Anulare raport evaluare

Sentinţă civilă 1178 din 13.06.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1178/2014

Şedinţa publică de la 13 Iunie 2014

TRIBUNALUL

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 399/88/17.02.2014, reclamanta BE a chemat in judecata Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, solicitând anularea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale ce i s-a întocmit pentru perioada 04.02.2013-23.05.2013. precum şi a rezultatului evaluarii-calificativul de satisfăcător, cu obligarea pârâtei  la întocmirea unui nou raport de evaluare a performanţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În motivare,  reclamanta arată că  este angajata paratei Agenţia pentru Protectia Mediului Tulcea din data de 01.02.1995 şi în toată perioada în care a lucrat în cadrul instituţiei nu a fost sancţionată, nu a avut abateri disciplinare şi şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu în mod corespunzător, iar calificativele la evaluările anuale au fost de foarte bine, însă raportul de evaluare contestat, întocmit  directorul executiv  ML întrucât, potrivit organigramei instituţiei, anexă la Decizia nr. 886/01.10.2013, compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea- Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiilor este în subordinea directă a directorului executiv, nu reflectă în mod concret activitatea desfăşurată, fiind subiectiv şi conceput pe fondul unor divergenţe apărute între reclamantă şi evaluator.

Se precizează că nu a fost respectat termenul în care trebuia efectuată evaluarea sa profesională deoarece, potrivit art. 108 alin.3 lit. a) din H.G. nr.611/2008, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate 01-31 ianuarie, atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii, iar față de suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru motive medicale, evaluarea trebuia efectuată imediat după constatarea suspendării, respectiv în luna iunie 2013 și evaluatorul avea obligaţia de a finaliza evaluarea pană la data de 31 ianuarie 2014, cum stabileşte legislaţia în vigoare şi nu ulterior, în luna februarie, normele legale în acest caz fiind de strictă interpretare.

Se mai arată că nu a fost respectat formularul anexă la H. G. nr. 611/2008 întrucât acesta nu conţine obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea, cu identificarea obiectivelor, procentul de timp alocat, indicatorii de performanţă şi termenul de realizare; nu a fost parcursă procedura interviului, aşa cum prevăd dispoziţiile art.114 lit. b) din acelaşi act normativ, ci doar i s-a comunicat prin poştă, în data de 10.02.2014, raportul de evaluare a performanţelor profesionale pentru perioada lucrată din anul 2013, aşa cum rezultă din adresa nr.1573/06.02.2014; nu s-a respectat  etapa intermediara care reprezintă un schimb de informaţii, impresii si puncte de vedere care au loc intre evaluator si funcţionarul public si in cadrul careia se prezintă funcţionarului consemnările făcute de evaluator și în caz de opinii diferite, acestea se consemneaza, sub semnătură celor doi, in raportul de evaluare; nu a fost convocată de către parată pentru a exprima un punct de vedere sau a  aduce comentarii cu privire la evaluare şi la calificativul acordat, cu toate că evaluatorul nu a identificat dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată care să justifice calificativul.

Reclamanta susține, raportat la obiectivele din perioada evaluată, că în mod arbitrar au fost luate din fişa postului anumite atribuţii de serviciu și, mai mult decât atat, pană în luna aprilie 2013 a îndeplinit şi atribuţii de secretariat, aşa cum rezultă din procesul-verbal încheiat în data de 04.04.2013, dar aceste atributii nu au fost trecute in raport, deși au avut o pondere însemnată în activitatea desfasurată, după cum nu au fost menționate nici centralizarea rapoartelor de activitate a Serviciului Avizări si Serviciului Deşeuri, pe care le  lista, arhiva in dosare si le prezenta directorului.

Se subliniază că  notele acordate nu sunt reale, deoarece toate obiectivele pe care le avea de îndeplinit au fost realizate şi nu au existat sesizări, contestaţii cu privire la comunicarea informaţiilor de interes public pe care avea obligaţia de a le posta pe site-ul A.P.M. Tulcea, au fost respectate termenele legale cu privire la petiţii, înregistrarea acestora în registrul special, au fost efectuate comunicate aprobate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului și raportările au fost transmise în termen legal, lunar în măsura în care îi erau comunicate date şi informaţii de către compartimentele din cadrul APM Tulcea, le afişa pe site; în permanenţă a verificat presa naţională şi locală, păstrând evidenţa declaraţiilor de presă şi a interviurilor, realiza, în limita bugetului alocat materiale informative, diplome, etc; arhiva electronic documente, sinteza presei, imagini video-audio și altele.

La data de 2 aprilie 2014, reclamanta a depus cerere completatoare prin care a solicitat să se constate şi nulitatea absolută a Deciziei nr.20/04.03.2014 privind anularea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale pentru perioada 04.02- 23.05.2013.

Menționează reclamanta că decizia este nelegală deoarece un Raport de evaluare nu se poate anula decât printr-o hotărâre judecătorească şi în niciun caz printr-o decizie a unei autorităţi publice, referatul întocmit de responsabilul de la Compartimentul Resurse Umane care a stat la baza deciziei nu este motivat și  nu se cunosc motivele pentru care emitentul a luat hotărârea anulării raportului de evaluare, iar emitentul nu-şi poate anula propriul act administrativ, nefiind permis nici de HG nr.611/2008 şi nici de Legea nr.554/2004, ci doar instanţa de judecată putea dispune o atare anulare, la cererea emitentului însuşi sau a celui interesat, iaractul inoportun sau nelegal poate fi însă revocat doar dacă nu a produs deja efecte juridice în alte ramuri de drept.

Se mai arată că directorul interimar al APM Tulcea nu avea calitatea să anuleze un Raport de evaluare întocmit de un alt evaluator, deoarece aceasta nu a avut cunoştinţă despre modul în care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul instituţiei, pe lângă faptul că nici decizia atacată nu este motivată în fapt, după care a fost evaluată inclusiv pentru data de 23.05.2013, dată la care, aşa cum rezultă din certificatele de concediu medical, a fost în incapacitate temporară de muncă.

În drept, reclamanta îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile HG nr.611/20085, Legea nr. 188/1999, republicată

În dovedirea cererii, s-au depus la dosar, în copie, plângerea prealabilă, raportul de evaluare din 05-02-2014, fișa postului și alte înscrisuri.

În apărare, pârâta a depus întâmpinare prin care se solicită respingerea cererii ca nefondată, anexând la dosar înscrisuri.

Examinând cauza, în raport cu probatoriul administrat, instanţa reţine că prin raportul de evaluare a performanțelor profesionale ce a vizat intervalul 04-02-2013/23-05-2013, întocmit la 05-02-2014, reclamantei i s-a acordat o notă finală de 3,23, rezultată prin însumarea notelor finale pentru îndeplinirea obiectivelor , respectiv pentru îndeplinirea criteriilor de performanță, iar calificativul evaluării a fost- Satisfăcător.

Ulterior contestării raportului de evaluare la instanță, instituția pârâtă a emis decizia nr.20/04-03-2014 prin care a anulat raportul de evaluare a performanțelor profesionale întocmit reclamantei pentru perioada 04-02-2013/23-05-2013.

Potrivit art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004, cu modificările ulterioare, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice; în cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea.

Rezultă din textul de lege arătat că revocarea propriului act administrativ nu o poate realiza autoritatea emitentă decât până la intrarea acestuia în circuitul civil și producerea de efecte juridice, iar ulterior intră în competența instanței să dispună anularea acestuia.

În cauză, după cum a comunicat și pârâta, raportul de evaluare a fost înaintat la dosarul profesional  și s-a procedat la comunicarea acestuia reclamantei, ceea ce înseamnă că a intrat în circuitul civil și a produs și consecințe juridice, dar și că revocarea dispusă ulterior  acestor momente este nelegală întrucât s-a intrat în sfera de competență a instanței.

Cum decizia nr.20/04-03-2014 contravine dispozițiilor legale și nu-și poate produce efectele juridice, se impune, în continuare, verificarea legalității raportului de evaluare.

Astfel, potrivit art.108 alin.1, 2 și 3 lit.a din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea; perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate; în mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii; în acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu; la obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu.

Din interpretarea textului de lege, reiese că atât  termenul prevăzut pentru evaluarea anuală, cât și cel stipulat pentru situații de excepție, nu poate fi decât un termen de recomandare  a cărui nerespectare nu poate conduce la nelegalitatea evaluării realizate în afara acestui termen.

Dacă s-ar da eficiență punctului de vedere al reclamantei în sensul caracterului imperativ al acestui termen, s-ar ajunge  la situația în care, depășit fiind termenul prevăzut, nu s-ar mai putea realiza deloc evaluarea, care are un caracter obligatoriu în cariera funcționarului public.

În anexa 6 a aceluiași act normativ este cuprins formularul raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici  în care figurează și rubrica- Obiective pentru pentru care se va face evaluarea, cu indicatori de performanță, procent din timp și termen de realizare, care nu apare și în raportul întocmit reclamantei, numai că în discuție este o simplă problemă de formularistică deoarece rubrica respectivă va fi completată numai în măsura se impune fixarea unor obiective determinate, ce ar trebui expres prevăzute aici, însă numai pentru că în formular nu există inserată o atare rubrică nu se poate considera raportul nelegal, existând și alte rubrici necompletate în respectivul formular unde nu s-a efectuat nicio mențiune.

Conform art.114 și art.115 din HG nr.611/2008, procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum urmează:completarea raportului de evaluare de către evaluator; interviul; contrasemnarea raportului de evaluare; în vederea completării raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 6, evaluatorul: stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate; stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.

În continuare, art. 116 statuează că interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia: se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare; se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat; în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare, evaluatorul putând modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

Instituția pârâtă, prin evaluatorul competent, nu a parcurs în procesul de evaluare etapa interviului, astfel că reclamanta nu a putut să ia cunoștință de consemnările și practic deficiențele identificate în activitatea desfășurată și respectiv nu și-a putut exprima propria poziție în raport cu aspectele imputate, nefiindu-I respectat dreptul la apărare.

De asemenea, înscrisurile anexate au evidențiat că reclamanta a mai îndeplinit și alte atribuții ce nu au fost reținute în cadrul evaluării, fiind necesar a se completa mențiunile în acest sens.

Având în vedere că evaluarea nu a urmat toate etapele, nefiindu-i respectat reclamantei dreptul la apărare în acest fel prin omiterea etapei interviului, în contextul căruia ar fi putut combate deficiențele înregistrate, după cum s-a arătat, în mod justificat se impune concluzia că și raportul de evaluare întocmit cu nesocotirea acestor garanții este nelegal, ceea ce atrage sancțiunea anulării acestuia, urmând a fi reluat procesul de evaluare pentru a se derula conform dispozițiilor legale.

Așa fiind, în raport cu argumentație expusă, instanța va admite cererea, urmând a anula  decizia nr.20/04-03-2014 și raportul de evaluare a performanţelor profesionale din 05/02/2014 întocmit reclamantei de Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, cu consecința obligării  pârâtei la întocmirea pentru reclamantă a unui nou raport de evaluare a performanţelor profesionale.

Făcând și aplicarea prevederilor art.451 şi urm.NCPC, se va dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către reclamantă.