Plata nedatorată. Prescripţia dreptului material la acţiune

Decizie 494 din 10.11.2015


Plata nedatorată. Prescripţia dreptului material la acţiune Acţiunea în repetiţiune, în restituirea plăţii nedatorate, este o acţiune patrimonială astfel încât ea va putea fi intentată în termenul de prescripţie de drept comun, de 3 ani, reglementat de art. 3 din Decretul 167/1958. Cu privire la momentul de la care curge termenul de prescripţie, faţă de dispoziţiile art. 7 şi 8 din actul normativ menţionat acest termen curge din momentul când solvensul a cunoscut sau trebuia să cunoască împrejurarea că plata a fost nedatorată.

Secţia civilă decizia nr. 494 din 10 noiembrie 2015

Reclamantul I.P.J. Galați a solicitat obligarea pârâtei E C C la plata sumei de 16.508 lei, reprezentând plată nedatorată. A solicitat și cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că, în baza Deciziei civile nr. …/R/09.10.2007, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. …../121/2007 (număr anterior …./C/2005), în calitate de terț poprit, a reținut lunar din salariul domnului G D (fostul soț al pârâtei) un procent de 25% din venitul lunar net cu titlu de contribuție de întreținere în favoarea minorei, sumă pe care a virat-o în contul E C C.

A precizat reclamantul că, în baza sentinței civile nr. …/18.06.2008, pronunțată de Judecătoria Galați în dosarul nr. …/233/2008, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. …./15.12.2008, pronunțată de Tribunalul Galați (prin care s-a dispus restituirea către contestatorul G D a sumelor incluse în venitul lunar și reținute cu titlu de sporuri, indemnizații, prime și premii încasate ocazional începând cu luna ianuarie 2007), a remis salariatului suma de ….. lei, prin Ordinul de plată nr. …./23.04.2009, sumă rezultată în urma recalculării retroactive a contribuției lunare de întreținere pentru perioada ianuarie 2007 – februarie 2009.

A învederat reclamantul că, având în vedere că a efectuat o dublă plată pentru perioada ianuarie 2007 – februarie 2009, respectiv către salariatul instituției și către pârâtă, a notificat pârâta, cu adresa nr. …/16.06.2009 să restituie suma de ….. lei încasată fără a fi datorată.

Prin sentinţa civilă nr. ……/06.11.2013, Judecătoria Galati a admis cererea, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamantul I.P. J. Galați, în contradictoriu cu pârâta E C C. A obligat pârâta la plata sumei de ....... lei reprezentând plată nedatorată, sumă actualizată cu indicele de inflație de la data plății. A obligat pârâta la plata, către reclamant, a sumei de …. lei cheltuieli judecată. A respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în garanție formulată de pârâta Ene Corina Carmen. A respins, ca nefondată, cererea chematului în garanție D G de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanța de fond a reținut următoarele:

Potrivit art. 1092 C.civ. de la 1864, orice plată presupune o datorie, acela care, din eroare, crezându-se debitor, a plătit o datorie, are drept de repetițiune în contra creditorului, în baza art. 993 și cel care, din eroare, primește ceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit, conform art. 992 din același act normativ.

Instanta a retinut ca în cauză sunt îndeplinite condițiile plății nedatorate prevăzute de textele legale menționate.

Astfel, reclamantul I.P.J. Galați, în baza titlului executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. …./R/09.10.2007, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. …../121/2007 (număr anterior ……/C/2005), în calitate de terț poprit, a reținut lunar din salariul chematului în garanție G D (fostul soț al pârâtei) un procent de 25% din venitul lunar net cu titlu de contribuție de întreținere în favoarea minorei, sumă pe care a virat-o în contul pârâtei E C C, cu titlu de plată.

Plata a fost făcută din eroare, datoria pentru care s-a făcut plata neexistând integral din punct de vedere juridic întrucât, așa cum s-a arătat, prin Sentința civilă nr. …../18.06.2008, pronunțată de Judecătoria Galați în dosarul nr. …../233/2008, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. …./15.12.2008, pronunțată de Tribunalul Galați, s-a dispus restituirea, de către terțul poprit IPJ Galați contestatorului G D, a sumelor incluse în venitul net lunar și reținute cu titlu de contribuție lunară de întreținere datorate în baza titlului executoriu menționat, începând cu luna ianuarie 2007 la zi, reprezentând sporuri, indemnizații, prime și premii încasate ocazional.

Reclamantul, în baza celui din urmă titlu executoriu menționat, a achitat chematului în garanție suma de …. lei, efectuând o dublă plata a acestei sume în perioada ianuarie 2007 – februarie 2009: plata legală, în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. …/18.06.2008 a Judecătoriei Galați, către chematul în garanție și plata nedatorată pârâtei, astfel încât acțiunea reclamantului prin care solicită restituirea sumei de ……. lei de la pârâta E C C, pentru perioada ianuarie 2007 – februarie 2009, este fondată.

Impotriva acestei hotarari a formulat recurs parata E C C, invocând excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, motivat de faptul că suma ce se solicită a fi restituită s-a încasat în perioada ianuarie 2007 – februarie 2009 iar prezenta acţiune  a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi la data de ……..2015.

Recursul este fondat:

Potrivit art. 1092 C.civ. de la 1864, orice plată presupune o datorie, acela care, din eroare, crezându-se debitor, a plătit o datorie, are drept de repetițiune în contra creditorului, în baza art. 993 și cel care, din eroare, primește ceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit, conform art. 992 din același act normativ.

Aşadar, ca urmare a efectuării plăţii nedatorate se naşte obligaţia pentru accipiens (cel care a primit plata) de a restitui solvensului (celui care a efectuat o asemenea plată) ceea ce el a primit cu titlu de plată.

O astfel de acţiune în repetiţiune, în restituirea plăţii nedatorate, este o acţiune patrimonială astfel încât ea va putea fi intentată în termenul de prescripţie de drept comun, de 3 ani, reglementat de art. 3 din Decretul 167/1958.

Cu privire la momentul de la care curge termenul de prescripţie, faţă de dispoziţiile art. 7 şi 8 din actul normativ menţionat se reţine că acest termen curge din momentul când solvensul a cunoscut sau trebuia să cunoască împrejurarea că plata a fost nedatorată.

Raportat la considerentele enunţate, având în vedere şi obiectul cererii de chemare în judecată, s-a reţinut că intimatul-reclamant a efectuat plata ce se solicită a fi restituită către recurenta-pârâtă în perioada ianuarie 2007 – februarie 2009 şi a cunoscut împrejurarea că plata a fost nedatorată la data de 15.12.2008, data la care sentinţa civilă nr. …../18.06.2008 a Judecătoriei Galaţi a rămas definitivă.

Contrar susţinerilor intimatului-reclamant instanţa a reţinut că termenul de prescripţie nu curge de la data de 23.04.2009 (data efectuării plăţii către G D) având în vedere că se afirmă efectuarea unei plăţi nedatorate către recurenta-pârâtă şi nu către intimatul-pârât.

Aşadar, termenul de prescripţie curge de la momentul în care,  lămurindu-se dispozitivul sentinței civile nr. …/2007 a Judecătoriei Galați prin Sentința civilă nr. …../18.06.2008, pronunțată de Judecătoria Galați, definitivă la data de 15.12.2008 prin respingerea apelului, intimatul reclamant a cunoscut că în perioada ianuarie 2007-februarie 2009 a plătit recurentei-pârâte contravaloarea pensiei de întreţinere prin raportare la un venit net în care au fost incluse sporuri, indemnizații, prime și premii încasate ocazional, deşi prin sintagma ”venit net” se înțelege venitul obținut prin adiționarea sumelor cuvenite contestatorului cu titlu de salariu, sporuri, indemnizații, prime și premii cu caracter permanent.

În ceea ce priveşte calificarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, instanţa a reţinut că aceasta este o excepţie de fond, peremtorie şi absolută întrucât priveşte încălcarea unor norme cu caracter imperativ. Aşadar, contrar susţinerilor intimatului-pârât s-a reţinut că această excepţie poate fi invocată de oricare dintre părţi sau de instanţă din oficiu, în orice moment al procesului, chiar direct în căile de atac, iar pentru pronunţarea asupra acestei excepţii nu este nevoie de o verificare a împrejurărilor de fapt în afara dosarului.

Totodată instanţa a reţinut că în speţă nu a intervenit vreo cauză de întrerupere a cursului prescripţiei în sensul art. 16 din Decretul 167/1958, înscrisul depus de către intimatul-reclamant la filele 54, 55  neavând caracterul unei recunoaşteri neîndoielnice a recurentei-pârâte, de natură a întrerupe cursul prescripţiei.

În consecinţă, s-a reţinut că dreptul la acţiune al intimatului-reclamant s-a născut la data de 15.12.2008, pentru plăţile efectuate anterior acestui moment iar pentru celelalte plăţi cel mai târziu la în luna februarie 2009, astfel încât au trecut mai mult de trei ani de la data naşterii dreptului la acţiune şi până la înregistrarea acţiunii reclamantului pe rolul acestei instanţe, respectiv …..04.2012.

Domenii speta