Contencios administrativ. Recurs. Anulare decizie de impunere emisa de primar

Decizie 2825 din 19.10.2015


CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare decizie de impunere emisa de primar

- art. 6 alin. 1 lit. e) din Ordinul nr. 95/2015

- H.C.L. Oradea nr. 178/2013

Intimata este proprietara unor terenuri intravilane situate în municipiul O. Prin decizia de impunere nr. xxxxx/15.10.2013 emisa de recurenta (fila 8 dosar fond) s-au stabilit cu titlu de impozit pe anul 2013 sumele de 1676 lei, respectiv 903 lei pentru terenurile proprietatea intimatei.

Instanta de control judiciar a constatat ca recursul este neîntemeiat, hotarârea primei instante fiind legala si temeinica.

Astfel, în mod legal si temeinic a retinut instanta de fond ca încadrarea terenului în discutie în categoria „curti constructii” s-a realizat de catre recurenta ca o consecinta a presupusei neîndepliniri a obligatiei intimatei de a depune actele prevazute în H.C.L. O. nr.178/2013, în vederea încadrarii terenurilor într-o categorie de folosinta, respectiv cererea tip, extrasul CF al terenului si celelalte documente justificative ale terenului.

De asemenea, în mod corect a stabilit prima instanta incidenta în speta a prevederilor art. 6 alin. 1 lit. e) din Ordinul nr.95/2010, care statueaza ca „înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe proprie raspundere de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu, prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”.

Curtea a constatat ca este legala si temeinica concluzia instantei de fond ca în temeiul actului normativ mentionat si a H.C.L. O. nr. 178/2013, proprietarilor de terenuri li s-a stabilit obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, precum si documentele referitoare la acele terenuri, respectiv extras CF, plan de amplasament si delimitare, schita cadastrala, etc., obligatie pe care intimata reclamanta a îndeplinit-o, asa cum rezulta din înscrisurile aflate la filele 11-13 din dosarul judecatoriei care poarta stampila de înregistrare a recurentei si data de 30.04.2013.

Decizia nr. 2825/ 19. 10. 2015 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. 3049/111/CA/2014*- R

Prin sentinta nr. 1435 din 8.05.2015 pronuntata de Tribunalul B., s-au respins exceptiile prematuritatii si a prescriptiei dreptului material la actiune.

S-a admis cererea de suspendare formulata de reclamanta T. R., în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL O. – prin Primar si, în consecinta, s-a dispus suspendarea executarii Deciziei de impunere nr. xxxxx/15.10.2013, pâna la solutionarea irevocabila a actiunii în anulare îndreptata împotriva acesteia, admitându-se actiunea formulata de reclamanta T. R., în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL O. – prin Primar si, în consecinta:

S-a dispus anularea în parte a Deciziei de impunere nr. xxxxx/15.10.2013, referitoare la impozitul aferent imobilelor situate în O., str. C., nr. xxx, emisa pe seama reclamantei.

A fost obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecata în suma de 500 lei, constând în onorariu avocatial catre reclamanta.

Împotriva acestei hotarâri, în termen, a formulat recurs pârâtul MUNICIPIUL O. – DIRECTIA ECONOMICA, solicitând admiterea recursului ca fiind întemeiat si legal si, pe cale de consecinta, sa se dispuna modificarea în totalitate a sentintei recurate în sensul respingerii actiunii formulate.

În motivare, recurenta invoca exceptia prematuritatii formularii actiunii în contencios administrativ, aratând, în esenta, ca reclamanta nu face dovada faptului ca ar fi urmat procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 554/2004.

De asemenea, recurenta a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, aratând ca desi reclamanta intimata nu face dovada faptului ca ar fi urmat procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 554/2004, chiar daca ar fi îndeplinit-o, termenul de 6 luni s-ar fi împlinit anterior datei la care a fost promovata prezenta actiune, pe rolul Tribunalului B., respectiv data de 17.06.2014.

Cu privire la fondul cauzei, recurenta sustine, în esenta, ca prin decizia de impunere nr. xxxxx/15.10.2013 s-a adus la cunostinta reclamantei intimate T. R. cuantumul impozitelor si taxelor datorate bugetului local al Municipiului O.

Sustine recurenta ca în ceea ce priveste stabilirea categoriei de folosinta a terenurilor detinute în proprietate de catre reclamanta intimata, aceasta urma sa se realizeze pe baza actelor si datelor furnizate de catre reclamant.

Învedereaza instantei recurenta ca doar în situatia în care proprietarii de terenuri nu se prezinta în vederea analizarii situatiei privind încadrarea în categorii de folosinta a terenurilor din punct de vedere urbanistic si a confirmarii înscrierii în evidentele agricole a categoriei de folosinta corespunzatoare a fiecarui teren, începând cu 01.07.2013 impozitele percepute pentru terenurile fara categorie de folosinta vor fi stabilite la nivelul celor din categoria "curti constructii".

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 20, art. 15 alin. 2 coroborat cu art. 14 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila; prevederile Ordinului nr. 95/2010 pentru aprobarea Normei tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014; dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Intimata reclamanta T. R., prin întâmpinarea formulata, a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotarârii atacate, fara cheltuieli de judecata.

Referitor la prescriptia dreptului la actiune, intimata arata ca a depus cererea din "procedura prealabila" în 19.11.2013 iar la filele 16-22 se regaseste dispozitia de respingere a respectivei cereri, act emis la 17.12.2013, iar cum actiunea a fost depusa în 17.06.2014, rezulta ca si daca dispozitia de respingere i-ar fi fost comunicata in ziua emiterii ei (ceea ce în mod evident nu avea cum sa se întâmple) tot ar fi fost înauntrul termenului de 6 luni prevazut de art. 11 alin. 1 lit. "a";

Referitor la exceptia prematuritatii formularii actiunii, arata ca enumerarea de mai sus a înscrisurilor aferente procedurii prealabile face inutila retractarea lor, sens în care solutia ce se impune este respingerea si a acestei exceptii.

În ceea ce priveste aspectele de fond ale cauzei, arata intimata, în esenta, ca a anexat actiunii declaratia nr. xxxxxx/30.04.2013, depusa la sediul recurentei, iar potrivit datei depunerii se poate observa ca s-a si încadrat în termenul stipulat prin "invitatia" acesteia (de asemenea anexata actiunii) si anume 30.06.2013.

În drept, întâmpinarea nu a fost motivata.

Examinând sentinta recurata, instanta a retinut urmatoarele:

Intimata este proprietara unor terenuri intravilane situate în municipiul O. Prin decizia de impunere nr. xxxxx/15.10.2013 emisa de recurenta (fila 8 dosar fond) s-au stabilit cu titlu de impozit pe anul 2013 sumele de 1676 lei, respectiv 903 lei pentru terenurile proprietatea intimatei.

Instanta de control judiciar a constatat ca recursul este neîntemeiat, hotarârea primei instante fiind legala si temeinica.

Astfel, în mod legal si temeinic a retinut instanta de fond ca încadrarea terenului în discutie în categoria „curti constructii” s-a realizat de catre recurenta ca o consecinta a presupusei neîndepliniri a obligatiei intimatei de a depune actele prevazute în H.C.L. O. nr.178/2013, în vederea încadrarii terenurilor într-o categorie de folosinta, respectiv cererea tip, extrasul CF al terenului si celelalte documente justificative ale terenului.

De asemenea, în mod corect a stabilit prima instanta incidenta în speta a prevederilor art. 6 alin. 1 lit. e) din Ordinul nr.95/2010, care statueaza ca „înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe proprie raspundere de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu, prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”.

Curtea a constatat ca este legala si temeinica concluzia instantei de fond ca în temeiul actului normativ mentionat si a H.C.L. O. nr. 178/2013, proprietarilor de terenuri li s-a stabilit obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, precum si documentele referitoare la acele terenuri, respectiv extras CF, plan de amplasament si delimitare, schita cadastrala, etc., obligatie pe care intimata reclamanta a îndeplinit-o, asa cum rezulta din înscrisurile aflate la filele 11-13 din dosarul judecatoriei care poarta stampila de înregistrare a recurentei si data de 30.04.2013.

Prin urmare, instanta de control judiciar a retinut, în acord cu concluziile instantei de fond, ca intimata si-a îndeplinit în termen obligatiile impuse de art. 6 alin. 1 lit. e) din Ordinul nr.95/2010 si H.C.L. O. nr. 178/2013, astfel ca în mod nelegal a procedat recurenta la schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor proprietatea intimatei cu consecinta cresterii cuantumului impozitului pe teren datorat.

Pe cale de consecinta, instanta de control judiciar a respins ca nefondat recursul.

Instanta a lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.