Contestatie la executare

Sentinţă civilă 7 din 15.09.2011


DOSAR NR. 2387/254/2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 15.09.2011

PREŞEDINTE : C.T.

GREFIER : S.E.

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorul -  în contradictoriu cu intimata -.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de 204 lei taxă de timbru conform chitanţelor depuse la dosar şi timbru judiciar de 0,30 lei, anulate de instanţă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa constată că - a depus la dosar relaţiile solicitate la termenul anterior de judecată.

Instanţa constată că s-a solicitat de către contestator judecarea cauzei în lipsă, potrivit disp. art. 242 din Codul de procedură civilă, precum şi faptul că s-a depus la termenul anterior de judecată, de către contestator, o cerere completatoare.

Deliberând asupra cererii completatoare formulată de contestator şi apreciind că este admisibilă sub aspectul termenului la care a fost depusă, respectiv până la prima zi de înfăţişare, instanţa admite cererea completatoare.

Instanţa, văzând dispoziţiile art. 1591 alin. (4) din Codul de procedură civilă, se declară competentă, din punct de vedere material şi teritorial, să soluţioneze cauza în temeiul art. 1 pct. 1 şi art. 401 alin. (1) raportat la art. 373 alin. (2) din acelaşi act normativ

În temeiul disp. art. 134 C. pr. civ. instanţa constată cauza la prima zi de înfăţişare şi, totodată, constată că reclamantul contestator a solicitat încuviinţarea  probei cu înscrisuri.

Deliberând asupra probei cu înscrisuri propuse de contestator în susţinerea contestaţiei şi apreciind că proba este pertinentă şi utilă justei soluţionări a cauzei, instanţa o încuviinţează şi, nemaifiind alte cereri de soluţionat sau probe de administrat, rămâne în pronunţare.

INSTANŢA:

Având nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 22.09.2011.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 15.09.2011.

PREŞEDINTE    GREFIER

C.T. S.E.

DOSAR NR. 2387/254/2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 22.09.2011

PREŞEDINTE : C.T.

GREFIER : S.T.

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorul -  în contradictoriu cu intimata -.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.09.2011 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată care face parte integrantă din prezenta încheiere, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 22.09.2011.

INSTANŢA:

Având nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 29.09.2011.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 22.09.2011.

PREŞEDINTE  GREFIER

C.T. S.E.

DOSAR NR. 2387/254/2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2432

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 29.09.2011

PREŞEDINTE : C.T.

GREFIER : S.E.

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorul -  în contradictoriu cu intimata -.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.09.2011 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 22.09.2011 şi, pentru acelaşi motiv, la data de 29.09.2011, dată la care s-a pronunţat.

INSTANŢA:

Asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 2387/254 din data de 04.07.2011 contestatorul -, în contradictoriu cu intimata -, a formulat contestaţie la executare împotriva procesului – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din 20.06.2011 şi a somaţiei nr. 423112006110940 din data de 20.06.2011 întocmite de - în dosarul de executare nr. 423/2011, solicitând reducerea cheltuielilor de executare, dar şi compensarea cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză de către contestator şi a cheltuielilor de executare achitate de acesta în dosarul de executare nr. 423/2011 cu cheltuielile de executare efectuate şi dovedite de creditor în acelaşi dosar de executare.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, în cadrul dosarului de executare nr. 423/2011, intimata - a solicitat executarea silită a sentinţei civile nr. 3298/C din 15.02.2011 a Judecătoriei Mangalia, prin care s-a dispus evacuarea sa din imobilul situat în -, iar, prin somaţia nr. 423112006110920 din data de 20.06.2011, care i-a fost comunicată la data de 23.06.2011, i s-a pus în vedere ca, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, să se conformeze titlului executoriu şi să evacueze imobilul menţionat anterior.

Executorul judecătoresc, a susţinut contestatorul, a mai emis, în aceeaşi zi, şi procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din data de 20.06.2011, prin care s-au stabilit cheltuielile de executare la suma de 2.395,64 lei, din care 385,64 lei reprezintă cheltuieli de executare propriu zise, 1.860 de lei onorariul executorului şi 150 de lei taxe de timbru, precum şi somaţia nr. 423112006110940 din data de 20.06.2011 prin care contestatorul era somat ca, în termen de o zi, să se conformeze titlului executoriu şi să consemneze la CEC, pe seama şi la dispoziţia -, suma de 2.395,64 lei debit.

Prin prezenta contestaţie la executare, a precizat contestatorul, înţelege să critice aceste două acte de executare sub aspectul cuantumului debitului de 2.395,64 lei stabilit în sarcina sa, în condiţiile în care, la data de 23.06.2011, a fost somat ca, în termen de 5 zile, ultima zi fiind 01.07.2011, să evacueze imobilul situat în comuna -, în caz contrar urmând a se trece la executare silită, şi, în acelaşi timp, cu toate că nu se împlinise termenul menţionat în somaţie, executorul judecătoresc a mai emis alte două acte de executare, respectiv procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din 20.06.2011 şi somaţia nr. 423112006110940 din 20.06.2011 prin care a fost somat să achite, în termen de o zi, deşi mai erau 4 zile rămase din termenul iniţial, suma de 2.395,64 lei reprezentând cheltuieli de executare, sumă ce acoperea cheltuiala pentru întreaga procedură de executare silită.

Contestatorul a arătat că, în data de 24.06.2011, adică a doua zi de la primirea somaţiei nr. 423112006110940, s-a prezentat la sediul - pentru a preda cheia de la imobil, dar i s-a refuzat predarea cheii şi i s-a indicat că se vor întâlni la data de 01.07.2011 la adresa imobilului din care urma a fi evacuat, că, la data de 01.07.2011, a predat cheia imobilului, în interiorul căruia nu se mai afla niciun bun mobil, potrivit procesul – verbal nr. 423110107111100 din 01.07.2011, şi că, deşi a achitat suma de 749,96 lei cu titlu de diferenţă onorariu şi cheltuieli, conform facturii fiscale nr. 1011 din data de 01.07.2011 şi chitanţei din aceeaşi dată, i se impune în continuare plata sumei de 2.395,64 lei, care ar fi fost necesară să acopere toate cheltuielile efectuate în procedura execuţională, dacă debitorul s-ar fi opus.

Or, în raport de obiectul cauzei, de munca îndeplinită de executor, de tabelul onorariilor minimale şi maximale referitoare la evacuare şi de concursul său la efectuarea şi încheierea procedurii de executare silită în termenul de 5 zile menţionat în somaţie, contestatorul a mai arătat că, în opinia sa, suma de 2.395,64 lei stabilită cu titlu de cheltuieli de executare este nejustificat de mare şi a solicitat, pe de o parte, reducerea acesteia până la concurenţa sumei de 943,96 lei, compusă din cuantumul taxei judiciare de timbru achitate în prezenta cauză şi din suma de 749,96 achitată deja executorului, iar, pe de altă parte, compensarea acestei sume cu suma reprezentând cheltuielile de executare efectuate şi dovedite de intimata creditoare în dosarul de executare nr. 423/2011.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1043 – art. 1052 din Codul civil.

Cererii i-au fost anexate, în copie, procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din 20.06.2011, somaţia nr. 423112006110920 din 20.06.2011 şi somaţia nr. 423112006110940 din 20.06.2011, procesul – verbal nr. 423110107111100 din 01.07.2011, factura nr. 1011/01.07.2011, chitanţă, sentinţa civilă nr. 3298/C din data de 15.12.2010 a Judecătoriei Mangalia, sentinţa civilă nr. 1162 din 20.04.2011 a Judecătoriei Mangalia şi extras de pe portalul instanţelor.

În baza rolului activ reglementat de dispoziţiile art. 129 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa a solicitat - copii certificate de pe toate actele din dosarul de executare nr. 423/2011, acestea fiind depuse la data de 28.07.2011 -, precum şi lămuriri cu privire la situaţia invocată de către contestator prin acţiunea introductivă, referitoare la intenţia sa de predare a cheii imobilului în data de 24.06.2011 -.

Intimata - nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a-ţi preciza poziţia procesuală.

La data de 04.08.2011, contestatorul a depus la dosar o cerere completatoare a acţiunii introductive , admisă de instanţă sub aspectul termenului la care a fost introdusă, prin care a solicitat, pentru aceleaşi considerente expuse în cererea de chemare în judecată, şi anularea adresei de înfiinţare a popririi nr. 423111207111100 din data de 12.07.2011, în baza căreia s-a înfiinţat poprirea pe veniturile sale în măsura necesară realizării creanţei de 1.646,68 lei.

În susţinerea contestaţiei, contestatorul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, probă care, fiind pertinentă şi utilă, a fost admisă de instanţă.

Analizând contestaţia la executare dedusă judecăţii, astfel cum a fost completată, prin prisma probei administrate în cauză şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 3298/C din 15.12.2010 a Judecătoriei Mangalia, irevocabilă prin nerecurare, s-a dispus evacuarea contestatorului - şi a soţiei acestuia din imobilul situat în comuna -, proprietatea intimatei -, care a formulat cerere de executare silită a acestei hotărâri, iar, în acest sens, s-a constituit dosarul de executare nr. 423/2011 al -.

În cadrul acestui dosar, executorul a emis adrese către - şi -, pentru a verifica dacă debitorul figurează cu bunuri mobile şi imobile, şi către -, pentru a comunica dacă debitorul figurează în evidenţe ca având contribuţiile achitate lunar şi denumirea societăţii care efectuează plata, a întocmit procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din data de 20.06.2011, prin care a stabilit în sarcina debitorului contestator cheltuieli de executare în sumă de 2.395,64 lei, din care 385,64 lei cheltuieli de executare propriu zise, prezentate defalcat în cuprinsul actului, 1.860 de lei onorariul executorului şi 150 de lei taxe de timbru, şi a emis somaţia nr. 423112006110920 din data de 20.06.2011, prin care debitorului i s-a pus în vedere ca, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, să se conformeze titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 3298/C din data de 15.12.2010 a Judecătoriei Mangalia şi să evacueze imobilul menţionat anterior, precum şi somaţia nr. 423112006110940 din data de 20.06.2011 prin care acesta a fost somat ca, în termen de o zi, să se conformeze titlului executoriu constând în procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din 20.06.2011 şi să consemneze la CEC, pe seama şi la dispoziţia -, suma de 2.395,64 lei debit.

La data de 01.07.2011 s-a întocmit procesul – verbal nr. 423110107111100 din 01.07.2011 în cuprinsul căruia executorul a consemnat că debitorul - nu s-a opus la executare, că a predat cheia imobilului, în care nu se mai aflau bunuri mobile, şi că s-a procedat la evacuarea ambilor debitori din imobil, iar, în aceeaşi zi, contestatorul a achitat executorului judecătoresc suma de 748,96 lei reprezentând diferenţă onorariu şi cheltuieli de executare, potrivit facturii nr. 1011 din 01.07.2011 şi chitanţei din aceeaşi dată.

Ulterior, urmare a cererii formulate de intimata creditoare la data de 07.07.2011, executorul judecătoresc a emis adresa de înfiinţare a popririi nr. 423111207111100 din data de 12.07.2011, prin care a dispus înfiinţarea popririi pe veniturile salariale obţinute de contestator e la - în măsura necesară realizării creanţei în cuantum de 1.646,68 lei, rămasă de achitat după scăderea din suma totală de 2.395,64 lei a sumei de 748,96 lei.

La solicitarea instanţei, executorul judecătoresc a depus la dosar precizări scrise  prin care a arătat că, anterior datei de 01.07.2011, la sediul - s-a prezentat o persoană care nu s-a legitimat, dar s-a recomandat a fi soacra contestatorului -, şi a declarat că doreşte să predea cheia imobilului ce făcea obiectul dosarului de executare, că prezenţa acestei persoane nu a fost consemnată în niciun act de executare şi că i s-a adus la cunoştinţă acesteia că eventuala predare benevolă a imobilului trebuie făcută în prezenţa creditorului.

Potrivit dispoziţiilor art. 399 alin. (1) din Codul de procedură civilă „împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. (…)”.

În speţă, contestatoarea a formulat prezenta contestaţie la executare prin care a criticat, în principal, cuantumul cheltuielilor stabilite de către executor prin procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din data de 20.06.2011 şi menţionate apoi în somaţia nr. 423112006110940 din data de 20.06.2011, dar şi, în mod corespunzător, în adresa de înfiinţare a popririi nr. 423111207111100 din data de 12.07.2011, astfel că, în considerentele ce vor urma, instanţa va analiza cauza exclusiv sub aceste aspecte.

Din această perspectivă, instanţa constată că, potrivit art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, „executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti (...)”, iar, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2550/2006, s-au stabilit onorariile minimale şi maximale care pot fi percepute de către executorii judecătoreşti pentru serviciile prestate, pentru cererea de evacuare a unei persoane fizice putând fi stabilit un onorariu între 150 de lei şi 2.200 de lei.

Totodată, art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000, prevede că „executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipata a onorariului”, iar, potrivit alineatului al patrulea al aceluiaşi  articol, „cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepţia cazului în care creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a executat-o de bunăvoie. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat să îşi îndeplinească obligaţia, a executat-o de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum si onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului proporţional cu activitatea depusa de aceştia”.

În cauză, executorul judecătoresc a fost învestit de intimata - cu o cerere de executare silită a sentinţei civile nr. 3298/C din data de 15.12.2010 a Judecătoriei Mangalia, prin care s-a dispus evacuarea contestatorului - şi a soţiei acestuia din imobilul situat în -, proprietatea intimatei, iar acesta a întocmit procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din data de 20.06.2011 prin care a stabilit în sarcina debitorului contestator cheltuieli de executare în sumă totală de 2.395,64 lei, din care 385,64 lei cheltuieli de executare propriu zise, 1.860 de lei onorariul executorului şi 150 de lei taxe de timbru.

Din examinarea actelor întocmite în cadrul dosarului de executare nr. 423/2011, instanţa constată că suma de 385,64 lei cheltuieli de executare propriu zise, prezentate defalcat în cuprinsul actului (pentru înregistrarea dosarului, formarea acestuia, redactarea adreselor, cheltuieli de transport şi de trimitere prin poştă, emiterea somaţiilor, etc.) şi suma de 150 de lei reprezentând taxe de timbru îşi găsesc corespondent în activităţile efectuate de către executor, însă, în privinţa onorariului, instanţa apreciază că sunt incidente dispoziţiile art. 39 alin. (4) teza finală din Legea nr. 188/2000, anterior evocate, şi că se impune reducerea acestuia.

Astfel, prin somaţia nr. 423112006110920 din 20.06.2011, contestatorului i s-a pus în vedere ca, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, să se conformeze titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 3298/C din data de 15.12.2010 a Judecătoriei Mangalia şi să evacueze imobilul situat în -, iar, înăuntrul termenului menţionat în somaţie, soacra contestatorului s-a prezentat la sediul - pentru a preda cheia imobilului, dar s-a refuzat primirea acesteia pe considerentul că eventuala predare benevolă a imobilului trebuie făcută în prezenţa creditorului, aşa cum s-a menţionat în adresa înaintată de către executor la solicitarea instanţei , în cuprinsul căreia se mai arată că prezenţa acelei persoane nu a fost consemnată în niciun act de executare.

Or, procedând în această manieră, executorul judecătoresc, pe de o parte, a nesocotit dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, care instituie obligativitatea încheierii unor procese verbale în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, al căror conţinut şi legalitate pot fi verificate de instanţă, iar, pe de altă parte, a refuzat contestatorului posibilitatea de a-şi executa obligaţia stabilită prin titlul executoriu chiar în termenul prevăzut în somaţia adresată acestuia, câtă vreme predarea silită a unui imobil se materializează prin însăşi remiterea cheii de la uşa imobilului.

Drept urmare, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (4) teza finală din Legea nr. 188/2000 şi ţinând seama de activitatea depusă de executor până la momentul predării imobilului de către debitor, instanţa va reduce cuantumul onorariului executorului judecătoresc de la suma de 1.860 de lei la suma de 1.000 de lei şi, pe cale de consecinţă, va anula în parte procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din 20.06.2011 şi somaţia nr. 423112006110940 din 20.06.2011, executorul urmând a emite alte acte de executare similare, cu diminuarea corespunzătoare a sumei totale reprezentând cheltuieli de executare, respectiv 1.535,64 lei.

Totodată, faţă de împrejurarea că, aşa cum rezultă din factura nr. 1011 din 01.07.2011 şi din chitanţa emisă la aceeaşi dată, contestatorul a achitat executorului suma de 748,96 lei reprezentând onorariu şi cheltuieli de executare, instanţa va anula în parte şi adresa de înfiinţare a popririi nr. 423111207111100 din data de 12.07.2011 şi va reduce cuantumul creanţei menţionate în cuprinsul său de la suma de 1.646,68 lei la suma de 786,68 lei, aceasta fiind suma pe care, în concret, debitorul contestator trebuie să o mai achite cu titlu de cheltuieli de executare în cadrul dosarului nr. 423/2011 al -.

Cât priveşte cererea contestatorului privind compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de el în prezenta cauză şi a cheltuielilor de executare achitate de acesta în dosarul de executare nr. 423/2011 cu cheltuielile de executare efectuate şi dovedite de creditor în acelaşi dosar de executare, instanţa constată că aceasta este neîntemeiată câtă vreme, pe de o parte, compensarea invocată de către debitor nu se regăseşte printre soluţiile care, potrivit art. 404 alin. (1) din Codul de procedură civilă, pot fi adoptate de instanţă în cazul admiterii unei contestaţiei la executare, iar, pe de altă parte, pentru recuperarea taxei judiciare achitate de către contestator, art. 23 din Legea nr. 146/1997 prevede o procedură specială de restituire, asemenea cheltuieli neputând fi imputate părţii adverse, singura faţă de care ar putea opera pretinsa compensare.

Pentru considerentele expuse, instanţa va admite în parte contestaţia la executare, astfel cum a fost completată, va anula în parte procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din data de 20.06.2011 şi somaţia nr. 423112006110940 din data de 20.06.2011 întocmite de - în dosarul de executare nr. 423/2011 şi va reduce cuantumul onorariului executorului judecătoresc de la suma de 1.860 de lei la suma de 1.000 de lei, va anula în parte adresa de înfiinţare a popririi nr. 423111207111100 din data de 12.07.2011 şi va reduce cuantumul creanţei menţionate în cuprinsul acesteia de la 1.646,68 lei la 786,68 lei, însă va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare sub aspectul celorlalte pretenţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte contestaţia la executare completată formulată de contestatorul -, domiciliat în -, în contradictoriu cu intimata -.

Anulează în parte procesul – verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 423112006110900 din data de 20.06.2011 şi somaţia nr. 423112006110940 din data de 20.06.2011 întocmite de - în dosarul de executare nr. 423/2011 şi reduce cuantumul onorariului executorului judecătoresc de la suma de 1.860 de lei la suma de 1.000 de lei.

Anulează în parte adresa de înfiinţare a popririi nr. 423111207111100 din data de 12.07.2011 şi reduce cuantumul creanţei menţionate în cuprinsul acesteia de la 1.646,68 lei la 786,68 lei.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare sub aspectul celorlalte pretenţii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.09.2011.

PREŞEDINTE  GREFIER

C.T.  S.E.

Tehnoredactat jud. CT/30.11.2011

4 ex.