Pensie de invaliditate-drepturi pentru persoanele cu handicap grav

Sentinţă civilă 2007 din 29.04.2015


Prin cererea înregistrată la data de 10.11.2014 , reclamanta Ş.G., în numele şi pe seama fiicei sale Ş.E.Ş, în contradictoriu cu pârâta C.J.P. Dolj a solicitat instanţei anularea parţială a deciziei de pensionare nr. 330483/11.09.2014 privind acordarea pensiei de invaliditate pentru Ş.E.Ş, în sensul radierii din cuprinsul acestei decizii a menţiunii plata pensiei se va face la adresa F., B-dul R. nr. 192 A, judeţul D.

Totodată solicită înscrierea şi acordarea, în noua decizie, a următoarelor drepturi ce se cuvin persoanelor cu handicap grav: 1. indemnizaţia lunară prevăzută de art. 43 din Legea nr. 448/2006, actualizată; 2. buget complementar suplimentar; 3. indemnizaţia de însoţitor prevăzută de art. 77 din Legea nr. 263/2010.

În motivarea acţiunii sale, reclamanta a susţinut că, prin cererea de pensionare pentru fiica sa Ş.E.Ş, depusă la data de 11.07.2014, a solicitat pârâtei să dispună acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap grav ce i se cuvin fiicei sale, ataşând, totodată certificatul de handicap nr. 11802 din 28.08.2002 şi decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 4373/10.07.2014 eliberată de Casa Naţională de Pensii.

Prin Decizia nr. 330483/11.09.2014 privind acordarea Pensiei de Invaliditate emisă de pârâta C.J.P. Dolj reclamantei Ş.E.Ş i s-a stabilit o pensie de invaliditate de 1 leu, plata drepturilor urmând a se face cu data de 11.07.2014.

Apreciază că în mod greşit pârâta C.J.P. Dolj i-a acordat doar pensia de invaliditate în cuantum de 1 leu, respingându-i-se celelalte drepturi solicitate, întrucât în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 263/2010, iar în decizia medicală se prevede clar asistentul personal.

Totodată, consideră că fiica sa trebuia să beneficieze de indemnizaţia de însoţitor, în conformitate cu dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 263/2010 în cuantum de 80 % din valoarea punctului de pensie, valoarea avută în vedere la data admiterii cererii de pensionare.

În opinia sa, şi dispoziţiile art. 58 alin.4 litera b din Legea nr. 448/2006 îşi găsesc aplicabilitate, în sensul că fiica sa trebuia să beneficieze şi de un "buget personal complementar lunar", indiferent de venituri.

Înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri.

Îşi întemeiază acţiunea pe art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010.

În scop probator depune, în copie: Decizia nr. 330483/11.09.2014 privind acordarea pensiei de invaliditate emisă de Casa Teritorială Dolj, Anexa la decizie, cererea nr. 39946/10 oct. 2014, Contestaţie decizie, carte de identitate reclamantă, carte de identitate fiică, Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 4373/10.07.2014 emisă de Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă nr. 4, Craiova, Încheiere din Dosarul nr. 30494/215/2014 – instituire curatelă, Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Dolj a formulat întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, întrucât, potrivit art. 43 din Legea nr. 448/2006, plata indemnizaţiei lunare se realizează de către primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, iar plata bugetului personal complementar se realizează de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene .

Pe fondul cauzei, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Susţine că  prin Decizia de pensionare nr. 330483/11.09.2014, reclamantei i s-a stabilit, în baza Legii nr. 263/2010 şi OUG nr. 6/2009 o pensie în cuantum de 350 lei (constituită din 1 leu pensie de asigurări sociale şi 349 lei indemnizaţie socială pentru pensionari determinată ca diferenţe între 350 lei şi cuantumul pensiei cuvenit).

În ceea ce priveşte locul unde se va efectua plata pensiei reclamantei, pârâta susţine că aceasta se face potrivit actului de stare civilă seria PC nr. 881359 depus de reclamantă şi din care rezultă că până la data de 23.01.2015 are stabilită reşedinţa în F., str. R. nr. 192A, judeţul D.

De asemenea, s-a avut în vedere şi cererea completată şi semnată de însăşi reclamanta, unde,  la rubrica "domiciliu", a menţionat adresa din F., str. R. nr. 192A.

Cu privire la acordarea indemnizaţiei de însoţitor prevăzută de art. 77 din Legea nr. 263/2010, pârâta apreciază că aceasta nu i se cuvine întrucât la dosarul de pensionare există certificatul de handicap nr. 11820/28.08.2002 eliberat de I.S.T.P.H. Dolj în care se face menţiunea "grad I cu asistent personal", decizia medicală nr. 4373/10.07.2014 eliberată de către CEMRCM Dolj cu menţiunea "certificat handicap gradul I cu asistent personal" şi anexa 2 completată de contestatoare în care a declarat pe propria răspundere că beneficiază de asistent personal .

Pârâta apreciază că nu este întemeiată nici solicitarea de a i se acorda indemnizaţia de însoţitor prevăzută de art. 77 din Legea nr. 263/2010, întrucât,  prin cererea – Anexa 2 la procedură, completată şi semnată de către reclamantă, aceasta a optat pentru "asistent personal".

Totodată, dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

De altfel, la data promovării acţiunii, potrivit adresei nr. 56567/19.12.2014 emisă de către D.G.S.P.C. Dolj, reclamanta Ş.E.Ş este internată în Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "Sfântul Dimitrie cel Nou". În acest sens, spune că şi în situaţia în care reclamanta ar fi avut dreptul la indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 aceasta ar fi fost suspendată de la plata pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente , reglementare ce rezultă din cuprinsul art. 114 alin. 3 din Legea nr. 263/2010.

Îşi întemeiază întâmpinarea pe dispoziţiile Legii nr. 263/2010, Legii nr. 448/2006 şi ale Procedurii din 30 octombrie 2013 de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, respectiv, actele din dosarul de pensie al reclamantei.

Reclamanta Ş.G, în numele şi pe seama fiicei sale Ş.E.Ş,  a formulat răspuns la întâmpinarea pârâtei, solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, precum şi respingerea apărărilor ca neîntemeiate.

Prin serviciul arhivă al instanţei, reclamanta Ş.G, în numele şi pe seama fiicei sale, Ş.E.Ş, a formulat cerere de complinire , solicitând introducerea în cauză, în calitate de pârâtă a DGASPC Dolj.

Pârâta D.G.A.S.P.C. Dolj a formulat întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a instituţiei.

Susţine că decizia de pensionare nr. 330483/11.09.2014 privind acordarea pensiei de invaliditate pentru Ş.E.Ş este emisă de C.J.P. Dolj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 şi O.U.G. nr. 6/2009, iar anularea parţială sau completarea acestui act solicitate de reclamantă prin cererea de chemare în judecată, este de competenţa emitentului, respectiv, CJP Dolj.

Învederează că, reclamanta Ş.E.Ş este persoană adultă cu handicap, încadrată în gradul GRAV de handicap, în prezent fiind beneficiară a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "Sf. Dimitrie cel Nou", structură organizată în subordinea pârâtei DGASPC Dolj.

De asemenea, arată că, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. 6 lit. a din Legea nr. 448/2006 republicată şi modificată, "adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice , cu excepţia centrului respiro, nu pot beneficia de prestaţii sociale".

Instanţa a  admis proba cu înscrisuri pentru toate părţile din dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat şi reţinut următoarele:

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei CJPP Dolj invocată de aceasta  referitor la indemnizaţia de însoţitor prevăzută de art. 43 Legea 448/2006 şi bugetul complementar prevăzut de art. 58 alin. 4 Legea 448/2006  instanţa a avut în vedere că potrivit art. 43 din Legea nr. 448/2006, plata indemnizaţiei lunare de însoţitor reglementată de art. 42 se realizează de către primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav. De asemenea art. 44 din legea 448/2006 "Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) au obligaţia: a)de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii; b)de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta".

Potrivit art. 58 alin. 11 din legea 448/2006  plata bugetului personal complementar se realizează de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene. Aşadar intimata C.J.P Dolj  nu are atribuţii privind plata acestor drepturi.

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de DGASPC  Dolj instanţa a avut în vedere că potrivit art. 58 alin 11 din legea 448/2006 acestei instituţii îi revine obligaţia de plată a bugetului complementar pentru care a fost chemată în judecată şi în consecinţă a cercetat acest capăt de cerere pe fond în raport cu această intimată.

În ce priveşte fondul cauzei instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată la data de 11.07.2014, de contestatoarea Ş.G pentru fiica sa Ş.E.Ş s-a solicitat pârâtei acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap grav, care rezultă din certificatul de handicap nr. 11802 din 28.08.2002 şi decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 4373/10.07.2014 eliberată de Casa Naţională de Pensii.

Prin Decizia de pensionare nr. 330483/11.09.2014, reclamantei i s-a stabilit, în baza Legii nr. 263/2010 şi OUG nr. 6/2009 o pensie în cuantum de 350 lei (constituită din 1 leu pensie de asigurări sociale şi 349 lei indemnizaţie socială pentru pensionari determinată ca diferenţe între 350 lei şi cuantumul pensiei cuvenit).

Prin prezenta cerere contestatoarea solicită anularea parţială a deciziei de pensie sub aspectul radierii din decizie a menţiunii referitoare la locul plătii pensiei F., str. R, nr. 192A, judeţul Dolj. Contestatoarea consideră că în decizie trebuia menţionat că plata pensiei să se facă la domiciliul titularului, adică în C,, str. Î. T, nr. 227, bl. M38, sc.2, et.4, ap. 9, judeţul Dolj.

Instanţa a constatat că în mod corect intimata a menţionat locul plăţii pensiei la adresa de domiciliu/reşedinţă a  persoanei titulare a dreptului la pensie, adică al numitei Ş.E.Ş.

Potrivit menţiunilor din actul de identitate seria XX nr…., depus la dosarul de pensie rezultă că până la data de 23.01.2015 aceasta avea stabilită reşedinţa în F., str. R. nr. 192A, judeţul D.

De asemenea, s-a avut în vedere şi cererea completată şi semnată de însăşi reclamanta, unde,  la rubrica "domiciliu", a menţionat adresa din F., str. R. nr. 192A.

Ca urmare intimata a procedat corect la emiterea deciziei de pensie, conform înscrisurilor avute la dispoziţie la acel moment, cu menţiunea că instanţa verifică legalitatea şi temeinicia decizie de pensie în funcţie de documentele existente la dosarul de pensie în momentul emiterii ei.

În situaţia în care ulterior emiterii decizie de pensie apar modificări privind domiciliul, contestatoarea are posibilitatea să se adreseze intimatei cu o cerere de modificare a locului plăţii pensiei şi să anexeze documente justificative.

În ce priveşte solicitarea contestatoarei de obligare a intimatei C.J.P Dolj la plata indemnizaţiei lunare prevăzută de art. 43 din legea 448/2006  instanţa a constatat că aceasta nu are atribuţii privind acordarea şi plata acesteia, nu are deci calitate procesuală pasivă  în raport de acest capăt de cerere. Obligaţia de plată revine primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, primărie care nu a fost  chemată în judecată de contestatoare în prezentul dosar, deci acest capăt de cerere nu va fi analizat pe fond.

 În ce priveşte solicitarea contestatoarei de obligare a intimatei DGASPC Dolj la plata bugetului complementar suplimentar instanţa constată că este corect formulată în contradictoriu cu intimata DGASPC Dolj (aşa cum a fost complinită cererea la 26.02.2015 – fila 56), această intimată având calitate procesuală pasivă pe acest capăt de cerere, dar este neîntemeiată pe fond.

 Astfel  bugetul complementar este reglementat de art. 58 alin.4 litera b din legea 448/2006, iar la art. 58 alin.6 litera a  din legea 448/2006 se prevede expres că "nu pot beneficia de prevederile alin. (4): a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respira".

Contestatoarea Ş.E.Ş este persoană adultă cu handicap, încadrată în gradul grav de handicap, fiind îngrijită în Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "Sf. Dimitrie cel Nou", structură organizată în subordinea pârâtei DGASPC Dolj. Ca urmare nu poate beneficia de bugetul complementar.

În ce priveşte solicitarea contestatoarei de obligare a intimatei la plata indemnizaţia de însoţitor prevăzută de art. 77 din legea 263/2010 în contradictoriu cu intimata C.J.P. Dolj instanţa constată că este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Potrivit art. 42 alin. 2 din legea 448/2006 reclamanta avea posibilitatea să opteze pentru indemnizaţia de însoţitor prevăzută de art. 77 din legea 263/2010 sau pentru asistent personal. Potrivit art. 3 din procedura din 30.10.2013, de punere în aplicare a acestor dispoziţii în situaţia în care înscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioară încadrării în grad de handicap grav cu drept la asistent personal, opţiunea  se exprimă prin cererea adresată casei de pensii odată cu depunerea dosarului de pensie.

Din cererea completată  şi semnată de reclamantă existentă la dosarul de pensie rezultă că aceasta a optat pentru asistent personal, opţiune făcută cu respectarea întocmai a procedurii menţionate mai sus.

De asemenea potrivit art. 1 alin. 3 din procedura aprobată prin Ordinul 2272/2013, dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de art. 43 din legea 448/2006 nu poate fi cumulat cu dreptul al acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzută de art. 77 din legea 263/2010.

Ca urmare a faptului că reclamanta a optat pentru asistent personal nu poate deci să beneficieze de indemnizaţia de însoţitor prevăzută de art. 77 din legea 263/2010, drepturile băneşti cuvenite asistentului personal fiind achitate de către primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, conform art. 39 şi 40  din legea 448/2006.

Pe de altă parte contestatoarea nu ar fi îndreptăţită să primească indemnizaţia prevăzută de art. 77 din legea 263/2010 deoarece din 2009 până în prezent s-a aflat în Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "Sf. Dimitrie cel Nou", structură organizată în subordinea pârâtei DGASPC Dolj, aşa cum rezultă din adresa nr. 56567/19.12.2014, emisă de DGASPC Dolj - de la fila 23 -  şi conform art. 114 alin.3 din legea 263/2010 "Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător".

Faţă de cele arătate mai sus instanţa a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Domenii speta