Fara titlu

Sentinţă civilă 1099 din 19.02.2009


DOSAR NR. ………………..

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

 SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. …………

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 19.02.2009

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE:…………………..

GREFIER:…………………….

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul .......... în contradictoriu cu pârâta .......... având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul prin avocat cu împuternicire avocaţială la dosar la fila 10, lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că s-a depus la dosar răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.

Avocatul reclamantului, depune la dosar dovada completării taxei judiciare de timbru şi timbrului judiciar la valoarea stabilită prin raportul de expertiză.

Instanţa din oficiu invocă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, faţă de data chitanţei.

Avocatul reclamantei solicită instanţei respingerea excepţiei. Învederează că încă din anul 1970 reclamantul a fost în posesia terenului, a plătit taxele pentru teren.

Avocatul reclamantului pe fondul cauzei solicită instanţei admiterea acţiunii, să constate că a intervenit vânzarea cumpărarea terenului şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare cumpărare. Arată că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin  cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1437/4/2008, la data de 15.02.2008, reclamantul .......... a chemat în judecată pârâta .......... solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate valabilă vânzarea-cumpărarea imobilului teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Bucureşti ………………, sector 4, şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc act de vânzare-cumpărare.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin actul sub semnătură privată intitulat chitanţă pârâta i-a vândut o suprafaţă teren  de 400mp,  situat în str. …………………… (actual nr.76) în  ………………………… ( actualmente Bucureşti), de la data achitării preţului şi până în prezent a încercat în nenumărate rânduri să o convingă să perfecteze actul de vânzare-cumpărarea însă pârâta a refuzat de fiecare dată, ceea ce l-a determinat să introducă prezenta acţiune.

În drept, reclamantul a întemeiat cererea pe dispoziţiile  art. 111 C.pr.civ, art.1294, art 1295 Cod civil.

Pârâta a fost legal citată însă nu s-a prezentat în instanţă, nu a formulat întâmpinare şi nu a produs în scris probe în apărare. Pârâta a fost reprezentată prin tutore ……………………, în baza dispoziţiei 314/18.03.2004 emisă de Primăria sectorului  4 Bucureşti.

În probaţiune, reclamantul a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, luarea interogatoriului pârâtei, proba testimonială şi efectuarea unei expertize topografice.

Instanţa a încuviinţat probele propuse, apreciindu-le utile, pertinente şi concludente cauzei.

În cadrul probei cu înscrisuri reclamantul a depus la dosar în copie certificate pentru conformitate cu originalul, chitanţă, încheiată între reclamant şi pârâtă, proces-verbal nr.165/1970 încheiat de Primăria sectorului 5 Bucureşti, certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis de Direcţia Generală de Taxe şi  Impozite  Locale  sector 4, sentinţa penală nr.278/24.01.2001 pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, Notificare nr.1829/19.11.1997, dispoziţia nr.314/18.03.2004, declaraţie dată de Marin V. Dan, înştiinţare de plată a impozitului emisă de Primăria sector 4 la data de 22.02.2001.

La termenul de judecată din 05.06.2008, reclamantul a renunţat la luarea interogatoriului pârâtei faţă de declaraţia tutorelui pârâtei privind  recunoaşterea încheierii chitanţei cu reclamantul.

Raportul de expertiză tehnică în specialitatea topografie efectuat de  expertul Marin Alexandru s-a depus  la dosar la filele 31 – 42 şi a fost completat cu răspunsul la obiecţiunile reclamantului depuse la filele 59-60.

Cererea a fost legal timbrată cu 3080 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar.

La termenul de judecată din 19.02.2009, instanţa a invocat din oficiul excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.

Analizând cu  prioritate în condiţiile art. 137 alin. 1 Cod de procedură  civilă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea  în  constatarea valabilităţii  vânzării  cumpărării  imobilului prin suplinirea consimţământului  reţine următoarele:

Cererea prin care  reclamantul solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de  act de vânzare cumpărare  privind imobilul teren  de 400mp,  situat în …………………. nr.7 (actual nr.76) în  …………………… ( actualmente Bucureşti), este întemeiată în fapt pe  înscrisul intitulat „chitanţă”, nedatat, încheiat între .......... şi ……………….., în care se menţionează că ..........  îi  vinde terenul  de 400  mp, pentru care a primit în  avans suma de 5.000 lei, urmând să mai  primească 8000  lei (fila 4).

În  chitanţă  nu  este precizat  titlul  de proprietate al  vânzătoarei asupra imobilului  iar referitor la locul situării  terenului  se  menţionează „la răzor cu  …………….”.

Prin procesul verbal încheiat de  Primăria sectorului 5 Bucureşti  la data de  3 septembrie 1970, numitul Burada Marin a fost  sancţionat contravenţional pentru construirea fără autorizaţie a unei case  din paiantă  în  str. Cheile Turzii, nr. 7,  compusă  din două camere.

Decretul 144/1958, act normativ în  vigoare la data încheierii  chitanţei, prevedea  pentru  înstrăinarea  terenurilor încheierea  în  formă  autentică  a actelor de înstrăinare.

În  aceste condiţii,  înscrisul  sub semnătură  privată  intitulat chitanţă pe care se întemeiază  cererea  reclamantului  are valoarea unei  promisiuni  de vânzare cumpărare.

Acţiunea având ca obiect  pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de  contract  este  o acţiune personală imobiliară,  izvorâtă din  promisiunea bilaterală de a contracta şi este prescriptibilă extinctiv în termen de 3 ani, în condiţiile art. 3  din  Decretul nr. 167/1958. Conform  normelor  generale,  art. 7  din Decretul  167/1958, în  lipsa unui  termen stipulat de îndeplinire a obligaţie  asumate, dreptul  material  la acţiune  curge de la data încheierii  promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare,  deoarece aceasta este data la care oricare dintre părţi putea cerere  obligarea la executarea  obligaţiei.

În  speţă,  având în  vedere susţinerile  reclamantului şi data procesului verbal  de sancţionare  a contravenţie  constând în realizarea fără  autorizaţie a construcţiei, instanţa reţine  că  data  încheierii  chitanţei  este anterioară procesului  verbal din  anul 1970.

După abrogarea  Legii  58/1974, fiind înlăturată  interdicţia dobândirii terenurilor în alt mod decât prin succesiune legală, posesorii acestora au devenit îndreptăţiţi potrivit art. 12 din Decretul  144/1958 (abrogat prin  art. 41 din Legea 50/1991)  să solicite  pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de  contract – ca modalitate de executare în natură a obligaţiei de a face, respectiv de a  încheia în condiţiile  anterior convenite un anumit contract.

De asemenea,  în  prezent, art. 5 alin. (2) din  Titlul  X al  Legii  247/2005 stabileşte posibilitatea  ca în situaţiile în care după încheierea unui antecontract  cu  privire la teren, cu  sau fără  construcţii, una dintre părţi  refuză  ulterior să  încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit  obligaţiile să  sesizeze  instanţa  competentă  care poate pronunţa o hotărâre care să  ţină loc de contract. 

Prin Decizia  4/16 ianuarie 2006 pronunţată  de ÎCCJ  privind recursul în interesul legii cu privire la posibilitatea  dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor  prin uzucapiune în cazul posesiilor începute înainte de intrarea  în vigoare a Legii 58/19 74 privind sistematizarea teritoriului şi  localităţilor urbane şi rurale şi a Legii 59/1974  privind fondul funciar, s-a  stabilit că prescripţia achizitivă asupra terenurilor nu a fost întreruptă prin intrarea în vigoare  a  acestor legi.

Având în vedere că atât prescripţia achizitivă cât şi prescripţia extinctivă sunt guvernate  în general după aceleaşi reguli în ceea ce priveşte  cauzele de  întrerupere şi cele de suspendare, iar calculul termenului se face, de asemenea, după aceleaşi reguli, se reţine că nici cursul prescripţiei  extinctive nu a  fost întrerupt.

Mai mult,  în cazul în care  termenul de prescripţie  nu ar fi  curs  de la data încheierii convenţiei şi până la  data de  26.12.1989  când a fost abrogată Legea  58/1974, dată la care s-ar  considera că a început să curgă  termenul de  prescripţie de 3 ani, ar fi  împlinit la 26.12.1992, perioadă în care nefiind exercitat  de către reclamant – în calitate de creditor ai  obligaţiei de a face (de a  încheia contractul în formă autentică), dreptul la acţiune  s-a prescris.

Apărările reclamantului, în sensul că încă din anul 1970 reclamantul a fost în posesia terenului, a plătit taxele pentru teren, sunt fără  temei în  condiţiile în  care persoana care i-a promis vânzarea bunului  a formulat plângere penală  împotriva acestuia pentru  tulburare de posesie, condiţii în  care  preluarea imobilului şi deţinerea lui nu poate echivala recunoaşterea dreptului reclamantului în sensul art. 16 lit. a  din  Decretul  167/1958.

Constatând că în cauza de faţă nu operează vreun caz de  suspendare  sau întrerupere a prescripţiei extinctive, iar  cererea privind  pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de  contract  este înregistrată pe rolul instanţei la  15.02.2008, după împlinirea termenului de  prescripţie prevăzut de  lege,  în temeiul  dispoziţiilor art.3 Decret 167/1958 va admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată din  oficiu, urmând să respingă  cererea  constatând prescris  dreptul material la acţiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia.

Respinge cererea formulată de reclamantul .......... cu domiciliul în Bucureşti, sector 4, str. …………………… în contradictoriu cu pârâta .......... cu domiciliul în Bucureşti, sector 4, str. ………………………. constatând prescris dreptul la acţiune.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.02.2009.

  PREŞEDINTE GREFIER

.

1