Actiune în revendicare. Granituire. Actiune în desfiintarea constructiilor edificate pe terenul altui proprietar. Autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă 787 din 30.01.2015


Deliberând asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.09.2013 sub nr. 25963/212/2013 reclamantii F.I. si F.F. au chemat în judecata pe pârâtii N.C. si N.I., solicitând obligarea pârâtilor sa lase în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 8,70 mp situat în Constanta, strada Militara, nr. (...), granituirea proprietatilor, desfiintarea constructiilor edificate pe teren si obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

 În motivarea în fapt a cererii reclamantii au aratat ca la data de 27.09.2000 au încheiat contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (...) privind imobilul situat în Constanta, strada Militara, nr. (...), compus din teren în suprafata de 200 mp (208,59 mp masuratori) si constructie cu 4 camere si dependinte (bucatarie, bai, magazie, garaj) edificata pe o suprafa?a de 140,93 mp, dreptul de proprietate fiind intabulat.

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 578/14.03.2003 so?ii N. au cumparat imobilul situat în Constan?a, strada Militara, nr. (...)compus din teren în suprafa?a de 200 mp (212,70 mp din masuratori) ?i construc?ii C1+C2 cu o suprafa?a construita de 89,03 mp ?i anexe cu o suprafa?a construita de 24,76 mp.

La data de 09.11.2009 reclamantul F.F. a formulat ac?iune posesorie în complângere în contradictoriu cu pârâ?ii N., ac?iunea fiind înregistrata pe rolul Judecatoriei Constan?a sub nr. 18939/212/2009, solicitându-se obligarea pârâ?ilor sa desfiin?eze construc?iile realizate ilegal pe hotarul celor doua proprieta?i ?i care afecteaza structura de rezisten?a a imobilului proprietatea reclamantului.

Pârâ?ii au început în anul 2009 edificarea unei extinderi la imobilul proprietatea acestora, sapând o funda?ie la baza casei reclamantului, modificând linia de hotar dintre imobile, construind perete în perete cu imobilul – locuin?a reclamantului. În cauza a fost administrata proba cu expertiza tehnica topografica. So?ia reclamantului nu a fost parte în proces, în consecin?a hotarârea pronun?ata nu îi este opozabila. Ca urmare a efectuarii expertizei în cauza instan?a a re?inut ca expertul a concluzionat ca cele doua proprieta?i se suprapun conform actelor de proprietate, în zona marcata 1-2-3-4-14-1 (cu suprafa?a de 8,70 mp), suprapunere care provine din determinarile executate la momente diferite, cu referin?e distincte, fara a fi solu?ionate neconcordan?ele la data constatarii erorilor. În consecin?a instan?a a concluzionat ca trebuie stabilit cine este titularul dreptului de proprietate asupra suprafe?ei respective în conformitate cu titlurile par?ilor.

Reclaman?ii sunt cumparatori de buna-credin?a, iar actul de vânzare-cumparare are data anterioara celui al pârâ?ilor. Încheierea de intabulare a imobilului reclaman?ilor are data anterioara celui al pârâ?ilor. Astfel cum rezulta din fi?a bunului imobil al reclaman?ilor care a stat la baza întocmirii documenta?iei cadastrale suprafa?a din masuratori a terenului este de 208,59 mp.

Pârâ?ii au procedat la extinderea imobilului lor, sapând o funda?ie la baza casei reclaman?ilor, modificând linia de hotar dintre imobile ?i construind perete în perete cu locuin?a proprietate a reclaman?ilor. Mai mult, pârâ?ii au edificat noi construc?ii sub strea?ina casei reclaman?ilor, iar gardul de la strada a fost construit peste hotarul terenului proprietatea reclaman?ilor. Prin edificarea acestui gard ?i ulterior a celui care a fost construit între acesta ?i peretele casei reclaman?ilor, acestora din urma le-a fost îngradit accesul la terenul de 0,55 mp pe care reclaman?ii îl aveau în spatele casei lor. Schi?a cadastrala a pârâ?ilor a fost realizata ulterior schi?ei cadastrale a proprieta?ii, iar la data încheierii contractului de vânzare-cumparare dintre pârâ?i ?i vechii proprietari, proprietatea reclaman?ilor era intabulata cu hotarul la stra?ina cladirii. Edificarea gardului ?i a beciului pârâ?ilor s-a facut cu încalcarea liniei de hotar dintre cele doua proprieta?i. Ca urmare a construc?iei edificate de pârâ?i reclaman?ii nu mai au acces în spatele casei, fiind în imposibilitate de a mai avea grija de zidul din spatele locuin?ei, acesta deteriorându-se din cauza ploilor ?i a ninsorilor, consecin?a fiind apari?ia mucegaiului pe interiorul zidului, respectiv în dormitorul casei reclaman?ilor. În ceea ce prive?te lucrarile de subzidire reclamanta F.I. nu ?i-a exprimat acordul scris, imobilul fiind proprietatea ambilor so?i.

Reclaman?ii au evaluat suprafa?a de teren revendicata la suma de 3.950 lei.

În drept reclaman?ii au invocat art. 6 din Noul Cod civil, art. 480, art. 584 Cod civil.

În dovedirea cererii reclaman?ii au solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri, martori, expertiza imobiliara ?i topografica, interogatoriu ?i cercetare la fa?a locului.

La cerere reclaman?ii au ata?at copii ale urmatoarelor înscrisuri: proces verbal de informare mediere, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (...)/27.09.2000, Încheierea nr. 13869/13.10.2000 emisa de Biroul de Carte Funciara Constan?a, fi?a bunului imobil, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 578/14.03.2003,  Încheierea nr. 3796/17.03.2003 emisa de Biroul de Carte Funciara Constan?a, sentin?a civila nr. 4644/01.04.2013 pronun?ata de Judecatoria Constan?a în dosarul nr. 34421/212/2009, adresa din 09.11.2009 emisa de Primaria Municipiului Constan?a, rapoarte de expertiza tehnica judiciara efectuate în dosarul nr. 34421/212/2009.

Prin încheierea din 24.04.2014 instan?a a încuviin?at reclaman?ilor proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâ?ilor, proba cu expertiza topografica, a respins proba testimoniala ?i a luat act de renun?area reclaman?ilor la proba cu cercetare la fa?a locului.

La dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiza topografica întocmit de expertul P.C.V., reclaman?ii formulând obiec?iuni la raportul de expertiza. Prin Încheierea din 06.11.2014 instan?a a respins ca neîntemeiate obiec?iunile formulate de reclaman?i.

La data de 24.11.2014 pârâ?ii au depus note de ?edin?a prin care au invocat excep?ia autorita?ii de lucru judecat în ceea ce prive?te capatul al treilea al cererii de chemare în judecata aratând ca prin sentin?a civila nr. 4644/01.04.2013 pronun?ata în dosarul nr. 34421/212/2009 Judecatoria Constan?a a respins ca neîntemeiata cererea reclaman?ilor. Practic în ambele dosare reclaman?ii au formulat aceea?i cerere.

La termenul de judecata din data de 20.01.2015 reclaman?ii au depus note de ?edin?a prin care au solicitat respingerea excep?iei autorita?ii de lucru judecat având în vedere ca în cauza nu exista tripla identitate de par?i, obiect ?i cauza. De?i cele doua procese presupun acelea?i par?i ?i implica aceea?i preten?ie, ?i anume redobândirea posesiei bunului, în primul caz ac?iunea posesorie se întemeiaza pe calitatea reclamantului de posesor al bunului, în timp ce în cazul ac?iunii în revendicare, reclamantul invoca legitimitatea posesiei bunului prin existen?a unui drept de proprietate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 27.09.2000 reclaman?ii F.F. ?i F.I. au încheiat cu numita V.I. contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (...) la B.N.P. F.V. prin care au cumparat imobilul situat în Constanta, strada Militara, nr. (...), compus din teren în suprafata de 200 mp si constructie cu 4 camere si dependinte (bucatarie, bai, magazie, garaj) edificata pe o suprafa?a de 140,93 mp, men?ionându-se ca în fapt suprafa?a terenului conform masuratorilor este de 208,59 mp. Potrivit Încheierii nr. 13869/13.10.2000 pronun?ata de Biroul de Carte Funciara reclaman?ii au intabulat dreptul de proprietate în cartea funciara a imobilului.

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 578/14.03.2003 la B.N.P. B.C.  pârâ?ii N. C. ?i N. I. au cumparat de la numi?ii S.E., G.A. ?i G.G. imobilul situat în Constan?a, strada Militara, nr. (...)compus din teren în suprafa?a de 200 mp conform actelor ?i 212,70 mp din masuratori ?i construc?iile C1+C2 cu o suprafa?a construita de 89,03 mp ?i anexe cu o suprafa?a construita de 24,76 mp. Potrivit Încheierii nr. 3796/17.03.2003 pronun?ata de Biroul de Carte Funciara pârâ?ii au intabulat dreptul de proprietate în cartea funciara a imobilului.

În ceea ce prive?te excep?ia autorita?ii de lucru judecat cu privire la capatul al treilea al cererii de chemare în judecata instan?a re?ine ca potrivit art. 431 alin.1 din Codul de procedura civila: „Nimeni nu poate fi chemat în judecata de doua ori în aceeasi calitate, în temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect.”

 Astfel, elementele autoritatii de lucru judecat sunt: partile, obiectul si cauza, care trebuie sa fie aceleasi în ambele cereri.

Prin cererea de chemare în judecata ce a facut obiectul dosarului nr. 18939/212/2008 reclamantul F.F. a formulat ac?iune posesorie în complângere în contradictoriu cu pârâ?ii N. C. ?i N. I., solicitând obligarea pârâ?ilor la desfiin?area construc?iilor realizate ilegal cu încalcarea hotarului celor doua proprieta?i.

Instan?a constata ca, în ceea ce prive?te cauza cererii de chemare în judecata ce reprezinta fundamentul raportului juridic dedus judecatii, în dosarul nr. 18939/212/2008 reclaman?ii au formulat o ac?iune posesorie întemeiata pe posesia asupra bunului, iar în litigiul de fa?a reclaman?ii au formulat o cerere în revendicare întemeiata pe dreptul de proprietate asupra bunului, cauza celor doua ac?iuni fiind astfel diferita. Prin sentin?a civila nr. 4644/01.04.2013 pronun?ata în dosarul nr. 34421/212/2009 instan?a a respins cererea apreciind ca divergen?a poate fi solu?ionata numai pe calea unei ac?iuni în revendicare.  Pe cale de consecin?a, cauza celor doua ac?iuni fiind diferita ?i nefiind astfel întrunite elementele autorita?ii de lucru judecat, instan?a va respinge ca neîntemeiata excep?ia autorita?ii de lucru judecat.

Astfel cum rezulta din raportul de expertiza tehnica topografica întocmit de expertul P.C.V. expertul nu a identificat suprapuneri virtuale sau reale între hotarele celor doua imobile, existând o suprafa?a excedentara de 4,99 mp ramasa între cele doua imobile. Imobilul reclaman?ilor are o suprafa?a totala de 206,09 mp, iar imobilul pârâ?ilor are o suprafa?a totala de 211,05 mp.

Instanta retine ca potrivit art. 480 din Codul civil din 1864 „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege”. Actiunea în revendicare este actiunea reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar. Reclamantul trebuie sa faca dovada faptului ca pârâtul a ocupat în mod abuziv o suprafata de teren apartinând reclamantului. De esenta acestei actiuni este existenta unui proprietar neposesor si a unui posesor neproprietar.

În cauza de fata potrivit titlului de proprietate reprezentat de contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (...)/27.09.2000 la B.N.P. F.V. reclaman?ii de?in un drept de proprietate asupra unei suprafe?e de 200 mp.  Expertul a constatat ca în fapt suprafa?a de?inuta de reclaman?i este de 206,09 mp, de?inând astfel o suprafa?a de teren mai mare decât cea men?ionata în actul de proprietate.. Instan?a constata astfel ca nu s-a facut dovada faptului ca pârâtii au ocupat o suprafata de teren ce le apartine reclaman?ilor, din moment ce în prezent reclaman?ii poseda o suprafata de teren mai mare decât cea mentionata în actul de proprietate. În ceea ce prive?te suprafa?a de 208,59 mp din masuratori men?ionata în cuprinsul contractului de vânzare-cumparare încheiata de reclaman?i, instan?a re?ine ca la solu?ionarea unei ac?iuni în revendicare prezinta relevan?a suprafa?a de?inuta în drept de proprietar, iar a?a cum s-a men?ionat mai sus în cauza de fa?a aceasta este de 200 mp. Totodata, expertul a men?ionat ca nu exista suprapuneri virtuale sau reale între hotarele celor doua imobile.

În ceea ce prive?te expertizele topografice efectuate în dosarul nr. 34421/212/2009, instan?a va da eficien?a expertizei tehnice judiciare topografice efectuate în prezenta cauza având în vedere principiul nemijlocirii în administrarea probelor.

Pentru aceste motive instan?a va respinge ca neîntemeiata cererea reclaman?ilor având ca obiect obligarea pârâ?ilor sa lase în deplina proprietate ?i posesie a terenului în suprafa?a de 8,70 mp.

Referitor la sus?inerea reclaman?ilor potrivit carora suprafa?a excedentara de 4,99 mp este proprietatea reclaman?ilor, instan?a re?ine ca expertul a stabilit ca aceasta suprafa?a este situata între cele doua imobile, fiind excedentara. Rezulta astfel ca aceasta suprafa?a nu este proprietatea niciuneia dintre par?i, sus?inerea reclaman?ilor cu privire la acest aspect fiind astfel neîntemeiata. 

În ceea ce prive?te capatul de cerere având ca obiect obligarea pârâ?ilor sa desfiin?eze construc?iile edificate pe terenul în suprafa?a de 8,70 mp, având în vedere ca instan?a a constatat ca pârâ?ii nu au ocupat suprafa?a de teren revendicat, pe cale de consecin?a va respinge ca neîntemeiat capatul de cerere astfel formulat.

În ceea ce prive?te grani?uirea proprieta?ilor potrivit raportului de expertiza efectuat în cauza instan?a re?ine ca potrivit  raportului de expertiza efectuat în cauza în ceea ce prive?te imobilul reclamantilor hotarul este reprezentat de traiectul 3-44-17-16-15 conform anexei 1 la raportul de expertiza, iar pentru imobilul pârâtilor hotarul este reprezentat de traiectul 3-44-17-18 conform anexei 1 la raportul de expertiza întocmit.

Raportat la concluziile raportului de expertiza instan?a va admite capatul de cerere având ca obiect grani?uirea proprieta?ilor ?i va dispune granituirea terenurilor apartinând partilor, în sensul ca pentru imobilul reclamantilor hotarul este reprezentat de traiectul 3-44-17-16-15 conform anexei 1 la raportul de expertiza întocmit de expertul P.C.V., iar pentru imobilul pârâtilor hotarul este reprezentat de traiectul  3-44-17-18 conform anexei 1 la raportul de expertiza întocmit de expertul P.C.V.. 

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de pârâ?i constând în onorariu de avocat în suma de 2.000 lei, în conformitate cu dispozitiile art. 453 alin.2 Cod procedura civila, având în vedere ca instan?a a admis în parte cererea formulata de reclaman?i dispunând grani?uirea proprieta?ilor, va obliga reclaman?ii sa plateasca pârâ?ilor suma de 1.500 lei reprezentând onorariu de avocat conform chitan?ei nr. 21/30.10.2014.