Cerere de autorizare desfiinţare lucrare. Certificat de urbanism obţinut ulterior.

Sentinţă civilă 238 din 26.03.2015


Prin sentinţa civilă nr. 6/2013 Judecătoria Sibiu admis acţiunea civilă formulată de reclamantul Serviciul Public de Poliţie Locală , aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului împotriva pârâtei B. M.

A fost obligă pârâta  să desfiinţeze lucrările executate fără autorizaţie de construire , lucrări descrise în procesul –verbal de contravenţie nr. ../2010 şi Nota de Constatare nr. ../2010 respectiv construcţie balcon cu vedere directă spre proprietatea intervenientei G. M. , înlocuire gard de sârmă cu unul cu fundaţie de beton, lucrare de mansardare imobil Sibiu, Strada …, nr. 2, jud. Sibiu.

S-a stabilit un termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei pentru ducerea la îndeplinire a măsurii de demolare a lucrărilor executate fără autorizaţie de construire.

A fost autorizat Primarul Municipiului în calitate de reprezentant al Municipiului cu ducerea la îndeplinire a măsurilor de demolare a lucrărilor executate fără autorizaţie de construire.

S-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta G.M., doar sub aspectul demolării construcţiei balcon sus indicate de către pârâtă şi a gardului cu fundaţie de beton.

A fost respinsă în rest cererea de intervenţie în interes propriu.

A fost obligată pârâta să plătească intervenientei cheltuieli de judecată parţiale de 712 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanță a reţinut că prin acţiunea civilă înregistrată de Judecătoria Sibiu Secţia Civilă la data de 24 I 2012 , sub dosar civil nr. 1/2012, reclamantul Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului solicită împotriva pârâtei B.M., să se oblige pârâta la desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire , lucrări descrise în procesul verbal de contravenţie nr. /2010 şi Nota de Constatare nr. ../2010 , conform prevederilor art. 28 alin. (3) şi art. 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, să se stabilească un termen limită de 30 de zile , de la admiterea acţiunii , pentru ducerea la îndeplinire a măsurii de demolare a lucrărilor executate fără Autorizaţie de construire , conform prevederilor art. 32 alin. (2)  din Legea nr. 50/1991, să se autorizeze Primarul Municipiului, în calitate de reprezentant al Municipiului cu ducerea la îndeplinire a măsurilor de demolare a lucrărilor executate fără Autorizaţie de construire , conform prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 republicată .

În expunerea de motive s-a  învederat instanţei că pârâta fără a deţine autorizaţie de construire a început lucrări de mansardare a locuinţei de pe strada …. nr. 2 , a construit un balcon cu vedere directă spre proprietatea vecină şi a înlocuit un gard din sârmă cu unul cu fundaţie de beton , lucrări descrise în cuprinsul procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr… /2010 . Procesul verbal de contravenţie a fost contestat la Judecătoria Sibiu , iar prin sentinţa 4/2010 plângerea contravenţională a fost respinsă. La 11 X 2010 agentul constatator a efectuat un nou control , ocazie cu care a constatat că nu au fost duse la îndeplinire măsurile de demolare , dispuse prin procesul verbal de contravenţie nr… /2010 , când a întocmit Nota de constatare nr... La 12.01.2012 inspectorii din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală au constatat că măsurile dispuse prin procesul verbal amintit nu au fost aduse nici până la acest moment la îndeplinire , drept urmare au întocmit nota de constatare nr… /2012 .

Se prevalează în drept de dispoziţiile Legii nr. 50/1991 republicată , art. 112 , 242 alin. 2 din CPC.

Dovada acţiunii civile s-a realizat prin înscrisuri , proces verbal de cercetare la faţa locului.

Prin întâmpinare înregistrată la 15 V 2012 , pârâta a pus concluzii de respingere a acţiunii reclamantului .

În apărare s-a relevat că pârâta este proprietara  imobilului construcţii şi teren din Sibiu , strada …, nr. 2 , înscris în CF 15 nr. top. .. . Pe terenul de la această adresă există două construcţii : una , în partea stânga cu o vechime de cca. 100 de ani , formată dintr – un parter în formă alungită , dreptunghiulară . Pe partea dreaptă există o altă construcţie , mai nouă , cam de aceeaşi formă şi dimensiuni. Pârâta a cumpărat acest imobil în această stare în 1984 . Întrucât casa veche are un grad de uzură avansat şi multă igrasie , iar cealaltă construcţie ,din dreapta , a fost prea mică pentru a satisface nevoile de locuire ale familiei mele a început în anul 2005 amenajarea podului casei într – o mansardă . Datorită lipsei sale de pregătire juridică şi îndeosebi datorită faptului că această casă este retrasă cu 28 metri de la stradă nu a solicitat autorizaţie de construire . Nu a dat curs obligaţiei de desfiinţare impusă prin procesul verbal datorită , în ultimul rând , unor considerente de ordin faptic care toate se subsumează ideii că mansarda sa , chiar dacă nu a avut autorizaţie este perfect autorizabilă . Dacă pârâta pentru aceeaşi mansardă ar fi cerut autorizaţie de la început ar fi obţinut – o . Nu a demolat mansarda şi a păstrat - o în ideea că , într –un viitor nu prea îndepărtat , va putea intra în legalitate .

În ceea ce ţine de aspectele de drept toate construcţiile sale , inclusiv mansarda , se află pe terenul proprietatea sa din Sibiu , str. …. , nr. 2, înscris în CF Sibiu nr. 15 nr. top. ... Nu s-a încălcat vreo proprietate străină. Dacă s-ar fi încălcat proprietarii respectivi ar fi reclamat . Au fost respectate normele de urbanism . Majoritatea caselor din strada …. sunt cu parter sau parter cu etaj. Nici în procesul verbal nr. ../2010 şi nici în alt document nu s-a relevat vreo deficienţă constructivă de natură să pună în pericol securitatea oamenilor ori a bunurilor din imobil ori vecinătate. Imobilul este perfect autorizabil.

Apărările sunt susţinute prin înscrisuri , raport de expertiză în construcţii , proces verbal de cercetare la faţa locului.

Prin cererea de intervenţie încuviinţată în principiu înregistrată la 28 II 2012 ,intervenienta G.M. solicită să se oblige pârâta la desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire , lucrări descrise în procesul verbal de contravenţie nr. ../2010 şi Nota de Constatare nr. ../2010 , conform prevederilor art. 28 alin. (3) şi art. 32 alin. 1 lit. B din Legea nr. 50/1991 republicată , să se stabilească un termen de 30 de zile de la admiterea acţiunii pentru ducerea la îndeplinire a măsurii de demolare a lucrărilor executate fără autorizaţie de construire conform prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 şi care afectează stabilitatea şi rezistenţa imobilului aflat în proprietatea intervenientei , să se autorizeze Primarul Municipiului în calitate de reprezentant al Municipiului cu ducerea la îndeplinire a măsurilor de demolare a lucrărilor executate fără autorizaţie de construire , conform prevederilor art. 32 alin. 3 din Legea nr. 50/1991 , în cazul , în care pârâtul nu va duce la îndeplinire prevederile petitului 2 să fie obligată să le plătească daune cominatorii de 50 lei/zi şi să fie abilitată să demareze demolarea imobilului pe cheltuielile pârâtei , cu cheltuieli de judecată, deoarece construcţia realizată de pârâtă este o alipire la imobilul aflat în proprietatea intervenientei , existenţa construcţiei pârâtei prin alipire la imobilul aflat în proprietatea intervenientei creează din punct de vedere tehnic o tensionare a imobilului proprietatea intervenientei , fixarea balcoanelor şi a plăcii de beton s-a efectuat fără a se construi propriul sistem de susţinere a acestora , prin executarea acoperişului s-a produs o obturare a scocurilor clădirii intervenientei , care determină imposibilitatea de a le curăţa şi le întreţine .

Cererea se susţine prin scripte , înscrisuri , expertiză tehnică în construcţii , proces verbal cercetare la faţa locului.

Judecătoria , luând în examinare susţinerile părţilor, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului , a constatat că este întemeiată acţiunea civilă exercitată de reclamant , sens în care s-a admis , a constatat că este parţial fondată cererea de intervenţie în interes propriu , sens în care s-a admis în această modalitate , pentru următoarele motive :

Potrivit raportului de expertiză tehnică în construcţii fiecare dintre clădirile din Municipiul Sibiu , strada … , 4 ,jud. Sibiu proprietate intervenientă , nr. 2, proprietate pârâtă au ziduri proprii ,una spre cealaltă şi nu un singur zid . Nu există un zid comun între case. În ceea ce ţine de ordinea construirii caselor cea mai veche o constituie parterul de la nr. 2 în anul 1967 , urmează casa de la nr. 4 în anul 1972 , în anul 1984 parterul de la nr. 2 era format dintr-o baie şi o cămară care păstrează amprenta construcţiei din 1967 cu o extindere înspre curtea proprie a unei bucătării de vară, ulterior se execută mansarda de la nr. 2 după anul 1990 . Între casele de la nr. 4 şi 2 nu există nicio tensionare de natură să afecteze siguranţa construcţiilor alăturate . Balconul casei  de la nr. 2 are sistem propriu de susţinere , el nefiind ancorat în casa de la nr. 4 . Acoperişul casei de la nr.2 nu obturează scocul casei de la nr. 4 Mansarda casei de la nr. 2 nu prezintă pericol de prăbuşire pe casa de la nr. 4. Nu s-au întâlnit buloane de legătură între imobile. Potrivit normelor tehnice se pot întâlni cazuri de proiectare cu buloane de legătură între construcţii învecinate , în situaţia în care există elemente suspendate de una din construcții , iar în speţă nu se impunea practicarea unui asemenea sistem. Nu s-au găsit buloane de ancorare a construcţiei nr. 2 în construcţia de la nr. 4. Casele care se învecinează în litigiu au ziduri proprii.

În speţă ,cauza acţiunii o constituie neîndeplinirea măsurilor stabilite prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenţiilor  nr. ../2010 şi Nota de Constatare nr. ../2010. Procesul verbal prin care se sancţionează pârâta cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru comiterea faptei contravenţionale prev. de art. 26 alin. 1 lit. a ) din Legea nr.50/1991 (executarea sau desființarea , totală ori parțială , fără autorizație a lucrărilor prev. la art. 3 , cu excepția celor menționate la lit. b , de către investitor și executant )oprirea lucrărilor şi desfiinţarea celor executate fără autorizaţie reţine astfel că pe faţada laterală stânga a fost construit un balcon cu vedere directă spre proprietatea vecină de la nr. administrativ 4 proprietar intervenienta fără a respecta prevederile impuse de Codul Civil art. 612 . Imobilul respectiv atât parterul cât şi mansarda sunt lipite de proprietatea vecină de la nr. adm. 28. În anul 2009 gardul care delimitează proprietăţile de la 2 şi 4 a fost desfăşurat schimbându – se materialele din care a fost construit iniţial , respectiv plasa de sârmă a fost înlocuită cu scândură din lemn de brad s-a turnat fundaţie din beton în care au fost încastraţi stâlpi din ţeavă ,lucrări care necesitau obţinerea autorizaţiei de construire .Lucrările de mansardare au început în anul 2006 .

Procesul verbal sus indicat este menținut de către Judecătoria Sibiu Secția Civilă prin sentința civilă nr. 4/2010 .

Așa cum relevă și cercetarea locală aceste lucrări fără autorizație persistă și azi.

Este de reținut și că însăși pârâta confirmă că lucrarea este perfect autorizabilă , așadar trage concluzia instanța încă nu dispune de autorizație de construcție . Conform art.3 lit. a ) din Legea nr. 50/1991 se eliberează autorizație de construire și pentru lucrări de construire , reconstruire , consolidare , modificare , extindere , schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel , precum și a instalațiilor aferente acestora , cu excepția celor prev. la art. 11 .

Drept consecință , pentru intrarea în legalitate , respectarea regimului construcțiilor civile în mediul urban în condițiile art. 32 din Legea nr. 50/1991 care conferă organelor în drept dreptul de sesizare a instanței dacă cei sancționați contravențional nu s – au conformat celor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va obliga pârâta  la desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire , lucrări descrise în procesul –verbal de contravenţie nr. ../2010 şi Nota de Constatare nr. ../2010, respectiv construcţie balcon cu vedere directă spre proprietatea intervenientei G. M. , înlocuire gard de sârmă cu unul cu fundaţie de beton, lucrare de mansardare imobil Sibiu, Strada …., nr. 2, jud. Sibiu , se va stabili un termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei pentru ducerea la îndeplinire a măsurii de demolare a lucrărilor executate fără autorizaţie de construire și se va autoriza Primarul Municipiului Sibiu în calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu cu ducerea la îndeplinire a măsurilor de demolare a lucrărilor executate fără autorizaţie de construire.

S-a admis cererea de intervenție în interes propriu doar în ceea ce privește demolării construcţiei balcon sus indicate de către pârâtă şi a gardului cu fundaţie de beton, urmând a se respinge în rest cererea de intervenţie în interes propriu.

În raport de concluziile lucrării științifice nu se poate extinde demolarea și la alte construcții care afectează stabilitatea și rezistența imobilului aflat în proprietatea intervenientei ( cum se indică la petitul secund al cererii de intervenție ) dat fiind că între casele de la nr. 4 şi 2 nu există nicio tensionare de natură să afecteze siguranţa construcţiilor alăturate . Balconul casei  de la nr. 2 are sistem propriu de susţinere , el nefiind ancorat în casa de la nr. 4 .

Față și de punctul de vedere exprimat de literatura contemporană ( Liviu Pop ș.a. – Tratat elementar de drept civil Obligațiile , Editura Universul juridic , 2012, pag. 731 ) instituția daunelor cominatorii are ca succesoare pe cea a amenzilor cominatorii urmează a se respinge cererea de acordare a daunelor cominatorii .

Fiind în culpă procesuală , pârâta a fost ținută să plătească intervenientei cheltuieli de judecată parţiale de 712 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta B. M. solicitând schimbarea în tot în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantă şi a cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta G. M.

În motivarea apelului se arată că în mod greşit instanţa de fond a admis acţiunea deşi a reţinut că mansarda este efectuată astfel încât să se poată obţine autorizaţie de construire pentru ea, iar lipsa autorizaţiei are la bază aspecte independente de voinţa apelantei.

Din probele administrate, atât expertiza judiciară, cât şi cea extrajudiciară, arată că mansarda construită de apelantă nu afectează casa intervenientei şi îndeplineşte condiţiile pentru a fi autorizată.

Un alt motiv de apel arată că dispoziţiile privind demolarea balconului sunt echivoce. Astfel, deşi se reţine în considerente poziţia experţilor cum că balconul de la clădirea pârâtei are sistem propriu de susţinere, el nefiind ancorat în casa de la nr. 4(casa intervenientei), în dispozitiv se admite cererea de intervenţie şi se dispune demolarea balconului. În plus, apelanta susţine că imobilul său are două balcoane, iar instanţa de fond nu a indicat care dintre acestea trebuie demolat.

Apelanta critică acordarea cheltuielilor de judecată solicitate de intervenientă atât timp cât expertiza a arătat că aceasta nu este vătămată de mansarda efectuată de apelantă, iar reclamanta nu a solicitat astfel de cheltuieli.

În final, apelanta arată că instanţa de fond nu a motivat în niciun fel de ce a înlăturat apărările sale întemeiate pe dispoziţiile art.59 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50 din 1991 care arată că o construcţie edificată fără autorizaţie care se încadrează în condiţiile urbanistice ale cadrului construit preexistent poate fi autorizată ulterior pentru a intra în legalitate şi nici practica judiciară invocată care susţine că soluţia neeconomică a demolării trebuie pe cât posibil înlocuită cu alte soluţii.

În cauză a formulat întâmpinare intervenienta intimată care a solicitat respingerea apelului ca neîntemeiat întrucât construcţia nu îndeplineşte condiţiile de autorizare fiind construită cu încălcarea art.599 Cod civil (cu alăturarea şi sprijinirea lucrării pe casa intervenientei), iar gardul edificat de apelantă se află pe graniţă, încălcând astfel proprietatea intervenientei.

În ceea ce priveşte balconul, intervenienta susţine că în mod corect s-a dispus demolarea acestuia pentru că a fost edificat cu nerespectarea art.612 Cod civil privind distanţa minimă faţă de construcţia învecinată.

În apel s-a depus sentinţa civilă nr. 3 din 2013 a Judecătoriei Sibiu definitivă la 28.03.2014 prin respingerea apelului şi certificatul de urbanism nr. …. din 2015 pentru intrarea în legalitate a lucrării de mansardare a imobilului apelantei (f.56-58).

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi, din oficiu, sub toate aspectele, tribunalul reţine că apelul este întemeiat şi va fi admis pentru considerentele pe care le vom arăta în continuare.

Pârâta şi intervenienta sunt proprietare ale unor imobile învecinate. La imobilul proprietatea sa, pârâta a edificat începând cu anul 2005 o mansardă pentru care nu a obţinut în prealabil autorizaţie de construire.

În acest context, reclamantul a dispus amendarea acesteia prin procesul verbal de contravenţie .... din 2010 şi a indicat măsurile necesare pentru intrarea în legalitate. Întrucât pârâta nu a luat aceste măsuri în termenul prevăzut de lege, reclamantul a solicitat demolarea lucrărilor efectuate fără autorizaţie, cerere admisă de instanţa de fond.

În apel, pârâta a indicat faptul că nerespectarea termenului indicat în procesul verbal de constatare a contravenţiei şi controalele ulterioare pentru intrarea în legalitate s-a datorat imposibilităţii obţinerii consimţământului intervenientei. Acesta a putut fi obţinut doar pe cale judecătorească, prin sentinţa civilă nr. 3 din 2013 a Judecătoriei Sibiu definitivă la 28.03.2014. Ulterior rămânerii definitive a acestei hotărâri judecătoreşti prin care intervenienta a fost obligată  să îşi dea consimţământul în vederea obţinerii de către pârâtă a unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate cu mansarda, apelanta a solicitat şi obţinut certificatul de urbanism, prima etapă în procedura de obţinere a autorizaţiei de construire. Ca urmare, s-a depus la dosar  certificatul de urbanism nr. … din 2015 pentru intrarea în legalitate a lucrării de mansardare a imobilului apelantei (f.56-58 dosar apel).

În acest nou context probatoriu, dar văzând şi concluziile expertizei tehnice care arată că cele două clădiri învecinate au ziduri proprii şi nu există nicio tensionare de natură să afecteze siguranţa construcţiilor alăturate (nu există pericol pentru clădirea intervenientei f.96-97 fond) tribunalul apreciază că soluţia demolării solicitate de reclamant şi adoptată de prima instanţă nu se mai justifică.

Întrucât la data edificării construcţiei fără autorizaţie legislaţia în materie mai permitea intrarea în legalitate, instanţa de apel va respinge acţiunea reclamantului care solicită soluţia neeconomică a dărâmării sau desfiinţării de construcţii întrucât apelanta a încercat să se încadreze în termenele stabilite pentru intrarea în legalitate, dar nu a reuşit datorită opoziţiei intervenientei, fapt ce a necesitat formularea unei acţiuni şi obligarea acesteia la consimţământ prin intermediul instanţei.

Pentru aceleaşi motive se va respinge şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta G. M. care a solicitat expres desfiinţarea lucrărilor efectuate fără autorizaţie de construire şi indicate în procesul verbal de contravenţie nr. .. din 2010. Cererea de intervenţie are acelaşi obiect ca şi acţiunea principală, dar intervenienta îşi apără un drept propriu pentru că este proprietara construcţiei învecinate celei edificate de apelantă.

Pentru toate aceste motive, în baza art.296 Cod proc.civ. se va admite apelul şi se va schimba sentinţa atacată în sensul că se va respinge acţiunea reclamantei şi se va respinge în fond şi cererea de intervenţie formulată de intervenientă. Se va înlătura dispoziţia de obligare a pârâtei la cheltuieli de judecată în fond şi se vor păstra dispoziţiile de respingere în parte a acţiunii.

În baza art. 274 Cod proc.civ., fiind în culpă procesuală, intimatele vor fi obligate, în părţi egale,  la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel de apelantă.

Domenii speta