Anulare parţială h.c.l. puz în rejudecare după casare. Proprietar privat afectat

Decizie 757/R din 03.07.2015


Prezenta cauză, având ca obiect anularea parţială a Hotărârii C.L. nr. 647/13.10.2010 prin care a fost aprobată documentaţia „Finalizare PUZ P.B. (finalizare PUZ preliminar, amenajare domeniu schiabil), în ceea ce priveşte imobilul situat în Municipiul  B., […], înscris în CF nr. […], (provenită din conversia CF […]), nr. top. 14217/1/9 – teren în suprafaţă de 810 mp. descris la A1 şi construcţia chioşc de lemn, cu indicatorul cadastral C1, compus din una cabină şi spaţiu liber, descris la A1.1 şi respectiv anularea parţială a PUZ- ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 647/13.10.2010, numai cu privire la imobilul situat în Municipiul  B., […], înscris în CF nr. […] (provenită din conversia […]) nr. top 14217/1/9 – teren în suprafaţă de 810 mp descris la A1 + construcţia chioşc de lemn, cu indicatorul cadastral C1 compus din una cabină şi spaţiu liber, descris la A1.1, se află în stadiul procesual al rejudecării fondului litigiului după ce, prin decizia Curţii de Apel Braşov nr. 472/R//21.04.2015 s-a admis recursul declarat de reclamantul P.C. împotriva sentinţei nr. 2217/CA/29.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 4960/62/2013 pe care a casat-o şi a reţinut cauza spre rejudecare. 

Prin urmare, instanţa de recurs în prezenta cauză va rejudeca cauza pe fond, respectiv acţiunea reclamantului în contradictoriu cu pârâtul C.L. AL MUNICIPIULUI B..

În acest sens, instanţa rejudecând cauza pe fond a avut în vedere recomandările obligatorii  Curţii de Apel date prin Decizia sus menţionată, cuprinse la pag.42 verso ( pagina 4 decizia de recurs –dosar prezent) potrivit  dispoziţiilor art. 501 Noul Cod de procedură civilă, respectiv  delegarea dată de instanţa de recurs cu privire la chestiunea de drept dedusă judecăţii, în sensul că printr-o interpretare eronată a normelor de drept material, instanţa de fond nu a analizat dacă reclamantul este afectat  în prerogativele dreptului său de proprietate  pentru a stabili dacă era necesar ori nu acordul său la elaborarea PUZ – ului.

Astfel, în rejudecarea după casare, pentru stabilirea împrejurării dacă reclamantul este afectat  în prerogativele dreptului său de proprietate, în scopul de a stabili dacă era necesar ori nu acordul său la elaborarea PUZ - ului, s-a procedat la administrarea unor probe suplimentare,  care să ateste regimul juridic al imobilului în speţă, anterior PUZ - ului aprobat prin Hotărârea  C.L. nr. 647/13.10.2010 şi respectiv să permită aprecierea faptul dacă terenul reclamantului a fost afectat  în sensul menţiunilor certificatului de urbanism nr. 288/17/12.2010, sens în care s-au emis adrese către pârâtă  şi Primăria B. în sensul de a comunica la dosarul cauzei  regimul juridic, economic şi tehnic al terenului imobilul situat în Municipiul B., […], înscris în CF nr. […], (provenită din conversia CF […]), nr. top. 14217/1/9 – teren în suprafaţă de 810 mp,  din punctul de vedere al  PUZ P.B. aprobat prin 1.H.C.L. nr. 2/1996,  2.PUZ preliminar H.C.L. nr. 1005/2007 şi respectiv 3. din punctul de vedere al documentaţiei  de urbanism nr. 34037/1998 faza PUG aprobată prin H.C.J./H.C.L. B. nr. 425/1999 (menţionată în certificatul de urbanism 288/17.12.2010).

Astfel, din răspunsul direcţiei Juridice şi de administraţie publică  - Serviciul contencios din cadrul Primăriei B. nr. 44543/10.06.2015 (fila 72) rezultă că în ce priveşte regimul juridic, economic şi tehnic al terenului imobilul situat în Municipiul Braşov, […], înscris în CF nr. […], (provenită din conversia […]), nr. top. 14217/1/9 – teren în suprafaţă de 810 mp,  din punctul de vedere al  PUZ P.B.:

1.nu mai există baza de date referitoare la situaţia aprobată prin H.C.L. nr. 2/1996

2.din punctul de vedere al documentaţiei  de urbanism nr. 34037/1998 faza PUG aprobată prin H.C.J./H.C.L. B. 425/1999 (menţionată în certificatul de urbanism 288/17.12.2010): - regimul juridic: teren situat în intravilan, proprietate particulară conform situaţiei de CF; - regimul economic : folosinţa-teren 810 mp şi chioşc de lemn, situat în zona A, zonă verde şi sport) parcuri, complexe sportive, domeniu schiabil), - regimul tehnic+conform PUZ aprobat, funcţiune existentă şi propusă zonă verde şi sport.

3.conform actualizării Plan Urbanistic zonal P.B. - PUZ preliminar aprobat prin H.C.L. nr. 1005/2007, din punctul de vedere al regimului juridic şi economic nu au intervenit modificări, faţă de  situaţia descrisă la pct. 2, însă din punctul de vedere al regimului tehnic la enumerarea utilizări admise se regăseşte categoria: „construcţii pentru expoziţii…alimentaţie publică şi comerţ… cu condiţia de a nu avea separări fizice care să împiedice libera circulaţie a vizitatorilor”.

4.potrivit Hotărârii C.L. nr. 647/13.10.2010 prin care a fost aprobată documentaţia „Finalizare PUZ P.B. (finalizare PUZ preliminar, amenajare domeniu schiabil) ce stă la baza emiterii Certificatului de urbanism nr. 1529/12.06.2012, „singurele utilizări admise pe terenul proprietatea reclamantului sunt: spaţii verzi amenajate, circulaţii pietonale, locuri de joacă pentru copii, adăposturi, grupuri sanitare publice, spaţii pentru administrare şi întreţinere”.

Certificatului de urbanism nr. 288/17/12.2010 eliberat în scopul întocmirii planului urbanistic zonal  ce face obiectul cauzei, document depus de pârâtă alături de documentaţia ce a stat la baza H.C.L. contestată ( f.68 dos. fond) se impune, între altele, la pct. 3 Regimul tehnic: „în cazul afectării unor terenuri proprietate privată se va obţine acordul notarial al acestora”.

Potrivit certificatului de urbanism nr. 646/21.02.2000 imobilul reclamantului avea  regimul tehnic de teren situat în zona pietonală cu construcţii pentru dotări, comerţ, magazine, restaurante, bar, etc., deci teren construibil, pe acesta fiind de altfel edificată şi o construcţie chioşc de lemn, compus din una cabină şi spaţiu liber, înscrisă în cartea funciară.

Pe de altă parte, Certificatul de urbanism nr. 1529/12.06.2012 eliberat de Primăria Municipiului B. eliberat la cererea reclamantului atestă că singurele utilizări admise pe terenul proprietatea reclamantului sunt: spaţii verzi amenajate, circulaţii pietonale, locuri de joacă pentru copii, adăposturi, grupuri sanitare publice, spaţii pentru administrare şi întreţinere. Acest din urmă certificat a fost emis în baza Hotărârii C.L. nr. 647/13.10.2010 prin care a fost aprobată documentaţia „Finalizare PUZ P.B. (finalizare PUZ preliminar, amenajare domeniu schiabil).

Analizând cele două certificate de urbanism eliberate reclamantului, rezultă cu evidenţă, faptul că dreptul de proprietate privată al reclamantului a fost afectat în sensul diminuării prerogativelor ce decurg din regimul tehnic prin situaţia reglementată în baza Hotărârii C.L. nr. 647/13.10.2010 prin care a fost aprobată documentaţia „Finalizare PUZ P.B. (finalizare PUZ preliminar, amenajare domeniu schiabil).

În acest context,  fiind dovedită ipoteza descrisă în Certificatului de urbanism nr. 288/17/12.2010 eliberat în scopul întocmirii planului urbanistic zonal  ce face obiectul cauzei, document depus de pârâtă alături de documentaţia ce a stat la baza H.C.L. nr. 647/13.10.2010 contestată (fila 68 dosar fond)  unde se impune, între altele, la pct. 3 Regimul tehnic: „în cazul afectării unor terenuri proprietate privată se va obţine acordul notarial al acestora”, este limpede că Hotărârii C.L. nr. 647/13.10.2010 a fost emisă fără îndeplinirea uneia dintre condiţiile cumulativ prevăzute de art. 56 alin.6 din Legea nr. 350/2001, situaţie ce atrage nelegalitatea actului administrativ contestat în această măsură.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, reţinând că Hotărârea C.L. nr. 647/13.10.2010  a fost emisă fără îndeplinirea condiţiilor cumulativ prevăzute de art. 56 alin. 6 din Legea nr. 350/2001, respectiv fără acordul notarial al reclamantului, proprietar privat afectat, în sensul pct. 3 Regimul tehnic prevăzut în Certificatului de urbanism nr. 288/17/12.2010 eliberat în scopul întocmirii planului urbanistic zonal  ce face obiectul cauzei, raportat la dispoziţiile art. 18 din Legea nr.  554/2004 Curtea va admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi va anula parţial actul administrativ contestat, în sensul celor ce urmează.