Confirmare redeschidere urmărire penală

Rezoluţie 117 din 07.08.2014


Prin sesizarea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.08.2014. sub nr. 4081/110/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, a solicitat confirmarea redeschiderii urmăririi penale în dosarul penal nr. 41/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău,  privind pe suspecţii SC A. SRL Bacău şi R.L. sub aspectul infracţiunii de „evaziune fiscală”, prevăzută de art . 9 alin.1 lit.a şi f din Legea nr. 241/2005.

În fapt, s-a reţinut că prin ordonanţa nr. 41/P/2013 din data de 14.07.2014 Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, a dispus,  în baza art. 315 alin. 1 lit. a), b) C.p.p. cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a) C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) C.p.p.:

- Clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a), f) din Legea nr. 241/2005 cu privire la suspecţii R.V. şi SC A. SRL Bacău şi

- Clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005.

Soluţia a fost comunicată persoanelor interesate, între care şi petentei, care la data de 25.07.2014 (data poştei), în calitate de persoană interesată, în termenul legal, formulează plângere împotriva acesteia, pentru motive de netemeinicie şi nelegalitate, considerând că prin faptele suspecţilor SC A. SRL Bacău şi R.L., bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 238.187 lei, pe care doreşte a o recupera integral.

Petiţionara nu este de acord că obiectul sesizării ar fi reprezentat de fapte de natură contravenţională, respectiv că nedepunerea declaraţiilor de raportare periodică, nedepunerea bilanţurilor ori lipsa de activitate la sediul social ar constitui fapte pentru care organul de inspecţie fiscală putea să dispună măsuri de sancţionare contravenţională, emiterea deciziei de impunere şi executarea silită ulterioară.

Petiţionara consideră astfel greşită ordonanţa procurorului sub aspectul motivării, făcând trimitere la declaraţiile administratorului R.L., despre care se consideră că s-a sustras de la efectuarea inspecţiei fiscale şi că în mod repetat aceasta a refuzat să prezinte documentele justificative şi de evidenţă contabilă, administrator care, sub semnătură, a precizat „Sunt de acord cu începerea inspecţiei fiscale din data de 14.02.2011”.

Petiţionara mai precizează că sustragerea de la efectuarea inspecţiei fiscale mai rezultă şi din adresa nr. 211/11.02.2011 a SC A. SRL Bacău, înregistrată la A.I.F. sub nr. 11517/11.02.2011 prin care se solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale până la 18.02.2011, dar cu toate acestea, procurorul a apreciat că nu s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin nefuncţionarea la sediul social declarat.

Cu toate acestea, organul de inspecţie fiscală a fost împiedicat să verifice situaţia de fapt ascunsă de contribuabil la o locaţie fictivă, care nu putea fi constatată, în lipsa declarării corecte a locaţiei.

Petiţionara menţionează şi faptul că pentru identificarea administratorului s-a făcut apel şi la organele de poliţie, care însă nu au putut afla date şi informaţii cu privire la domiciliul administratorului, condiţii în care apreciază că fapta constituie infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 241/2005.

În ce priveşte nedeclararea veniturilor de 457.734 lei şi implicit a TVA de 86.969 lei prin deconturile de TVA, impozit pe profit de 78.037 lei şi impozit pe dividende de 4.138 lei, acestea sunt surse generatoare de creanţe fiscale accesorii în sumă de 69.043 lei, însă procurorul de caz consemnează „ ... dacă veniturile au fost evidenţiate în acte contabile ..., dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, ... nu sunt îndeplinite trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, deoarece nu se poate spune că s-a realizat o ascundere a veniturilor impozabile în condiţiile în care organele fiscale pot lua cunoştinţă de veniturile realizate prin simpla verificare a operaţiunilor efectuate”.

Petiţionara precizează că s-a aflat în imposibilitatea verificării înregistrării acestor operaţiuni în contabilitate ca urmare a sustragerii operatorului de la inspecţia fiscală, însă comparând documentele depuse de contribuabil la ORC cu cele declarative fin baza de date A.N.A.F., a rezultat nedeclararea obligaţiilor bugetare şi implicit ascunderea sursei impozabile sau taxabile, fapta constituind astfel infecţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005.

Ba, mai mult, arată petiţionara, SC A. SRL Bacău a depăşit plafonul de 35.000 euro TVA în cursul unui an calendaristic, conform datelor din bilanţul contabil depus pentru anul 2009, motive pentru care organele fiscale au solicitat plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă, conform art. 153 C. fiscal.

Petiţionara nu înţelege de ce cercetările l-au vizat pe numitul R.V., deşi administratorul şi asociatul unic al SC A. SRL Bacău este numita R.L..

De asemenea, nu înţelege nici de ce s-a dispus soluţie în raport de infracţiunea prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, deşi obiectul sesizării l-au constituit doar faptele prev. de art. 9 lit. a) şi f) din Legea nr. 241/2005.

Prin ordonanţa nr. 599/II/2/2014 din data de 05.08.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, s-a dispus  Admiterea plângerii formulate de către petenta A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Iaşi - A.G.F.P. Bacău - împotriva ordonanţei de clasare dispusă în dosarul nr. 41/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Infirmarea ordonanţei din data de 14.07.2014 a procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din dosarul penal cu acelaşi număr şi

Redeschiderea urmăririi penale în cauză.

Conform art. 335 alin. 4 C.pr.pen., redeschiderea urmăririi penale în cauză este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Bacău, scop în care un exemplar al prezentei ordonanţe împreună cu dosarul cauzei se înaintează de îndată acestuia, pentru a se pronunţa cu privire la legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale, iar dosarul cauzei va fi repartizat, prin intermediul secţiei de urmărire penală unui procuror de caz pentru reluarea urmăririi penale în cauză.

reţinându-se, în esenţă, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 335 alin. (4), rap. la art. 335 alin. (1) C. proc. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru redeschiderea urmăririi penală faţă de suspecţi.

Astfel, se constată că, în mod greşit s-a reţinut că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea.

Având în vedere multitudinea aspectelor invocate de petiţionară, confirmate în mare parte prin  documentele ataşate dosarului cauzei, apreciem că soluţia procurorului în raport de infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 241/2005 se află în contradicţie cu cele rezultate din probatoriul administrat.

În speţă este necesar şi ca specialiştii antifraudă să îşi spună punctul de vedere cu privire la toate cele invocate de petiţionară în cuprinsul prezentei plângeri la soluţie, raportat la procesul - verbal de inspecţie fiscală din data de 24.03.2011 ataşat la filele 8-13 dosar.

Deşi sesizarea l-a vizat şi pe administratorul statutar R.L., al SC A. SRL Bacău (a se vedea filele nr. 6-7 dosar), procurorul nu s-a pronunţat şi în raport de aceasta.

Totodată, se constată că într-adevăr sesizarea nu a vizat şi infracţiunea prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005. Cu toate acestea, procurorul a dispus soluţie în raport şi de aceasta deşi nu au existat somaţii în sensul celor prevăzute de textul de incriminare, ci numai invitaţii de a se prezenta la control.

Totodată, în cauză nu au fost instituite măsuri asigurătorii, deşi luarea acestora este obligatorie în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală.

De asemenea, procurorul nu face nici o referire la faptul, rezultat şi din referatul organului de poliţie, că prejudiciul a fost integral recuperat prin achitarea întregii sume datorate, atât prin depuneri de numerar la A.F.P. Bacău, câr şi prin virament bancar din contul deschis la I.B.de către numitul R.V.

Având în vedere faptul că prin rezoluţia din data de 09.05.2011 organele de poliţie au dispus începerea urmăririi penale în cauză, aceasta fiind confirmată de procuror prin rezoluţia din aceiaşi dată, reluarea urmăririi penale va fi suspusă confirmării judecătorului de cameră preliminară conform art. 335 alin. 4 C.p.p.

Ca urmare, în baza art. 335 alin. (4) C. proc. pen., constatând legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale va confirma măsura dispusă.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.