3.Braconaj cinegetic în formă continuată (art. 42 alin. 1) lit. a), b) şi alin.2) lit.c) din Legea nr. 407/2006 mod.)

Sentinţă penală 169 din 31.07.2015


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Infracţiune continuată. Control judiciar. Arest la domiciliu. Procedură simplificată. Amânarea plicării pedepsei. Suspendarea pedespei sub supraveghere. Acord privind prestarea neremunerată a muncii în folosul comunităţii. Confiscare specială. Răspundere civilă delictuală.

Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni, conform disp. art. art. 35 alin. 1 C.pen

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 169/31.07.2015

Prin rechizitoriul din data de 12.06.2015 în dosarul nr. …./P/2015 înregistrat pe rolul Judecătoriei T B la data de 16.06.2015, sub nr. 6…../316/2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria T B a dispus trimiterea în judecată, a inculpaţilor: C I, în vârstă de 32 de ani, fără antecedente penale,  P I-F, în vârstă de 35 de ani, fără antecedente penale, D I-M, în vârstă de 24 de ani, fără antecedente penale, M I-I, în vârstă de 31 de ani, fără antecedente penale şi S M-M, în vârstă de 25 de ani, fără antecedente penale, cercetaţi sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj cinegetic în formă continuată, prev. de art. 42 alin. 1 lit. a, b şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006 modificată, a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu aplicarea art. 35 alin. 1  C.pen..

Prin încheierea nr. 6 din 06.03.2015, emisă de către Judecătoria T B s-a dispus faţă de inculpaţii C I, P I-F, D I-M, M I-I, măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile, de la data de 06.03.2015 până la data 04.04.2015 (inclusiv).

Prin încheierea din 11.03.2015 a Tribunalului G s-a menţinut măsura arestării la domiciliu faţă de inculpaţii C I, P I-F, D I-M, şi s-a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar cu privire la inculpatul M I-I, pentru o perioadă de 60 zile, de la data de 11.03.2015 până la data 09.05.2015 (inclusiv).

Prin ordonanţa nr……4/P/2014 din data de 23.04.2015, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria T B, s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile de la data de 23.04.2015, ora 15:35 până la data de 21.06.2015, ora 15:35 inclusiv, faţă de inculpatul S M-M.

Prin încheierea nr. 24 din 17.06.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, s-a dispus, în baza art.207 alin. 4 C.pr.pen., menţinerea măsurii  controlului judiciar luate faţă de inculpaţii.

Prin încheierea nr. 30 din 15.07.2015 pronunţată de instanţa de judecată, s-a dispus, în baza art.207 alin. 4 C.pr.pen. raportat la art. 208 alin. 2 C.pr.pen., menţinerea măsurii  controlului judiciar luate faţă de inculpaţi.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt de mai sus, au fost menţionate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu; procese-verbale de consemnare a rezultatelor unor investigaţii; procese-verbale de verificare a reţelei de socializare Facebook, şi planşe foto aferente; procese-verbale de verificare în Registrul Naţional al Armelor Integrat; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare; procese-verbale de redare şi certificare a unor convorbiri telefonice; procese-verbale de supraveghere tehnică; proces-verbal de ridicare bunuri; mijloace materiale de probă: un laptop şi două hard-disk-uri; raport de expertiză biologică; declaraţii martori, declaraţii inculpaţi; caziere judiciare.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 15.07.2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Persoana vătămată- G s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 euro, reprezentând contravaloarea a 5 mistreţi vânaţi şi capturaţi de către inculpaţi, solicitând şi cheltuieli judiciare în cuantum de 4380 lei, reprezentând contravaloarea expertizei medico-legale (4030 lei) şi cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal –transport (350 lei).

La primul termen de judecată din data de 29.07.2015, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa i-a întrebat pe toţi cei 5  inculpaţi prezenţi, dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-le la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 C. pr.pen., iar în urma răspunsului afirmativ al acestora, a procedat la luarea declaraţiilor celor cinci inculpaţi prin care arată sunt de acord ca soluţionarea cauzei să se facă potrivit procedurii recunoaşterii de vinovăţie, în sensul că recunosc faptele aşa cum sunt reţinute în actul de sesizare şi îşi însuşesc probele administrate în timpul urmăririi penale .

Analizând, conform procedurii prevăzute de art.375 C.pr.pen., probatoriul administrat în faza de urmărire penală, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare.

Având în vedere că inculpaţii C I, P I-F şi D I-M au săvârşit la diferite intervale de timp (la începutul anului 2012, la începutul primăverii 2013, 02.11.2014, 20.12.2014, 24.12.2014, 18/19.01.2015, 30/31.01.2015), dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (de a vâna fără a avea permis de vânătoare sau autorizaţie de vânătoare legală) şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv (Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi G), 7 acţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni de braconaj, acestora le sunt sunt aplicabile prevederile art. 35 alin. 1 C.pen. privind infracţiunea continuată.

Având în vedere că inculpaţii M I I şi S M M, împreună cu inculpaţii C I, P I-F şi D I-M au săvârşit la diferite intervale de timp (02.11.2014, 20.12.2014 şi 24.12.2014),  dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, 3 acţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni de braconaj, acestora le sunt aplicabile prevederile art. 35 alin. 1 C.pen. privind infracţiunea continuată.

De asemenea, instanţa a reţinut circumstanţa agravantă legală prevăzută de art. 77 lit. a C.pen., constând în săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună, având în vedere că cei 5 inculpaţi au săvârşit cele 7, respectiv 3 acte materiale din conţinutul infracţiunii continuate de braconaj, într-un număr de 3, respectiv 5 persoane împreună, aspect reţinut în actul de sesizare a instanţei şi recunoscut de către inculpaţi odată cu solicitarea procedurii simplificate.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate, respectiv stabilite pentru infracţiunea de braconaj în formă continuată, săvârşită de către 3 sau mai multe persoane împreună şi reţinută în sarcina fiecărui inculpat, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform fişelor de cazier inculpaţii nu au antecedente penale.

Conform înscrisurilor în circumstanţiere  inculpaţii au locuri de muncă şi nu sunt cunoscuţi ca fiind persoane violente în comunităţile în care trăiesc.

La stabilirea cuantumului pedepsei, instanţa va ţine cont de faptul că inculpaţii au avut o conduită sinceră de la începutul cercetărilor, cooperând cu organele de urmărire penală la activităţile întreprinse şi au înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 C. pr. pen. raportate la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., motiv pentru care instanţa va reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta dedusă judecăţii în cazul închisorii (închisoare de la un an la 5 ani, reduse cu 1/3,  rezultă limitele cuprinse între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni închisoare).

De asemenea, inculpaţii şi-au manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în eventualitatea în care s-ar lua faţă de aceştia o astfel de măsură.

Având în vedere că numărul actelor materiale din conţinutul infracţiunii de braconaj, săvârşite de cei cinci inculpaţi, diferă, instanţa va aplica un regim diferenţiat de individualizare a pedepsei.

În baza art.65 C. pen., instanţa va aplica inculpaţilor C I, P I-F şi D I-M. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b C. pen., pe durata executării pedepsei închisorii, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Ȋn baza art. 72 alin.1 C. pen., instanţa va deduce din pedeapsa principală aplicată inculpaţilor: C I, P I-F şi D I-M  ,durata reţinerii şi arestului la domiciliu, începând cu data de 05.03.2015 până la data de 05.05.2015.

Raportat la înscrisurile în circumstanţiere ale celor trei inculpaţi, lipsa antecedentelor penale, disponibilitatea lor de achitare a prejudiciului cauzat părţii civile şi posibilitatea efectivă de acoperire a acestuia, instanţa apreciază că se impune suspendarea executării pedepsei de 1 (unul) an şi 6 (şase) luni închisoare cu deducerea dispusă mai sus în baza disp. art. 72 alin.1 C.pen., sub supraveghere, fiind întrunite condițiile prevăzute de art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare.

În privința inculpaţilor C I, P I-F şi D I-M, instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către aceştia a pedepsei aplicate, motiv pentru care, în baza art. 91 C.pen., instanța va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere pe 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., instanța va obliga pe inculpaţii C I, P I-F şi D I-M, ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere : să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gla datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., instanța va impune inculpaţilor C I, P I-F şi D I-M să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către  Serviciul de Probaţiune G sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., instanța va dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere de 2 ani, inculpaţii C I, P I-F şi D I-M să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria T. B, Liceul Tehnologic “E G” şi Şcoala Gimnazială “G H” din T. B, jud. G, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 C.pen. , instanța atrage atenţia inculpaţilor C I, P I-F şi D I-M asupra disp. art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse, a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite, precum şi a săvârșirii de noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

2.în cazul inculpaților: M I-I şi S M-M, care au săvârşit împreună cu inculpaţii C I, P I-F şi D I-M, 3 acte materiale  (02.11.2014, 20.12.2014, 24.12.2014), cu producerea efectivă de prejudiciu material părţii civile doar în urma săvârşirii a unui singur act material, respectiv cel din data 02.11.2014, dar care au avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârșirea faptei și neîngreunând cercetarea judecătorească, instanța, în baza art. art. 42 alin. 1 lit. a, b şi alin.2 lit.c din Legea nr. 407/2006 mod., a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., art. 77 lit.a C.pen. şi art. 396 alin.10 C.pr.pen. raportat la art. 83 C.pen., va stabili pentru fiecare dintre inculpaţii M I-I şi S M-M, câte o pedeapsa de 1 (unul) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj cinegetic în formă continuată (3 acte materiale).

Ȋn baza art. 72 alin.1 C. pen.,  instanţa va deduce din pedeapsa principală stabilită inculpatului: M I-I durata reţinerii şi arestului la domiciliu, începând cu data de 05.03.2015 până la data de 11.03.2015, iar în privinţa inculpatului S M-M, va deduce din pedeapsa principală stabilită durata reţinerii de 24 h dispusă la data de 05.03.2015.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, respectiv 1 an închisoare cu deducerea dispusă anterior, în baza art. 72 alin.1 C.pen; inculpaţii nu au mai fost condamnaţi anterior la pedeapsa închisorii; aceştia şi-au manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana inculpaţilor, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile manifestate de aceştia pentru înlăturarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile lor de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei lor pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpaţi este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 C. pen., iar inculpaţii nu s-au sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu au încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorilor.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 83 alin. 1 C. pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii stabilite pentru inculpaţii M I-I şi S M-M pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpaţii vor respecta următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de probaţiune G, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune G.

În baza art. 404 alin. 3 C. proc. pen., instanţa va atrage atenţia inculpaţilor M I-I şi S M-M asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 241 alin.1 lit.b C.pr.pen., instanţa constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii.

Ȋn temeiul art. 112 alin. 1 lit. b şi c C. pen., instanţa va dispune confiscarea bunurilor care au  aparţinut inculpaţilor şi care au folosite de inculpaţi atât în timpul săvârşirii infracţiunii de braconaj, cât şi după (pentru a asigura păstrarea folosului obţinut).

Instanţa constată că au fost formulate pretenţii civile în cauză, în termenul legal prevăzut de art. 20 alin. 2 C.pr.pen. de către persoana vătămată, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi G , care s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 euro, reprezentând contravaloarea a 5 mistreţi vânaţi şi capturaţi de către inculpaţi, conform anexei 1, pct. 13 a Legii nr. 407/2006 mod.

În temeiul art. 1381 C. civ., prejudiciul material rezultat din încălcarea relaţiilor sociale vizând protecţia fondului cinegetic dă dreptul la reparaţie, care se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat. Apreciind ca fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale în privinţa părţii civile şi având în vedere ansamblul probatoriului administrat, instanţa, în temeiul art. 19 C. pr. pen. şi art. 397 C. pr. pen., cu referire la art. 1357 C.civ, urmează a admite acţiunea civilă şi a obliga în solidar pe inculpaţii: C I, P I-F şi D I-M la plata către partea civilă a sumei de 4000 euro, cu titlu de despăgubiri materiale, reprezentând contravaloarea a 4 mistreţi capturaţi la începutul anului 2012, în primăvara anului 2013, în noaptea de 18/19.01.2015 şi în noaptea de 30/31.01.2015. De asemenea, va obliga în solidar pe inculpaţi la plata către partea civilă a sumei de 1000 euro, cu titlu de despăgubiri materiale, reprezentând contravaloarea a unui mistreţ capturat la data de 02.11.2014.

Domenii speta