Calea de atac poate fi exercitată doar de părțile din dosar, mandatarul uneia dintre părți nu poate formula apel în nume propriu ci doar în numele și pentru mandantul său

Decizie 431/2015 din 03.04.2015


Calea de atac poate fi exercitată doar de părțile din dosar, mandatarul uneia dintre părți nu poate formula apel în nume propriu ci doar în numele și pentru mandantul său .

Potrivit art.36 C.pr.civ., calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.

Potrivit art. 40 C.pr.civ. cererile făcute de o persoană care nu are capacitatea procesuală sunt nule, sau după caz , anulabile . De asemenea, în cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate , ori ca lipsită de interes, după caz.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA nr. 431

Şedinţa publică din data de 03 aprilie 2015

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: OCP

Judecător: VB

Grefier: ODM

Pe rol fiind soluţionarea apelului declarat de apelanta petentă S.C. TS S.A. împotriva sentinţei civile nr. 2047 din 24.11.2014 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. …, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit apelanta petentă S.C. TS S.A.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la data de 31.03.2015, apelanta a depus la dosar precizări în două exemplare. De asemenea, a mai referat că aceasta a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

TRIBUNALUL

Asupra apelului de faţă,

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr. …, înaintată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, petenta S.C. TS S.A. a solicitat revocarea/anularea încheierii de respingere nr. 44909 la cererea nr. 44909/21.07.2014; revocarea/anularea încheierii de respingere nr. 40248 la cererea nr. 40248/30.06.2014; obligarea OCPI Gorj să recepţioneze documentaţia cadastrală, obiect al cererii nr. 40248/03.06.2014, prin atribuire de  număr cadastral și obligarea OCPI Gorj să înscrie în cartea funciară dreptul de  proprietate al Statului Român - domeniu public - asupra imobilului „Teren cu stâlpul LEA”.

În motivarea plângerii s-a arătat că în fapt, cererea formulată de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” S.A. (CNTE „TRANSELECTRICA” S.A.) - Sucursala de Transport Piteşti, prin persoana juridică S.C. TS S.A. autorizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost înregistrată la BCPI Târgu Jiu cu nr. 40248/30.06.2014, fiind solicitată dezmembrarea imobilului nr. cad. 35259 în incinta căruia se află un stâlp al reţelei de transport a energiei electrice.

Că, potrivit dispoziţiilor legale, terenurile pe care sunt amplasaţi stâlpii reţelelor de  transport a energiei electrice sunt în proprietatea publică a statului.

Că, din încheierea de  respingere rezultă că a fost întocmit un referat de  respingere de către serviciul de  cadastru din cadrul OCPI Gorj potrivit căruia „Dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 se va recepţiona la solicitarea proprietarului tabular, respectându-se  prevederile art. 15 din Ordinul nr. 634/2006 cu modificările şi completările ulterioare și întrucât în cartea funciară nu se regăseşte nici o construcţie, dezmembrarea se va face în concordanţă cu informaţiile existente în această carte funciară”.

S-a precizat, cu privire la proprietarul terenului pe care este amplasat stâlpul LEA, că potrivit art. 40 alin. (5) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate”.

Că, imobilul care face obiectul cererii se află în domeniul public al statului, fiind înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 271 din Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, „Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele  unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentaţii cadastrale de  dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 şi nu va conţine  actul autentic de dezmembrare şi certificatul fiscal”.

S-a mai arătat că, din adresa ANCPI nr. 1034085/20.04.2011, rezultă că în condiţiile în care titularul dreptului de proprietate asupra terenului amplasat în incinta imobilului proprietate  a unei persoane fizice/juridice este Statul Român, declaraţiile etc. vor fi semnate de reprezentanţii instituţiei care  reprezintă Statul Român.

Că, potrivit precizărilor din acelaşi act, „Referitor la operaţiunile de publicitate imobiliară, dezlipirea imobilului va fi evidenţiată în cartea funciară fără a fi necesară întocmirea unui act autentic de dezmembrare, iar înscrierea dreptului de proprietate al Statului Român şi a dreptului de concesiune/administrare în favoarea CNTEE „TRANSELECTRICA” S.A. se va realiza în cartea funciară nou înfiinţată în baza documentaţiei cadastrale şi a actelor doveditoare ale drepturilor reale imobiliare”.

Că, proprietarii imobilelor ale căror drepturi de proprietate au fost înscrise în cartea funciară vor fi înştiinţaţi prin comunicarea încheierii de carte funciară prin care se dispune diminuarea suprafeţelor iniţiale rezultă din adresa ANCPI nr. 316425/27.02.2009, iar regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasaţi stâlpii reţelelor electrice a fost analizat chiar şi de Curtea de Apel Craiova, iar dispoziţiile Deciziei civile nr. 217/2009 sunt extrem de clare.

Că, pentru stabilirea regimului terenurilor pe care se află stâlpul în litigiu trebuie să se determine data înfiinţării obiectivului energetic și cum la data intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007 obiectivul era dat în folosinţă, terenul aferent este proprietatea publică a statului.

Astfel, comparând titlul statului cu titlul emis reclamantei în baza Legii nr. 18/1991, Curtea a reţinut că prima instanţă a apreciat corect că terenul pe care este amplasat stâlpul nu aparţine reclamantei, chiar Legea nr. 18/1991 excluzând de la reconstituirea dreptului de proprietate privată terenurile aparţinând domeniului public afectate unor destinaţii speciale, care potrivit art. 5 sunt inalienabile şi insesizabile și chiar dacă titlul reclamantei nu a fost  expres anulat, nulitatea parţială poate fi analizată pe cale de excepţie.

Că, asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi de siguranţă, Legea nr. 13/2007 stabileşte prin art. 20 alin. 3 un drept de  servitute legală, dreptul de  proprietate privată putând să fie limitat potrivit art. 44 alin. 7 din Constituţia României.

Ca atare, restrângerea dreptului reclamantei este una legală, dictată de interese publice şi nu contravine Constituţiei și în cazul stâlpului care face obiectul cererii curente, data înfiinţării obiectivului energetic este 1978 potrivit H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Prin urmare, terenul pe care este amplasat stâlpul nu a format obiectul Legii nr. 18/1991, fiind exclusă de la reconstituirea dreptului de proprietate privată, în condiţiile în care a  fost şi este proprietate publică a statului.

Cu privire la existenţa sau lipsa construcţiei - stâlp LEA s-a arătat că la realizarea documentaţiei cadastrale în baza căreia a fost atribuit numărul cadastral 35259 persoana autorizată nu a sesizat că pe terenul în cauză există o construcţie având peste 40 m înălţime.

Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Regulament: „Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea şi materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar revine  persoanei autorizate”.

S-a susținut că documentaţia respectivă nu reflectă realitatea din teren, iar limitele imobilului nu au fost identificate în concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate, în condiţiile în care la data intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007 obiectivul era dat în folosinţă, terenul aferent stâlpului era şi este şi în prezent proprietatea publică a statului.

De asemenea, OCPI Gorj/BCPI Tg-Jiu a recepţionat o documentaţie cadastrală greşit întocmită şi a înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară un imobil în incinta căruia se  află un teren şi o construcţie aflate în domeniul public al statului.

S-a precizat că împotriva încheierii de respingere nr. 40248/2014 s-a formulat cerere de reexaminare, potrivit dispoziţiilor legale și fără să se facă o analiză profundă cererea de reexaminare a fost respinsă prin încheierea registratorului-şef nr. 44909/21.07.2014, fiind menţinută respingerea cererii de dezmembrare având în vedere că solicitările de  dezmembrare nu sunt ale titularilor dreptului de proprietate înscrişi în cărţile funciare şi stâlpii nu se regăsesc ca şi construcţii în cărţile funciare deschise.

Că, inginerul șef s-a pronunţat într-o chestiune care nu apare în fişa postului, fiind strict de  natură juridică (stabilirea titularului dreptului de proprietate), refuză în continuare să accepte existenţa stâlpului pe terenul înscris în carte funciară, încălcând în acelaşi timp toate dispoziţiile legale din domeniu, menţionate anterior.

Pe cale de consecinţă, prin trecerea terenului pe care este amplasat stâlpul LEA din proprietatea statului în proprietatea privată, a fost încălcat art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, care dispune  că domeniul public este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil, iar faptul că funcţionarii OCPI Gorj au recepţionat documentaţii cadastrale fără să constate că pe terenurile respective se află construcţii metalice de peste 40 m înălţime, iar aceste  construcţii împreună cu terenul pe care sunt amplasate sunt proprietatea statului este o greşeală incontestabilă funcţionarilor OCPI Gorj care trebuie remediată.

Astfel, singura modalitate de remediere este dezmembrarea imobilului înscris în cartea  funciară, aşa cum este prevăzut la art. 271 din Regulamentul privind conţinutul, modul de  întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului al ANCPI nr. 634/2006.

Și noul regulament, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014 conţine dispoziţii similare la art. 155.

În drept, au fost invocate următoarele acte normative: Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Decizia nr.217/2009 pronunţată de Curtea de Apel Craiova; Procedurile şi clarificările ANCPI.

Prin sentinţa civilă nr. 2047 din 24.11.2014 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. ….a fost respinsă plângerea formulată de petenta S.C. TS S.A.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată sub nr. 37599/30.06.2014 petenta S.C. TS S.A. a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 şi înscrierea dreptului de proprietate al Statului Român asupra terenului pe care este amplasat stâlpul LEA.

Prin încheierea nr. 40248/03.07.2014 a fost respinsă cererea cu privire la imobilul cu nr. cadastral 35259, înscris în cartea funciară 35259 UAT Ţ. , având proprietarii: S.C. A S.R.L. în cota de 1/1, având în vedere referatul de respingere, respectiv „dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 se va recepţiona la solicitarea proprietarului tabular, respectându-se prevederile art. 15 din Ordinul nr. 634/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva încheierii s-a formulat cerere de reexaminare de către petentă, iar prin încheierea nr. 44909/23.09.2014 a fost respinsă cererea, având în vedere că solicitările de dezmembrare nu sunt ale titularilor dreptului de proprietate înscrişi în cărţile funciare, iar stâlpii nu se regăsesc, ca şi construcţii, în cărţile funciare deschise.

Instanţa a reţinut că încheierea de respingerea a cererii a fost emisă în mod legal, după verificarea actelor depuse în justificarea cererii de înscriere, conform art. 30 din Legea nr. 7/1996.

Astfel, din observarea înscrisurilor depuse la dosar, instanţa a reţinut că imobilul ce a făcut obiectul cererii petentei este înscris în cartea funciară 35259, având proprietar pe S.C. A S.R.L., în cota de 1/1, petenta invocând că pe acest teren se află un stâlp al reţelei de transport al energiei electrice şi terenul aferent este proprietatea publică a statului.

Cu privire la prima cerere, având ca obiect „a se constata că terenul pe care este amplasat stâlpul reţelei de  transport al energiei electrice nu a format obiectul legilor proprietăţii”, în cazul în care sunt reale susţinerile petentei că, pe terenul în litigiu, s-a reconstituit dreptul de proprietate unei persoane fizice care a şi înscris dreptul în cartea funciară, cea cu nr. 36547, instanţa a constatat că se solită să se constate  un lucru nereal.

Astfel, în condiţiile în care S.C. A S.R.L., titularul cărţii funciare  nr. 35259, este proprietarul terenului de 410.813 mp din măsurători, iar pe acest teren există şi stâlpul LEA, este evident că terenul pe care este stâlpul a făcut obiectul legilor proprietăţii, petenta neprocedând la solicitarea anulării titlului proprietarului sau revendicarea terenului ci direct la solicitarea, pe cale administrativă, apoi judiciară, de dezmembrare imobilului cu  nr. cadastral 35259, dar fără respectarea dispoziţiilor art. 27 din Ordinul nr. 634/2006.

Potrivit art. 271 alin. 1 din Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, în vigoare la data formulării cererii de înscriere, înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentaţii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară, însă aceste dispoziţii stabilesc şi că documentaţia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15.

Prin a doua cerere, petenta a solicitat „a se constata că terenul pe care  este amplasat stâlpul reţelei de  transport al energiei electrice nu este  proprietatea terţelor persoane”, ori, aşa cum s-a reţinut mai sus, tocmai o persoană fizică are înscris dreptul de proprietate pe terenul în litigiu.

Cu privire la toate cererile formulate de petentă şi arătate mai sus, instanţa a constatat că aceasta a dat o interpretare eronată a dispoziţiilor legale.

Astfel, cererea de dezmembrare a unui imobil înscris în cartea funciară se face de către proprietarul tabular, iar acesta este S.C. A S.R.L., documentaţia pentru dezlipire (dezmembrare) fiind reglementată de art. 15 din Ordinul nr. 634/2006, iar din actele depuse la dosar nu rezultă că petenta a realizat această documentaţie conform legii, nerezultând nici măcar poziţionarea stâlpului LEA în teren, suprafaţa ocupată şi cea necesară funcţionării acestuia etc.

Petenta a invocat decizia nr. 217/2009 a Curţii de Apel Craiova, dar chiar din textul acesteia rezultă că în cauza judecată obiectul era cu totul altul, respectiv o solicitare de ridicare a stâlpului formulată de proprietarul terenului, instanţa făcând o comparaţie a titlurilor statului şi persoanei fizice.

S-a reţinut că în cauza de faţă nu se poate face o astfel de comparaţie şi nici nu se poate ajunge la rezultatul urmărit de petentă, în condiţiile în care proprietarul tabular nu este parte în proces, majoritatea cererilor petentei presupunând obligatoriu contradictorialitatea cu titularul dreptului înscris în cartea funciară.

S-a reţinut că se invocă, practic, existenţa unei suprapuneri reale a terenului S.C. A S.R.L. şi terenului statului, acesta din urmă cel aferent stâlpului LEA, iar potrivit art. 27 lit. b din acelaşi Ordin, în cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va soluţiona pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată.

În condiţiile în care petenta nu a soluţionat pe cale amiabilă suprapunerea, (prin înţelegere, deci, cu proprietarul tabular, prin documentaţii cadastrale) şi nici nu a solicitat soluţionarea în justiţie, prin chemarea în judecată a S.C. A S.R.L., cererea sa de dezmembrare este formulată fără respectarea dispoziţiilor legale.

De altfel, la dosar nici nu s-a depus vreo documentaţie din care să rezulte suprapunerea reală.

Având în vedere aceste considerente, instanţa a apreciat că încheierea de reexaminare nr. 44909/23.09.2014, prin care s-a respins cererea de dezmembrare, motivat de faptul că solicitarea de dezmembrare nu este a titularului dreptului de proprietate înscris în cartea funciară şi că stâlpul LEA nu se regăseşte ca şi construcţie în cartea funciară deschisă, este legală şi temeinică şi a fost respinsă.

Împotriva sentinţei a declarat apel apelanta reclamantă SC TS SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de apel susţine că instanţa de fond, după o analiză superficială a situaţiei de fapt şi de drept, a rezolvat litigiul prin respingerea cererii formulate, deşi prin încheierile cu nr. 40248/30.06.2014, respectiv 44909/21.07.2014 funcţionarii OCPI au încălcat dispoziţiile art. 27 ind. 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI  nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Că, nerespectarea dispozițiilor art. 27 ind. 1 din acelaşi act normativ, care stabileşte atribuţii pentru OCPI, nu poate constitui motiv pentru respingerea unei cereri formulată de o terţă persoană.

Că, potrivit acestor dispoziţii, înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incidentele unor imobile proprietate a persoanelor fizice şi juridice deja înscrise în carta funciară se face pe baza unei documentaţii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 şi nu va conţine actul autentic de dezmembrare şi certificatul fiscal. Prevederile legale menționate , arată apelanta, sunt aplicabile situațiilor juridice care se circumscriu acestora , respectiv cererilor de înscriere în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea diferitelor instituţii – societăţi comerciale pe care se află amplasaţi stâlpi de electricitate, sonde,transformatoare, cămine de vizitare şi care sunt amplasate în incintele unor imobile proprietatea persoanelor fizice deja înscrise în CF.

Pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Statului Român sunt aplicabile dispoziţiile art. 40 alin. 5 din legea 7/1996, potrivit cărora în cazul imobilelor proprietate publică a statului şi a unităților administrativ teritoriale,intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice, centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective , atestate de guvern  în condiţiile legii , certificate pentru conformitate.

Susţine apelanta că din coroborarea acestor dispoziţii legale înscrierea în CF a dreptului de proprietate în favoarea Statului Român-domeniu public -  se va efectua în baza documentației de dezmembrare şi a actelor care dovedesc aceste drepturi reale şi nu este necesar consimțământul persoanelor fizice sau juridice la dezlipirea imobilului în interiorul căruia se află terenul din domeniul public al statului.

Pe cale de consecinţă, s-a arătat că cererea de recepţie şi înscriere trebuie formulată  de cel care administrează bunul aflat în domeniul public al statului şi nu de proprietarul tabular. Prin urmare, s-a arătat că este, cât se poate de clar, că prima instanţă a greşit în momentul în care a concluzionat că nu sunt respectate prevederile art. 15 din regulament.

În drept, cererea de apel a fost întemeiată pe disp. art. 466 şi urm. C.pr.civ.

Apelul a  fost legal timbrat, pentru termenul de judecată din data de 03.04.2015 apelanta a formulat precizări , menţionând că există numeroase situaţii în care terenuri ocupate de stâlpii liniilor electrice, aflate în domeniul public al statului, au fost înscrise în CF în favoarea terţelor persoane, în urma aplicării greşite a legilor proprietății, legiuitorul a modificat regulamentul, introducând art. 27 ind. 1 al cărui conţinut îl redă în întregime şi care arată că reprezintă excepţie de la regula generală, care impune în materie actul autentic pentru operaţiunile de alipire-dezlipire şi a certificatului fiscal.

De asemenea, s-a arătat că dispoziţii similare cu cele ale art. 27 ind. 1 se regăsesc şi în noul regulament aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, art. 157, al cărui conţinut este de asemenea redat .

În acelaşi timp, s-a susţinut că regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasaţi stâlpii reţelelor electrice a fost analizat de Curtea de Apel Craiova în dispoziţiile deciziei civile 217/2009, de asemenea, redate în întregime şi depuse în extras alături de notele de şedinţă.

În concluzie, se solicită a se constata că terenul pe care se află amplasat stâlpul nu aparţine proprietarului înscris în CF , înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentației cadastrale de dezlipire, care nu conţine actul autentic de dezlipire, intabularea domeniului public se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice şi că nu este necesar consimţământul persoanelor fizice sau juridice la dezlipirea imobilului în interiorul căruia se află terenul din domeniul public al statului.

A mai anexat apelanta adresa ANCPI nr. 16639/16.03.2005.

Tribunalul, analizând motivele de apel, prin prisma dispoziţiilor 466 – 468 C.pr.civ., reţine următoarele:

Obiectul cauzei deduse judecăţii este plângere împotriva încheierii de carte funciară formulată de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTE Transelectrica SA) - Sucursala de Transport Piteşti, prin persoana juridică SC Topo Service SA, cea din urmă persoană juridică având calitatea de mandatar al SC Transelectrica, conform împuternicirii cu nr. 9435/19.09.2014 depusă la fila 26 a dosarului de fond, valabilă pe toată durata de valabilitate a contractelor de prestări servicii nr. 79/11979, 80/11986, 81/11989, 82/11990 încheiate în data de 20.11.2013.

Cererea privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259 în incinta căruia se află un stâlp al rețelei de transport al energiei electrice, înregistrată la BCPI Tg-Jiu cu nr. 40248/30.06.2014 a fost formulată de aceeaşi petentă Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTE Transelectrica SA) - Sucursala de Transport Piteşti, prin mandatar SC TS SA.

Potrivit art. 40 alin. 5 din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare cu nr. 7/1996, în cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a  unităţilor administrativ teritoriale intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz , în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de guvern în condiţiile legii , certificate pentru conformitate.

Faţă de aceste dispoziţii legale, titular al cererii de faţă este Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTE Transelectrica SA) - Sucursala de Transport Piteşti, prin mandatar SC TS SA şi nu SC TS SA, cea din urmă fiind cea care a exercitat calea de atac împotriva sentinţei pronunţate de prima instanţă, în nume propriu, şi nu în calitate de mandatar, calitate pe care o are, conform mandatului din data de 19.09.2014.

Potrivit art.36 C.pr.civ., calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.

Potrivit art. 40 C.pr.civ. cererile făcute de o persoană care nu are capacitatea procesuală sunt nule, sau după caz , anulabile . De asemenea, în cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate , ori ca lipsită de interes, după caz.

 Raportat la dispoziţiile de fapt şi de drept mai sus arătate, tribunalul constată că apelanta SC TS SA nu are calitate procesuală activă de a formula apel împotriva sentinţei civile pronunţată de prima instanţă în nume propriu, ci în calitate de mandatar al titularei acţiunii şi cererii privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259, motiv pentru care apelul va fi respins ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelanta petentă S.C. TS S.A., cu sediul în …, împotriva sentinţei civile nr. 2047 din 24.11.2014 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. …, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară, ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă.

Definitivă.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.04.2015, la Tribunalul Gorj