Contestatie la executare. Nelegala comunicare a titlurilor de creanta. Lipsa unui titlu executoriu

Sentinţă civilă 1020 din 04.02.2015


Contestatie la executare

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.06.2014 sub nr. 17815/212/2014, contestatoarea S.A., în contradictoriu cu intimatul Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, a formulat contestatie la executare solicitând instantei anularea somatiei nr. (...)/133010023758996 din 16.05.2014 si a titlului executoriu nr. (...) din 16.05.2014 emise în dosarul de executare nr. (...)/133010023758996, precum si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, contestatoarea a invocat prescriptia extinctiva pentru sumele stabilite cu titlu de obligatii fiscale pentru anii 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009.

Aceasta a mai aratat ca, prin somatie, intimatul i-a cerut sa plateasca suma de 686 lei reprezentând diferente de impozit anula de regularizat, însa a precizat ca, în mod eronat, figureaza cu obligatii fiscale, întrucât, din anul 2007, a dobândit calitate de pensionar.

De asemenea, contestatoarea a mentionat ca intimatul nu i-a comunicat niciodata documentele fiscale pentru a lua cunostinta de continutul lor si pentru a-i da posibilitatea de a formula eventuale contestatii, încalcând astfel prevederile Codului de procedura fiscala.

În drept, au fost invocate dispozitiile OG nr. 92/2003.

În dovedire, au fost atasate înscrisuri.

Contestatia a fost legal timbrata.

Legal citat, intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare mentionând ca, în conditiile în care deciziile de impunere nu au fost contestate pe calea contenciosului administrativ, functioneaza prezumtia de legalitate pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive de anulare în tot sau în parte a acestora.

Intimatul a mai aratat ca au fost respectate dispozitiile Codului de procedura fiscala, iar, în cadrul contestatiei la executare, nu se pot analiza decât conditiile procedurale de întocmirea a actelor de executare.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 150 si 205 C.proc.civ.

În aparare, au fost atasate înscrisuri.

La termenul din data de 202.12.2014, instanta calificat exceptia prescriptiei extinctive invocate de contestatoare ca fiind o aparare de fond.

În cauza, a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin somatia nr. (...)/133010023758996 din 16.05.2014 emisa în dosarul de executare nr. (...)/133010023758996, intimatul Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta a notificat-o pe contestatoarea S.A. pentru achitarea sumei de 686 lei cu titlu de diferente de impozit anulat de regularizat.

Executarea silita a fost începuta în baza titlului executoriu nr. (...) din 16.05.2014 emis în acelasi dosar de executare.

Conform acestui titlu executoriu, titlurile de creanta prin care au fost stabilite obligatii fiscale în sarcina contestatoarei sunt mai multe decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii emise în anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010si 2013, precum si o decizie de impunere din data de 21.01.2010

Instanta constata ca, la dosarul cauzei, desi au fost solicitate intimatului, acesta nu a depus deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii emise în anii 2005 si 2006, precizând ca nu se poate edita duplicat.

Conform deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii emise în anii 2007 - 2010, documentul de plata prin care s-au individualizat sumele de plata este documentul nr. 1330010497/01.06.2005. Instanta constata ca acest document nu a fost depus la dosarul cauzei.

Potrivit deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa în 2013, documentele de plata prin care s-au individualizat sumele de plata sunt urmatoarele: documentul nr. 1330010497/01.06.2005 si documentul nr. 1330108250248/21.10.2010, acesta din urma fiind depus la dosarul cauzei de catre intimat.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de catre intimat, instanta constata ca nu s-a facut dovada comunicarii deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii emise în anii 2007, 2008 si 2010.

Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa în anul 2009 a fost comunicata contestatoarei prin publicitate, fara a se face dovada încercarii comunicarii acesteia printr-o modalitate care ar asigura confirmarea de primire.

Decizia de calcul accesorii din 31.12.2013 a fost comunicata contestatoarei prin posta la data de 07.10.2014, conform dovezii de confirmare a primirii (fila 51).

În drept, potrivit art. 172 alin. 1 din OG nr. 92/2003, persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile legii.

Art. 174 alin. 3 din OG nr. 92/2003 prevede ca, daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executarii însesi, anularea sau lamurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a carui îndeplinire a fost refuzata.

Potrivit art. 110 din OG nr. 92/2003, în sensul prezentului titlu, colectarea consta în exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale.

(2) Colectarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz.

(3)Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptatite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere;

b) declaratia fiscala;

c) decizia referitoare la obligatii de plata accesorii;

d) declaratia vamala;

e) decizia prin care se stabilesc si se individualizeaza datoria vamala, impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza în vama, potrivit legii, inclusiv accesoriile;

f) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, întocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

g) decizia de atragere a raspunderii solidare emisa potrivit art. 28;

h) ordonanta procurorului, încheierea sau dispozitivul hotarârii instantei judecatoresti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte, în cazul creantelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca.

Conform art. 141 alin.1 din OG nr. 92/2003, executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

În continuare, potrivit art. 145 alin. 1 din OG nr. 92/2003, executarea silita începe prin comunicarea somatiei. Daca în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este însotita de un exemplar al titlului executoriu.

Art. 44 din acelasi act normativ prevede urmatoarele:

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi este destinat. În situatia contribuabililor fara domiciliu fiscal în România, care si-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si în situatia numirii unui curator fiscal, în conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica împuternicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

(2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.

 (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(4) Dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile în mod corespunzator.

În cauza de fata, instanta retine ca prezenta contestatie la executare este întemeiata pentru urmatoarele motive.

În primul rând, instanta constata ca intimatul nu a depus la dosarul cauzei deciziile referitoare la obligatiile de plata emise în anii 2005 si 2006, iar, în lipsa acestora, instanta nu poate analiza legalitatea actelor de executare având ca temei si aceste titluri de creanta.

Pe de alta parte, asa cum s-a aratat anterior, instanta constata ca nu s-a facut dovada comunicarii deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii emise în anii 2007, 2008 si 2010, iar decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa în anul 2009 a fost comunicata contestatoarei prin publicitate, fara a se face dovada încercarii comunicarii acestora prin posta sau printr-o alta modalitate care ar asigura confirmarea de primire.

Instanta constata ca doar decizia referitoare la obligatiile de plata emisa la data de 31.12.2013 a fost comunicata în mod legal contestatoarei, respectiv prin posta cu confirmare de primire, la data de 07.10.2014.

Cu toate acestea, instanta retine ca aceasta decizie a avut ca temei pentru calcularea obligatiilor de plata accesorii documentul nr. 1330010497/01.06.2005 (care nu a fost depuse la dosarul cauzei) si documentul nr. 1330108250248/21.10.2010, acesta din urma fiind depus la dosarul cauzei de catre intimat, însa nu s-a facut dovada comunicarii catre contestatoare, intimatul aratând ca nu a identificat în arhiva confirmarea de primire în format fizic, depunând un extras informatic în care s-a consemnat ca documentul a fost comunicat la data de 09.02.2010.

În aceste conditii, având în vedere ca documentele mentionate anterior nu au fost depuse la dosarul cauzei, respectiv nu s-a facut dovada comunicarii legale a acestora catre contestatoare, nu se poate verificare daca au devenit titluri de creanta în temeiul carora se putea demara executarea silita conform prevederilor legale.

Pe de alta parte, instanta retine ca nu s-a facut dovada comunicarii legale catre contestatoare a deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii din anii 2007,2008 si 2010 si 2011, întrucât, asa cum s-a aratat anterior, intimatul nu a depus dovada comunicarii acestora, iar decizia din anul 2009 a fost comunicata contestatoarei doar prin publicitate, fara a se face dovada comunicarii acesteia si prin posta sau printr-o alta modalitate de comunicare prin care sa se asigure confirmarea de primire, conform art. 44 din OG nr. 92/2003. Or, în lipsa unei comunicari legale a titlurilor de creanta care stau la baza executarii silite, intimatul nu putea demara executare silita împotriva contestatoarei.

Fata de toate acestea, instanta retine ca este de prisos a se analiza daca a intervenit prescriptia invocata de contestatoare în contextul lipsei comunicarii legale a titlurilor de creanta catre contestatoare.

Pentru toate aceste considerente, instanta admite contestatia la executare si va anula  somatia nr. (...)/133010023758996 din 16.05.2014 si titlul executoriu nr. (...) din 16.05.2014 emise în dosarul de executare nr. (...)/133010023758996.

În ceea ce priveste cererea de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecata, instanta constata ca nu s-a facut dovada efectuarii unor alte cheltuieli de judecata în afara taxei judiciare de timbru. Or, potrivit art. 45 alin. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, dupa caz, partial sau proportional, la cerere când contestatia la executare a fost admisa, iar hotarârea a ramas definitiva.

Fata de solutia ce va fi pronuntata, existând posibilitatea restituirii taxei judiciare de timbru în temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea contestatoarei de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecata.