Contestatie la executare

Sentinţă civilă 295 din 08.02.2016


INSTANTA

Sub nr. X din 18.11.2015 a fost inregistrata la instanta contestatia la executare formulata de contestatorulX X, impotriva adresei de infiintare a popririi nr. X/29.10.2015 emisa de Serviciul Fiscal Municipal X, contestatie formulata in contradictoriu cu intimatii Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice X Serviciul Fiscal Municipal X si cu tertul poprit Casa Judeteana de Pensii X.

Prin contestatia la executare, contestatorul a solicitat anularea actelor de executare silita, respectiv anularea popririi; suspendarea executarii silite.

In motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca nu i-a fost comunicata adresa de infiintare a popririi si nu i-a fost comunicat nici titlul executoriu emis pentru suma de 12.820 lei.

In drept, contestatorul a invocat prevederile OG nr. 92/2003.

In dovedirea contestatiei, contestatorul a depus la dosar adresa nr. X/29.10.2015, emisa de Serviciul Fiscal Municipal X.

Prin incheierea pronuntata la data de 3.12.2015 in dosarul civ. nr. X/2015 al Judecatoriei X (fila 57, vol. I dosar), s-a acordat contestatorului ajutor public judiciar, constand in esalonarea platii taxei judiciare de timbru in suma de 746 lei pe durata a 6 luni, a cate 124,33 lei, rata/lunara, ultima rata urmand sa fie platita in luna mai 2016.

Astfel, pana la data solutionarii cauzei, contestatorul a platit cu titlu de taxa judiciara de timbru: 375 lei (chitantele de la filele 155 vol. I dosar, 11, 13 vol. II dosar).

La primul termen de judecata din 10.12.2015, precum si la termenul din 7.01.2016, contestatorul a completat motivele contestatiei la executare (filele 157-160 si 185-189, vol. I dosar), aratand ca nu i-au fost comunicate titlurile executorii, asa cum se prevede in art. 783 alin.1 din Codul de procedura civila si in art. 44 din Codul de procedura fiscala, nu i-au fost comunicate nici deciziile de calcul cuprinse in titlurile executorii pentru a se putea verifica veridicitatea sumelor inscrise in titlurile executorii si in somatii. Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 43-45 din Codul de procedura fiscala si ale art. 44.1 din Normele Metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala, referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal. Deoarece nu i-au fost comunicate deciziile de calcul cuprinse in titlurile executorii, intimata nu poate pretinde executarea acestora de catre contestator. Comunicarea prin afisare, asa cum pretinde intimata ca s-ar fi procedat in cauza, nu poate produce efecte decat in cazul in care comunicarea prin posta nu a fost posibila; in acest sens este si Decizia nr. 536/2011 a Curtii Constitutionale. In evidentele intimatei, contestatorul apare ca in anul 2011 a realizat venituri din activitati independente, fara a preciza care sunt aceste activitati independente. Decizia de impunere din oficiu din 1.11.2011, emisa pentru venituri din activitati comerciale, respectiv servicii executate in agricultura, nu este conforma cu realitatea. Contestatorul a sustinut ca el a desfasurat o activitate comerciala pe care a incheiat-o la data de 26.05.2010, conform rezolutiei nr. X/26.05.2010 a directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul X. Rezulta ca emiterea deciziei de impunere din oficiu este nelegala. Totodata, art. 83 alin. 4 din Codul de procedura fiscala prevede ca stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. Intimata a procedat invers, adica intai a emis decizia de impunere din oficiu si apoi a emis notificarea. Contestatorul a mai sustinut ca solicitarea de a efectua plata unei amenzi aplicata in anul 2008 este nelegala deoarece s-a implinit termenul de prescriptie de 5 ani, prevazut de art. 131 din Codul de procedura fiscala, termen care s-a implinit la data de 01.01.2014.Ca urmare a intervenit prescriptia pentru urmatoarele sume: 83 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/31.12.2008; 136 lei din decizia de calcul accesorii nr.X; 8 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/28.01.2009;5 lei din decizia de calcul accesoriinr. X/28.01.2009; 8 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/28.01.2009; 20 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/28.01.2009; 7 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/28.01.2009; 3 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/6.04.2009; 1 leu din decizia de calcul accesorii nr. X/6.04.2009; 466 lei din decizia de impunere plati anticipate nr. X1/5.06.2009; 466 lei din decizia de impunere plati anticipatenr. X5.06.2009; 466 lei din decizia de impunere plati anticipate nr. X1/5.06.2009; 6 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/6.04.2009; 91 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/3.04.2009; 956 lei din decizia de calcul accesorii nr. X/5.06.2009.Deoarece inscrisurile care stau la baza executarii silite nu sunt executorii, pentru suspendarea executarii nu este necesara plata cautiunii.

Tertul poprit Casa Judeteana de Pensii X a formulat intampinare (filele 66-67), prin care a aratat caX X este beneficiar al drepturilor de pensie, conform dosarului de pensie nr. X In baza adresei nr. X/29.10.2015, emisa de Serviciul Fiscal Municipal X, a fost infiintata poprire asupra drepturilor de pensie ale contestatoruluiX X, pana la concurenta sumei de 12.820 lei si au fost efectuate retineri in suma de 60 lei, lunar, incepand cu luna decembrie 2015.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice X a formulat intampinare (filele 78-80, vol. I dosar), prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca neintemeiata. Intimata a aratat ca executarea silita impotriva debitoruluiX X a inceput in anul 2009, pentru suma de 767 lei, prin comunicarea somatiei nr. X/27.04.2009 si a titlurilor executorii nr. X, nr. X si nr. X, fiind aplicabile prevederile vechiului Cod de procedura civila. Suma de 12.820 lei, pentru care s-a infiintat poprire prin adresa nr. X/29.10.2015, reprezinta obligatii datorate de catre debitor bugetului general consolidat. Actele care au stat la baza emiterii adresei de infiintare a popririi nr. X/29.10.2015 au fost comunicate contestatorului si impotriva acestora contestatorul a formulat contestatie ce face obiectul dosarului civil nr. X/2015 al Judecatoriei X. Din evidenta analitica pe debitori, rezulta caX X datoreaza bugetului general consolidat suma de 13.145 lei, reprezentand: 3.072 lei, impozit pe venituri din activitati independente si accesorii; 4.849 lei, diferente de impozit anual de regularizat si accesorii; 5.224 lei, reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si accesorii. Pentru recuperarea sumei de 13.145 lei, au fost intocmite urmatoarele acte:

- a fost emisa decizia de impunere din oficiu pe anul 2010 nr. X/1.11.2011, comunicata contestatorului si confirmata de primire la data de 2.02.2012;

- a fost emisa notificarea privind depunerea declaratiilor anuale de venit nr. X/11.07.2012, confirmata de primire la data de 26.07.2012;

- au fost emise somatia nr. X/10.04.2014, publicata la data de 30.04.2014 pe site-ul ANAF, pagina de internet a AJFP X; somatia nr. X/28.03.2014, publicata la data de 1.04.2014; somatia nr. X/24.10.2013, publicata la data de 30.10.2013; somatia nr. X/25.04.2013, publicata la data de 30.04.2013; somatia nr. X/23.03.2012, confirmata de primire la data de 6.04.2012; somatia nr. X/17.02.2012, confirmata de primire la data de 28.02.2012; somatia nr. X/31.03.2011, publicata la data de 19.06.2015; somatia nr. X/26.01.2011, publicata la data de 19.06.2015; somatia nr. X/30.09.2010, publicata la data de 19.06.2015; somatia nr. X/3.12.2009, publicata la data de 19.06.2015; somatia nr. X/27.04.2009, publicata la data de 19.06.2015.

Totodata, au fost emise adrese de infiintare a popririi asupra conturilor deschise de catre contestator, astfel: adresa de poprire nr. X/1.08.2011, pentru suma de 5.558 lei, catre BRD-GSG, adresa ce a fost restituita pentru motivul caX X nu are cont la aceasta unitate bancara;adresele de poprire nr. X/24.12.2013 si nr. X/10.11.2014, pentru sumele de 1.136 lei si de 2.529 lei, catre CEC Bank, adresele de poprire mentionate fiind puse in executare. Despre popririle infiintate, contestatorul a fost instiintat prin posta cu confirmare de primire la datele de 4.08.2011, de 15.01.2014 si de 16.01.2015. Rezulta ca debitorul cunostea despre executarea silita inceputa impotriva lui, insa a ramas in pasivitate pana la emiterea adresei de infiintare a popririi nr. X/29.10.2015. Intimata a mai aratat ca urmare a masurilor de executare intreprinse nu s-au realizat incasari in contul obligatiilor de plata restante datorate bugetului general consolidat.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice X a comunicat instantei copia dosarului de executare.

Prin raspuns la intampinare, contestatorul a sustinut ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile noului Cod de procedura civila, deoarece prin contestatia la executare se contesta poprirea infiintata prin adresa nr. X/29.10.2015. Contestatorul a sustinut ca nu i-a fost comunicata Decizia de impunere din oficiu pe anul 2012 nr. X/1.11.2011, somatiile au fost publicate pe site-ul ANAF si nu conform prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, motiv pentru care acestea nu ii sunt opozabile. Popririle infiintate prin adresele nr. X/1.11.2011, nr. X/24.12.2013 si nr. X/10.11.2014 nu au legatura cu cauza dedusa judecatii, deoarece contestatia la executare priveste adresa de poprire nr. X/29.10.2015. Creanta pentru care s-a inceput executarea nu este certa, lichida exigibila, deoarece nu au fost prezentate deciziile care au stat la baza emiterii titlurilor executorii.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civil nr. X/2015 al Judecatoriei X in care a fost pronuntata incheierea din data de 12.11.2015.

Prin incheierea pronuntata la data de 25.01.2016 (fila 9, vol. II dosar), cererea de suspendare a executarii silite, formulata de contestatorulX X a fost respinsa, ca neintemeiata. In considerentele incheierii mentionate, s-a retinut ca nu sunt indeplinite prevederile art. 403 din vechiul Cod de procedura civila, respectiv contestatorul nu a depus o cautiune stabilita de instanta la suma de 1.141 lei.

La data de 4.02.2016, Administratia Judeteana a Finantelor Publice X a depus la dosar o noua „intampinare” (filele 29-35, vol. II dosar), prin care a ridicat exceptia tardivitatii contestatiei la executare. Aceasta noua intampinare a fost depusa la dosar dupa inchiderea dezbaterilor, motiv pentru care, fata de prevederile art. 115 pct.2 si art. 136 din vechiul Cod de procedura civila, exceptia tardivitatii contestatiei la executare si celelalte aparari invocate de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice X a prin cea de-a doua „intampinare”, nu vor fi luate in considerare la pronuntarea prezentei sentinte deoarece nu au fost puse in discutia contradictorie a partilor. Instanta va analiza insa, din oficiu, daca debitorul a formulat contestatia la executare in cadrul termenului legal.

Cu privire la contestatia la executare, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

ContestatorulX X a desfasurat activitate in cadrul Asociatiei FamilialeX X, cu sediul in satul X, com. X, jud. X inregistrata la ONRC cu nr. X72/2000.

Prin Rezolutia nr. X/26.05.2010, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul X s-a dispus radierea din oficiu a Asociatiei FamilialeX Gh., in baza art. 39 alin.4 din OUG nr. 44/2008 deoarece nu si-a indeplinit obligatia de a opta in una din formele prevazute de ordonanta de urgenta.

In dosarul de executare nr. X/2011 al Serviciului Fiscal Municipal X, privind pe debitorulX X, au fost emise urmatoarele acte de executare:

- titlul executoriu nr. X/27.04.2009, pentru suma de 48 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si somatia nr. X/27.04.2009, pentru suma de 767 lei, publicata in anuntul colectiv din data de 19.06.2015;

- titlul executoriu nr. X/3.12.2009, pentru suma de 2.455 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat si somatia nr. X/3.12.2009, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 19.06.2015;

- titlul executoriu nr. X/9.07.2010, pentru suma de 274 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat si somatia nr. X/9.07.2010, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 19.06.2015;

- titlul executoriu nr. X/30.09.2010, pentru suma de 2.932 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat si somatia nr. X/30.09.2010, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 19.06.2015;

- titlul executoriu nr. X26.01.2011, pentru suma de 354 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si somatia nr. X/26.01.2011, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 19.06.2015;

- titlul executoriu nr. X/31.03.2011, pentru suma de 738 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat si somatia nr. X/31.03.2011, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 19.06.2015;

- decizia de impunere din oficiu pe anul 2010 nr. X/1.11.2011, emisa de Administratia Finantelor Publice X, prin care s-a stabilit caX X are un venit net anual din activitati comerciale de 8.885 lei si impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este de 1.422 lei. Prin notele de la filele 119-200 vol. I, Serviciul Fiscal Municipal X a sustinut ca se decizia de impunere din oficiu pe anul 2010 nr. X/1.11.2011 a fost comunicata debitorului prin posta cu confirmare de primire la data de 6.02.2012 si ca nu a fost contestata in termen legal de catre acesta;

- decizia nr. X/18.12.2012 referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii, emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – Casa de Asigurari de Sanatate X prin care s-a stabilit caX X are un debit restant in suma de 2.135 lei, la bugetul general consolidat, iar pentru plata cu intarziere s-au calculat accesorii in suma de 2.369,27 lei. Prin notele de la filele 119-200 vol. I, Serviciul Fiscal Municipal X a sustinut ca se decizia nr. X/18.12.2012 referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii, emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – Casa de Asigurari de Sanatate X a fost comunicata debitorului prin posta cu confirmare de primire la data de 27.12.2012 si ca nu a fost contestata in termen legal de catre acesta;

- notificarea emisa la data de 11.07.2012, prin care Administratia Finantelor Publice X a pus in vedere debitoruluiX X sa depuna declaratia anuala de venit;

- titlul executoriu nr. X/17.02.2012, pentru suma de 107 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat, comunicat debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 28.02.2012 (fila 214 dosar)si somatia nr. X/17.02.2012, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 22.02.2012 si comunicata debitorului cu confirmare de primire, sub semnatura la data de 28.02.2012;

- titlul executoriu nr. X/21.03.2012, pentru suma de 267 lei, reprezentand diferente de impozit anual de regularizat, comunicat debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 2.04.2012 (fila 214 dosar) si somatia nr. X/21.03.2012, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 30.03.2012;

- titlul executoriu nr. X/23.03.2012, pentru suma de 220 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente, comunicat debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 6.04.2012 (fila 214 dosar)si somatia nr. X/23.03.2012, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 30.03.2012;

- titlul executoriu nr. X/25.04.2013 pentru suma de 542 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat, comunicata debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 3.05.2013 (fila 213 dosar)si somatia nr. X/25.04.2013, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 30.04.2013;

- titlul executoriu nr. X/24.10.2013, pentru suma de 2.135 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, comunicat debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 1.11.2013 (fila 211 dosar)si somatia nr. X/24.10.2013, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 30.10.2014;

- titlul executoriu nr. X/28.03.2014, pentru suma de 2.197 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, comunicata debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 7.04.2014 (fila 211 dosar) si somatia nr. X/28.03.2014, pentru aceeasi suma, publicata in anuntul colectiv din data de 1.04.2014;

- titlul executoriu nr. X/10.04.2014, pentru suma de 332 lei, reprezentand diferente de impozit anual de regularizat, comunicata debitorului prin posta cuconfirmare de primire la data de 22.04.2014 (fila 212 dosar) comunicat debitorului cu confirmaresi somatia nr. X/10.04.2014, pentru aceeasi suma;

In dosarul de executare nr. X/2011, prin adresa nr. X/1.08.2011, Administratia Finantelor Publice X l-a instiintat pe debitorulX X despre infiintarea popririi la tertul poprit BRD-Groupe Societe Generale, pana la concurenta sumei de 5.558 lei, reprezentand diferente de impozit anual de regularizat si impozit pe venituri din activitati independente. Adresa de instiintare despre infiintarea popririi a fost comunicata debitorului cu recomandata postala cu confirmare de primire, acesta semnand de primire la data de4.08.2011.

In acelasi dosar de executare, prin adresa nr. X/24.12.2013, Serviciul Fiscal Municipal X l-a instiintat pe debitorulX X despre infiintarea popririi la tertul poprit CEC Bank, pana la concurenta sumei de 1.136, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat. Adresa de instiintare despre infiintarea popririi a fost comunicata debitorului cu recomandata postala cu confirmare de primire, acesta semnand de primire la data de 14.02.2014.

In acelasi dosar de executare, prin adresa nr. X/10.11.2014 Serviciul Fiscal Municipal X l-a instiintat pe debitorulX X despre infiintarea popririi la tertul poprit CEC Bank, pana la concurenta sumei de 2.529, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri si diferente de impozit anual de regularizat. Adresa de instiintare despre infiintarea popririi a fost comunicata debitorului cu recomandata postala cu confirmare de primire, acesta semnand de primire la data de 15.01.2015.

Prin adresa nr. X/29.10.2015, Serviciul Fiscal Municipal X a dispus infiintarea popririi de catre tertul poprit Casa Judeteana de Pensii X asupra drepturilor banesti ale debitoruluiX X, pana la concurenta sumei de 12.820 lei, reprezentand: 4.063 lei, impozit pe venit din activitati independente; 4.425 lei, diferente de impozit anual de regularizat; 4.332 lei, contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri.

Prin adresa nr. X/29.10.2015, Serviciul Fiscal Municipal X l-a instiintat pe debitorulX X despre faptul ca s-a emis adresa de poprire nr. X/29.10.2015 asupra drepturilor banesti pe care debitorul le are de primit de la Casa Judeteana de Pensii X pentru suma de 12.820 lei. Adresa mentionata a fost comunicata debitorului cu recomandata postala si cu confirmare de primire, debitorul semnand de primire la data de 4.11.2015.

Deoarece, din actele dosarului rezulta ca actele de executare silita impotriva debitoruluiX X au inceput anterior datei de 15.02.2013 (data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila), instanta apreciaza ca in cauza sunt aplicabile prevederile vechiului Cod de procedura civila din 1865. Astfel, potrivit art. 401 alin.1 lit. b din vechiul Cod de procedura civila, contestatia la executare impotriva infiintarii popririi se poate face in termen de 15 zile de la data cand cel interesat a primit comunicarea sau instiintarea privind infiintarea popririi. Incauza de fata, contestatorul a primit instiintarea despre infiintarea popririi la data de 4.11.2015, iar contestatia la executare impotriva adresei de infiintare a popririi a fost inregistrata la instanta la data de 18.11.2015. In aceste conditii, contestatia la executare impotriva adresei de infiintare a popririi nr. X/29.10.2015 a fost formulata in cadrul termenului legal de 15 zile, sus mentionat.

Din situatia analitica debite plati solduri, intocmita de Serviciul Fiscal Municipal X la data de 9.12.2015, rezulta caX X datoreaza suma de 12.731 lei, din care: 2.972 lei, impozit pe venituri din activitati independente; 4.687 lei, diferente de impozit anual de regularizat; 5.072 lei, contributii de asigurari de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri.

Pentru recuperarea sumei de 12.731 lei, Serviciul Fiscal Municipal X a intocmit procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/23.07.2015, asupra unui imobil situat in satul X, com. X, jud. X.

Impotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/23.07.2015, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X,X X a formulat contestatie la executare, sustinand ca el nu datoreaza suma de 12.820 lei deoarece Asociatia FamilialaX Gh. a fost radiata din oficiu prin Rezolutuia nr. X/26.05.2010 a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul X. Contestatia la executare impotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/23.07.2015, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X, formulata deX X a facut obiectul dosarului civil nr. X/2015 al Judecatoriei X (dosar atasat dosarului prezentei cauze).

Prin incheierea pronuntata la data de 12.11.2015 in dosarul civil nr. X/2015, Judecatoria X a admis contestatia formulata de contestatorulX X, impotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. X/23.07.2015, intocmit de Serviciul Fiscal Municipal X si a fost anulat procesul-verbal de sechestru mentionat.

In considerentele incheierii pronuntate la data de 12.11.2015 in dosarul civil nr. X/2015 al Judecatoriei X, s-a retinut ca din inscrisurile aflate in dosarul de executare nu rezulta ca s-ar fi incercat comunicarea tuturor actelor administrative fiscale catre debitor prin posta sau prin celelalte modalitati de comunicare (fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia), asa cum prevad dispozitiile art. 44 din OG nr. 92/2003. Ca urmare, somatiile comunicate contestatorului direct prin publicitate nu sunt opozabile debitorului, deoarece nu au fost comunicate acestuia in mod legal. S-a mai retinut ca imobilul situat in localitatea X, jud. X asupra caruia s-a infiintat sechestrul, se afla in coproprietatea contestatoruluiX X si a numitilorX X,X X siX X, conform titlului de proprietate nr. X/47444/10.12.1996. Fata de prevederile art. 2 alin. 3 din OG 92/2003 si ale art. 818 Cod.proc.civ., executarea nu se poate realiza decat asupra bunurilor proprietatea debitorului, or bunul imobil este coproprietatea debitoruluiX X alaturi de alti coproprietari.

Incheierea pronuntata la data de 12.11.2015 in dosarul civil nr. X/2015 al Judecatoriei X a ramas definitiva prin neapelare.

In contestatia formulata, contestatorului a sustinut ca pentru parte din sumele mentionate in titlurile executorii ar fi intervenit prescriptia. La termenul din 4.02.2016, avocatul contestatorului a precizat ca aceste sustineri referitoare la prescriptie sunt aparari de fond si nu o exceptie.

Cu privire le prescriptia executarii, invocata de contestator, sunt aplicabile prevederileart. 131 din OG nr. 92/2003, potrivit carora „(1) Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept. (2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale”.

Prin art. 133 din OG nr. 92/2003 sunt prevazute cazurile de intrerupere a termenului de prescriptie a executarii silite, intre aceste cazuri fiind si cel de la lit. c, respectiv cel de indeplinire, in cursul executarii silite, a unui act de executare.

Asa cum rezulta din actele dosarului, impotriva debitoruluiX X au fost efectuate mai multe acte de executare, acte care au intrerupt cursul prescriptiei, dupa fiecare intrerupere incepand sa curga un nou termen de prescriptie.

In conditiile de mai sus, sustinerile contestatorului potrivit carora pentru parte din sumele mentionate in titlurile executorii ar fi intervenit prescriptia executarii vor fi inlaturate ca nefondate.

Referitor la comunicarea actului administrativ fiscal, sunt aplicabile prevederile art. 44 alin.1-3 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora:

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii este destinat. In situatia contribuabililor fara domiciliu fiscal in Romania, care si-au desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(21) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

(22) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Cu privire la opozabilitatea actului administrativ fiscal, articolul 45 din OG nr. 92/2003 prevede ca„(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic”.

Potrivit art. 41 din OG nr.92/2003, prin „act administrativ fiscal” se intelege actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Din cuprinsul „Anunturilor colective” depuse la dosar de catre intimate, rezulta ca in anunturile colective au fost mentionate somatiile, iar nu actele administrative fiscale emise, asa cum cer dispozitiile art. 44 din OG nr.92/2003.

Fata de prevederile art. 44 din OG nr.92/2003, rezulta ca, nefiind comunicate contestatorului in mod direct, nu sunt opozabile acestuia si nu produc niciun efect urmatoarele acte administrativ fiscale:

- titlul executoriu nr. X/27.04.2009, emis pentru suma de 48 lei;

- titlul executoriu nr. X/3.12.2009, emis pentru suma de 2.455 lei;- titlul executoriu nr. X/9.07.2010, emis pentru suma de 274 lei;

- titlul executoriu nr. X/30.09.2010, emis pentru suma de 2.932 lei;

- titlul executoriu nr. X26.01.2011, emis pentru suma de 354 lei;

- titlul executoriu nr. X/31.03.2011, emis pentru suma de 738 lei;

valoarea totala a creantelor inscrise in titlurile executorii sus mentionate care nu sunt opozabile contestatoruluiX X, fiind de6.801 lei.

In plus, desi instanta a pus in vedere intimatilor Directia Generala Regionala a Finantelor Publice X, Administratia Judeteana a Finantelor Publice X Serviciul Fiscal Municipal X sa depuna la dosar deciziile de impunere in baza carora au fost emise titlurile executorii, intimatii au depus doar doua decizii de impunere, respectiv decizia de impunere din oficiu pe anul 2010 nr. X/1.11.2011, emisa de Administratia Finantelor Publice X, si decizia nr. X/18.12.2012 referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii, emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – Casa de Asigurari de Sanatate X; aceste doua decizii de impunere au fost emise incepand cu data de 1.11.2011.

In aceasta situatie sunt incidente prevederile art. 141 alin.11 teza II din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, conform carora „Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede ca un inscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii”.

Rezulta ca pentru titlurile executorii nr.X/03.12.2009, nr. X/09.07.2010, nr.X/30.09.2010, nr. X26.01.2011,nr. X/31.03.2011,emiseanteriordateide 1.11.2011,nus-afacut dovada titlului de creantainbazacaruiaaufostemiseaceste titluriexecutorii.

Urmeaza sa produca efecte urmatoarele acte administrativ-fiscale ce au fost comunicate debitorului prin posta cu confirmare de primire si care nu au fost contestate de catre debitor in termenul legal de 15 zile de la comunicare:

- decizia de impunere din oficiu pe anul 2010 nr. X/1.11.2011, emisa de Administratia Finantelor Publice X, prin care s-a stabilit caX X are un venit net anual din activitati comerciale de 8.885 lei si impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este de 1.422 lei;

- titlul executoriu nr. X/17.02.2012, pentru suma de 107 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat;

- titlul executoriu nr. X/21.03.2012, pentru suma de 267 lei, reprezentand diferente de impozit anual de regularizat;

- titlul executoriu nr. X/23.03.2012, pentru suma de 220 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente;

- decizia nr. X/18.12.2012 referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii, emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – Casa de Asigurari de Sanatate X

- titlul executoriu nr. X/25.04.2013 pentru suma de 542 lei, reprezentand impozit pe venituri din activitati independente si diferente de impozit anual de regularizat;

- titlul executoriu nr. X/24.10.2013, pentru suma de 2.135 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri;

- titlul executoriu nr. X/28.03.2014, pentru suma de 2.197 lei, reprezentand contributii de asigurari de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri;

- titlul executoriu nr. X/10.04.2014, pentru suma de 332 lei, reprezentand diferente de impozit anual de regularizat.

Pentru considerentele sus aratate si in temeiul art. 399 alin.1 din vechiul Cod de procedura civila (1865) contestatia la executare formulata impotriva executarii prin poprire, este in parte intemeiata, urmand sa fie admisa in parte, pentru suma de 6.801 lei.

In consecinta, potrivit art. 404 alin.1 din vechiul Cod de procedura civila, se va dispune indreptarea adresei de infiintare a popririi nr. X/29.10.2015, emisa de Serviciul Fiscal Municipal X, catre tertul poprit Casa Judeteana de Pensii X in sensul ca suma pentru care s-a dispus infiintarea popririi asupra drepturilor banesti pe care debitorulX X le are de primit de la tertul poprit Casa Judeteana de Pensii X este de 6.019 lei, si nu de 12.820 lei (12.820 lei - 6.801 lei = 6.019 lei).

Prin incheierea pronuntata la data de 03.12.2015, s-a acordat contestatorului ajutor public judiciar, constand in esalonarea platii taxei judiciare de timbru in suma de 746 lei pe durata a 6 luni, a cate 124,33 lei, rata/lunara, ultima rata urmand sa fie platita in luna mai 2016.

Din totalul taxei judiciare de timbru de 746 lei, datorata pentru contestatia la executare, pana la data solutionarii prezentei cauze (04.02.2016) contestatorul a platit suma de 375 lei, ramanand de plata diferenta de 371 lei. Potrivit art. 21 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, dispozitivul prezentei sentinte, cuprinzand obligatia de plata a sumei de 371 lei, reprezentand diferenta de taxa judiciara de timbru constituie titlu executoriu si va fi comunicat, din oficiu, organelor competente.

Taxa judiciara de timbru datorata pentru suma de 6.801 lei (pentru care s-a admis contestatia) este de 445,05 lei; dupa ramanerea irevocabila a prezentei sentinte in temeiul art. 45 alin. 2 din OUG nr. 80/2013 la cererea contestatorului se va restitui acestuia suma de 375 lei reprezentand taxa judiciara de timbru platita pana la momentul solutionarii contestatiei.

Alte cheltuieli de judecata efectuate de catre contestator in cauza constau in onorariul avocatului in suma de 1.000 lei, reprezentand onorariu avocat, platit conform chitantelor depuse la dosar.

Potrivit art. 274 alin.1 si art. 277 din vechiul Cod de procedura civila, intimatii Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice X Serviciul Fiscal Municipal X vor fi obligati, in solidar, sa plateasca, contestatorului, ? din cheltuielile de judecata pe care acesta le-a efectuat in proces, adica sa plateasca suma de 500 lei.

9