Pretentii

Hotărâre 1 din 22.05.2014


DOSAR NR. 584/283/2014

- pretentii-

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PUCIOASA – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de consiliu din  data de 22.05.2014

PREŞEDINTE: M. G

GREFIER: N. I .R.

Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de B E J A:S:P, oras P ,judeţul D în dosarul de executare nr. 93/2014 privind pe creditoarea S.C. V R SA, Bucureşti, sector 6, şi sediul ales în Constanţa, , judeţul Constanţa (la avocat F O) şi pe debitoarea G Cdomiciliată în P, , judeţul P.

Cauza se soluţionează fără citarea părţilor conform art. 665 alin. 2 Cpc.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei de judecată următoarele:

•Cererea are ca obiect încuviinţare executare silită;

•Stadiul procesual – primul termen de judecată;

•La depunere, cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată sub nr.584/283/2014 BEJ SP şi Ş C cu sediul în P, jud. D a solicitat încuviinţarea executării silite a sentinţei civile nr.6186/02.06.2011 pronunţată de Judecătoria P în dosarul  nr.6195/281/2011, arătând  ca în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru declanşarea urmăriri silite în baza titlului executoriu mai sus menţionat.

Prin şedinţa camerei de consiliu din data de 15.05.2014 instanţa constatând că sentinţa mai sus menţionată nu poartă menţiunea definitivă, a amânat cauza pentru termenul din data de 22.05.2014 pentru când a pus în vedere petentului să facă această dovadă. Deşi a fost înştiinţat asupra acestui aspect petentul nu a dat curs solicitării instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Conform art.362 NC pr.civ. executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu (alin.1), constituind titluri executorii hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care potrivit legii pot fi puse în executare.

Sunt hotărâri definitive conform art.634 alin.1 hotărârile date în primă instanţă care nu au fost atacate cu apel (alin.1, pct.3), situaţie care în speţă nu a fost probată.

În esenţă, se reţine că sentinţa civilă a cărei încuviinţare silită se solicită nu poartă menţiunea „definitiva” si nu există nici un alt înscris ataşat dosarului din care să rezulte în lipsa acestei menţiuni că nu a fost exercitată calea de atac prevăzută de lege sau că această cale de atac ar fi fost exercitată dar ar fi fost respinsă.

Instanţa constată că legea aplicabilă prezentului litigiu, în raport de data formulării cererii de executare silită-06.05.2014, sunt dispoziţiile noului cod de procedură civilă şi nu cele ale codului de procedură civilă din 1865.

Astfel, din coroborarea art.24 şi 25, alin.1 noul codul de procedura civilă rezultă că dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare, cele începute sub legea veche rămânând supuse acestei legi.

Faţă de cele de mai sus,se constată că în cauză este incident  unul dintre cazurile limitativ prevăzute de art.665, alin.5, pct.2 NC pr.civ., care prevede că instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite dacă hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie potrivit legii titlu executoriu.

Pentru motivele care preced, în temeiul art.665, alin.6 NC pr.civ.,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea de încuviinţare a executării silite formulate de BEJ S.P în dosarul de executare nr. 93/2014 privind pe creditoarea V. R SA .

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Pucioasa.

 Pronunţată în şedinţa publică din 22.05.2014.

PREŞEDINTE GREFIER

M G N I R

Red.M.G.

Tehn.M.G.

3 ex/23.05.2014