Înfiinţarea sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile

Sentinţă civilă - din 27.11.2015


Deliberând asupra cererii de faţă constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 13.10.2015 reclamanta S.C. C P S.R.L., cu sediul social in Bucureşti, nr. , bloc sc. , et. ap. , Sector , înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/ , CIF RO , cont bancar: deschis la , cu sediul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la , a solicitat instituirea sechestrului asigurător in contradictoriu cu SC C SRL, având sediul in sat S , comuna S , str. Valea nr. 27, jud. Prahova, CUI: 16898430, J29/2303/2004, asupra tuturor bunurilor mobile sau imobile aparţinând SC C SRL, aflate in posesia acesteia sau a unor terţi, până la concurenta sumei de 15.397,23 lei (sume ce vor fi acordate reclamantei prin soluţionarea dosarului XXX/310/2015), precum si a cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii se arată de reclamantă că pârâta M C SRL a formulat împotriva sa o cerere de chemare in judecata, având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. /03.07.2013 de către BNP , cerere ce a făcut obiectul dosarului nr. XXX/310/2014 al Judecătoriei Sinaia.

Acţiunea a fost înregistrata pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 05.05.2014, primul termen fiind stabilit pentru data de 19.08.2014. La data de 25.02.2015 (al optulea termen), Judecătoria Sinaia a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată prin sentinţa civilă nr. , luând act că s-au solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată de către pârâtă. Această soluţie a devenit definitivă prin respingerea apelului declarat de parata M C SRL, prin decizia civilă nr. /30.09.2015.

Conform art. 453 Cod de procedura civila, „partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea părţii care a câştigat, sa ii plătească acesteia cheltuieli de judecata".

Având in vedere faptul ca societatea C P SRL a efectuat cheltuieli de judecata, ocazionate de purtarea litigiului ce a făcut obiectul dosarului XXX/310/2014, constând in onorariu avocaţial in cuantum de 15.397,23 lei, consideră reclamanta că este îndreptăţita sa i se plătească aceste costuri, la care se vor adaugă sumele constând in taxa judiciara de timbru si eventual, onorariu de avocat pentru aceasta faza.

Reclamanta menţionează că cererea având ca obiect obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata face obiectul dosarului nr.XXX/310/2015 al Judecătoriei Sinaia.

Consideră reclamanta ca sunt îndeplinite toate condiţiile pentru instituirea sechestrului asigurător, conform art. 953 alin. 1,2,3 CPC. Astfel, creanţa este constatata prin înscris, respectiv facturile si dovezile de plata ale onorariului avocaţial, iar reclamanta a intentat acţiune pentru obligarea societăţii M Com la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de dosarul XXX/310/2014, acţiune ce face obiectul dosarului nr. XXX/310/2015 înregistrat pe rolul Judecătoriei Sinaia. Creanţa este exigibila, având in vedere faptul ca dosarul nr. XXX/310/2014 a fost soluţionat in mod definitiv, prin respingerea apelului declarat de societatea M Com SRL, astfel încât aceasta datorează atât cheltuielile efectuate cu judecarea in fond, cât si in apel.

Având in vedere cuantumul mare al debitului, susţine reclamanta că există riscul real ca pana la momentul obţinerii unui titlu executoriu împotriva debitoarei, aceasta sa se sustragă de la executare prin micşorarea, in mod fraudulos, a patrimoniului sau prin înstrăinarea bunurilor sale, motiv pentru care solicită instanţei sa constate ca sunt îndeplinite toate condiţiile procedurii de instituire a sechestrului asigurător prevăzute de art. 952 si urm. Cod procedura civila si sa dispună instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile deţinute de societatea M C SRL.

Fata de cele mai sus menţionate, solicită reclamanta sa se dispună, conform art. 654 Cod procedura civila, de urgenta, in camera de consiliu, fără citarea pârtilor, prin încheiere executorie, instituirea sechestrului si suma pana la concurenta căreia se va institui. precum si cuantumul cauţiunii si termenul in care aceasta urmează sa fie depusa.

Probe: înscrisuri.

In drept: art. 952 si următoarele Cod procedura civila.

Analizând cererea reclamantei, potrivit dispoziţiilor legale incidente în cauză şi a probelor administrate, judecătoria reţine:

Potrivit art.953 al.1 C.pr.civ. „Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă, iar alin.2 prevede că acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată”.

Deşi în cauză reclamanta consideră că se încadrează în prevederile art. 953 alin.1 Cod proc.civilă, afirmând că are o creanţă constatată în scris şi care este exigibilă, consideraţie care vizează facturile si dovezile de plata ale onorariului avocaţial efectuate în dosarul nr. XXX/310/2014 al Judecătoriei Sinaia, soluţionat definitiv şi irevocabil, instanţa apreciază că existenţa unui înscris constatator al creanţei, cu caracter exigibil impune că respectivul înscris să fie semnat sau asumat în orice modalitate de către debitorul căruia i se opune respectiva creanţă.

Or, facturile si dovezile de plata ale onorariului avocaţial efectuate în dosarul nr. XXX/310/2014 al Judecătoriei Sinaia privesc doar raporturile juridice stabilite între avocatul reprezentant convenţional al părţii în proces şi aceasta din urmă, nefiind opozabile în vreun fel şi părţii adverse, câtă vreme pe rolul Judecătoriei Sinaia este înregistrată cauza sub nr. dosar XXX/310/2015, la aceeaşi dată de 13.10.2015, prin care reclamanta solicită obligarea pârâtei tocmai la plata acestor cheltuieli de judecată.

Cheltuielile de judecată făcute de o parte într-un proces devin opozabile părţii care cade în pretenţii doar din momentul în care instanţa obligă respectiva parte la plata lor, iar de la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri judecătoreşti sau de la data la care aceasta capătă caracter executoriu – chiar provizoriu, această obligaţie pecuniară devine şi exigibilă.

Astfel fiind, instanţa apreciază că reclamanta creditoare nu deţine o creanţă constatată în scris împotriva debitoarei pârâte, ci se încadrează în dispoziţiile alineatului 2 al art. 953, care conferă dreptul de a solicita  înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului şi creditorului a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată.

În cauză reclamanta creditoare a făcut dovada intentării acţiunii ce face obiectul dosarului nr. XXX/310/2015, prin care solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 15.397,23 lei, reprezentând cheltuielile de judecata ocazionate de purtarea litigiului ce a făcut obiectul dosarului XXX/310/2014, constând în onorariu avocaţial, însă nu a depus, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de ½ din valoarea reclamată.

Aceasta nu echivalează însă, cu un motiv de inadmisibilitate a cererii creditoarei, câtă vreme dispoziţiile art. 956 Cod proc.civilă prevăd că în cazul nedepunerii cauţiunii în termenul fixat de instanţă intervine desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător, de unde reiese că instanţa se pronunţă asupra cererii anterior depunerii cauţiunii. A accepta o altă interpretare ar echivala cu inaplicabilitatea normei, ceea ce nu poate fi primit, o normă legislativă fiind edictată în sensul aplicării ei, iar nu în acela de a nu produce niciun efect.

Astfel, reclamanta creditoare nu are titlu executoriu şi nicio creanţă constatată în scris şi exigibilă, dar a dovedit că a intentat acţiunea ce face obiectul dosarului nr. XXX/310/2015, iar cauţiunea în cuantum de 7.698,62 lei, reprezentând jumătate din valoarea reclamată de 15.397,23 lei, urmează a fi consemnată pe numele reclamantei şi la dispoziţia instanţei la XXX Bank SA sau la altă unitate bancară, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei, sub sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului asigurător în cazul nedepunerii cauţiunii în termenul fixat de instanţă.

 Prin urmare, constatând îndeplinirea condiţiilor art. 953 alin.2 Cod proc.civilă, instanţa va admite prezenta cerere şi va dispune înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitoarei pârâte SC M COM SRL, până la concurenţa sumei de 15.397,23 lei, sub condiţia consemnării cauţiunii în cuantum de 7.698,62 lei, pe numele reclamantei şi la dispoziţia instanţei la XXX Bank SA sau la altă unitate bancară, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei.

Soluţie : Admite cererea formulată de reclamanta creditoare şi, în consecinţă:

Înfiinţează sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitoarei pârâte până la concurenţa sumei de 15.397,23 lei, sub condiţia consemnării cauţiunii în cuantum de 7.698,62 lei, pe numele reclamantei şi la dispoziţia instanţei la XXX Bank SA sau la altă unitate bancară, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei.

Cu drept de apel, ce se va depune la Judecătoria Sinaia, în termen de 5 zile de la comunicare.

Prezenta se comunică creditoarei de îndată de către instanţă, iar debitoarei de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii