Drept procesual civil – contestaţia la executare. Recurs – contestaţie la executare prin care s-a solicitat să se constate că în mod abuziv s-a cerut executarea silită

Decizie 601 din 16.05.2013


Drept procesual civil – contestaţia la executare

Recurs – contestaţie la executare prin care s-a solicitat să se constate că în mod abuziv s-a cerut  executarea silită a Contractului de credit nr. 202/27.08.2008 şi a Contractului de ipotecă nr. 2684/ 27.08.2008 şi pe cale de consecinţă să se dispună încetarea executării silite încuviinţată prin încheierea pronunţată în data de 15.01.2013 în dosarul nr. 150/202/ al Judecătoriei Călăraşi cu privire la titlul executoriu Contract de credit nr. 202/ 27.08.2008 şi Contractul de ipotecă nr. 2684/27.08.2008.

Admitere recurs; casare în tot a sentinţei civile recurate şi  rejudecând Tribunalul a admis contestaţia la executare şi a dispus  anularea încheierii de încuviinţare a executării silite pronunţată la data de 15.01.2013 în dosarul nr.150/202/2013 al Judecătoriei Călăraşi şi a tuturor formelor de executare silită.

Prin Decizia civilă nr. 601/2013 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. 580/202/2013 , în baza art.312 Cod procedură civilă instanţa a  admis  recursul declarat de recurenţii - contestatori L.D. şi L. V. împotriva sentinţei civile nr.571/15.02.2013 pronunţată de Judecătoria Călăraşi pe care a casat-o în  tot şi rejudecând a admis contestaţia la executare formulată de în contradictoriu cu intimata BRD G.S.G .SA – G.V. , Sucursala Slobozia şi a dispus  anularea încheierii de încuviinţare a executării silite pronunţată la data de 15.01.2013 în dosarul nr.150/202/2013 al Judecătoriei Călăraşi şi a tuturor formelor de executare silită.

Pentru a pronunţa această soluţie , instanţa a avut în vedere următoarele :

Prin contestaţia la executare  înregistrată pe rolul Judecătoriei Călăraşi sub nr. 580/202/2013, contestatorii L.D. şi L.V au chemat în judecată pe  intimaţii  B.R.D. – G.S.G S.A. - Grup Valahia, Sucursala Slobozia, în calitate de creditor intimat şi BIROUL EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI C.R. şi Ş.M.D. în calitate de organ de executare silită şi au solicitat ca pe baza probelor ce se vor administra să se constate că în mod abuziv s-a solicitat executarea silită a Contractului de credit nr. 202/27.08.2008 şi Contractul de ipotecă nr. 2684/ 27.08.2008 şi pe cale de consecinţă să se dispună încetarea executării silite încuviinţată prin încheierea pronunţată în data de 15.01.2013 în dosarul nr. 150/202/ al Judecătoriei Călăraşi cu privire la titlul executoriu Contract de credit nr. 202/ 27.08.2008 şi Contractul de ipotecă nr. 2684/27.08.2008.

Soluţionând cauza Judecătoria Călăraşi prin sentinţa civilă nr.571/15.02.2013 a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI ;

A respins contestaţia la executare formulată de contestatori ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa astfel instanţa de fond, analizând cu prioritate excepţia invocată, în temeiul dispoziţiilor art. 137 c.pr.civ., a reţinut că prin Decizia nr. 162 din 22 aprilie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă, a Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi a dispoziţiilor art. 3 lit. o^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru CURTEA CONSTITUŢIONALĂ a reţinut că pe de altă parte, critica de neconstituţionalitate cu privire la art. 399 din Codul de procedură civilă nu poate fi primită, deoarece în cadrul executării silite, ca şi în cazul contestaţiei la executare, organul de executare nu are interese proprii şi, în consecinţă, nu are calitatea de parte în proces şi nu este necesar să fie citat ca atare, iar problema unei asemenea calităţi a organului de executare s-ar putea pune numai în ipoteza din art. 399 alin. 1 ultima teză din Codul de procedură civilă, atunci când se face contestaţie la executare pentru motivul că "organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege."

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că  că S.C. V.OM S.R.L. a intrat în insolvenţă la data de 02.11.2010, astfel cum rezultă din sentinţa civila nr. 452/F pronunţată la data de 02.11.2010 de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. 4287/ 116/2010 (180/F/2010), iar creditoarea BRD G.S.G.s-a înscris în Tabelul creditorilor cu întreaga creanţă deţinută împotriva debitoarei la data intrării în insolvenţă, creanţă în valoare de 6.425.204,34 lei.

Conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Totuşi, terenul este proprietatea contestatorilor, iar în privinţa executării silite a imobilului ipotecat de aceştia pentru garantarea datoriei SC V. COM nu există nici un impediment de natură legală care să împiedice realizarea acestei garanţii, art. 36 din Legea 85/2006 privind în exclusivitate bunurile aparţinând debitoarei aflate în insolvenţă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurenţii contestatori L.D. şi L.V. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie prin prisma următoarelor motive:

Pe terenul proprietatea lor, adus ca şi garanţie ipotecară pentru garantarea creditului/creanţei deţinută împotriva societăţii în insolvenţă este amplasată construcţia proprietatea societăţii debitoare, astfel că acesta  nu poate forma obiectul executării silite, nefiind liber de construcţii.

Prin executarea silită asupra terenului, procedura de licitaţie a construcţiei aparţinând societăţii în faliment şi aflată pe acest teren este afectat în sensul influenţării negative a preţului de licitaţie şi respectiv a creării unei situaţii superioare a creditorului BRD în comparaţie cu ceilalţi creditori ai societăţii în faliment SC VERONA COM SRL.

Instanţa de fond nu a admis administrarea de probe pentru dovedirea situaţiei de fapt în ce priveşte terenul suspus executării şi construcţia ce se află pe acesta şi care a fost scoasă la licitaţiei de lichidatorului judiciar al debitoarei aflată în faliment pentru a fi valorificată în procedura insolvenţei.

Instanţa de fond atunci când a pronunţat soluţia de respingere a contestaţiei la executare nu a avut în vedere că pe terenul proprietatea lor, ce formează obiectul executării silite se află construcţia care se vinde în prezent prin licitaţie publică aparţinând societăţii în faliment şi care este edificată parţial pe acest teren.

Recurenţii au mai arătat că o altă porţiune a acestui teren este grevată de o servitute de trecere  „naturală” în favoarea construcţiei aparţinând societăţii în faliment SC VERONA COM SRL, iar deşi nu este menţionată în actele construcţiei, terenul supus executării silite se află situat sub şi în faţa construcţiei, astfel  încât prin transmiterea către un terţ a acestui teren s-ar putea periclita situaţia construcţiei prin pierderea oricărei căi de acces.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor de recurs precum şi din oficiu conform dispoziţiilor art.304 1 Cod procedură civilă, tribunalul a reţinut următoarele:

Conform înscrisurilor  regăsite la dosarul de fond recurenţii contestatorii au garantat creditul în sumă de 1.9000.000 lei primit în baza contractului de credit nr.202/27.08.2008 de la BRD G.S.G. - Sucursala Slobozia, prin contractul de ipotecă autentificat sub rn.2684/27.08.2008.

Potrivit contractului de ipotecă autentificat sub nr.2684/27.08.2008 de Biroul Notarului public Mitache Iuliana Adriana, garanţii ipotecari L. D.şi L.V. şi debitoarea ipotecară SC V. COM SRL au consimţit să se constituie ipotecă în favoarea creditorului ipotecar BRD G.S.G.  SA- Sucursala Slobozia , garantând obligaţia de restituire a creditului în valoare de 1.900.000 lei cu următoarele imobile:

A.suprafaţa de 1500 m.p. teren intravilan curţi construcţii:

B suprafaţa de 34000 m.p. teren arabil extravilan situat în com.Dragalina, jud.Călăraşi, în tarlaua 181/1, parcela 2.

În speţă executarea silită a fost încuviinţată pentru suprafaţa de 1500 m.p. teren intravilan curte construcţii, respectiv imobilul înscris la punctul A din contractul de ipotecă.

Din cuprinsul contractului de ipotecă rezultă că terenul care se ipotechează este proprietatea soţilor L.D şi L. V . prin cumpărare conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.10751/24.09.1997 de BNP Saimovici Ilie din Bucureşti.

Construcţiile respectiv terasa restaurant, bar- restaurant compus din sală servire, oficiu, bucătărie, două holuri şi trei spaţii depozitare alimente şi grup sanitar compus din patru holuri şi trei WC-uri, sunt proprietatea societăţii SC V. COM SRL.

Imobilele ipotecate în favoarea BRD, conform contractului de ipotecă autentificat sub nr.2684/27.08.2008 au intabulat drept de superficie în sarcina terenului şi în favoarea construcţiilor pe perioada 25.08.2008-25.08.2013.

Tribunalul reţine că dreptul de superficie este definit în literatura juridică ca un drept real, care constă în dreptul de proprietate pe care îl are o persoană, denumită superficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări care se află pe terenul aparţinând altuia, teren cu privire la care superficiarul capătă un drept de folosinţă. Fiind un drept real, acesta nu se stinge prin neuz, este aparent şi continuu, conferind titularului sau atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie.

Posesia şi folosinţa terenului, pe care se află construcţia, se exercită în strânsă legătură şi în limitele necesare exercitării dreptului de proprietate care intră în alcătuirea dreptului de superficie.

Superficiarul are un drept de dispoziţie material asupra terenului care constă în posibilitatea de a dispune de substanţa terenului numai în vederea folosirea  construcţiei.

Tribunalul reţine că dreptul de superficie instituit în favoarea superficiarului SC V. COM SRL, urmează a se stinge la 25 august 2013.

Cum executarea silită a fost încuviinţată şi începută înainte de menţionata dată, aceasta este nelegală pentru faptul că astfel este golit de substanţă dreptul de superficie şi dreptul de folosinţă asupra terenului, drepturi ce aparţin societăţii în faliment SC V.  COM SRL.