Sentinţa civilă - drept civil - Hotărâre care să ţină loc de act autentic

Sentinţă civilă 1525 din 06.06.2016


JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI

DREPT CIVIL - Hotărâre care să ţină loc de act autentic

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1525/06 Iulie 2016

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.02.2015, sub nr. 852/202/2015, reclamantul B. G. a solicitat în contradictoriu cu pârâtele S. DOINA, N. ANETA şi D. ANIŞOARA,  pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate intervenită vânzarea unei suprafeţe de 4000 mp teren arabil situat în extravilanul comunei Cuza – Vodă, jud. Călăraşi, tarlaua 29/3/3, parcela 11 şi suprafaţa de 1000 mp teren categoria vii situat în extravilanul comunei Cuza Vodă, jud. Călăraşi, tarlaua 58/5, parcela 55/2.

În motivarea cererii formulate, reclamantul a arătat că, la data de 13.07.2007, a încheiat cu defunctul Neacşu Nicolae antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.2648/13.07.2007 de BNP Ţuţuianu Cristina , antecontract ce are ca obiect suprafaţa de teren menţionată. Reclamantul a arătat că a achitat integral preţul vânzării de 1750 lei la momentul încheierii antecontractului de vânzare – cumpărare. Arată că promitentul – vânzător a decedat în data de 28.11.2007 iar pârâtele – moştenitori legali nu s-au prezentat la notar pentru a încheia contractul de vânzare – cumpărare.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art.1516 C.civ. şi art.1527 C.civ.

În susţinerea cererii formulate, reclamantul a depus, în copie, antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2648/13.07.2007 de BNP Ţuţuianu Cristina, titlul de proprietate nr. 190…/02.03.1994 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi alte înscrisuri.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată.

La termenul de judecată din data de 06.07.2016, instanţa, din oficiu, a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării cererii de chemare în judecată şi a reţinut cauza în pronunţare.

Analizând actele și lucrările dosarului, cu prioritate asupra excepției inadmisibilității cererii de chemare în judecată, instanța reține următoarele:

Art. 20 alin. 1 din Legea 17/2014 prevedea că dispoziţiile legii menționate nu se aplică antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.

Prin Decizia nr. 755/2014 a Curții Constituționale s-a hotărât că prevederile art. 20 alin. 1 din Legea 17/2014 referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt neconstituționale.

Instanța apreciază că, întrucât din analizarea Deciziei Curții Constituționale nu rezultă nicio distincție între antecontractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil și cele încheiate ulterior intrării în vigoare a acestuia,  dispozițiile Legii nr. 17/2014 sunt aplicabile și contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil.

Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea 17/2014, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

Aşadar, cum în cauză reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.3,4 şi 9 din Legea nr.17/2014 ( deşi i s-a pus în vedere de către instanţă), instanța va admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată și va respinge cererea formulată reclamantul BGC în contradictoriu cu pârâtele SD,  NA şi DA, ca inadmisibilă.