Acţiune în răspundere patrimonială

Sentinţă civilă 842/2015 din 16.02.2015


Dosar nr.

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 842/2015

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier Şef

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor din şedinţa publică din 09.02.2015, privind acţiunea formulată de reclamanta R.N.P.R.-D.S.G., în contradictoriu cu pârâtul  M.M., având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 09.02.2015.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal la data de 26.07.2013 sub nr. ------, reclamanta R.N.P.R.-D.S.G., a chemat în judecată pârâtul M.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună  obligarea pârâtului la plata sumei de 16.686,79 lei, ce reprezintă lipsă masă lemnoasă aflată în gestiunea sa, actualizată la data plătii din momentul înaintării în instanţă a prezentei acţiuni, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a menţionat că pârâtul M.M. a fost angajatul D.S. G.- O.S. T. în funcţia de pădurar, iar cu ocazia unui control în cantonul nr.15 Olari aflat în gospodărirea acestuia , s-a constatat lipsa unui volum de 58,41mc, masă lemnoasă cu o valoare totală de 16.686,79 lei.

A precizat că lipsa de masă lemnoasă menţionată mai sus reiese în mod cert din actul de control nr.2/15/2013.

Prin actul de control nr. 2/15/2013 s-a constatat de către reprezentanţii D.S. G. că paguba în cuantum de 16.686,79 lei este produsă din vina angajatului şi în legătură cu munca sa, fapt ce argumentează că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile art.254 alin.1 din Legea nr. 53/2003.

Potrivit art. 254 alin.1 din Codul Muncii, salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului, din vina şi în legătura cu munca lor.

În ceea ce priveşte modul de recuperare a pagubei produse de salariat, art.169 alin.2 din Codul Muncii prevede că reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, fapt ce a determinat formularea prezentei acţiuni.

Faţă de cele arătate mai sus şi având în vedere faptul că în situaţia gestionarilor sarcina probei este inversată în sensul că din momentul în care printr-un act constatator se stabileşte o lipsă în gestiune, gestionarul este cel ţinut a dovedi că lipsa respectivă nu-i este imputabilă, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în speţa dedusă judecăţii D.S.G. depunând la dosar actele care atestă lipsa în gestiune, respectiv actul de control nr. 2/15/2013.

A susţinut că prezenta acţiune este scutită de plata taxei judiciare de timbru, raportat la dispoziţiile art.270 din Codul Muncii şi art.29 al.3 din OUG nr.80/2013, aceasta fiind o acţiune referitoare la executarea contractului individual de muncă, prejudiciul solicitat fiind creat datorită neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a sarcinilor de serviciu a pârâtului care au calitatea de salariaţi ai D.S.G.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei, în copie, actele care au stat la baza constatării prejudiciului.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.10, art.39 alin.2 litera a,b,c, şi art.254 alin.1 din L.53/2003.

În temeiul art.411 alin.1 pct.2, reclamanta  a solicitat judecarea în lipsă a cauzei.

Deşi prin rezoluţia din data de 12.03.2014 i s-a comunicat pârâtului M.M. o copie de pe cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta R.N.P.R.-D.S.G., cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 25 zile de la primirea copiei de pe cererea de chemare în judecată sub sancţiunea prevăzută de art.208 Cod procedură civilă, conform căruia nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a mai invoca excepţii în afara celor de ordine publică, pârâtul nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei.

Examinând cu prioritate, potrivit dispoziţiilor art. 148 raportat la art. 132 din Codul de procedură civilă, excepţia necompetenţei materiale funcţionale a Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal, invocată din oficiu, tribunalul a reţinut-o ca fiind întemeiată, motiv pentru care, prin sentinţa 1428/13.06.2014 a admis excepţia necompetenţei materiale funcţionale a Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului Gorj şi a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii promovată de reclamanta R.N.P.R.-D.S.G, în contradictoriu cu pârâtul M.M., în favoarea Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Gorj.

Dosarul a fost înregistrat  pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. ------*.

În probatoriu, s-a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar , precum şi proba cu expertiza tehnică  de specialitate silvicultură solicitată de reclamantă, fiind desemnat pentru efectuarea expertizei expertul P.S.- specialitatea silvicultură.

Raportul de expertiză , împreună cu înscrisurile anexe, fost depus la filele 19-37din dosar.

Împotriva raportului de expertiză s-a formulat obiecţiuni de către pârât, care au fost încuviinţate de către instanţă şi, de asemenea,  s-a solicitat expertului să răspundă  tranşant la obiectivele stabilite.

Expertul a răspuns şi la obiecţiunile formulate , răspunsul fiind depus la filele 44,45 din dosar.

În conformitate cu prevederile art. 248 din Codul de procedură civilă, instanţa va analiza mai întâi excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, invocată de către pârât la termenul de judecată din 08.09.2014, pe motiv că nu s-a parcurs procedura legală, respectiv nu s-a emis o dispoziţie, iar acesta nu a semnat un ordin de plată sau un angajament de plată .

Instanţa reţine că în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 85/2006, personalul cu atribuţii de pază a pădurilor răspunde patrimonial în conformitate cu prevederile cap. III, titlul IX din Legea nr. 53/2003- Codul muncii , cu modificările şi completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază, constatate şi evaluate în condiţiile acestei ordonanţe.

În conformitate cu dispoziţiile  254 alin.1 din Codul Muncii republicat, aplicabile în cauză, salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Prevederile Codului muncii republicat  nu reglementează obligaţia angajatorului de a emite o decizie de constatare/imputare privind  contravaloarea pagubei cauzată de salariat.

Dimpotrivă, stabilirea răspunderii patrimoniale nu se poate face unilateral, pe calea emiterii unei decizii de imputare , în caz contrar această decizie ar fi lovită de nulitate .

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.169 alin. l Codul muncii republicat, nici o reţinere din salariu nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, reţinerile cu titlul de daune cauzate angajatorului  nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

La art. 254 alin.3 din Codul muncii republicat se prevede că , în cazul în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa , va putea solicita salariatului printr-o notă de constare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării, iar potrivit prevederilor alin.4 al aceluiaşi articol, contravaloarea  pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Aşadar, angajatorul are doar posibilitatea, nu şi obligaţia,  de a proceda la recuperarea pagubei prin acordul părţilor, conform dispoziţiilor de mai sus.

Prin urmare, pentru admisibilitatea acţiunii în răspundere patrimonială , pârâta nu era obligată la emiterea unei decizii în acest sens şi , de asemenea, nu este necesară semnarea unui angajament de plată de către salariatul reclamant.

În consecinţă excepţia de inadmisibilitate a acţiunii este neîntemeiată şi urmează să fie respinsă.

Pe fond, analizând probele administrate în cauză, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine:

Prin prezenta acţiune, reclamanta D S Gsolicită obligarea pârâtului M.M. la plata sumei de 16.686,79 lei, ce reprezintă lipsă masă lemnoasă aflată în gestiunea sa, susţinând că această masă lemnoasă reiese în mod cert din actul de control nr.2/15/2013.

Pârâtul  M.M. a fost angajat la D.S.G. – O.S.T., în funcţia de pădurar  până la data de 13.11.2012, începând cu care, prin decizia nr.351/13.11.2012(fila 36 din dosar), i-a fost încetat contractul individual de muncă în baza art.81 din Codul muncii, coroborat cu art. 82 din contractul colectiv de muncă,  urmare a demisiei.

Aşa cum se menţionează în adresa nr. 1360/2013(fila 4 din dosarul Secţiei C.A.F.), pârâtul  a avut în gestiune cantonul nr.15 Olari până la data de 10.11.2012, iar ulterior acesta a plecat din sectorul silvic prin demisionare.

Instanţa reţine că , potrivit dispoziţiilor art. 254 alin.1 din Codul muncii republicat , salariaţii răspund patrimonial , în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale , pentru pagubele materiale aduse angajatorului , din vina şi în legătură cu munca lor.

Prin urmare, pentru ca răspunderea patrimonială a salariaţilor să fie antrenată , trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

- existenţa prejudiciului material;

- calitatea de salariat al angajatorului păgubit;

- fapta ilicită a salariatului trebuie să fie săvârşită în legătură cu munca sa;

- raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu;

- vinovăţia salariatului care a produs prejudiciul.

În speţă, în perioada 05.03.2013 – 08.03.2013, s-a efectuat un control de fond în cantonul nr.15 Olari, în urma căruia s-a constatat lipsa unui volum de masă lemnoasă de 58,414 mc , valoarea totală a pagubei fiind  de 17.675,44 lei.

S-au constatat 66 de cioate, din care 22 cioate în pădurea de stat şi 44 cioate în pădurea privată cu contract de pază şi servicii silvice.

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză întocmit în cauză, completat cu răspunsul la obiecţiuni, coroborat cu înscrisurile depuse la dosar, pârâtul M.M. a predat  gestiunea cantonului nr.15 Olari în luna noiembrie 2012 la alţi doi pădurari vecini de canton, în urma unei inspecţii riguroase, iar aceştia au predat gestiunea la finele anului 2012 pădurarului C.D., tot prin inspecţie riguroasă.

Prin urmare , este evident că  prejudiciul constatat în urma controlului de fond  efectuat perioada 05.03.2013 – 08.03.2013, s-a produs după ce pârâtul a predat gestiunea cantonului nr.15 Olari, atât timp cât  la data predării gestiunii nu s-a constatat lipsa de masă lemnoasă invocată de către reclamantă.

În consecinţă, instanţa reţine că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii patrimoniale cu privire la pârât, respectiv prejudiciul material nu se datorează faptei pârâtului , care după predarea gestiunii  nu mai avea nicio obligaţie în ceea ce priveşte paza cantonului.

Aşadar nu sunt îndeplinite condiţiile privind fapta ilicită a salariatului săvârşită în legătură cu munca sa şi  raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să respingă acţiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia de inadmisibilitate a acţiunii.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta R.N.P.R.-D.S.G., în contradictoriu cu pârâtul M.M.

Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.  Pronunţată în şedinţa publică din 16.02.2015, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE ASISTENTI JUDICIARI GREFIER