Contestaţie la executare

Hotărâre 1583 din 09.05.2014


Pe rol, judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea ZB şi pe intimatul Biroul Executorului judecătoresc Cîmpulungeanu M.G. Sarmis, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat MVL pentru contestatoare, lipsind reprezentantul intimatului.

Procedura de citare este legal îndeplinită, la dosar fiind ataşate dovezile în acest sens, iar potrivit art. 157 lit.i şi art.229 al.1 Cod procedură civilă se prezumă că părţile au în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare pentru care citaţia le-a fost înmânată personal, prin reprezentant legal sau convenţional, sub semnătură de primire.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care, apărătorul contestatoarei confirmă că prezenta cerere vizează dosarul execuţional nr.19/2014 instrumentat de Biroul Executorului judecătoresc Cîmpulungeanu M.G. Sarmis, pe care instanţa l-a solicitat şi a fost depus la dosar în copie.

În temeiul art.131 Cod pr.civ. rap. la art.713 al.1 şi art.650 Cod pr.civ., instanţa invocă şi pune în discuţie excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Rădăuţi în soluţionarea cauzei de faţă, având în vedere că sediul executorului judecătoresc care face executarea este în mun. Suceava.

Contestatorul lasă la aprecierea instanţei şi depune la dosar o notificare emisă de intimat.

Conform art.131 Cod pr.civ instanţa rămâne în pronunţarea asupra excepţiei de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Rădăuţi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată la data de 4.03.2014 pe rolul Judecătoriei Rădăuţi,  aşa cum a fost precizată, contestatoarea ZB, în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului judecătoresc Cîmpulungeanu M.G. Sarmis, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să anuleze actele de executare efectuate în dosarul nr. 19/E/2014 instrumentat de Biroul Executorului judecătoresc Cîmpulungeanu M.G. Sarmis.

A motivat că imobilul cu privire la care s-a stabilit obligaţia de a face nu a făcut parte din patrimoniul defunctului OI, la data deschiderii succesiunii, căci dreptul de proprietate fusese transferat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2031/2008 de notar FS.

Intimatul nu a formulat întâmpinare.

În drept, s-au invocat prevederile art.711, 719 Cod procedură civilă.

În susţinerea contestaţiei, s-au depus înscrisuri

Analizând excepţia de necompetenţă teritorială ridicată din oficiu, necompetenţă  de ordine publică, instanţa reţine următoarele:

În temeiul art. 713 alin. 1 Cod procedură civilă, contestaţia se introduce la instanţa de executare.

Potrivit art.650 Cod procedură civilă, instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

În cauză, biroul executorului judecătoresc se află în circumscripţia Judecătoriei Suceava, care, prin încheierea din 31.01.2014, definitivă,  a încuviinţat executarea silită  a titlului executoriu reprezentat de încheierea nr.----------/10.05.2013 a Judecătoriei Rădăuţi, privind obligaţia de a ridica gardurile amplasate pe suprafaţa de 25 ari teren, situată pe raza satului Ţibeni, com. Satu Mare, conform sentinţei civile nr.----------/19.09.2008 a Judecătoriei Rădăuţi, de către creditoare, pe cheltuiala debitorilor.

 Forma de executare aleasă este cea a executării silite directe , ori dispoziţiile art.887 – 908 Cod procedură civilă nu derogă de la regula cuprinsă în art.650 Cod procedură civilă.

În consecinţă, pentru temeiurile enunţate,  instanţa va admite excepţia de necompetenţă teritorială, conform art.132 al.3 Cod procedură civilă, şi va declina competenţă de soluţionare a cauzei Judecătoriei Suceava.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Rădăuţi.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe contestatoarea ZB, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat "Mateiciuc Victor Liviu" - mun. Suceava, str. Aviatorului, nr. 6, Cod postal 720092, Judeţ SUCEAVA şi pe intimatul Biroul Executorului judecătoresc Cîmpulungeanu M.G. Sarmis, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 37, bl. E 2, sc. C, et. demisol, ap. 1a, Cod postal 720046, Judeţ SUCEAVA, având ca obiect contestaţie la executare,  în favoarea Judecătoriei Suceava.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică din 9 mai 2014.

 Preşedinte, Grefier,