Indisponibilizarea bunului supus măsurii sechestrului presupune că odată luată măsura asigurătorie, inculpatul nu mai poate înstrina sau greva bunurile sau veniturile supuse acesteia, astfel ca organul specializat să poată executa, în cazul pedepsei pecun

Sentinţă civilă 22429 din 12.12.2014


Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.07.2014 sub nr. …., contestatoarea CRV a formulat în contradictoriu cu intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice, contestaţie la executare împotriva Procesului verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. …. din dosarul de executare nr. ….., prin care se solicită anularea ca nelegale a măsurilor de sechestru asigurător, respectiv a tuturor actelor şi formelor de luare a măsurii sechestrului asigurător respectiv a tuturor actelor şi formelor de luare a măsurii sechestrului asigurător asupra a 5634 de acţiuni la Societatea G I V şi SC G SA şi a 9.974.861 de acţiuni la Compania … SA.

În motivare s-a arătat că la data de 01.07.2014, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. …… privindu-l pe Dan Voiculescu, în calitate de inculpat a dispus extinderea sechestrului asigurător şi cu privire la „un număr de 5634 acţiuni la G I V şi Compania .. SA, în valoare totală de 2.535.300 lei, respectiv 39,125% din capitalul social al acestei societăţi donate de către inculpatul V D  numitei V C R şi a „unui număr de 9.974.861 acţiuni la C de C A şi ISA în valoare totală de 2.984.358,3 lei respectiv 46,204775% din capitalul social al acestei societăţi, donate de către inculpatul V D numitei V C R.

Având în vedere natura penală a dosarului în care măsura sechestrului asigurător penal a fost dispusă de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, precum şi faptul că măsura asiguratorie asupra acţiunilor sechestrate trebuie să se instituie conform normelor procedurale penale, realizarea unei măsuri de sechestrare de către ANAF este nejustificată din punct de vedere legal.

Se apreciază că ANAF a acţionat nelegal, fără să îşi verifice propria competenţă, în condiţiile în care Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală prin Adresa … a solicitat ANAF doar să colaboreze cu organele de cercetare penale şi nu să instituie măsura sechestrului asigurător, care reprezintă un atribut exclusiv al acestor din urmă organe. În plus, trebuie observat că prin PV sechestru la menţiunea Titlu executoriu este trecută Sentinţa penală nr. … în dosarul nr. .. Curtea de Apel Bucureşti. Or, în primul rând Sentinţa penală nr… nu are cum să aparţină Curţii de Apel Bucureşti, această instanţă fiind învestită cu judecarea apelului abia la data de 24.01.2014. În al doilea rând, Sentinţa Penală nr…. care aparţine în fapt Tribunalului Bucureşti nu prevede şi măsura asigurătorie asupra acţiunilor deţinute de contestatoare.

Procesul verbal întocmit de ANAF în vederea instituirii sechestrului asigurător conţine de asemenea o multitudine de menţiuni care sunt în contradicţie flagrantă cu realitatea, chiar şi cu dispoziţia instanţei penale, ceea ce constituie tot atâtea motive de anulare a măsurii sechestrului instituit de ANAF.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 129, art. 172 şi urm. C.pr.Fiscală, art. 194 şi urm. C.pr.civ, art. 249 şi urm. C.pr.pen.

Intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Sector 1 a Finanţelor Publice a formulat la data de 23.09.2014, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării s-a arătat că prin sentinţa penală nr. …. pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a penală în dosarul nr. … s-a dispus menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea numitului V D. La termenul din data de 01.07.2014 în dosarul nr. … Curtea de Apel Bucureşti, în soluţionarea apelurilor formulate împotriva sentinţei penale nr. … a Tribunalului Bucureşti a dispus extinderea măsurilor asigurătorii şi cu privire la acţiunile deţinute de V C R la Societatea G I V, Compania … SA şi la Compania … SA, donate de către inculpatul V D către Voiculescu C R.

Cu privire la contestarea formei procesului verbal asiguratoriu pentru bunurile mobile, nr. … se menţionează că acesta a fost emis cu respectarea prevederilor Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. … pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii, prevăzute de OG nr. 92/2003, neexistând motiv de nelegalitate sau neconformitate pentru a se anula.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 205 şi urm. C.pr.civ, dispoziţiile OG nr. 92/2003, art. 249 şi urm. C.pr.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. .. pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II –a penală, în dosarul nr. .. s-a dispus menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DNA, prin ordonanţa din data de 03.10.2008 prin care s-a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor şi a sumelor de bani, după cum urmează: a- sumele de bani disponibile în conturile bancare deţinute de inculpatul V D la BRD SA pâna la concurenţa sumei de 15.000.000 RON- sold la data aplicarii masurii de 309.604 EUR, 1.130.085 USD , 93.061 RON, 236,09 CHF şi , respectiv 433,00 GBH- n.n. şi RBS Bank SA Bucureşti pâna la concurenţa sumei de 5.000.000 RON - sold la data aplicarii masurii de 12.886,39 USD, indisponibilizate prin procesul-verbal de aplicarea a sechestrului din data de 03.11. 2008; b- imobilul situat în ….. - aflat în proprietatea inculpatului V D cu o valoare estimata de 250.000 EUR pentru care s-a dispus instituirea sechestrului judiciar prin procesul-verbal din 03.11.2008 de instituirea sechestrului judiciar.

Prin încheierea din 01.07.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. …, în soluţionarea apelurilor formulate împotriva sentinţei penale nr. … a Tribunalului Bucureşti, s-a dispus extinderea măsurilor asigurătorii şi cu privire la acţiunile deţinute de V C R la Societatea G I V, Compania … SA şi la Compania … SA, donate de către inculpatul V D către V C R.

Potrivit dispoziţiilor  hotărârii nr. … pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. …. în temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. s-au menţinut măsurile ,asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DNA, prin ordonanţa din data de 03.10.2008 prin care s-a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor şi a sumelor de bani aparţinând inculpaţilor în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune astfel cum au fost extinse prin încheierea de şedinţă din data de 01.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II a penală în dosarul nr….

Prin Adresa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice, sub nr. …, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. … a comunicat faptul că s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii faţă de acţiunile mai sus menţionate, solicitându-se aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse la data de 01.07.2014 în dosarul nr. ….

Ca urmare a recepţionării adresei cu nr. …, Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice a emis procesul verbal de sechestru asigurător pentru bunurile mobile, nr. … asupra acţiunilor deţinute de către contestatoarea VCR la Societatea G I V, Compania … SA şi la Compania …. SA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 6 Cod de procedură fiscală, măsurile asigurătorii dispuse potrivit alin. (2), precum şi cele dispuse de instanţele judecătoreşti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.

Având în vedere Adresa nr. … prin care s-a solicitat de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II –a Penală ca Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice să colaboreze cu organele de cercetare penală (D,N.A Structura Centrală) şi Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii executorii dispuse la acest termen de judecată, intimata a informat Direcţia Naţională Anticorupţie, prin adresa nr. … despre măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor mobile deţinute de contestatoarea VCR. Totodată, a fost informată şi Curtea de Apel Bucureşti, la data de 09.07.2014 prin adresa nr. …, despre instituirea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă la data de 01.07.2014 în dosarul nr. …. şi puse în aplicare de Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice.

Instanţa  reţine că în mod corect în cuprinsul procesului verbal de sechestru la menţiunea Titlu executoriu este trecută Sentinţa Penală nr. … în dosarul nr. …, deoarece prin aceasta s-a dispus menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea numitului VD. La termenul din data de 01.07.2014 în dosarul nr. … Curtea de Apel Bucureşti, în soluţionarea apelurilor formulate împotriva sentinţei penale nr. … a Tribunalului Bucureşti a dispus extinderea măsurilor asigurătorii şi cu privire la acţiunile deţinute de V C R la Societatea GIV, Compania G SA şi la Compania …. SA, donate de către inculpatul V D către VCR.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei cu privire la nerespectarea condiţiilor de formă ale procesului verbal asigurătoriu pentru bunurile mobile nr. …, se constată că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, neexistând motiv de nelegalitate sau neconformitate pentru a se anula.

Aplicarea sechestrului asiguratoriu asupra acţiunilor deţinute de către contestatoarea VCR la Societatea GIV, Compania …SA şi la Compania …SA este o măsură asigurătorie, un act premergător procedurii de executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa penală nr. … pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. … definitivă prin decizia nr. … pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, act în baza căruia se poate realiza punerea în executare a celor dispuse de către instanţă.

Măsurile  asigurătorii  sunt măsuri care se iau în cursul desfăşurării procesului penal de către organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată şi care constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile şi imobile, precum şi în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu învinuitului, inculpatului sau părţii civilmente responsabile de către o altă persoană ori de către cel păgubit, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii ori a pedepsei confiscării. Indisponibilizarea bunului supus măsurii sechestrului presupune că odată luată măsura asigurătorie, inculpatul nu mai poate înstrina sau greva bunurile sau veniturile supuse acesteia, astfel ca organul specializat să poată executa, în cazul pedepsei pecuniare, sancţiunea respectivă ori măsura confiscării, aplicate prin hotărârea de condamnare.

Cu privire la susţinerea contestatoarei în sensul că ANAF a acţionat nelegal, fără să îşi verifice propria competenţă, instanţa apreciază că Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice avea competenţă în instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile deţinute de către contestatoarea V C R, la societăţile menţionate, acţionând legal în baza mandatului dat de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II –a penală, la termenul din data de 01.07.2014 şi în temeiul prevederilor legale din Codul de procedură penală, privind îndeplinirea măsurilor asigurătorii, completate cu prevederile Codului de procedură fiscală (art. 129 alin. 6).

Pentru aceste considerente, urmează a respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.