Anulare somaţie de plată – invocarea de apărări care impun analizarea fondului raportului juridic

Sentinţă civilă 15331 din 24.09.2014


Prin cererea înregistrata la data de  16.07.2014, pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti sub nr. 33688/299/2014, creditorul  W.T.C.B. S.A. prin administrator judiciar V. SPRL, în contradictoriu cu debitorul A.F. S.R.L., a formulat cerere în anulare împotriva încheierii pronunţate la data de 10.06.2014 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. x, solicitând admiterea cererii în anulare, cu consecinţa schimbării hotărârii instanţei de fond, în sensul admiterii cererii de emitere a unei ordonanţe de plată împotriva debitorului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt, creditorul a arătat în esenţă că, prin încheierea menţionată mai sus, instanţa de fond a respins ca neîntemeiată cererea de ordonanţă de plată, apreciind că nu sunt îndeplinite prevederile art. 1013 c.p.c. , arătând că a făcut dovada îndeplinirii cerinţelor de admisibilitate şi a existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

Creditorul a arătat astfel că, creanţa este certă, existenţa acesteia rezultând fără dubiu din contractul nr. 314/19.09.2013, contract care a fost executat de creditoare conform înţelegerii părţilor; debitoarea a invocat cu rea-credinţă excepţia neexecutării conforme a contractului, nesusţinând prin nici un înscris cele evidenţiate în cuprinsul întâmpinării.

A mai arătat că factura fiscală nr. 318118/26.11.2013 a fost achitată parţial, rămânând un rest de 8.537,40 lei.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispoziţiile art. 1023 c.p.c.

Cererea a fost timbrata cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei.

La data de 19.09.2014, debitorul a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii în anulare ca neîntemeiată, iar pe fondul cauzei respingerea cererii de ordonanţă de plată, motivat de faptul că debitul solicitat nu reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

În motivare a arătat că nu a contestat existenţa unor raporturi contractuale, ci numai calitatea acestora; serviciile au fost prestate de creditor în mod necorespunzător, fapt ce a dus la imposibilitatea desfăşurării evenimentului în conformitate cu scopul acestuia; a organizat în sălile de conferinţă Târgul de cariere, dar desfăşurarea evenimentului nu a avut loc potrivit scopului din lipsa logisticii ce trebuia asigurată de creditoare. Serviciile de iluminare a sălii de conferinţe nu funcţionau, proiectoarele existente nefiind funcţionale; creditoarea a amplasat câteva becuri care să permită o oarecare luminozitate, totuşi lumina asigurată era difuză, neclară.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1018 alin. 3 c.p.c.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, şi a fost ataşat dosarul de fond nr. x.

Analizând cererea şi înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin Încheierea din 10.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosar nr. x, a fost respinsă cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditorul  W.T.C.B S.A. prin administrator judiciar V SPRL în contradictoriu cu debitorul  A.F. S.R.L., ca neîntemeiată.

Împotriva acestei  încheieri a formulat cerere în anulare  creditorul W.T.C.B S.A. prin administrator judiciar V SPRL în termen legal de 10 zile de la comunicare conform art. 1023 alin. 2 c.p.c.

În ceea ce priveşte situaţia de fapt, instanţa reţine că între creditorul SC W.T.C.B SA, în calitate de locator şi debitorul SC A.F. SRL, în calitate de locatar, s-a încheiat Contractul de închiriere şi prestări servicii nr. 314/19.09.2013 (f. 7-17), în baza căruia creditorul a emis factura fiscală nr. 318118/26.11.2013 (f. 6), în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în temeiul contractului menţionat.

În drept, potrivit art. 1013 alin. 1 din C.proc.civ., prevederile prezentului titlu (care reglementează procedura ordonanţei de plată) se aplica creanţelor certe, lichide si exigibile constând in obligaţii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de parţi prin semnătura ori in alt mod admis de lege.

Astfel, condiţiile speciale de admisibilitate ale cererii privind emiterea unei ordonanţe de plată trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ.

Analizând cererea în raport de motivele invocate de debitor,  se constată că instanţa de fond a făcut o corectă apreciere a probelor, astfel în mod temeinic s-a reţinut că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile art. 1013 alin. 1 din C.proc.civ.

În speţă, instanţa reţine că debitorul contesta creanţa solicitată de creditor.

Observând înscrisurile de la dosar, instanţa constată că pretenţiile deduse judecăţii sunt nejustificate prin raportare la calea procesual aleasă.

Astfel, în cauză nu s-a făcut dovada de către creditor a creanţei certe, prin înscrisuri însuşite de părţi, în sensul art. 1013 alin. 1 c.p.c., având în vedere faptul că debitoarea prin întâmpinare a opus creditorului excepţia executării necorespunzătoare a contractului de către acesta, dispoziţiile legale recunoscând legitimă opoziţia debitorului la plata datoriei asumate prin contract.

Astfel, potrivit art. 3.1.4 din Contractul de închiriere şi prestări servicii nr. 314/19.09.2013 locatarul s-a obligat ca „orice modificare a aranjamentului logistic a sălilor să fie transmisă cu maxim 24 de ore înaintea începerii evenimentului”, iar creditoarea s-a obligat, potrivit art. 3.2.2 din contract „să garanteze buna organizare şi desfăşurare a evenimentului asigurând prestarea, la standard corespunzător, a tuturor serviciilor care fac obiectul contractului precum şi logistica necesară în conformitate cu solicitările locatarului, prevăzute în Anexa nr. 2”.

Debitorul a organizat în sălile de conferinţă închiriate de la creditor Târgul de cariere, dar desfăşurarea evenimentului nu a avut loc potrivit scopului din lipsa logisticii ce trebuia asigurată de creditoare. Debitorul a înştiinţat creditorul că serviciile de iluminare a sălii de conferinţe nu funcţionau, iar proiectoarele existente nu erau funcţionale, iar acesta a amplasat câteva becuri care să permită o oarecare luminozitate, totuşi lumina asigurată era difuză, neclară.

Nu vor fi reţinute susţinerile creditorului în sensul că în contract şi anexe nu sunt prevăzute condiţii deosebite de iluminare a sălii, fiind cele standard din  oferta W.T.C.B., deoarece acesta s-a obligat (art. 3.2.2 din contract) să garanteze buna organizare şi desfăşurare a evenimentului asigurând prestarea, la standard corespunzător, a tuturor serviciilor care fac obiectul contractului precum şi logistica necesară în conformitate cu solicitările locatarului, ceea ce nu a făcut.

Chiar în cuprinsul cererii în anulare creditorul a recunoscut că a venit în sprijinul debitorului în momentul în care a constatat că metodele de iluminat existente şi convenite anterior sunt insuficiente prin instalarea suplimentară a altor sisteme, astfel că nu se va reţine susţinerea potrivit cu care neexecutarea contractului a fost invocată cu rea-credinţă.

Nu se poate reţine susţinerea creditorului în sensul că factura fiscală nr. 318118/26.11.2013 a fost acceptată de debitor fiind achitată parţial, întrucât debitorul a achitat numai avansul de 2082,80 Euro la data încheierii contractului, iar restul de preţ nu a fost achitat deoarece a contestat calitatea serviciilor prestate.

Instanţa reţine că debitorul, prin apărări, impune analizarea fondului raportului juridic dedus judecăţii, incompatibile ordonanţei de plată, ca procedură accelerată de soluţionare a cererilor, în care aparenţele cercetate trebuie să susţină netăgăduit creanţa afirmată, fiind necesară administrarea de probe privind modalitatea în care s-au desfăşurat relaţiile între părţi.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că aspectele invocate de debitor, deşi posibil a fi clarificate într-un cadru procesual de drept comun, în care s-ar putea administra un probatoriu mai complex, atrag inaplicabilitatea procedurii ordonanţei de plată, câtă vreme prin raportare la înscrisurile analizate, nu este atestat fără echivoc caracterul cert al creanţei pretinse de creditor.

Având în vedere considerentele mai sus expuse,  instanţa, în temeiul art. 1023 alin. 3 Cpc, va respinge cererea în anulare formulată împotriva încheierii de şedinţă din data de 10.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. x, ca neîntemeiată.

Ia act de precizarea creditorului în sensul că va solicita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea în anulare formulată de creditoarea W.T.C.B S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR V SPRL, în contradictoriu cu debitoarea A.F.S.R.L., împotriva încheierii de şedinţă din data de 10.06.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. x, ca neîntemeiată.

Ia act de precizarea creditoarei în sensul că va solicita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.09.2014.