Anulare hotărâre şi decizie de pensionare

Sentinţă civilă 42/2016 din 14.01.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.000042

Cod operator 2442/2443

Dosar nr..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 42/2016

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE …

Asistent  judiciar ..

Asistent  judiciar …

Grefier …

Pe rol fiind judecarea contestaţiei formulată de petentul G.V. în contradictoriu cu intimatele C.J.P.G.şi C.N.P.P., având ca obiect anulare hotărâre şi decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul asistat de avocat C.L. şi consilier juridic S.C. pentru intimatele C.J.P.G.şi C.N.P.P..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat şi probe de administrat s-a acordat cuvântul părţilor prezente.

Avocat C.L. pentru petentul G.V. a solicitat admiterea contestaţiei, în sensul anulării hotărârii nr.12703/05.10.2015 emisă de pârâta C.N.P.P.–C.C.C., anularea deciziilor nr.154711/12.03.2015 şi nr.154711/29.04.2015 emise de pârâta C.J.P.G.şi obligarea C.J.P.G. să emită o nouă decizie prin care să fie valorificată în grupa I de muncă, în procent de 100% perioada 04.08.1982-02.11.1999  în conformitate cu adeverinţa nr.442/06.02.2002 şi Memoriul explicativ nr.3798/12.07.2007 şi obligarea C.J.P.G. să-i restituie drepturile băneşti cuvenite începând cu data  cererii de  pensionare, respectiv 09.01.2014, cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic S.C. pentru intimatele  C.J.P.G.şi C.N.P.P. a solicitat respingerea contestaţiei.

TRIBUNALUL

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr…, petentul G.V. a chemat în judecată intimata C.J.P.G. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea Casei Judeţene de Pensii G. să-i recunoască condiţiile pentru a fi  pensionat la limită de vârstă, respectiv vechimea în muncă şi grupa I de muncă şi să emită o nouă decizie de pensie prin care să i se aprobe cererea de pensionare pentru limita de vârstă, aşa cum a fost formulată prin cererea de pensionare nr.705/09.01.2014.

În motivarea contestaţiei petentul a arătat că prin cererea nr.705/09.01.2014 a solicitat C.J.P.G. înscrierea la pensie pentru limită de vârsta  la care nu a primit nici un răspuns. Că a efectuat diligentele necesare şi a solicitat lămuriri privind  recunoaşterea şi valorificarea grupei de  muncă la S.C. U.M.S. SA  prin cererea înregistrată sub nr.3120 din 02.12.2014 la care a primit răspunsul nr.3200/08.12.2014, pe care l-a înaintat intimatei CJP Gorj  prin cererea înregistrată sub nr. 97746 din 09.12.2014.

A precizat petentul că nu a primit nici un răspuns la toate aceste cereri, deşi în urma demersurilor efectuate la intimată  a fost asigurat că îndeplineşte condiţiile de pensionare la limită de vârstă  încă din anul 2013.

În drept, petentul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi celelalte acte normative privind dreptul la pensie, solicitând în baza dispoziţiilor art. 411 cod procedură civilă, judecarea cauzei în lipsă .

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.

S-a depus la dosarul cauzei, în copie certificată cu originalul, cererea nr.101305 din 08.01.2015, adresa nr.154711 din 06.05.2014, adresa emisă de SC U.M.S. SA nr.3200/08.12.2014, deciziile nr.154711 din 21.08.2009;29.08.2008; 11.01.2008; 07.09.2007, Memoriu explicativ nr.3798 din 12.07.2007, adresa nr.R2313 din 19.07.2007 emisă de SC U.M.S. SA, adeverinţa nr. A/7847 din 28.10.1999, decizia nr.1266/30.10.1984.

Pârâta C.J.P.G. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind rămasă fără obiect, depunând în acest sens decizia nr.154711/12.03.2015 .

S-a susţinut în esenţă de către pârâtă că, prin decizia nr.154711/07.09.2007 petentul a fost înscris la pensie de invaliditate, iar ulterior CJP Gorj a emis mai multe decizii de pensionare, urmare solicitărilor acestuia.

Prin cererea nr. 705/09.01.2014 petentul solicită recalcularea pensiei la limită de vârstă ca urmare a valorificării grupei I de muncă. Urmare a cererii petentului, CJP  Gorj prin adresa nr.154711/06.05.2014 a solicitat relaţii la unitatea angajatoare, respectiv Uzina Mecanică Sadu SA cu privire la grupa de muncă înscrisă în adeverinţa nr.442/06.02.2002,.Că unitatea nu a răspuns solicitărilor, astfel că a fost emisă decizia nr.154/12.03.2015 prin care a fost respinsă cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă.

A invocat pârâta dispoziţiile art.149 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.263/2010  .

Petentul G.V. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a arătat că i-a fost comunicată decizia nr.154711 din 12.03.2015, data trecută iniţial fiind de fapt 12.02.2015.

Analizând decizia menţionată, petentul a constatat că s-au strecurat mai multe erori: la punctul B intimata a precizat că are o pensie de asigurări sociale de 757 lei, când de fapt are o pensie de 795 lei.

La punctul D  intimata a precizat că vârsta la data înscrierii la pensie este de 65 de ani, iar vârsta standard de pensionare este de 56 de ani şi 11 luni, total eronat, acestea fiind inversate .

La punctul E stagiul de cotizare complet prevăzut de lege este menţionat 34 de ani şi 6 luni, iar raportat la cele patru decizii primite în perioada 2007-2009 este trecut un stagiu de 35 de ani. De asemenea  lipseşte stagiul aferent grupei I şi II de muncă şi anume 8 ani şi 6 luni, fără de care nu ar fi însumat un stagiu de cotizare de 31 de ani cum este menţionat la punctul F din decizie .

A mai precizat petentul că stagiul său de cotizare realizat este de  aproximativ 36 de ani şi 9 luni .

La litera G punctul 2 pârâta a menţionat art.169 din Legea nr.263/2010 reconfirmând  punctajul suplimentar grupei I de muncă aferent celor 8 ani şi 6 luni adăugat.

La data de 09.06.2015  petentul a formulat cerere modificatoare  prin care a contestat decizia nr.154711 din 29.04.2015 emisă de pârâtă întrucât este nelegală şi netemeinică. A arătat petentul că,  prin acţiunea formulată pe rolul instanţei a solicitat de fapt, printr-o cerere depusă în ianuarie 2014 să îi emită o decizie prin care să-i fie recunoscut dreptul de pensionare la limită de vârstă. Că această decizie a fost emisă ca urmare a contestaţiei formulate împotriva deciziei nr.154711 din 12.03.2015.

A arătat petentul că decizia din 29.04.2015 a fost emisă fără să-i fie recunoscută grupa I de muncă, deşi la litera G punctul 2 i se recunoaşte majorarea punctajului aferent grupei I de muncă prevăzut de art.169 din Legea nr.263/2010, respectiv 0,25665 puncte .

Faţă de motivele precizate  petentul a solicitat admiterea contestaţiei, anularea deciziei nr.154711 din 29.04.2015 emisă de C.J.P.G.şi obligarea acesteia să emită o nouă decizie de înscriere la pensiei  pentru limită de vârstă, conform cererii formulate,  prin care să valorifice în grupa I de muncă, conform adeverinţei  eliberată de Uzina Mecanică Sadu, depusă la dosar.

 În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.263/2010, Legea nr.3890/2013 şi Ordinul nr.50/1990.

În dovedire, au fost depuse la dosar, în copie : deciziile nr.154711 din 12.03.2015 şi 29.04.2015.

 În cauză  a fost audiat martorul propus de petent, D.D. , a cărui declaraţie se află la dosar ( fila 32) .

Pe parcursul soluţionării litigiului C.N.P.P. a comunicat instanţei hotărârea nr. 12703/05.10.2015 a C.C.C..

La data de 03.11.2015 petentul şi-a precizat contestaţia, în sensul că înţelege să conteste şi hotărârea nr. 12703/05.10.2015 emisă de CNPP – C.C.C., având în vedere că în timpul soluţionării litigiului s-a pronunţat această hotărâre, solicitând anularea acestei hotărâri.

La solicitarea instanţei, intimata C.J.P.G. a depus la dosarul cauzei, în copie certificată conform cu originalul, dosarul de pensie al petentului.

Tribunalul analizând contestaţia de faţă în raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale în materie, reţine şi constată următoarele:

Petentul G.V. a solicitat C.J.P.G. înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, iar prin deciziile nr.154711/12.03.2015 şi nr.154711/29.04.2015 pârâta CJP Gorj i-a respins cererea de înscriere la pensie, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr.263/2010, iar grupa superioară de muncă menţionată în adeverinţa nr.442/06.02.2002, nu se valorifică, deoarece meseria nu se regăseşte la pct.62, Anexa 1 din Ordinul 50/1990 .

Nemulţumit de aceste decizii petentul le-a contestat la C.C.C, iar prin hotărârea nr.12703/05.10.2015 au fost respinse contestaţiile, cu motivarea că decizia nr.154711/29.04.2015 care revizuieşte decizia nr. 154711/12.03.2015 în mod corect a fost respinsă cererea de înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, deoarece petentul  nu a îndeplinit condiţia privind vârsta standard de pensionare, prevăzută de lege, respectiv de 65 de ani, pentru a beneficia de această categorie de pensie .

În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi în conformitate cu prevederile art.2 din Decretul-lege nr. 68/1990, pentru înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii au emis Ordinul nr.50/1990, prin care se precizează locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal care lucrează în condiţii deosebite, ce se încadrează în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării.

Ulterior, Ordinul nr.50/1990 a fost completat şi modificat prin Ordinele nr.100/1990 şi 125/1990.

Potrivit disp. art.13 din Ordinul nr.50/1990,  perioada lucrată după data de 18.03.1969 până în prezent şi în continuare se încadrează în grupele I şi II de muncă în conformitate cu prevederile acestui ordin.

Începând cu data de 01.04.2001, Ordinul nr. 50/1990, precum şi Ordinele nr.100/1990 şi 125/1990 au fost abrogate prin Legea nr.19/2000, însă prezenta acţiune vizează activitatea desfăşurată în perioada anterioară datei de 01.04.2001, perioadă în care erau în vigoare aceste ordine.

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul nr.50/1990:“Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de munca se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de munca concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).”

De asemenea, conform prevederilor art.15 alin.1 din Ordinul nr.50/1990, dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Potrivit dispoziţiilor art. 158 din Legea nr.263/2010:

„(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.

(2) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001”.

La art. 169 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 se prevede că:

“(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă”.

În conformitate cu prevederile art.126 din H.G. 257/2011, adeverinţele se întocmesc conform modelului de la anexa 14, numai pe baza documentelor verificabile aflate în evidenţa angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhivă.

În speţă, petentul a depus la dosarul de pensie adeverinţa emisă de către angajator, respectiv adeverinţa nr. 442/06.02.2002, eliberată de S.C. U.M.S. S.A., din care rezultă că a desfăşurat activitate în grupa a I de muncă în perioada 04.08.1982-02.11.1999, precum şi Memoriul Explicativ nr.3798/12.07.2007 (filele 11,13 din dosar ).

Aşadar, prin această adeverinţă se atestă că în perioada 04.08.1982-02.11.1999 petentul a fost angajat la S.C. U.M.S. S.A. şi a desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă, în procent de 100%, în temeiul Ordinului nr. 50/1990, anexa 1, punctul 62 coroborat cu pct.3.

Prin adeverinţa nr.R2313/19.07.2007 SC U.M.S. SA a precizat că unitatea a constituit, reţinut şi virat C.A.S.-ul datorat pentru grupa I-a de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru petentul G.V., pe perioada 04.08.1982-02.11.1999.

Ulterior  şi prin adeverinţa nr.3363/30.01.2012(fila 69 din dosar ) s-a menţionat  că SC Uzina Mecanică Sadu SA a constituit  şi virat contribuţia la asigurările sociale conform legislaţiei în vigoare, pentru toţi salariaţii societăţii, până la data de 01.04.2001, inclusiv pentru grupele superioare de muncă, societatea neavând datorii la bugetul de stat la data de 01.04.2001.

Intimata a refuzat să valorifice perioada 04.08.1982-02.11.1999 ca stagiu de cotizare în grupa I de muncă, întrucât meseria pe care a avut-o petentul nu se regăseşte la pct.62  anexa 1 din Ordinul 50/1990 coroborat cu pct.3 din ordin.

Instanţa reţine însă că nominalizarea persoanelor în grupa I si  a II-a de muncă  se face  prin analiza condiţiilor concrete de muncă, de către conducerea unităţii împreună cu sindicatele libere din unităţi, iar aceasta nu se poate cenzura de către casele de pensii.

Ori, potrivit pct.3 din acelaşi act normativ , beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Mai mult decât atât , adeverinţa nr. 442/06.02.2002, eliberată de S.C. U.M.S. S.A nu a fost niciodată infirmată de către angajator .

 Instanţa reţine  că  prin Nota de Constatare nr.832/18.02.2004( filele 66,67) încheiată la  sediul U.M.S. SA de către împuterniciţii CNPAS şi CJP se precizează că documentul primar prin care se face încadrarea  meseriei petentului în grupa I de muncă îl reprezintă adeverinţa  internă nr.A /7847/28.10.1999(fila 14), state de plată, decizii(fila 15) care au stat la baza emiterii adeverinţei  442/06.02.2002.

Ulterior  şi prin Memoriului Explicativ nr.3798/12.07.2007(fila 11) s-a constatat că petentul  în perioada 04.08.1982-02.11.1999 a desfăşurat activitate în sectorul pirotehnic al unităţii, că a  executat operaţii de fabricaţie a muniţiilor încărcate cu explozivi având caracteristică de sensibilitate mare . Datorită riscului permanent la explozie la care a fost expus, activitate se încadrează, conform prevederilor Ordinului 50/1990 anexa 1 pct.62 coroborat cu pct.3 din acelaşi ordin , în grupa I de muncă în procent de 100%

Ori, aşa cum s-a arătat mai sus, cu privire la perioada anterioară datei de 01.04.2001 sunt aplicabile prevederile Ordinului nr.50/1990, care la art. 15 alin. 1 din Ordinul nr.50/1990, prevede că dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Prin urmare, instanţa reţine că la emiterea deciziilor de pensionare C.J.P.G.trebuia să  valorifice perioada 04.08.1982-02.11.1999, ca fiind lucrată în grupa I de muncă, în procent de 100 %.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să admită contestaţia precizată, să anuleze deciziile de pensie nr.154711/12.03.2015 şi nr. 154711/29.04.2015 emise de pârâta C.J.P.G. şi hotărârea nr. 12703/05.10.2015 emisă de C.N.P.P. – C.C.C.

De asemenea, va fi obligată C.J.P.G. să emită o nouă decizie de  pensie prin perioadei 04.08.1982 – 02.11.1999  ca fiind lucrată în grupa  I-a de muncă, în procent de 100% la SC U.M.S. SA, conform  adeverinţei nr.442/06.02.2002.

Cu privire la capătul de cerere privind obligarea C.J.P.G. să-i restituie drepturile băneşti cuvenite începând cu data de 09.01.2014, instanţa va admite cererea pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 103 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, ,,cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă în a cărei rază domiciliază persoana”.

Potrivit art. 104 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 263/2010 ,,pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi se acordă de la data înregistrării cererii.”.

Astfel verificarea îndeplinirii condiţiilor de pensie se face în raport cu data înregistrării cererii de pensionare.

Data înregistrării cererii de pensionare a fost 09.01.2014, astfel că stabilirea drepturilor de pensie i se cuvin începând cu această dată.

În baza art.453 alin.1 Cod de procedură civilă, reţinând culpa procesuală a intimatelor, acestea urmează a fi obligate la plata către petent a sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată-onorariu avocat(chitanţa 89/02.11.2015).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de petentul G.V., CNP …., domiciliat în oraşul …, în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.G., cu sediul în …. şi C.N.P.P. cu sediul în …, precizată.

Anulează decizia nr.154711/12.03.2015 şi decizia nr.154711/29.04.2015 emise de intimata C.J.P.G.şi Hotărârea nr.12703/05.10.2015 emisă de C.N.P.P. – C.C.C..

Obligă intimata C.J.P.G. la emiterea unei noi decizii de pensionare prin valorificarea perioadei 04.08.1982 – 02.11.1999  ca fiind lucrată în grupa  I-a de muncă, în procent de 100% la SC U.M.S. SA, conform  adeverinţei nr.442/06.02.2002.

Obligă C.J.P.G. să-i plătească petentului drepturile de pensie începând cu data de 09.01.2014, data formulării cererii.

Obligă intimatele  C.J.P.G. şi C.N.P.P. să plătească petentului suma de 300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat.

Sentinţă executorie.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 14.01.2016, la Tribunalul Gorj.