Act administrativ. Verificarea legalităţii în raport de înscrisuri emise ulterior de autoritate dar care atestă situaţii preexistente actului.

Decizie 7006 din 18.11.2014


 În verificarea legalităţii unui act administrativ pot fi avute în vedere înscrisuri emise ulterior de  autoritate  care atestă situaţii preexistente actului a cărui anulare se solicită, cu atât mai mult cu cât acestea vizează îndreptarea unor erori pe care s-a bazat  emiterea actelor contestate.

Prin sentinţa nr. 2310 din 30 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a A.P.I.A. - aparat central şi D.S.V.S.A. Mehedinţi.

A fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul X, împotriva  pârâtelor Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) - aparat central şi Direcţia Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi (D.S.V.S.A.), ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără  calitate procesuală pasivă.

 A fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul X, împotriva pârâtei Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mehedinţi ca neîntemeiată.

 Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul X.

În motivare, a arătat în esenţă că ovinele pentru care s-a formulat cererea la data de 16.04.2013 nu au ieşit niciodată din exploataţia reclamantului din localitatea Halînga, judeţul Mehedinţi, pârâta DSVSA Mehedinţi a recunoscut eroarea făcută în Baza Naţională de Date, cu adresa nr.  8595/04.10.2013.

În mod nelegal instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei DSVAS, întrucât ambele instituţii pârâte sunt implicate în soluţionarea cererilor formulate de producătorii agricoli, respingerea cererii a fost cauzată de eroarea DSVSA

Hotărârea nu cuprinde motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia de respingere

Astfel, instanţa reţine neîndeplinirea condiţiei pe baza datelor BDN şi totodată nu analizează înscrisurile de la DSVSA deoarece sunt ulterioare actului a căror anulare se solicită.

Apreciază că instanţa a aplicat legea greşit în soluţionarea cererilor de anulare.

La solicitarea instanţei, recurentul a precizat motivele de nelegalitate, respectiv nemotivarea hotărârii şi aplicarea greşită a legii

Pârâta APIA  a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului.

A arătat în esenţă că DSVSA a efectuat corecţia necesară în baza de date pentru cele 47 capete ovine înregistrate eronat de SC Y SRL, deci culpa aparţine DSVSA Mehedinţi.

Pârâta DSVSA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului prin care îşi menţine susţinerile privind excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate.

A arătat, în esenţă, că DSVSA MH nu a făcut nicio modificare a efectivelor de animale, în mod greşit recurentul a înţeles să se îndrepte împotriva acestei instituţii, care nu a făcut decât să răspundă la o sesizare, să meargă să verifice la faţa locului efectivele de animale.

Analizând criticile formulate, Curtea a apreciat că recursul este fondat pentru considerentele ce succed:

În primul rând, s-a constatat că în mod corect instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei DSVSA, dat fiind că nu este emitentul actului a cărui anulare se solicită. Existenţa relaţiilor de colaborare între instituţii nu este de natură să conferă calitate procesuală acestei instituţii, din moment ce nu este parte în raportul juridic care stă la baza prezentului litigiu

Prin înştiinţarea nr. MH 4210/06.08.2013 a APIA - Centrul Judeţean Mehedinţi,  s-a stabilit că în urma verificării administrative în RNE şi a efectuării controlului /supracontrolului la faţa locului pentru un număr total de 50 ovine/caprine solicitate în cererea depusă numărul de animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de animal, înscrise în RNE la data depunerii cererii  nu se încadrează în numărul minim prevăzut de art.  2 alin 1 lit a şi b din Anexa la OMADR nr.  98/2010, întrucât animalele au ieşit din exploataţie la data de 17.04.2013 şi nu au fost menţinute până la 03.08.2013.

Potrivit art.  2 alin 1 din Anexa la OMADR nr. 98/2010, prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli (...), înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013;

d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă''.

 Conform art. 4(1) din acelaşi ordin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, existenţa înregistrării exploataţiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; existenţa înregistrării animalelor pentru care se solicită prima;  corespondenţa datelor din cerere, respectiv denumirea exploataţiei; C.U.I./C.N.P.; codul exploataţiei; numărul de identificare al ovinei/caprinei; sexul şi vârsta.

Din înscrisurile depuse la dosar, respectiv, adresa nr.  7748/06.09.2013, adresa nr.  8595/24.10.2013 rezultă că în mod eronat s-a reţinut ieşirea animalelor din exploataţia reclamantului la 17.04.2013, fiind înregistrate eronat în judeţul Bihor. Şi din întâmpinarea depusă de intimata  APIA rezultă că DSVSA a efectuat corecţia necesară în baza de date pentru cele 47 capete ovine înregistrate eronat de SC Doki SRL.

Faţă de aceste înscrisuri rezultă că recurentul reclamant nu a încălcat condiţia prevăzută de art. 2 alin 1 lit. c din din Anexa la OMADR nr. 98/2010. În mod eronat instanţa de fond a apreciat că înscrisuri depuse de reclamantul recurent anterior menţionate nu pot fi avute în vedere, întrucât acestea atestă situaţii preexistente actului a cărui anulare se solicită. Mai mult, vizează îndreptarea unor erori pe care s-a bazat  emiterea actelor contestate.

În consecinţă, instanţa de fond în mod greşit a aplicat dispoziţiile art. 2 alin 1 din Anexa la OMADR nr.  98/2010, actul contestat fiind emis cu încălcarea acestor dispoziţii.

Pentru aceste considerente, recursul declarat de recurenta reclamantă  a fost apreciat întemeiat, astfel că în conformitate cu art. 498  Cod Procedură Civilă , Curtea a admis recursul, a casat sentinţa atacată, în sensul că a admis acţiunea şi a dispus anularea înştiinţării nr. MH 4210/06.08.2013 a APIA - Centrul Judeţean Mehedinţi.