Actiunea in regres

Sentinţă civilă 461 din 10.02.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 05.11.2015, sub nr. …../207/2015, reclamantul  FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII (F.P.V.S.) cu sediul în Bucureşti a chemat în judecată pe pârâtul C. M., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului ca persoană responsabilă pentru  repararea prejudiciului în suma de 12.837,32 lei care se compune din:

 a) 12.073,35 lei, despăgubiri achitate de reclamantă, pentru prejudiciile rezultate în urma accidentului de circulaţie;

b) 269,97 lei, contravaloarea prestaţiei (constatare avarii) societăţii  E-C… M… SRL în dosarul F.P.V.S. 70/2014;

c) 300 lei, contravaloarea prestaţiei societăţii AML T. SRL în dosarul F.P.V.S. 70/2014;

d) 194 lei, reprezentând dobânda penalizatoare calculată de la data la care s-a efectuat plata despăgubirilor şi până la data introducerii acţiunii

Reclamanta  a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, precum şi plata dobânzii legale penalizatoare calculată de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti şi până la achitarea integrală a debitului, precum şi a celorlalte cheltuieli pe care le va face cu acest proces.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că există o faptă ilicită, întrucât la data de 17.12.2013, s-a produs un accident de circulaţie, în care a  fost implicat autoturismul cu nr. de înmatriculare OT-04-N…. condus de pârât  şi autoturismul cu nr. de înmatriculare OT-03-U… aflat in  proprietatea persoanei prejudiciate, Vlad Petre.

Cu privire la vinovăţie, se arată că din procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 0000459/17.12.2013, rezultă că vinovat pentru producerea accidentului se face pârâtul C. M., care  a contestat în instanţă acest  proces verbal, iar Judecătoria Corabia prin hotărârea nr. 495/05.05.2014 pronunţată în dosarul nr. ……./213/2013, a menţinut procesul verbal în ceea ce priveşte vinovăţia.

Reclamanta arată că ulterior producerii accidentului, nu s-a făcut  dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de : persoana responsabilă pentru producerea accidentului, situaţie în care, conform prevederilor art.25 ind 1 din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 din Ordinul CSA nr.1/2008,  Fondul de protecţie a victimelor străzii este obligat să garanteze plata despăgubirilor  cuvenite persoanelor prejudiciate.

Cu privire la prejudiciul cauzat, având în vedere că persoana vinovată de producerea accidentului nu beneficia de o poliţă de asigurare RCA valabilă, persoana prejudiciată a solicitat despăgubirea, în baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea şi  utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse în aplicare prin Ordinul  preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, de la Fondul de protecţie a victimelor străzii, iar în baza prevederilor acestor norme, Fondul a dat curs  cererii de despăgubire, pe care a soluţionat-o în cadrul dosarului de daună F.P.V.S. 70/2014 şi în data de 02.07.2015 a achitat, suma de 12.073,35 lei cu titlul de despăgubiri.

Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul societăţii E… M…. SRL la cererea Fondului, conform prevederilor art. 8 din Ordinul CSA nr. 1/2008.

Stabilirea cuantumului prejudiciului, s-a realizat prin întocmirea de către societatea  AML T… E…. SRL a unui raport de verificare tehnică (anexat prezentei).

Dreptul de regres al F.P.V.S. în contra conducătorului auto, vinovat pentru producerea prejudiciului.

În virtutea prevederilor art.25 ind 1 pct.12 din Legea nr.32/2000, „Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond".

Conform prevederilor art. 25 ind 1 pct.15 din Legea nr.32/2000 „în vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul".

Totodată, conform prevederilor art.13 din Ordinul CSA nr.1/2008, „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în  drepturile persoanelor prejudiciate.

Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii."

În drept, acţiunea este întemeiată pe prevederile art. 192 C.proc.civ., Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii; art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor; art. 1349, 1357, 1359, 1381 şi 1385 Cod Civil.

În dovedirea, s-au solicitat probele cu înscrisuri,  la dosar fiind depuse: statut,  procură specială, registru special, cererea de despăgubire formulată de către persoana prejudiciată; raportul de verificare constatare si avizare tehnică de daună; ordinul de plată privind plata despăgubirilor, proces verbal de contravenţie seria CP nr. 0000459/17.12.2013; sentinţa civila nr 496/05. 05.2014 pronunţată de Judecătoria Corabia în dosarul nr. 2470/213/2013, nota de constatare a avariilor, facturile fiscale şi ordinele de plată aferente, privind serviciul de constatarea daunei respectiv de redactare a raportului de verificare tehnică de daună, notificări, modul de calcul al dobânzii solicitate.

Reclamantul a solicitat judecata cauzei în lipsă, conform art. 223 Cpc.

La data de 08.12.2015, reclamantul a depus o precizare, solicitand ca instanţa în baza art. 436 Cpc să ia act de tranzacţia intervenită între părti, prin care pârâtul a fost de acord cu rambursarea sumei în 24 de rate lunare.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că:

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul  FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII ( F.P.V.S.) cu sediul în Bucureşti a solicitat obligarea pârâtului C. M. ca persoană responsabilă la  obligarea reparării prejudiciului în suma de 12.837,32 lei, care se compune din  12.073.35 lei, despăgubiri achitate de reclamantă, pentru prejudiciile rezultate în urma accidentului de circulaţie; 269,97  lei,  contravaloarea prestaţiei (constatare avarii) societăţii  E-C…M…SRL în dosarul F.P.V.S. 70/2014,  300 lei, contravaloarea prestaţiei societăţii AML Tehnic SRL în dosarul F.P.V.S. 70/2014 şi  194 lei, reprezentând dobânda penalizatoare calculată de la data la care s-a efectuat plata despăgubirilor şi până la data introducerii acţiunii.

Reţine instanţa că prin procesul-verbal de contravenţie seria CP nr.0000459, întocmit la data de 17.12.2013 de către Postul de Poliţie Studina, petentul C. M., a fost sancţionat contravenţional cu 480 lei amendă şi reţinerea permisului de conducere, reţinându-se că, petentul, în data de 17.012.2013, în timp ce conducea autoturismul marca Skoda, cu nr. de înmatriculare OT-03-H..., pe DN 54, efectuând manevra de a depăşi, în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”, a intrat în coleziune cu autoturismul Chevrolet Lacetti, cu numărul de înmatriculare OT-03-U..., condus regulamentar de V. P., din Studiniţa.

Prin sentinţa civilă nr 496/05. 05.2014 pronunţată de Judecătoria Corabia în dosarul nr. 2470/213/2013, a fost  admisă în parte plângerea contravenţională formulată de petentul C. M.,  fiind înlocuită sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 480 lei, aplicată prin procesul-verbal seria CP nr.0000459, întocmit la data de 17.12.2013 de către Postul de Poliţie Studina, de către intimat, cu sancţiunea  “ avertisment ” şi au fost menţinute celelalte dispoziţii ale procesului-verbal.

Având  în vedere că persoana vinovată de producerea accidentului nu beneficia de o poliţă de asigurare RCA valabilă, persoana prejudiciată Vlad Petre a solicitat despăgubirea, în baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea şi  utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse în aplicare prin Ordinul  preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, de la Fondul de protecţie a victimelor străzii, iar în baza prevederilor acestor norme, Fondul a dat curs  cererii de despăgubire, pe care a soluţionat-o în cadrul dosarului de daună F.P.V.S. 70/2014 şi în data de 02.07.2015 a achitat, suma de 12.073,35 lei cu titlul de despăgubiri.

Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul societăţii E. M. SRL la cererea Fondului, conform prevederilor art. 8 din Ordinul CSA nr. 1/2008.

Stabilirea cuantumului prejudiciului, s-a realizat prin întocmirea de către societatea  AML T. E. SRL a unui raport de verificare tehnică .

La data de 08.12.2015, reclamantul a solicitat instanţei să se ia act de învoiala intervenită în scopul stingerii  pe cale amiabilă a litigiului, conform disp. art. 436 alin. 1 Cpc. care prevede că  atunci când pârâtul a recunoscut în tot sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa, la cererea acestuia din urmă va da o hotărâre în măsura recunoaşterii.

În consecinţă, în baza disp.art. 436 Cod de procedură Civilă, instanţa urmează să ia act ia act de recunoaşterea pretenţiilor reclamantului , în sumă de 12.837,37 lei , conform contractului de tranzacţie încheiat între părţi la data de 03.12.2015.

Postat 24.02.2016