Plângere contravenţională

Hotărâre 11841/2014 din 09.12.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă Nr. 11841/2014

Şedinţa publică din data de 09 Decembrie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: E F

Grefier: S N

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe petentul DFN şi pe intimatul IPJA-SPR, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită în raport cu petentul în baza disp. art. 98 din vechiul C.proc.civ., deşi dovada de îndeplinire a procedurii s-a restituit cu menţiunea „mutat definitiv”. De asemenea, procedura de citare este legal îndeplinită în raportul cu intimatul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Instanţa pune în discuţie excepţia perimării plângerii contravenţionale.

Instanţa declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei perimării.

INSTANŢA

Constată că prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti  la data de 23.07.2009 sub nr. 10202/280/2009 petentul DFN a solicitat în contradictoriu cu intimatul IPJA-SPR anularea procesului verbal de contravenţie seria  AT nr 2390907/06.07.2009.

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.12.2009 Judecătoria Piteşti, a dispus, în baza art.1551 C.pr.civilă suspendarea soluţionării cauzei până  când  petentul  îşi va îndeplini obligaţiile stabilite de instanţă.

In drept, potrivit disp.art. 248 C.pr.civ., orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare, din vina părţii, timp de un an, în materie  civilă şi 6 luni în materie comercială.

Se constată că reclamanta nu a  îndeplinit obligaţiile asumate puse în sarcina sa şi nu a solicitat repunerea cauzei pe rol, potrivit art.245 C.pr.civilă rap.la art.1551 alin.2 teza a II- a C.pr.civ., astfel că pricina a rămas în nelucrare, din vina părţii,  o perioadă mai mare de 1 an.

Ca urmare, instanţa reţine ca fiind  îndeplinite condiţiile prev. de art.248 C.pr.civ., urmând a constata perimată cererea de chemare în judecată

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată perimată plângerea  formulată de petentul  DFN  împotriva procesului verbal de contravenţie seria  AT nr 2390907/06.07.2009 emis de  intimatul IPJA-SPR.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Decembrie 2014

Preşedinte,

E F

Grefier,

S N

Red. EF

Tehn. L.B. 11 Decembrie 2014

2 ex.