Litigii cu profesioniştii - anulare licitaţie

Sentinţă civilă 328 din 14.02.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR.328

Şedinţa publică din data de 14 februarie 2014

TRIBUNALUL,

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 2255/88/2013 din 07.08.2013, reclamanta X cu sediul în localitatea.., judeţul.. a chemat în judecată pe pârâţii Y, cu sediul în loc. ., judeţul ., , judeţul . şi Y., cu sediul în municipiul., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună în temeiul art. 39 şi 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, în referire la disp. art. 43) alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, anularea procesului-verbal de deschidere oferte licitaţie competitivă cu strigare nr. 5229/18.07.2013 şi a actului subsecvent, procesul-verbal de licitaţie nr. 5244/19.07.2013, ambele întocmite de Comisia de licitaţie din cadrul Primăriei Comunei..

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că C. este o societate de capital ce are ca obiect de activitate producerea fructelor în livezi, capitalul acesteia fiind împărţit într-un număr de 9,321 acţiuni, structura acţionariatului fiind următoarea: Consiliul Local.. – 11,50%, Consiliul Local .. – 12,41%, Societatea Agricolă .– 4,94%, Societatea Agricolă . – 1,56%, salariaţii societăţii – 6,99% şi persoane fizice – 62,60%.

Prin H.C.L. nr. 59/11.06.2013, Consiliul Local al Comunei., deţinătorul unui număr de 1072 acţiuni la Y a decis scoaterea la vânzare a acestui pachet de acţiuni, metoda aleasă de vânzare fiind cea a licitaţiei cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut şi plata integrală, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 70.000 lei, pasul de licitare urmând a fi la 10% din preţul de pornire a licitaţiei, respectiv suma de 7000 lei, iar garanţia de participare de 10000 lei.

Totodată, prin această Hotărâre de Consiliu local, s-a stabilit şi constituirea unei comisii de licitaţie, compusă din 5 membri, salariaţi din aparatul propriu al primarului, care urma a organiza şi supraveghea întreaga procedură de licitaţie.

Ulterior, în data de 25 iunie 2013, sub nr. 4625, Consiliul Local.. a întocmit oferta de vânzare acţiuni deţinute laV. prin care se încunoştinţa publicul, pe lângă cerinţele expuse mai sus, faptul că: oferta de vânzare este valabilă 180 de zile de la data publicării, cu posibilitatea prelungirii termenului, conform disp. art. 7 alin. 2 din Legea nr. 137/2002, modificată şi completată; pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul comunei.. documentele de participare prevăzute la art. 35 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, astfel cum sunt prevăzute la „Etapa licitaţiei” din dosarul de prezentare, cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, respectiv până la data de 18 iulie 2013, ora 12; licitaţia va avea loc pe data de 19 iulie 2013, ora 11, la sediul Primăriei Comunei.. şi se va desfăşura în conformitate cu prev. O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, H.G. nr. 577/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

A mai arătat reclamanta că oferta de vânzare acţiuni deţinute de Consiliul Local.. a fost întocmită la data de 25.06.2013, documentele necesare participării urmând a fi depuse până la data de 18.07.2013, licitaţia fiind stabilită pentru a doua zi, pe data de 19.07.2013.

La data de 18.06.2013, reclamanta, prin persoană împuternicită să participe la licitaţie, numitul ER a formulat cererea de participare la licitaţie, care a fost înregistrată la Primăria Consiliului.. sub nr. 5220/18.07.2013.

La aceeaşi dată, reclamanta a depus, în plic închis documentele necesare participării la licitaţie, iar persoana care a primit documentele procedând la o verificare rapidă a acestora, a comunicat reprezentantului reclamantei că nu mai este necesar să depună şi certificatele de atestare fiscală eliberate de comuna.. şi de cele de la sediul social, comuna .., reclamanta neavând bunuri sau alte impozite de plătit la..

A mai arătat reclamanta că procedându-se la verificarea în lipsa sa a documentelor, a fost eliminată pentru că nu a prezentat dovada achitării obligaţiilor fiscale la bugetul local (însă nu este precizat şi care buget local); copie legalizată după buletin/carte de identitate a mandatarului său (deşi norma metodologică instituie această cerinţă, la disp. art. 35, numai în privinţa participanţilor persoane fizice); dovada privind achitarea garanţiei de participare la licitaţie în original, reclamanta prezentând doar copie conformă cu originalul după ordinul de plată.

Deasemeni, a doua zi, în data de 19.07.2013, a fost afişată lista privind ofertanţii eliminaţi şi cei admişi, dintre cei trei ofertanţi înscrişi fiind eliminată numai reclamanta, motivele eliminării făcându-se cunoscute în aceeaşi zi, când i s-a comunicat şi procesul-verbal din ziua anterioară.

Urmare licitaţiei de a doua zi a fost desemnată câştigătoare pârâta Y. care a oferit la prima strigare primul pas (cel de 10% din preţ) peste ofertantul persoană fizică care nu a mai înţeles să ofere alt preţ.

Susţine reclamanta că dreptul său de a participa a fost fraudat cu rea-credinţă, iar în ziua când a avut loc licitaţia a formulat împotriva procedurii de excludere de la participarea la licitaţie, contestaţie, deşi legea nu prevede această cale. Consiliul Local… a răspuns plângerii formulate de reclamantă prin adresa nr. 5300/25.07.2003 comunicându-i că plângerea este nejustificată deoarece reprezentantul reclamantei desemnat să participe la licitaţie nu a prezentat o copie legalizată după actul de identitate. Despre această plângere s-a făcut menţiune în procesul-verbal de licitaţie, însă ea nu a fost soluţionată în ziua licitaţiei.

Consideră reclamanta că a fost încălcată dispoziţia reglementată de disp. art. 7 alin. 1 din cadrul Legii nr. 137/2002.

Astfel, în speţă, după cum rezultă din publicaţia de vânzare, nu a fost respectat termenul legal de minim 30 de zile instituit de legiuitor, oferta de vânzare, înregistrată sub nr.4625, fiind emisă în data de 25 iunie 2013, licitaţia desfăşurându-se cca. 3 săptămâni mai târziu, în data de 19 iulie.

In acest fel s-a dorit, de către organizator, ca licitaţia să fie cunoscută de cât mai puţine persoane, încălcându-se principiul publicităţii; de altfel şi legiuitorul, la disp.art. 7 alin. 2 indicat mai sus, precizează clar că termenul legal poate fi doar prelungit şi nu scurtat, reglementând doar prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vânzare. In plus, reglementarea legală trimite în clar la perioada minimă de aducere la cunoştinţa publică a ofertei de vânzare, care nu poate fi mai mică de 30 de zile: „valabilă cel puţin 30 de zile”.

Mai mult, vis-a-vis de principiul publicităţii, se solicită a fi avute în vedere şi disp. art. 11 din lege, cu privire la liberul acces la informaţii privind societate ale cărei acţiuni se vând: în realitate, aşa cum a fost organizată această licitaţie, terţii interesaţi de dobândirea acestora nu au avut nicio posibilitate reală de a verifica în concret activitatea Y

In plus, faptul că nu a fost respectat termenul legal cu privire la publicitatea vânzării este sancţionat expres de însăşi legiuitor, O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, republicată, stabilind la art. 33 faptul că nerespectarea regulilor de publicitate pentru vânzarea acţiunilor constituie contravenţie.

Se solicită a fi avute în vedere prevederile din dosarul de prezentare, întocmit de comisia care a organizat licitaţia, în care, la capitolul intitulat „Etapa Publicităţii” este indicat faptul că oferta de vânzare trebuie făcută public atât prin publicarea într-un cotidian local (nu există la nivelul comunei…) cât şi într-unul naţional de largă circulaţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de participare (18 iulie, în speţă), or acest lucru nu s-a făcut.

Mai susţine reclamanta că a fost fraudată, cu relevanţă deosebită în cauză dispoziţiile art. 54 din H.G. nr. 577/2002 care cuprinde normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

In analiza acestui aspect trebuie pornit de la a preciza natura licitaţiei organizate: licitaţie deschisă cu strigare, participanţii depunând în prealabil către autoritate doar documentele solicitate în vederea participării la licitaţie, nefăcând oferte închise (în plic) cu privire la preţul pe care doresc să-l ofere pentru acţiunile ce se vând.

Pârâtul Consiliul Local.. s-a rezumat la a copia dispoziţia legală a art. 35 din Norme care se referă la documentele necesare participării la negociere a potenţialilor cumpărători. Ori, în speţă, suntem în prezenţa unei licitaţii deschisă cu strigare, iar condiţiile formale impuse de Consiliul Local .. exced naturii procedurii organizate.

A mai arătat reclamanta că textul de lege instituie o procedură în doi paşi de verificare a acestor documente, procedura de natură să confere transparenţă şi tratament egal pentru persoanele interesate, procedură care, în speţă, nu a fost respectată:

- în primul rând, comisia de licitaţie trebuia să verifice în prezenţa tuturor ofertanţilor existenţa tuturor documentelor solicitate;

- în al doilea rând, după ce verifica existenţa tuturor acestor documente, comisia trebuia să le analizeze şi să întocmească lista cu ofertanţii admişi ori respinşi.

In speţă, acest prim pas nu a existat.

În realitate, aşa cum reiese din însăşi înscrisurile emanate de la pârâtul Consiliul local, organizatorul licitaţiei, documentele s-a cerut a fi depuse în plic închis, fără a fi verificate în prealabil de către un membru al comisiei, în prezenţa ofertantului. După depunerea în plic închis, au fost „analizate” înscrisurile depuse, în ziua de 18/19 iulie când Comisia de organizare a licitaţiei consideră că reprezentantului reclamantei i-ar fi trebuit copie legalizată după buletin, că ordinul de plată trebuia prezentat „în original” şi că i-ar fi fost necesar şi un certificat fiscal „cu privire la impozitele locale”.

Cu privire la copia legalizată după buletinul reprezentantului reclamantei ER, susţine reclamanta, nici H.G. nr. 577/2002, nici legea  nici dosarul de prezentare, nici oferta de licitaţie nu prevedeau această cerinţă.

Arată reclamanta că, însăşi pârâtul Consiliul Local al Comunei.. confirma că procedura de primire a documentaţiei, lipsită în totalitate de transparenţă, a fost, în plus, viciată, câtă vreme i s-a imputat în mod nelegal şi abuziv reclamantei lipsa unui document într-o formă legalizată, care nu a fost solicitat spre depunere în acel fel şi pe care nici legiuitorul nu-l prevede a fi depus în această formă.

Cu privire la ordinul de plată, nicăieri nu este prevăzută în mod expres condiţia prezentării unui ordin de plată în original, iar această condiţie formală a fost instituită ulterior depunerii documentelor.

Mai mult, originalul ordinului de plată rămâne la instituţia bancară, iar reclamanta a depus copia ordinului de plată conformă cu originalul.

Cu privire la certificatul de atestare fiscală această condiţie a fost instituită 

În oferta de vânzare prin copierea exactă a dispoziţiei legale a art. 35 lit. „iii” din cadrul Normei Metodologice: „dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent”.

In procesul-verbal de deschidere a ofertelor licitaţiei publice din 18.07.2013 este consemnat faptul că reclamanta a fost exclusă de la participare pentru că nu a depus un certificat de atestare fiscală care să ateste dovada achitării obligaţiilor fiscale la bugetul local.

Ori, în primul rând, nu este precizat ce buget local; deasemeni, reclamanta a depus în original certificatele de atestare fiscală nr. 5252 din 18.07.2013 eliberat de Primăria.. şi nr. 6897 din 17.07.2013 eliberat de Primăria .. în condiţiile în care nu a deţinut şi nu deţine bunuri pe raza Comunei.. şi nu datora vreo taxă sau impozit către comuna .. pentru a solicita eliberarea unui certificat în acest sens. Cum singurele active pe care reclamanta le are se află pe raza localităţii … şi .. unde se află parcul de celule foto voltaice, de la instituţiile abilitate din aceste două localităţi.

Ori, reglementarea ambiguă a acestei condiţii formale este de natură a induce în eroare.

Mai mult, în dosarul de prezentare a licitaţiei, la fila 7, ultimul paragraf, se arată că „documentele se depun în plic închis şi sigilat însoţit de cererea de participare şi de lista documentelor conţinute în plic”; ulterior, la fila 8, paragraful 2, se trimite la …”dosarul cu documentele solicitate” …

In fapt, o altă metodă de fraudare a procedurii prealabile, câtă vreme instituţia nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a verifica, în prezenţa ofertanţilor, existenţa tuturor documentelor solicitate, trimiţând, alternativ, în plus, la două proceduri distincte de depunere a acestor acte: fie în plic închis, fie în dosar.

Si, ca un ultim argument, în acelaşi dosar de prezentare a licitaţiei, la fila 8, paragraful 3, însăşi organizatorul licitaţiei confirma că nu înţelege să respecte textul de lege, deşi anterior trimite contradictoriu la cele două modalităţi de depunere a documentelor, reglementează doar cel de-al doilea pas, cel al verificării acestora.

In consecinţă, s-a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Pârâţii Consiliul Local al comunei.. şi V au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

V., cu sediul social în localitatea …, judeţul .., societate pe acţiuni, are acţionari Societatea Agricolă .. cu un număr de 145 acţiuni reprezentând 1,6% din capitalul social Societatea Agricolă .., cu un număr de 460 acţiuni reprezentând 4,9% din capitalul social, Consiliul Local .. cu un număr de 1072 acţiuni reprezentând 11,5% din capital, Consiliul Local .. cu un număr de 1157 acţiuni reprezentând 12,4% din capital, salariaţii societăţi cu un număr de 652 acţiuni ce reprezintă 7% din capital şi persoane fizice cu un număr de 5835 acţiuni reprezentând 62,6% din capital.

Prin H.C.L. al comunei .. nr. 59/11.06.2003, s-a aprobat vânzarea pachetului de 1072 acţiuni deţinute de Consiliul Local al Comunei .. prin metoda licitaţiei deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut şi plata integrală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.  nr. 577/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Prin aceeaşi hotărâre, la art. 2 s-a aprobat dosarul de prezentare iar la art. 3 s-a stabilit preţul de pornire a licitaţiei pentru pachetul de acţiuni la 70000 lei, pasul de licitaţie la 10% din preţul de pornire a licitaţiei, respectiv 7000 lei, iar garanţia de participare la suma de 10000 lei.

La art. 4 s-a stabilit pentru organizarea şi conducerea licitaţiei constituirea unei comisii de licitaţie.

Anexa la această hotărâre constituie dosarul de prezentare a Y. care în partea referitoare la etapele vânzării prevede că ele sunt etapa publicităţii, etapa licitaţiei şi etapa finală de încheiere a documentelor de vânzare-cumpărare.

In partea referitoare la etapa publicităţii s-a prevăzut că ea se va efectua prin afişare la sediul Primăriei .., şi publicarea întru-un cotidian local şi un cotidian naţional de largă circulaţie cu cel puţin 15 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de participare.

In partea referitoare la etapa licitaţiei s-a prevăzut că licitaţia se va desfăşura în cel mult 2 şedinţe la care pot participa un număr nelimitat de ofertanţi care au cumpărat dosarul de prezentare şi prezintă documentele de participare la licitaţia publică, după cum urmează:

a)dovada privind depunerea garanţiei de participare şi a cumpărării dosarului de prezentare;

b)împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la licitaţie, dacă este cazul;

c)rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar;

d)documentele care certifică identitatea şi calitatea investitorului.

-pentru persoanele juridice române;

(ii) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

(iii) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

(iv) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

S-a prevăzut deasemeni că, pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

Pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate şi certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepţia condamnărilor pentru infracţiuni rutiere;

S-a prevăzut deasemeni că, în cazul în care din conţinutul documentelor prevăzute la alin. 1 nu rezultă îndeplinirea cerinţelor instituţiei publice implicate, prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele prevăzute la alin. 1 depuse de persoane fizice sau juridice române, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.

S-a mai prevăzut că locul de depunere şi data limită de depunere a documentelor vor fi precizate în anunţul publicitar.

Deasemeni, înregistrarea cererii de participare la licitaţie, însoţită de dosarul cu documentele solicitate, presupune că potenţialul cumpărător/ofertant cunoaşte toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, datele tehnice şi clauzele înscrise în Hotărârile Consiliului Local .. referitoare la această vânzare, prevederile prezentelor instrucţiuni şi este întru totul de acord cu  ele.

S-a mai prevăzut că, la data, ora şi în locul indicate în anunţul publicitar privind oferta de vânzare comisia de licitaţie va fi prezentă în vederea parcurgerii celor două etape a procedurii: verificarea documentelor de participare, întocmirea listei ofertanţilor acceptaţi, şi licitarea propriu-zisă.

Se mai constată că publicaţia ofertei de vânzare a fost întocmită şi publicată în ziarele Delta şi Adevărul din 01.07.2013.

In cuprinsul acesteia s-a prevăzut că oferta de vânzare este valabilă 180 de zile de la data publicării  cu posibilitatea prelungirii termenului conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a mai arătat în oferta de vânzare că persoana desemnată să dea relaţii suplimentare este numita IU – secretarul comunei..

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul Primăriei Comunei .. situat în comuna.., str. .. nr. .., documentele de participare prevăzute la art. 35 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute la „Etapa licitaţiei” din dosarul de prezentare, cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei deschise cu strigare, respectiv până la data de 18 iulie 2013, ora 12,00.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor la data de 18 iulie 2013, ora 13,00, la sediul Primăriei Comunei...

Verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 19 iulie 2013, ora 10,00 când se va întocmi şi afişa lista ofertanţilor acceptaţi, la sediul comunei ...

Licitaţia va avea loc pe data de 19 iulie 2013, ora 11,00 la sediul Primăriei Comunei .. şi se va desfăşura în conformitate cu prev. O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 577/2002 de aprobare a normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Au fost formulate cereri de participare la licitaţie de către reclamantă, cererea acesteia fiind înregistrată sub nr. 5220/18.07.2013, persoană fizică FG şi X.

Din lista cuprinzând ofertanţii eliminaţi de la licitaţie (fila 16 din dosar) rezultă că din cei trei ofertanţi a fost eliminată reclamanta.

Referitor la procedura anterioară licitaţiei, instanţa reţine că, potrivit art. 7 capitolul II din Secţiunea vânzarea de acţiuni, alin. 1 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vânzarea acţiunilor va fi precedată de publicarea unui anunţ de vânzare sau a unei oferte de vânzare, valabilă cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării.

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vânzare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 30 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 180 de zile.

In speţă, Consiliul Local al comunei.., în calitate de instituţie publică implicată a încălcat dispoziţiile imperative ale art. 7 alin. 1, deoarece nu a fost respectat termenul minim de 30 de zile, oferta de vânzare fiind emisă la 25.06.2013 şi înregistrată sub nr. 4625/25.06.2013 (fila 269 din dosar) şi publicată în ziarele Delta şi Adevărul din 01.07.2013, fiind astfel încălcat principiul publicităţii.

Referitor la susţinerea reclamantei că nu au fost respectate dispoziţiile art. 54 din H.G. nr. 577/2002 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, în sensul că nu a avut loc verificarea existenţei tuturor documentelor solicitate de către comisia de licitaţie, în prezenţa tuturor ofertanţilor, instanţa reţine că nu este întemeiată.

Astfel, la filele 128 – 129 din dosar se află procesul-verbal de deschidere oferte licitaţie publică competitivă cu strigare nr. 5229/18.07.2013, care este semnat de toţi ofertanţii, iar ofertanţii persoane juridice prin reprezentanţi.

In acest proces-verbal s-a consemnat că reclamanta nu prezintă copii după buletin ci prezintă ordinul de plată al garanţiei de participare în copie conform cu originalul, şi că nu prezintă dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul local (certificate de atestare fiscală, original sau copie legalizată).

In aceeaşi zi a fost încheiat şi procesul-verbal nr. 5237 din 18.07.2013 privind analizarea ofertelor depuse (filele 125 – 127) în care s-a consemnat că reclamanta nu a prezentat copie legalizată după buletin, şi dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul local iar pentru dovada plăţii garanţiei de participare a depus ordinul de plată prin internet banking, nevizată de bancă, conform cu originalul.

A doua zi în 19.07.2013, ora 11, Comisia de licitaţie a întocmit lista cuprinzând ofertanţii eliminaţi de la licitaţie, în care a fost înscrisă reclamanta, motivele eliminării fiind acelea că nu a depus, conform art.35 alin. (2) din HG nr.577/2002, următoarele documente: dovada achitării obligaţiilor fiscale la bugetul local, copie legalizată B.I. împuternicit, dovada privind achitarea garanţiei de participare la licitaţie, în original ( a fost prezentată copie conform cu originalul, pe document fără viza băncii).

Referitor la motivele invocate de Comisia de licitaţie care au stat la baza eliminării reclamantei de la licitaţie, instanţa reţine că ele sunt nelegale.

Potrivit art. 35 din H.G. nr. 577/2002:

(1) Pentru participarea la negociere potenţialii cumpărători depun la sediul instituţiei publice implicate următoarele documente:

a) dovada privind depunerea garanţiei de participare;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul;

c) rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar;

d) documentele care certifică identitatea şi calitatea investitorului:

- pentru persoanele juridice române:

(i) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română;

(iii) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

(iv) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

- pentru persoanele juridice străine:

(i) actul de înmatriculare a societăţii comerciale străine;

(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);

(iii) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

- pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate şi certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepţia condamnărilor pentru infracţiuni rutiere;

- pentru persoanele fizice străine: copie de pe paşaport şi certificatul de cazier sau un document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni similare celor prevăzute pentru persoanele fizice române;

e) documente care atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare, atunci când astfel de criterii au fost prevăzute în anunţul de vânzare;

f) notificarea către Consiliul Concurenţei în vederea achiziţionării pachetului de acţiuni la societatea comercială supusă privatizării.

(2) Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora.

(3) În cazul în care din conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) nu rezultă îndeplinirea cerinţelor instituţiei publice implicate, prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Potrivit art. 36 alin. 1 din acelaşi act normativ, toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice române, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.

(2) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice străine, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

Potrivit art. 53 din acelaşi act normativ, pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, documentele prevăzute la art. 35 şi dovada privind achitarea taxei de participare.

Se constată astfel că nici legea, nici H.C.L. nr. 59/11.03.2013 a Comunei .. prin care s-a aprobat vânzarea acţiunilor cu anexa care cuprinde dosarul de prezentare a S.C. .. nu cuprinde această obligaţie, ea fiind impusă nelegal şi oricum verificarea identităţii împuternicitului reclamantei se putea face de către comisie prin legitimarea acestuia în ziua şi la momentul la care s-a ţinut licitaţia.

Referitor la lipsa dovezii achitării obligaţiilor fiscale la bugetul local şi acest motiv a fost nelegal invocat.

Astfel, atât art. 35 din H.G. nr. 577/2002 cât şi dosarul de prezentare se referă la achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari.

In speţă, reclamanta care are sediul în localitatea .., judeţul .., a prezentat certificat de atestare fiscală nr. 3183/15.07.2013, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului …, judeţul .. (fila 169 din dosar).

In condiţiile în care nu s-a specificat în mod concret în dosarul de prezentare cu privire la care la bugetele locale se instituie obligaţia de a face dovada achitării obligaţiilor fiscale şi în condiţiile în care nici în lista cuprinzând ofertanţii eliminaţi nu se arată la care buget local s-a reţinut că nu s-a făcut dovada achitării obligaţiilor fiscale, eliminarea reclamantei de la licitaţie pentru acest motiv este nelegală.

Cât priveşte dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, instanţa reţine că reclamanta a depus ordinul simplu de plată prin internet banking şi extrasul de cont eliberat de B.C.R., semnate pentru conformitate, care fac dovada deplină a plăţii garanţiei.

In consecinţă, în raport de toate aceste considerente, acţiunea a fost admisă şi s-a dispus anularea procesului-verbal de deschidere oferte licitaţie publică competitivă cu strigare nr.5229/18.07.2013 întocmit de Comisia de licitaţie din cadrul Primăriei comunei .. ca nelegal.

Totodată, s-a dispus anularea procesului-verbal de licitaţie nr. 5244/19.07.2013 întocmit de Comisia de licitaţie din cadrul Primăriei Comunei .. ca nelegal.

Domenii speta