Contest la executare

Hotărâre 8061 din 09.09.2014


R O M Â N I A

J U D E C Ă T O R I A  S L A T I N A

C I V I L

Dosar civil nr. 2958/311/2014

SENTINŢA NR. 8061

Şedinţa publică din data de 09.09.2014

 Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: Ana-Maria LIXANDRU

GREFIER: Dana DOROBANŢU

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect „contestaţie la executare”, privind pe contestatorii X şi Y în contradictoriu cu intimata Z.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor asupra fondului cauzei au avut loc la termenul de judecată din data de 04.09.2014, fiind consemnate în cuprinsul încheierii de amânare a pronunţării de la acel termen, parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea hotărârii în data de astăzi, pentru când, în aceeaşi compunere, a hotărât: 

J U D E C Ă T O R I A

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 31.03.2014 sub nr. 2958/311/2014, contestatorii X şi Y în contradictoriu cu intimatul Z, au solicitat anularea tuturor formelor de executare întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc ... în dosarul de executare nr. 333/E/2014, respectiv a încheierii nr. 2356/06.03.2014 a Judecătoriei Slatina privind încuviinţarea executării silite, a încheierii executorului judecătoresc din 20.03.2014 din dosarul nr. 333/E/2014, precum şi a formelor de executare întocmite de acesta, respectiv somaţia adresată debitorilor contestatori din data de 20.03.2014, suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, contestatorii au arătat că la data de 20.03.2014 au primit de la executorul judecătoresc somaţia nr. 333/E/2014, prin care li se punea în vedere ca în termen de o zi să achite suma de 20.126,11 lei reprezentând despăgubiri stabilite prin titlul executoriu şi 3.077,64 lei cheltuieli de executare din care onorariul executorului judecătoresc era în sumă de 2.495,64 lei. A fost ataşată încheierea executorului judecătoresc din dosarul de executare 333/E/2014, în care se arată că intimata creditoare Z la data de 03.03.2014 a formulat cerere pentru începerea executării silite împotriva contestatorilor privind sentinţa civilă nr. 4370/02.05.2012 a Judecătoriei Slatina. Prin încheierea menţionată, executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 3.077,64 lei, urmând ca acestea să fie suportate de contestatori. Totodată, le-a fost înaintată încheierea Judecătoriei Slatina nr. 2356/06.03.2014 pronunţată în dosarul nr. 1893/311/2014, prin care instanţa a admis cererea formulată de executorul judecătoresc la solicitarea creditoarei Z şi a încuviinţat executarea sent. civ. 4370 pentru recuperarea creanţei în cuantum de 20.126,11 lei reprezentând echivalentul în lei la cursul BNR a sumei de 5.097,76 Euro, din care se scade suma de 2.807,84 lei diferenţă de sultă, precum şi a cheltuielilor de executare.

Au menţionat că prin sentinţa civilă nr. 4370/02.05.2012 a Judecătoriei Slatina rămasă irevocabilă, în urma procesului de partaj dintre contestatori şi cumnata, respectiv nora lor, creditoarea Z s-a stabilit să plătească contestatorii acesteia suma de 5.097 Euro cu titlu de sultă, din care urmează să se scadă suma de 2.807,84 lei, reprezentând diferenţă de sultă.

La data de 24.01.2013 au virat în contul creditoarei Z echivalentul a 2000 Euro transformaţi în lei conform actelor ataşate în copie, iar la data de 06.02.2013 în prezenţa apărătoarei creditoarei şi a martorei … au predat creditoarei încă 2000 Euro conform procesului verbal ataşat în copie.

Astfel, au achitat de bună voie creditoarei anterior începerii executării suma de 4000 euro care la cursul de atunci de 4,39 lei însemna suma de 17.560 lei. La acelaşi curs şi la aceeaşi dată suma la care au fost obligaţi prin sentinţa judecătorească de 5.097,76 Euro însemna 20.126,11 lei. Din această sumă scăzând suma de 2.807,84 lei conform hotărârii, rezultă că mai are să-i dea creditoarei 17.318,27 lei. Întrucât au achitat creditoarei suma totală de 17.560 lei, rezultă că i-au achitat în plus suma de 242 lei.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 711, 713, 714, 715, 716 NCPC.

În dovedirea contestaţiei, contestatorii au arătat că înţeleg să se folosească de proba cu înscrisurile sus menţionate.

În scop probator, contestatorii au anexat la dosar în copii certificate pentru conformitate cu originalul, următoarele înscrisuri: somaţie din 20.03.2014, încheierea executorului judecătoresc nr. 333/E/2014 din 20.03.2014, încheierea Judecătoriei Slatina nr. 2356/06.03.2014 pronunţată în dosarul nr. 1893/311/2014, înştiinţare, buletin de schimb valutar, chitanţă, recipisă de consemnare, proces verbal de predare-primire, sentinţa civilă nr. 4370/02.05.2012 a Judecătoriei Slatina pronunţată în dosarul nr. 7461/311/2010*.

Contestaţia a fost legal timbrată.

Intimata Z legal citată, a depus întâmpinare la data de 08.05.2014, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În fapt, prin sentinţa civilă nr. 4370/02.05.2012 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 7461/311/2010* reclamanţii au fost obligaţi să-i plătească sultă suma de 5.097,76 Euro (în Lei la cursul BNR din ziua plăţii efective), iar ea să le plătească suma de 2.807,84 lei.

Din cei 5097,76 lei reclamanţii i-au plătit 4000 de euro pentru că ei au fost obligaţi să o despăgubească în euro şi nu în lei şi a mai rămas să-i achite diferenţa de 1097,76 euro. Pentru că nu i-au achitat, intimata a pus în executare sentinţa pentru a face compensarea de rigoare, iar ei mai rămâneau să-i achite diferenţa de 497,76 euro deoarece la cursul BNR 2807,84 lei fac circa 600 euro. Deci scăzând 600 euro din 1097,76 rămân 497,76 euro pe care reclamanţii îi mai au de restituit.

Reclamanţii încearcă să acrediteze ideea că de fapt nu mai au nicio datorie întrucât au convertit leul în euro, însă uită intenţionat că ei nu au fost obligaţi să-i restituie lei la cursul euro, ci euro la cursul leului.

Prin urmare, faţă de cele invocate, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată. În drept, a invocat dispoz. art. 208 cod proc.civ.

Contestatorii au depus răspuns la întâmpinare, prin care au solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată.

La solicitarea instanţei, Biroul Executorului Judecătoresc ...a înaintat în copie dosarul de executare nr. 333/E/2014.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

BEJ ...în dosarul nr. 333/E/2014 a declanşat executarea silită împotriva contestatorilor la solicitarea intimatei-creditoare Z, în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 4370/02.05.2012 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 7461/311/2010*, irevocabilă, stabilindu-se în sarcina acestora obligaţia ca cei doi contestatori X şi Y să achite către intimată suma de 5.097,76 Euro (în lei la cursul BNR din ziua plăţii efective), cu titlu de diferenţă cotă de 2/3 din pasiv, iar intimata să plătească contestatorilor suma de 2.807,84 lei, cu titlu de sultă.

Prin încheierea nr. 2356/06.03.2014 s-a încuviinţat executarea a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civila nr. 4370 din data de 02.05.2012 pronunţata de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 7461/311/2010* şi s-a autorizat creditoarea sa treacă la executarea silita în toate formele prevăzute de lege, în vederea recuperării creanţei în cuantum de 20.126,11 lei, reprezentând echivalentul în lei la cursul BNR a 5097.76 Euro (din care se scade suma de 2.807,84 lei diferenţa de sulta), precum si a cheltuielilor de executare constatate în titlul executoriu.

Analizând încheierea prin care s-a încuviinţat executarea, într-adevăr, reiese că s-a încuviinţat suma de 5.097,76 Euro care reprezintă 20.126,11 lei, ceea ce înseamnă că 1 euro ar fi fost la acea data 3,94 lei. În realitate, verificând cursul BNR la data de 06.03.2014(când sa încuviinţat executarea silita), instanţa constată că acest curs euro a fost de 4,49 lei. Deşi în încheierea de încuviinţare apar doua sume - 5.097,76 Euro şi 20.126,11 lei - instanţa va interpreta această încheiere conform titlului executoriu, adică conform sentinţei civile nr. 4370/02.05.2012 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 7461/311/2010*, apreciind că s-a dorit încuviinţarea sumei de 5.097,76 Euro.

Realizând un calcul matematic, rezultă că 4,49 * 5097,76 euro = 22.933,95 lei, adică aceasta este suma pe care contestatorii trebuiau sa o achite. Mai departe, compensând suma pe care o aveau contestatorii de primit de la intimata, rezultă chiar suma încuviinţată – 20.126,11 lei (22.933,95 – 2.807,84).

Somaţia executorului este corect întocmită, solicitând contestatorilor să achite suma de 20.126,11 lei reprezentând debit + cheltuieli de executare.

Instanţa apreciază că actelor de executare trebuie să li se dea o interpretare conformă cu ceea ce s-a dorit a se executa. Adică, intimata are o creanţă de 5097,76 euro pe care a pus-o în executare şi aceasta este suma ce se doreşte a se executa.

A interpreta altfel, ajungem la concluzia că cei doi contestatori au achitat debitul, deşi aceştia au restituit doar suma de 17.318,27 lei. În realitate, ei au achitat doar suma de 4000 euro, aşa cum rezultă din înscrisuri.

Singurul act pe care executorul l-a întocmit fără a avea un temei de drept este încheierea de îndreptare, deoarece acesta nu poate îndrepta o încheiere a instanţei judecătoreşti, ci aceasta se poate îndrepta printr-o cerere îndreptarea erorii materiale.

Instanţa apreciază însă că executorul a întocmit corect somaţia şi înfiinţarea popririi, dând eficienţă titlului executoriu, respectiv sentinţei civile nr. 4370/02.05.2012 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 7461/311/2010* şi dispozitivului încheierii 2356/06.03.2014.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii X şi Y în contradictoriu cu intimata Z ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

INSTANŢA, ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii X, CNP 1640901284361, cu domiciliul în Craiova, str. Pandurilor, nr. 1A, bl. 4, sc.A, ap. 15, judeţul Dolj şi Y, CNP 1370330284369, cu domiciliul în comuna Valea Mare, judeţul Olt, în contradictoriu cu intimata Z, cu domiciliul în Slatina, str. Prelungirea Tunari, nr. 5, bl. FB26, sc.B, ap. 14, judeţul Olt, CNP 2701230282207, ca neîntemeiată.

Ia act că intimata a solicitat cheltuieli pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.09.2014.

P R E Ş E D I N T E,  G R E F I E R,

Ana-Maria LIXANDRU   Dana  DOROBANŢU

Red. A.M.L.

Tehnored.  A.M.L.

5 ex./2014