Anulare act

Sentinţă civilă 3454 din 14.12.2011


INSTANTA

Cu nr.X din 6 iulie 2011 s-a inregistrat cererea prin care reclamanta S.C.L D V in contradictoriu cu Consiliul local B si S.C. M S.R.L. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare incheiat intre cele doua parate autentificat cu incheierea de autentificare 2455 din 25 iunie 2010 de Biroul notarului public din B X.

Motivand cererea reclamanta a sustinut ca  reclamanta este societate cu capital de stat 100 %  si detine in localitatea Gara B un punct de lucru pentru desfasurarea activitatilor specifice.In anul 2000 activitatea societatii s-a diminuat si societatea a inchiriat o hala S.C.X S.R.L. B pentru a desfasura activitati private.Ulterior denumirea acestei societati s-a schimbat denumindu-se S.C.M S.R.L.In  anul 2007 s-a incheiat un nou contract de inchiriere cu societatea avand noua denumire.Cand a revenit in 2010 sa desfasoare activitati specifice in localitatea Gara B reclamanta a fost somata sa nu mai parcheze utilajele in incinta societatii deoarece aceasta apartine  S.C. M S.R.L. A mai sustinut reclamanta ca in baza unei documentatii cadastrale false  prin H. nr.52 din 3 nov.2009 Consiliul local B a aprobat vinderea suprafetei de 2 800 m.p. teren situat in satul Gara B ,com.B ,jud.V catre  S.C.M S.R.L. incluzand suprafata de 800 m.p. pe care reclamanta o are in administrare si pe care are o hala de productie reclamanta,pentru care plateste taxe si impozite.In anul 1997  reclamanta a facut demersurile necesare pentru a dobandi in proprietate suprafata de teren aflata in administrare. Dat fiind schimarea repetata a conducerii acest lucru nu s-a realizat insa sunt facute demersuri in acest sens.Prin L. 15/1990 s-a stabilit ca unitatile care au in administrare constructii devin proprietare asupra acestora, iar terenul necesar pentru desfasurarea productiei intra in proprietatea lor urmand ca evaluarea si stabilirea acestuia sa se faca potrivit H.G. 834/1991,  iar pana la finalizarea acestora terenurile raman in administrarea unitatii noi infiintate. Potrivit L. 213/1998 este interzisa trecerea in domeniul public a bunurilor din patrimoniul societatilor comerciale,fara acordul adunarii generale a actionarilor.A mai sustinut reclamanta ca a solicitat anularea celor doua hotarari date de Consiliul local B cu privire la teren.

A depus in proba H. 53/2009, H. 5/2010,copie de pe contractul de vanzare cumparare,planul de situatie,contractul de inchiriere nr. 3836 din 21.12.2007,actul aditional de prelungire a contractului,Incheierea nr.8451 din 02.07.2010,adresa 2076/2011.

Prin intampinare parata Consiliul local B a solicitat respingerea cererii.A motivat ca terenul ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare nr. 2455 din 25 iunie 2010 face parte din domeniul privat al comunei si potrivit art.123 al 1 din L. 215/2001 putea fi instrainat.

Din Hot. Consiliului local B nr.24/25.04.2007 privind aprobarea licitatiei cu inventarul terenurilor din intravilanul satului Gara B rezulta ca terenul este inscris la pozitia 1 cu vecinatatile inscrise in contractul de vanzare cumparare.Inventarul a fost aprobat de Institutia Prefectului.Terenul nu a fost niciodata in patrimoniul reclamantei.In acest sens a exemplificat cu decizia 346 din 04.08.1991 emisa de Prefectura judetului V ,decizie prin care s-a reorganizat Directia judeteana de D V in Regie autonoma de D V .A sustinut ca hotararile emise de Consiliul local sunt legale si ca cererea reclamantei pentru anularea acestora s-a respins.A depus extras de pe portalul Tribunalului V.

Parata  S.C. M S.R.L. , a invocat lipsa calitatii procesuale active a reclamantei si lipsa de interes.A  motivat ca in anul 2007 reclamanta a solicitat instantei sa constate ca sunt proprietarii terenului din litigiu si prin S.C.608 din 26 februarie 2008 pronuntata de Judecatoria B cererea s-a respins.A sustinut ca terenul face parte din domeniul privat al comunei B.In sustinerea exceptiilor a depus copie de pe S.C.608 din 26 februarie 2008,doua liste de inventar cu terenurile care fac parte din domeniul privat al localitatii B ,o schita de pe teren si copie de pe contractul de vanzare cumparare din litigiu.

Reclamanta a solicitat respingerea celor doua exceptii ca neintemeiate.A motivat ca in cauza a precizat ca solicita nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare si are calitate procesuala activa.Exista interes in cauza atata timp cat in anul 1996-1997  a intocmit documentatie topografica pentru obtinerea titlului de proprietate conform H.G. 834 /1991. Reclamanta a detinut in localitatea Gara  B doua locatii insa ca urmare a dezafectarii statiei de preparare mixturi astfaltice  mai detine in prezent locatia ce formeaza obiectul cererii. Unitatea si-a manifestat intentia de a obtine titlul de proprietate in justitie si actiunea a fost respinsa. Intrucat  o parte din spatiile de productie au fost dezafectate noua conducere a societatii  a incheiat contract cu o societate pentru obtinerea documentatiei cadastrale si documentatia a fost finalizata in anul 2008.Actiunea s-a desfasurat pana cand Primaria com. B a refuzat sa semneze procesul verbal de vecinatate.Fata de situatiile invocate nu se poate invoca lipsa de interes.A mai sustinut ca hotararile invocate de parate in aparare nu au fost depuse : H . 24 din 25 aprilie 2007,contractul de vanzare cumparare s-a incheiat fara a tine cont ca exista un contract de inchiriere intre reclamanta si parata S.C.M S.R.L. 

A depus o schita a terenului.

 Exceptiile lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a lipsei de interes sunt exceptii de fond,absolute si peremtorii. Analizand exceptiile invocate instanta retine  ca in cauza s-a solicitat nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare  , autentificat cu nr.2455 din 25 iunie 2010 la biroul notarului public X ,contract incheiat intre paratele Consiliul local B si S.C. M S.R.L. cu privire la suprafata de 2 800 m.p. ,cu vecinii : X. Nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, de orice persoana care justifica un interes practic, interesul de a promova o astfel de cerere trebuie analizat in stransa legatura cu calitatea procesuala activa a reclamantei. Interesul vizeaza temeinicia sau netemeinicia pretentiilor formulate ,daca interesul reclamantei are legatura cu pretentia formulata,cu dreptul civil  subiectiv afirmat, daca intesresul este nascut si actual ,daca  s-a incalcat, un interes general astfel incat  sa se impuna  desfiintarea contractului

Reclamanta, fiind tert, fata de contract, trebuie sa justifice ca drepturile sale i-au fost afectate si pentru a valorifica dreptul trebuie sa se restabileasca situatia juridica apeland la justitie.

Obiectul contractului de vanzare cumparare supus analizei este transferul dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2800 m.p.  intre cele doua parate : Consiliului local B si S.C.M S.R.L. 

Terenul supus tranzactiei nu apartine reclamantei.In acest sens, in cuprinsul contractului de vanzare cumparare  se face referire la H..52 din 3 nov.2009 a Consiliului local B,procesul verbal de adjudecare nr.2034 incheiat la data de 27 aprilie 2010 ,un raport de evaluare. Incheierea actului de vanzare cumparare a fost precedat de o licitatie  publica accesibila oricarei persoane interesate inclusiv reclamantei. Procesul verbal de licitatie  si de adjudecare precum si intreaga metodologie nu au fost contestate .Afirmatia reclamantei ca nu a fost respectat dreptul sau de a fi consultata este lipsita de temei.Tot in cuprinsul contractului de vanzare cumparare s-a mentionat terenul supus vanzarii prin licitatie ,  a fost evaluat  de un expert si ca terenul supus vanzarii este suprafata de 2 800 m.p. conform actelor de proprietate si  masuratorilor cadastrale:2 022 m.p. teren categoria curti-constructii,fara constructii pe el si 778 m.p. categorie folosinta arabil ambele situate in com.B ,sat.Gara B ,jud.V sola 1,parcela 2 cu vecinii:X.

In cuprinsul H. 52  a Consiliului local B din 3 nov.2009 s-a aprobat vinderea  suprafetei de 2 800 m.p. Aceasta hotarare a fost atacata in contencios administrativ de reclamanta si cererea s-a respins  potrivit solutiei rezultate de pe copia portalului Tribunalului V. A fost atacata prin aceeasi cerere de catre reclamanta si Hot.5 din 29 ianuarie 2010 cu privire la pretul de licitatie  si s-a pronuntat  aceeasi solutie.

Terenul supus vanzarii se afla in proprietatea privata com.B potrivit H. 13 /2007 a Consiliului local B.

Din adresa 2170 din 13.03.2007  emisa de Institutia Prefectului-Judetul V.–fila 78,79,80,81  dosar,  rezulta ca s-a verificat legalitatea H.13/2007 a Consiliului local B si aceasta nu a fost atacata in contencios administrativ.In anexa  la aceasta hotarare pozitia 1, Tarlaua 1,parcela 1 si 2  in suprafata de 3 484 m.p. cu vecinii X se specifica ca aceasta suprafata  se afla in domeniul privat al localitatii B.Prin urmare ,proprietara a acestei suprafete era com.B si potrivit legii  aceasta putea instraina aceasta suprafata.

In ceea ce priveste pe reclamanta , din lista de inventar depusa la fila 75 dosar pozitia 1 rezulta ca aceasta nu are terenul din litigiu  in activul societatii.

Prin S.C.608 din 26 februarie 2008 pronuntata de Judecatoria B  s-a respins cererea formulata de reclamanta S.C. L D  S.A. , in contradictoriu cu Consiliul local al com.B ,prin care s-a solicitat sa se constate dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1938,70 m.p.  din localitatea Gara B.In considerentele acestei hotarari s-a retinut ca  din continutul Deciziei X/04.08.1991 emisa de Prefectura jud.V,  prin care s-a reorganizat Directia judeteana de D V  in Regie autonoma  de D V,potrivit art . 4 al 1 din L.15/1990, a rezultat ca suprafata de teren din localitatea Gara B ,com.Gara B de 1 938,70 m.p. nu este inclusa in patrimoniul societatii.Prin urmare,sustinerea reclamantei din cerere este neintemeiata cu privire la acest aspect.In contractul de vanzare cumparare analizat  suprafata vanduta  este o suprafata cu destinatie curti constructii,fara constructii  pe ea si  o suprafata cu destinatie agricola.Rezulta asadar, ca nu s-a pus in discutie suprafata folosita de reclamanta, pe care are hala de lucru si care a fost inchiriata paratei S.C. M S.R.L .

Potrivit contractului de inchiriere si actului aditional nr.X din 21.12.2007 reclamanta a inchiriat o magazie,hala utilaje cu nr. de inventar 1012 ,acoperit cu placi azbociment situata in Gara B,in suprafata de 119 m.p. si terenul din fata acestei hale in suprafata de 600 m.p., care este altul decat terenul vandut de Consiliul local B.In continutul contractului se prevede ca terenul vandut se invecineaza  in partea de vest cu LDP V si M .

Rezulta ca terenul vandut nu are legatura cu patrimoniul societatii sau cu terenul folosit de societatea reclamanta .Sustinerea reclamantei ca a facut demersuri sa dobandeasca proprietatea suprafetei pe care a folosit-o anterior anului 1990 nu  dovedeste existenta unui interes actual ,nu dovedeste vreo vatamare a reclamantei.

Reluand, instanta apreciaza ca in cauza reclamanta nu a justificat calitatea procesuala activa si nu a justificat un interes in constatarea nulitatii contractului de vanzare cumparare incheiat intre cele doua parate.Urmeaza sa se admita exceptiile si sa se respinga cererea.

In temeiul art.274 din codul de proc.civ.reclamanta va fi obligata sa plateasca paratelor cheltuielile de judecata ocazionate de proces reprezentand onorariu de avocat dovedit cu chitantele depuse la dosar.

1