueze lucrarile de demolarea celor doua constructii pe cheltuiala pârâtilor, fiind obligati pârâtii în solidar la plata catre reclamant a sumei de 957, 3 lei, constând în cheltuieli de judecata. 

A retinut instanta în motivarea sentintei, ca procedând la compararea titlurilor si având în vedere faptul ca niciuna dintre parti nu si-a transcris actul, este mai preferabil titlul reclamantului care are data mai veche.

De asemenea, instanta a mai retinut ca partile au ajuns în aceasta situatie deoarece Comisia Locala de Aplicarea L 18/1991,  la momentul eliberarii proceselor verbale de punere în posesie, nu a respectat latimea actelor vechi de proprietate ale partilor.

Împotriva acestei sentinte s-a formulat recurs de catre pârâti  si prin decizia civila nr. 3384 din 4 decembrie 2008 s-a admis recursul declarat de pârâti, s-a casat sentinta si s-a trimis cauza pentru rejudecare la aceeasi instanta

În motivarea deciziei de casare, s-a aratat ca deoarece la baza titlurilor de proprietate detinute de parti, au stat actele vechi pe care comisiile competente sa emita titlu de proprietate, le-au avut în vedere, limitarea compararii titlului de instanta numai sub aspectul datei la care acestea au fost emise, nu este corecta.

Instanta de control judiciar a facut mentiunea ca nu s-a facut o transpunere în teren si a actelor vechi de proprietate si astfel nu a fost cercetat fondul cauzei, deoarece pentru solutionarea capatului de cerere în revendicare este esentiala compararea titlurilor de proprietate prin raportarea  actelor vechi ce au stat la baza emiterii lor.

Cu ocazia revendicarii cauzei dupa casare, s-a format dosarul nr. 66/318/2009,  iar la termenul din 23 februarie 2009, pârâsii au solicitat efectuarea în cauza a unei expertize în specialitate topografica, proba cu care a fost de acord si aparatoarea reclamantului, fiind admisa aceasta cerere de catre instanta .

Cu adresa nr. 942 din 5 martie 2009, Primaria com. Ciuperceni a comunicat instantei, documentatia care a stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. 14896702 din 2 octombrie 2003  si 14896766 din 12 mai 2004, aceasta fiind atasata la filele 24 - 37.

Ulterior, a fost desemnat ca expert Vamesu Nicolae,  fixându-se un onorariu în suma de 500 lei si obiectivele expertizei  prin încheierea de sedinta din 13 aprilie 2009.

Prin raportul de expertiza întocmit  de expertul Vamesu Nicolae si depus la dosar pentru termenul din 14 iunie 2010, s-a stabilit ca terenul detinut efectiv de reclamant, în  zona litigiului si colorat cu fond albastru pe schita anexa la raport, are suprafata de 347 m.p., deci cu 29 m.p.  mai putin decât suprafata din titlu, iar terenul detinut efectiv de pârâti în zona litigiului si colorat pe fond galbe4n pe schita raportului de expertiza, are suprafata de 2820 m.p., deci m au putin cu 19 metri fata de suprafata trecuta în titlu.

Expertul a subliniat ca terenul în litigiu revendicat de reclamant, daca se tine cont numai de actele acestuia si nu se iau în calcul actele pârâtilor, este hasurat cu rosu pe schita raportului de expertiza, având lungimea de 94 metri si latimi variabile.

O  alta subliniere a expertului, arata ca daca tine cont de actele pârâtilor în care acestia trebuie sa detina suprafata de 2139 m.p., cu o latime de 23 m, atunci se poate aprecia ca pârâtii  nu ocupa din terenul reclamantului, din moment  ce nici acestia nu detin tot terenul din actele vechi.

Analizând înscrisurile depuse la dosar si modul de transpunere a actelor vechi si titlurilor de proprietate în teren,  instanta constata ca niciuna dintre parti în realitate nu detin terenurile din  titlurile de proprietate, respectiv reclamantul Surdei Ion, trebuie sa detina un teren de 376 m.p., si în realitate are numai 347 m.p., deci cu 29 m.p., mai putin decât în acest act, iar pârâtii detin 2120 m.p. fata de 2139 m.p., deci cu un minus de 19 m.p.

Comparându-se titlurile de proprietate ale partilor,  în raport de actele vechi si de transpunerea în teren a acestora se constata ca este preferabil titlul de proprietate al pârâtilor, deoarece legalitatea acestuia a fost analizata si prin sentinta civila nr. 8851 din 13 decembrie 2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul 4934.3/318/2006, a fost respinsa actiunea civila formulata de petentii Surdei Ion si Surdei Ioana, pentru constatare nulitate absoluta partiala, titlu de proprietate nr. 14896766/2004  detinut de pârâti.

De asemenea, este de retinut ca la baza emiterii titlului de proprietate al reclamantului... a stat actul de vânzare - cumparare din 4 iulie 1937, încheiat între Dumitru Toaxen si Maria Gh. Vasile Nebunu, în care se precizeaza clar dimensiunile terenului de 3, 70 latime si 92, 60 m. lungime, deci mentiunea  de pe schita  anexa la procesul - verbal de punere în posesie al reclamantului din 6 mai 2003, cu privire la latimea  de 4 m., a terenului de 376 m.p., nu tine cont de latimea din actul vechi al reclamantului.

În ceea ce priveste compararea titlurilor de proprietate, prin raportare la actele vechi, care au stat la baza emiterii lor, instanta a procedat la aceasta comparare pentru a respecta indicatiile date prin decizia de casare si dispozitiile art. 315 pct. 1 C.p.civ., dar este de retinut ca suprafata în litigiu asa cum rezulta din schita anexa la raport este de 29 m.p. si nu se regaseste  în folosinta efectiva  a nici uneia dintre parti.

Fata de motivarea de mai sus si având în vedere preferabilitatea titlului de proprietate al pârâtilor, raportata la actele vechi, instanta, constata ca actiunea formulata de reclamant, cu privire la capatul de cerere referitor la revendicare este neîntemeiata si în cauza nu sunt îndeplinite disp. art. 480 cod. Civil.

De asemenea se constata ca nu este admisibil nici capatul de cerere privind obligatia de a face din moment ce  cu ocazia transpunerii în teren a actelor, expertul a subliniat ca pe terenul aflat în litigiu, nu sunt edificate constructii ale pârâtilor, acestea aflându-se la 2,24 metri, 1,37 m., 0,65 si 0, 50 metri de gardul actual existent, deci nu se impune ridicarea lor.

În baza art. 274 cod. pr. civ., urmeaza a fi obligat reclamantul la 550 lei, cheltuieli de judecata fata de pârâti, reprezentând onorariu avocat si onorariu expert.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila în revendicare si obligatie de a face formulata de  reclamantul .... domiciliat în comuna Ciuperceni, sat Strâmba Vulcan, jud. Gorj, împotriva pârâtilor ..... domiciliati în comuna Ciuperceni, sat Strâmba Vulcan jud. Gorj.

Obliga reclamantul la 550 lei cheltuieli de judecata fata de pârâti.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 7.07.2010, la Judecatoria Tg Jiu.

Presedinte,

DORINA IVANISI Grefier,

ELENA CARBUNESCU

Red. D.I.

Tehn. E.V. 14.07.2010

5 ex.

1