Acţiune în constatare.Lipsa unui antecontract de vânzare-cumpărare valabil încheiat între părţi.

Sentinţă civilă 4078 din 16.11.2010


Instanta constata ca, pe plan juridic, conventia sustinuta a se fi încheiat nu  are valoarea unui antecontract de vânzare-cumparare, care naste în sarcina partilor o obligatie de a face, constând în încheierea în viitor a contractului, de altfel antecontractul neavând efectul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu.

În conformitate cu dispozitiile art.1073 si 1077 C.civ în cazul neîndeplinirii acestei obligatii de a face si pentru a se asigura îndeplinirea exacta a obligatiei, instanta judecatoreasca poate sa suplineasca vointa debitorului si sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare, cu efectul transmiterii dreptului de proprietate o asemenea hotarâre presupunând un antecontract valabil încheiat, iar partile sa fi executat clauzele acestuia de predare-preluare a imobilului si de plata a pretului.

Instanta constata ca, în speta nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art 1073 si 1077 C.civ, în sensul ca reclamantul si intervenientii în interes propriu sa fi facut dovada unui antecontract valabil iar partile sa fi executat clauzele de predare-preluare a bunului si de plata a pretului.

Prin cererea înregistrata sub nr… pe rolul Judecatoriei Caracal, reclamantul O. D. a chemat în judecata si la interogatoriu pe pârâta Primaria comunei R., judetul Olt –reprezentata prin Primar, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca reclamantul este proprietarul unei suprafete de 0,2700 ha. situata pe raza comunei Rotunda, judetul Olt, teren ce apartine Brutariei Rotunda, imobil pe care l-a cumparat la data de 27.02.1992 conform chitantei nr.65/27.02.1992 emisa de Comisia de lichidare a CAP R., urmând ca sentinta ce se va pronunta sa tina loc de act autentic de proprietate.

În fapt,  motivând actiunea, reclamantul a aratat ca, la data de 27.02.1992 a cumparat de la fostul CAP R. – prin comisa de lichidare,  imobilul brutarie, compus din cladire  si teren aferent în suprafata de 0,2700 ha.

Mentioneaza reclamantul ca, pentru acest imobil a platit suma de 60.000 lei si i s-a eliberat chitanta nr.62/27.02.1992.

Sustine reclamantul ca aceasta chitanta care i-a fost eliberata este valabila numai pentru cladire, dar nu si pentru teren, motiv pentru care a formulat aceasta actiune.

Reclamantul precizeaza ca imobilul are urmatorii vecini: N – P. I, E – J. G., S – G.M., V – C. G. si T. I.

În drept, reclamantul a invocat dispozitiile art.942, 948, 962, 969, 978 C.civil, art.1073 – 1077 C.civil, art.111 C.pr.civ. si art.5 cap.X din Legea nr.247/2005.

Reclamantul, în dovedirea actiunii, a depus la dosar copii de pe  chitantele nr.65 din 27.02.1992 si nr.2642 din 17.10.1991; nota de inventar cu inventarul ce urmeaza a fi preluat de Societatea Agricola P. – R. R., judetul Olt; adeverinta nr.741 din 27.08.1991 emisa de CAP R..

Prin încheierea din 13 mai 2010, reclamantul prezent si asistat de avocat, s-a luat act ca acesta întelege sa cheme în judecata în calitate de pârâta Comuna R. prin Primar S. V.

Primaria R. prin reprezentantul sau legal-Primar S.V., a depus la dosar adresa nr.1976 din 31.05.2010 prin care a învederat instantei faptul ca, suprafata de 0,27 ha. teren pe care este amplasata cladirea brutariei pendinte de Asociatia Agricola P. R. a facut parte din patrimoniul fostului CAP R.

Se mai arata ca, aceasta suprafata de teren face parte din domeniul public al statului, dupa anul 1961, conform Hotarârii nr.5 din 26.02.2009 si Anexa inventar la aceasta hotarâre a Consiliului local si a adresei Prefecturii Olt, certificat fiscal privind taxele si impozitele locale nr.1728/7.05.2010 emis de Primaria comunei R., judetul Olt.

În aceeasi adresa se mentioneaza ca, pentru aceasta suprafata de teren nu se face dovada ca ar fi apartinut cu titlu de proprietate numitului O. D., înainte de cooperativizare, de asemenea terenul în cauza nu a facut obiectul vreunei tranzactii în urma careia acesta sa fi fost trecut legal din domeniul public al statului în domeniul privat al Primariei R., pentru ca ulterior acesta sa fie înstrainat legal catre vreo entitate fizica sau juridica, prin licitatie publica.

Se sustine ca, reclamantul O. D., ca reprezentant al Asociatiei Agricole P. R., a achitat catre Comisia de lichidare a CAP R., contravaloarea Brutariei, a anexelor, a unui autocamion si a unei autoutilitare papuc (fara ca terenul aferent sa fi facut obiectul vreunei tranzactii), bunuri care au devenit prin înregistrarea Asociatiei P. R. la Judecatoria Caracal, bunuri de patrimoniu ale sus mentionatei asociatii agricole.

Tranzactia perfectata între Comisa de lichidare a fostului CAP Rotunda si membrii fondatori ai Asociatiei Agricole (printre care si reclamantul O. D.- sef baza ICAPA, alaturi de C. A. – contabil CAP, S. M. – economist CAP, ) este lovita de nulitate absoluta în baza dispozitiilor art.1308 C.civil.

S-a solicitat atasarea dosarului de înregistrare în anul 1991 în Registrul Societatilor Agricole existent la Judecatoria Caracal, a Asociatiei Agricole P. R. Rotunda, ca proba extrem de utila în cauza.

În probatiune, s-au anexat urmatoarele acte în copii: HCL nr. 5/26.02.2009; inventarul bunurilor ce fac parte din domeniul public al Comunei R.; certificatul eliberat de Prefectura Olt; rolul fiscal al Asociatiei agricole pentru cladirea brutariei; chitanta OTBLA nr. 6162598/2010; rolul fiscal al reclamantului, extras art.1308 C.civil.

La data de 26 mai 2010 Primaria comunei R. reprezentata prin Primar S. V. a formulat cerere reconventionala împotriva reclamantului O. D., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia în calitate de reprezentant si membru fondator al Asociatiei Agricole P. R. alaturi de numitii C. A., S. E. si S. M., cu aceeasi calitate,  sa-i lase pârâtei în deplina proprietate si posesie suprafata de 0,27 ha. teren, aferent constructiei Brutarie si anexe, cu vecinatati: N – P. I., E – J. Ghe., S – G. M., V – C. Ghe. si T. I.

În fapt, motivând cererea reconventionala, pârâta prin reprezentantul legal arata ca în anul 1991 reclamantul O. D.(fost sef Baza ICAPA), alaturi de numitii C. A. (fost contabil C.A.P.), S. E. (agricultor)si S. M.(economist C.A.P.), au preluat de la fostul C.A.P. R., prin Comisia de lichidare, cu încalcarea dispozitiilor art.1308 C.civ.( în conformitate cu care protocolul de preluare este lovit de nulitate absoluta), cladirea Brutariei fostului C.A.P. si anexele, pentru ca ulterior acestea sa devina patrimoniul de constituire al Asociatiei Agricole P.R. înfiintata si înregistrata în baza Legii nr.36/1991 în Registrul societatilor agricole de la Judecatoria Caracal.

Mai arata pârâta prin reprezentantul legal ca prin Protocolul de predare-primire dintre Comisia de lichidare a patrimoniului C.A.P. si Asociatia Agricola P. R. nu a fost predat si terenul aferent Brutariei si anexelor, care era proprietatea C.A.P. Rotunda, iar acest teren nu a fost niciodata proprietatea reclamantului O. D. si are o valoare de impunere de 7077 lei.

Precizeaza pârâta prin reprezentantul legal ca în prezent terenul în cauza face parte din domeniul public al statului, administrat de Consiliul Local R., conform Hotarârii nr.5/26.02.2009 si anexa la hotarâre.

Sustine pârâta prin reprezentantul legal ca Asociatia Agricola P. R. nu a desfasurat activitatea de panificatie din obiectul de activitate, cladirea Brutariei  fiind în stare avansata de degradare.

Mai mult, se mentioneaza ca aceeasi entitate agricola înregistreaza importante debite, constând în impozite neachitate catre unitatea administrativa locala Rotunda.

Cum terenul în cauza face parte din domeniul public al statului, pârâta prin reprezentantul legal solicita obligarea reclamantului-pârât reconventional sa lase în deplina proprietate si posesie terenul, plus obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

În drept, pârâta a invocat dispozitiile art.119-120 C.pr.civ. si art.480 si urmatoarele C.civ., iar dovada actiunii pârâta întelege sa o faca cu înscrisuri(HCL nr.5/26.02.2009 si anexa) expertiza cadastrala si interogatoriul reclamantului-pârât reconventional.

Pârâta Primaria R. reprezentata prin Primar S. V., prin întâmpinarea depusa la data de 26.05.2010, în temeiul dispozitiilor art.115 C.pr.civ., a solicitat respingerea actiunii în constatare promovate de reclamant, ca neîntemeiata si inadmisibila.

Motivând în fapt întâmpinarea, pârâta a invocat urmatoarele: exceptia netimbrarii actiunii în conformitate cu dispozitiile Legii nr.146/1997; exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei R., motivat de faptul ca terenul în cauza face parte din domeniul public al statului, fiind administrat de Consiliul Local Rotunda în conformitate cu Hotarârea de Consiliu Local nr.5/26.02.2009 si anexa inventar; exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului fata de obiectul cererii, motivat de faptul ca în conformitate cu documentele anexate actiunii în anulare, acesta nu a fost si nu este proprietarul terenului indicat în actiune si fata de care, prin actiunea promovata, solicita a se constata dreptul acestuia de proprietate si nici a bunurilor enumerate în chitantele anexate actiunii.

Arata pârâta prin reprezentantul legal, în întâmpinare, ca bunurile mentionate în cuprinsul chitantelor anexate actiunii fac parte din patrimoniul Societatii Agricole P. R. R., judetul Olt, astfel cum au fost preluate prin Nota de inventar de la Comisia de lichidare a fostului C.A.P. R. si în baza carora a fost înregistrata societatea agricola în cauza cu patrimoniu propriu, prin actele constitutive de la acea vreme.

Mentioneaza pârâta pe fond, prin întâmpinare,ca actiunea în constatare, întemeiata pe dispozitiile art.111 C.pr.civ. formulata de reclamant cu privire la constatarea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,27 ha. teren, este inadmisibila.

S-au depus la dosar în copii adeverinta nr.3228 din 24.04.2009 a Consiliului Judetean Olt, Hotarârea cu privire la însusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei R., inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei R..

În temeiul art.164 C.pr.civ. Primaria R., reprezentata legal prin Primar S. V., la data de 26.05.2010, a depus o cerere de conexare a dosarului nr.2450/207/2010 la dosarul nr.2376/207/2010,cu termen de solutionare la data de 26.05.2010, motivat de faptul ca exista între ele o strânsa legatura, având aceleasi parti, obiect si cauza.

S-au mai depus la dosar copii de pe adeverinta nr.1938/27.05.2010 emisa de Primaria comunei R., cererea înregistrata sub nr.1015/02.06.2010 si taxa judiciara de timbru aferenta cererii reconventionale.

Prin cererea depusa la dosar în data de 10 iunie 2010, Primaria R., reprezentata legal prin Primar S.V. a solicitat anularea actiunii formulata de catre reclamantul O. D., ca netimbrata; disjungerea cererii reconventionale de cererea principala si acordarea unui nou termen de judecata, anexând în copie decizia civila nr., pronuntata în dosarul nr.  al Curtii de Apel B., decizia civila nr. a Curtii de Apel B.; portal Ecris dosar nr. al Judecatoriei Caracal; portal Ecris dosar nr. al Judecatorie Caracal.

Cu privire la exceptiile invocate de pârâta – reclamanta reconventional prin reprezentantul legal, atât prin întâmpinare, cât si ulterior depunerii acesteia, instanta le-a pus în discutia partilor în sedinta publica din 10 iunie 2010, pronuntându-se asupra acestora prin încheierea din aceeasi data. 

La data de 21.06.2010, P. R., reprezentata legal prin Primar S. V. a depus o cerere precizatoare a actiunii, învederând ca înteleg sa se judece cu reclamantul O. D., ca membru fondator asociat în Asociatia Agricola P. R.R., în limita bunurilor aduse personal ca aport în asociatie, cumparate conform chitantelor anexate de acesta actiunii formulate, fata de care se solicita obligarea acestuia sa lase în deplina proprietate si posesie pârâtei suprafata de 0,27 ha, individualizat ca atare prin vecinatatile indicate în cererea reconventionala.

De asemenea, la aceeasi data s-a mai depus la dosar din partea pârâtei o cerere de chemare în garantie în actiunea civila de face obiectul dosarului nr., cu termen de judecata la 24.06.2010, în care are calitatea de reclamant intimat în cererea reconventionala depusa, pentru ca în cazul în  care va cadea în pretentii, sa se dispuna ca Asociatia Agricola P. R. sa-i lase în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 0,27 ha, aferent constructiei Brutarie si anexe, cu cheltuieli de judecata.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.60-63 C.pr.civ.

S-au anexat în copii: chitantele nr.37, 38, 39, 40, 41, 46, 54, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 95, 96, 97 din luna februarie 1992; protocolul de predare al Comisiei de lichidare a fostului CAP; extras de rol fiscal al Asociatiei Agricole P. R. R.; chitanta seria OTBLA nr.6162598/25.05.2010 privind plata impozitelor si taxelor locale de catre Asociatia Agricola P. R. R.; HCL  nr.5/26.02.2009 si anexa; fotografii privind cladirea Brutarie si somatiile de plata a impozitelor.

La data de 5.07.2010, pârâta  Primaria R. a depus o cerere cu privire la încuviintarea de probatorii, întelegând sa probeze aspectele mentionate în întâmpinarea depusa cu privire la cererea introductiva formulata de reclamantul O. D., precum si în cererea reconventionala si cererea de chemare în garantie, formulate si depuse în cauza cu urmatoarele probe: proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul reclamantului, proba cu intergoatoriu membrilor fondatori asociatie ai Asociatiei Agricole P. R. R., proba cu interogatoriul Asociatiei Agricole P. R. R., proba cu expertiza cadastrala.

S-a mai depus la dosar de catre Primaria R., judetul Olt, în copie dosarul de autorizare-înfiintare al Asociatiei Agricole P. R. R., reiterarea cererii de încuviintare probatorii cu urmatoarele precizari: dosarul de autorizare - înfiintare al Asociatiei Agricole Pani R. R., se afla în original în Arhiva Judecatoriei Caracal; dosarul are în componenta: încheierea nr.32/10.09.1991, cererea de înregistrare Societate Agricola P. R., contract de asociere, statutul Asociatiei Agricole P.R. documente (chitante, lista inventar, protocol etc.) care atesta patrimoniul de constituire al Asociatiei Agricole Pani R. R.; Patrimoniul Asociatiei Agricole P. R. care este constituit din cladire Brutarie si anexe, camion, etc., conform protocol si liste inventar anexate; terenul aferent cladirii Brutarie nu a facut si nu face parte din patrimoniul cu care s-a constituit Asociatia Agricola P. R..

S-a depus în dosar la data de 9.09.2010 cerere de interventie în interes propriu formulata de catre intervenientii S. E., S. M., C. A. si C. D., prin care s-a solicitat în contradictoriu cu pârâta Primaria Comunei R. reprezentata prin Primar, a se constata ca intervenientii sunt alaturi de reclamantul O. D. proprietarii unei suprafete de 0,2700 ha teren intravilan situat în comuna R., teren ce apartine Brutariei R., imobil ce a fost cumparat de intervenienti împreuna cu reclamantul  si pe care îl detin în indiviziune, conform chitantelor emise în 1992 de Comisia de Lichidare a CAP R., urmând ca hotarâre ce se va pronunta sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare .

În fapt, se arata ca la data de 27.02.1992, intervenientii S. E., S. M., C. A. si C. D., împreuna cu reclamantul O. D., au cumparat de la fostul CAP R. prin comisia de lichidare, imobilul Brutarie compus din cladire si teren aferent în suprafata de 0,2700 ha, cu vecinatatile din cererea introductiva a reclamantului, cerere a carei motivare o însusesc si o sustin, solicitând intervenientii ca înteleg sa capete calitatea de reclamanti alaturi de O. D.

S-au invocat în drept prevederile art.49 si urm.C.pr.civ., art.942, 948, 962, 969, 978, 1073-1077 C.civ.

Pârâta Primaria R., reprezentata legal prin Primar S. V., prin întâmpinarea depusa la data de 17.09.2010 a solicitat respingerea cererii de interventie în interes propriu a intervenientilor S. E., S. M., C. A. si C. D, raportat la actiunea în constatare promovata de reclamantul intimat O. D, ca neîntemeiata si inadmisibila pentru urmatoarele motive: s-au invocat exceptia netimbrarii actiunii; exceptia calitatii procesuale pasive a Primariei R., motivat de faptul ca terenul în cauza face parte din domeniul public al statului, fiind administrat de Consiliul Local Rotunda în conformitate cu Hotarârea de Consiliu Local nr.5/26.02.2009 si anexa inventar; exceptia lipsei calitatii procesuale active a intervenientilor S. E., S. M., C. A. si C. D. fata de obiectul cererii, motivat de faptul ca în conformitate cu documentele anexate, acestia nu au fost si nu sunt proprietarii terenului indicat în actiune si fata de care, prin actiunea promovata, se solicita sa constatati si acestora dreptul de proprietate asupra terenului Brutariei fostului CAP; mai mult bunurile mentionate în cuprinsul chitantelor anexate actiunii fac parte din patrimoniul Societatii Agricole P. R. R., judetul Olt, astfel cum a  fost preluat prin Nota de inventar de la Comisia de lichidare a fostului CAP R., si în baza carora a fost înregistrata societatea agricola în cauza cu patrimoniu propriu, prin actele constitutive de la acea vreme, conform dosarului de înregistrare aflat în Registrul societatilor agricole de la Judecatoria Caracal si depuse la dosar.

S-a depus în sedinta publica din 23.09.2010 de catre reclamant, copie încheiere din 10.09.1991 pronuntata de Judecatoria Caracal în dosarul nr. al Judecatoriei Caracal, copie adeverinta nr.741/27.08.1991 emisa de Primaria comunei R., judetul Olt.

Intervenientul C. A. prin serviciul registratura din cadrul Judecatoriei, la data de 4.10.2010 a depus un memoriu la cererea reconventionala formulata de pârâta Comuna R., judetul Olt.

S-a luat interogatoriu reclamantului O.D., ale carui raspunsuri au fost consemnate si atasate la dosar.

La staruinta reclamantului s-a luat interogatoriu pârâtei, iar la solicitarea pârâtei s-a luat interogatoriu chematului în garantie Asociatia Agricola P. R. Rotunda, prin reprezentantii legali.

În sedinta publica din 28.10.2010 s-au luat declaratii martorilor M. R. – la propunerea reclamantului – pârât reconventional; E. M. – la cererea reclamantului si a intervenientilor.

La data de 6.12.2010, pârâta Primaria R. a formulat cerere de suspendare a solutionarii cauzei, motivat de faptul ca, prin plângerea penala anexata au sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal cu privire la savârsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, fals în declaratii, uz de fals si asocierea în vederea savârsirii de infractiuni savârsite de martorii audiati în instanta împreuna cu reclamantul pârât reconventional O. D. si intervenientii din prezenta cauza.

S-a anexat plângerea penala mai sus mentionata.

Analizând întregul material probatoriu administrat nemijlocit în cauza, instanta retine ca la data de 27.02.1992 nu  a intervenit o conventie de vânzare cumparare între reclamant si intervenientii în interes propriu, în calitate de promitenti cumparatori, si Comisia de lichidare a CAP R. în calitate de promitent vânzator, conventie care sa fie materializata sub forma unui antecontract de vânzare cumparare, având ca obiect terenul în suprafata de 2700 m.p situat în comuna R., judetul Olt, cu  urmatorii vecini: N – P. I., E – J. Ghe., S – G. M., V – C. Ghe. si T. I.

Se mai retine ca reclamantul O. D. si intervenientii în interes propriu  S. E., S. M., C. A. si C. D. au sustinut cai au achitat integral pretul vânzarii în suma de 60 000 lei, fiind eliberata chitanta nr.62 din 27.02.1992, dupa care au intrat în posesia terenului si a cladirii brutarie.

Fata de cele retinute, instanta constata ca, pe plan juridic, conventia sustinuta a se fi încheiat nu  are valoarea unui antecontract de vânzare-cumparare, care naste în sarcina partilor o obligatie de a face, constând în încheierea în viitor a contractului, de altfel antecontractul neavând efectul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu.

În conformitate cu dispozitiile art.1073 si 1077 C.civ în cazul neîndeplinirii acestei obligatii de a face si pentru a se asigura îndeplinirea exacta a obligatiei, instanta judecatoreasca poate sa suplineasca vointa debitorului si sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare, cu efectul transmiterii dreptului de proprietate o asemenea hotarâre presupunând un antecontract valabil încheiat, iar partile sa fi executat clauzele acestuia de predare-preluare a imobilului si de plata a pretului.

Instanta constata ca, în speta nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art 1073 si 1077 C.civ, în sensul ca reclamantul si intervenientii în interes propriu sa fi facut dovada unui antecontract valabil iar partile sa fi executat clauzele de predare-preluare a bunului si de plata a pretului.

Comisia de lichidare a C.A.P. R., judetul Olt, prin adeverinta nr.741 din 27 august 1991 arata ca terenul afectat de constructia brutarie si anexelor sale(magazie, bucatarie) a fost si este proprietatea brutariei R. în suprafata de 0,27 ha, mentionându-se ca s-a eliberat aceasta adeverinta pentru a servi la formarea unei noi asociatii.

Conform art.969 C.civ. întelegerile dintre parti produc efecte juridice, iar în caz de neexecutare de buna voie a obligatiei ce-i revine debitorului, creditorul are dreptul sa obtina întocmai  îndeplinirea obligatiei din partea debitorului, conform principiului executarii în natura a obligatiilor.

Într-adevar, antecontractul de vânzare-cumparare intervenit între parti naste în sarcina acestora obligatia de a încheia contractul asumat, instanta având posibilitatea sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic, suplinind vointa debitorului obligatiei de a face.

În speta însa nu sunt incidente dispozitiile art.1073 C.civil si art.1077 C.civil, întrucât nu s-a facut nici un fel de dovezi ca între reclamantul Ozunu Dorel si intervenientii în interes propriu S. E., S. M., C. A. si C. D., pe de o parte si pârâta Comuna R. prin Primar S. V, pe de alta parte, nu s-a încheiat nici o conventie. 

Totodata, în speta nu sunt îndeplinite nici prevederile art.5 alin.2 Titlu X din Legea nr. 247/2005, potrivit carora în situatia în care, dupa încheierea unui antecontract cu privire la o suprafata de teren cu sau fara constructii, una din parti refuza ulterior încheierea contractului, partea care si-a îndeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta pentru a  pronunta o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare, cu atât mai mult cu cât acest lucru este posibil numai daca antecontractul de vânzare-cumparare îndeplineste toate conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumparare prevazute de art.948 C. Civ. , art.1294 si urmat. C.Civ., cu exceptia formei autentice prev. de art .2 din  lege.

Astfel, chitanta nr.2642 din 17 octombrie 1991, emisa de CAP R., reprezinta contravaloarea auto 21 OT 1305, iar chitanta nr.65 din 27 februarie 1992, reprezinta contravaloarea brutarie, anexe si camion conform protocol.

Potrivit art. 111 C.pr.civ., partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept si nu a unei situatii de fapt. Cererea nu poate fi primita daca partea a cerut realizarea dreptului.

Pentru exercitarea actiunii în constatare, potrivit celor reglementate în art.111 C.pr.civ., este necesar a fi îndeplinite cumulativ doua conditii, si anume partea sa nu poata cere realizarea dreptului, sa fie justificat un interes si prin actiune sa nu se urmareasca constatarea existentei sau inexistentei unei stari de fapt.

Continutul art.111 C.pr.civ. determina principiul subsidiaritatii actiunii în constatare, în raport cu actiunea în realizare, cu toate consecintele ce decurg din regimul juridic distinct al celor doua actiuni.

Instanta a retinut ca reclamantul si intervenientii în interes propriu nu au facut dovada ca în patrimoniul acestora preexista dreptul de folosinta asupra imobilului teren intravilan în suprafata de 0,27 ha., a carui constatare, cu efect declarativ se cere, astfel încât actiunea în constatare este neîntemeiata potrivit art.111 Cod procedura civila.

Dreptul de folosinta este un atribut al dreptului de proprietate care confera proprietarului facultatea de a întrebuinta bunul sau. Actiunea în constatare declaratorie este actiunea prin care se tinde la consacrarea judecatoreasca a existentei sau inexistentei unei situatii juridice ori a unui drept, pentru a se înlatura astfel o situatie de incertitudine. Astfel, între definitia data cererii în constatare în general si aceea data cererii în constatare declaratorie nu exista nici-o diferenta. Potrivit cu cele precizate la art.111 Cod procedura civila,  o conditie inalienabila este ca partea sa nu poata cere realizarea dreptului. Ori dreptul de folosinta, fiind un atribut al dreptului de proprietate, confera proprietarului bunului posibilitatea de a solicita obligarea pârâtului la respectarea dreptului sau, daca acest drept subiectiv civila exista. Prin urmare, reclamantul, pentru a-si proteja dreptul sau de folosinta are la îndemâna calea actiunii în realizare reglementata de art.109 Cod procedura civila, prin care poate sa obtina condamnarea pârâtului iar în aceasta situatie actiunea în constatare este neîntemeiata.

Retine instanta ca în anul 1991 reclamantul O. D., alaturi de intervenientii în interes propriu C. A., S. E. si S. M., au preluat de la fostul C.A.P. Rotunda, prin Comisia de lichidare, cladirea Brutariei fostului C.A.P. si anexele, pentru ca ulterior acestea sa devina patrimoniul de constituire al Asociatiei Agricole P. R., înfiintata si înregistrata în baza Legii nr.36/1991 în Registrul societatilor agricole de la Judecatoria Caracal.

Prin Protocolul de predare-primire dintre Comisia de lichidare a patrimoniului C.A.P. si Asociatia Agricola P. R. R. nu a fost predat si terenul aferent Brutariei si anexelor, care era proprietatea C.A.P. R..

Cu toate ca pârâta Comuna R., judetul Olt, prin reprezentantul legal, a mentionat ca în prezent terenul în cauza face parte din domeniul public al statului, administrat de Consiliul Local R., conform Hotarârii nr.5/26.02.2009 si anexa la hotarâre, prin cererea reconventionala formulata solicita ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea reclamantului O. D. în calitate de reprezentant si membru fondator al Asociatiei Agricole P. R., alaturi de intervenientii C. A., S. E. si S. M., cu aceeasi calitate,  sa-i lase în deplina proprietate si posesie suprafata de 0,27 ha. teren, aferent constructiei Brutarie si anexe, cu vecinatati: N – P. I., E – J. Ghe., S – G. M., V – C. Ghe. si T. I.

În art. 11 alin.1 lit. a  din Legea nr. 213 /l998 se mentioneaza ca bunurile din domeniul public nu pot fi înstrainate, iar potrivit dispozitiilor art. 13l0 Cod civil, pot fi  vândute lucrurile ce se afla în comert, afara daca legea le opreste, acest articol fiind o aplicatie a art. 963 Cod civil, care  precizeaza ca numai lucrurile ce sunt în comert  pot  face obiectul  unui contract.

Mai mult, din cuprinsul adeverintei nr.3228 din 24.04.2009, eliberata de Consiliul Judetean Olt, rezulta ca acest înscris a fost eliberat, fiind necesara Primariei comunei R. pentru sustinerea Proiectului depus în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, masura 322.

Se adevereste prin adeverinta nr.3228 din 24.04.2009 ca s-a depus de Consiliul Local R., judetul Olt, la Consiliul Judetean Olt, documentatia aprobata prin Hotarârea Consiliului Local nr.5 din 26.02.2009 privind ,, Însusirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei  Rotunda, judetul Olt”, precizându-se ca Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei  R., judetul Olt, este înscris în Anexa nr.69 la Hotarârea Guvernului nr.1355/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt.

În aceeasi adeverinta se mentioneaza ca, prin Hotarârea Consiliului Local nr. 13 din 25.03.2009 s-a aprobat ,,stabilirea destinatiei unor terenuri din domeniul public al comunei R., judetul Olt”, conform anexei la prezenta, iar documentatia, incluzând si imobile ce urmeaza a fi folosite pentru realizarea unor investitii  în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, masura 322, a fost înaintata de Consiliul Judetean Olt, Ministerului Internelor si Reformei Administrative în vederea adoptarii Hotarârii de Guvern pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.1355/2001 si publicarii actului normativ respectiv în Monitorul Oficial al României.

Nu numai ca pârâta Comuna R., judetul Olt prin Primar S. V. a sustinut ca, pentru suprafata de 0,27 ha teren nu se face dovada ca ar fi apartinut cu titlu de proprietate reclamantului O. D., înainte de cooperativizare, de asemenea terenul în cauza nu a facut obiectul vreunei tranzactii în urma careia acesta sa fi fost trecut legal din domeniul public al statului în domeniul privat al Primariei R., pentru ca ulterior acesta sa fie înstrainat legal catre vreo entitate fizica sau juridica, prin licitatie publica, dar cu depozitiile martorilor audiati nemijlocit în cauza la solicitarea reclamantului-pârât reconventional si intervenientilor în interes propriu, s-a si facut dovada acestor sustineri.

A declarat martorul martora M. R. ca a lucrat la fostul CAP R. timp de 20 de ani, pâna în anul 1985 în functia de contabil, iar la Primaria R. a fost secretar din anul 1985  pâna în anul 2003, conditii în care cunoaste ca terenul aferent brutariei din comuna R.  în suprafata de 25 ari a fost proprietatea preotului P. E. pâna la colectivizare, când a intrat în patrimoniul fostului CAP R. si în aceasta perioada au fost construite pe terenul mentionat mai sus brutaria din comuna, o magazie de cereale si o bucatarie pentru gradinita de copii din comuna.

Martora a mai declarat ca, în anul 1991 Comisia de lichidare a fostului CAP a valorificat bunurile ce au apartinut fostului CAP, iar brutaria, magazia si bucataria despre care a facut vorbire au fost vândute printr-o chitanta reclamantului O.D. si intervenientilor în interes propriu, precum si numitului C. V.

Sustine martora M. R. ca are cunostinta despre faptul ca pe chitanta au fost mentionate imobilele constructii, dar cu privire la teren, acesta nu a fost trecut pe chitanta, întrucât nu se putea vinde în momentul respectiv, fiind aplicabile dispozitiile Legii nr.18/1991 a fondului funciar.

A precizat martora  ca terenul în suprafata de 25 ari pe care sunt amplasate constructiile a fost împrejmuit înca din perioada fostului CAP, este si în prezent împrejmuit cu un gard din lemn, dar constructiile cumparate de reclamant si intervenienti nu au fost folosite, martora având cunostinta ca reclamantul si intervenientii mai întâi au cumparat imobilele constructii, ulterior fiind înfiintata Asociatia Agricola P. R. R., si anume dupa 5-6 luni.

Martora a mai sustinut ca terenul aferent constructiilor în suprafata de 25 ari nu numai ca a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate fostului proprietar P. E. care a si primit în imediata vecinatate  a comunei suprafata de 25 ari, însa acesta a primit chiar în fata brutariei o suprafata de 190 m.p., iar reconstituirea dreptului de proprietate numitului P. E. s-a facut dupa vânzarea catre reclamant si intervenienti a imobilelor constructii ( brutarie, magazie si bucatarie).

Relatarile martorului E.M., având functia de primar al comunei R., judetul Olt în perioada 2000-2004, în ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar P. E. sunt aceleasi cu ale martorei M. R.

Având în vedere considerentele expuse, instanta urmeaza sa respinga ca neîntemeiata atât actiunea civila formulata si precizata de reclamantul-pârât reconventional O. D., cât si cererea reconventionala formulata si precizata de pârâta-reclamanta reconventional Primaria R. prin reprezentantul legal Primar S. V.

Pe cale de consecinta urmeaza a se respinge ca neîntemeiate cererea de chemare în garantie a Asociatiei Agricole P. R. R., prin reprezentantii legali C. A.- în calitatea de presedinte si S. M. - în calitatea de contabil, formulata de pârâta-reclamanta reconventional Primaria R. prin reprezentantul legal Primar S. V., precum si cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenientii S. E., S. M., C. A. si C. D.

Postat 31.01.2011