Stabilire paternitate

Sentinţă civilă 275 din 15.04.2014


Prin cererea înregistrată la această instanţă la nr. 369/292 din 12 februarie 2014 reclamanta R. O. , în contradictoriu cu pârâţii Municipiul RV prin Primar şi R. F., a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună înregistrarea tardivă a naşterii minorei R. Ş., născută la data de 01.07.2010 în municipiul RV, j. TR., în registrul de născuţi pe anul 2010.

În motivarea cererii în fapt reclamanta a arătat că  naşterea minorei a avut loc la data de 01.07.2010 în municipiul Roşiorii de Vede, la domiciliul său şi nu a declarat naşterea din neglijenţă şi neştiinţă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 23 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954 şi art. 21 din Legea nr.119/1996 iar în dovedire au fost depuse înscrisuri.

La data de 21 martie 2014 reclamanta a depus la dosar cerere de introducere în cauză a pârâtului R. F., prin care a învederat că la data când s-a născut minora era căsătorită cu acesta, de care a divorţat la data de 18.10.2013, aşa cum rezultă din certificatul de divorţ nr.11776 eliberat de Primăria Municipiului RV. Faţă de dispoziţiile codului civil, s-a susţinut că copilul născut în timpul căsătoriei părţilor are ca tată pe soţul mamei, iar ulterior va formula acţiune pentru tăgadă paternitate. În consecinţă, a solicitat înregistrarea tardivă a naşterii minorei având ca mamă pe reclamantă şi ca tată pe pârâtul R. F. .

Din oficiu, s-a solicitat efectuarea de verificări pentru stabilirea identităţii minorei, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor RV, relaţii comunicate cu adresa nr. 416/27.02.2014. 

De asemenea, pentru stabilirea vârstei şi sexului minorei s-a dispus examinarea acesteia în cadrul S.M.L. Alexandria,  raportul de constatare medico-legală fiind înaintat cauzei cu adresa nr. 249/J/2014 din 24.02.2014 .

Având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei, din referatul întocmit de S.P.C.L.E.P. – Roşiorii de Vede cu nr. SC 416/26.02.2014  rezultă că s-au solicitat relaţii la Spitalul Municipal RV, judeţul TR, însă nu apare înregistrată naşterea minorei în cadrul acestei unităţi spitaliceşti.  Totodată nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă ale Municipiului RV, nu a fost depistată nici în Evidenţele Direcţiei Generale de Paşapoarte şi  nici în evidenţele operative minora a cărei naştere face obiectul prezentei cauze.

Supusă examinării la data de 24.02.2014 la S.M.L. al judeţului TR,  minora a prezentat caracteristicele sexului feminin, aproximându-se ca dată a naşterii – 01.07.2010.

Au fost audiaţi martorii N.C. şi R. L. , ale căror depoziţii se coroborează cu susţinerile reclamantei şi cu înscrisurile menţionate.

Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin.2 din Legea nr.119/1996® potrivit cărora, întocmirea actului de naştere după trecerea unui an de la data naşterii se face în baza hotărârii instanţei, definitivă şi irevocabilă, potrivit relaţiilor comunicate de  serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana interesată sau se află sediul serviciului de protecţie specială a copilului, ce cuprind verificări pentru stabilirea identităţii, precum şi avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al cărei act de naştere se cere a fi întocmit”, instanţa a admis în parte cererea, potrivit art. 414-415 Cod civil.

Instanţa a reţinut din înscrisurile depuse că minora s-a născut în timpul căsătoriei părţilor, respectiv 1 iulie 2010, când reclamanta purta numele de R.  şi era căsătorită cu pârâtul R. F., dispoziţiile art. 414 Cod civil fiind de strictă aplicare şi dispunând în mod expres „Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei, are ca tată pe soţul mamei”.

Cu motivarea în fapt şi în drept ce precede, instanţa a dispus înregistrarea tardivă în Registrul de naşteri pe anul 2010 ţinut la Primăria Municipiului Roşiorii de Vede, jud. TR a naşterii minorei R. Ş., născută la 1 iulie 2010 în RV, având ca mamă pe R. O.  şi ca tată pe R. F. .