Cerere de chemare in judecata

Sentinţă civilă 128 din 11.09.2009


Sentinţa civilă nr. 1658/11.09.2009

Asupra cauzei civile de faţă, analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Moineşti, înregistrată sub nr.

1600/260/2009, reclamanta B.E. domiciliată în ....., a solicitat, pe cale de

Ordonanţă preşidentială, în contradictoriu cu pârâtul CV. domiciliat în ... solicitând obligarea acestuia la sistarea lucrărilor de construcţii începute în

........, până la obţinerea de către pârât a autorizaţiei de construcţie necesară

efectuării acestor lucrări.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 11 lei şi timbru judiciar în valoare de 1 leu.

In motivarea cererii, aceasta arată că pârâtul a început să efectueze lucrări de excavaţie pentru a fixa cu stâlpi de beton un gard, prin edificarea acestei construcţii urmând a se bloca calea de acces comună spre locuinţa şi grădina proprietate personală a sa şi a celorlalţi moştenitori care folosesc această cale de acces.

De asemenea, reclamanta mai arată că această cale de acces a fost stabilită prin decizia nr. 609/6.06.2003 a Tribunalului Bacău, pronunţată în dosarul nr. 5525/2002.

In dovedirea cererii sale, reclamanta anexează înscrisuri, respectiv: decizia civilă nr.609/6.06.2003 pronunţată în dosarul nr. 5525/2002 al Tribunalului Bacău, secţia comercială-filele 4-8, schiţă efectuată de expert B. V-filele 9-10, sentinţa civilă nr. 1392/26.03.2002 pronunţată în dosarul nr. 5316/1999/ a Judecătoriei Moineşti, dovezi de achitare a impozitului pe teren.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul C V solicită respingerea cererii de Ordonanţă Preşidentială, întrucât aceasta nu îndeplineşte condiţiile de admisibilii :e, respectiv reclamanta nu este titulara unui drept de servitute pe care urmăreşte să-1 păstreze prin prezenta acţiune, acea aşa zisă cale de acces a fost inclusă în lotul C M, prin decizia nr.609/6.06.2003 pronunţată în dosarul nr. 5525/2002 al Tribunalului Bacău, secţia civilă . Reclamanta nu avea nevoie de cale de acces deoarece i-au fost atribuite bunuri imobile cu ieşire la str. Progresului. Ulterior, la data de 28.09.2005, M. C. a vândut terenurile atribuite ei, inclusiv suprafaţa de 172,86 mp reprezentând aşa zisa cale de acces către CI D, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheiere de autentificare nr. 3180/28.09.2005 la Birou Notar Public Samoilă Gheorghe.

Reclamanta nu poate invoca nici prevenirea unei pagube iminente deoarece proprietatea atribuită acesteia are ieşire la calea publică.

De asemenea, arată pârâtul, nici urgenţa nu poate fi justificată deoarece la acest moment singurele lucrări efectuate sunt patru găuri pentru stâlpi, săpate

- 4 -

în terenul proprietatea sa, încă din toamnă, ulterior nemaifiind efectuată nici o lucrare de construcţie.

Mai mult, arată pârâtul, ordonanţa preşidenţială trebuie să aibă un caracter vremelnic, provizoriu, ori, din modul cum este formulată acţiunea, rezultă că pe calea ordonanţei preşidenţiale se încearcă în fapt obţinerea unei hotărâri cu caracter permanent. Faţă de această situaţie, nefiind îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşidenţiale, pârâtul solicită respingerea cererii reclamantei.

Pârâtul a depus ca şi probe următoarele înscrisuri: raport de expertiză tehnică refăcut de expert Burghelea Vasile , filele 28,29, extras memoriu tehnic justificativ întocmit de către expert topo Stanciu Grigore, încheiere de încuviinţare cerere de întabulare pe numele C M, contract de vânzare cumpărare încheiat între M C şi C I D, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 3180/28.09.2005, procesele verbale de punere în posesie a numitelor M C şi C M, încheiate în anul 2005-filele 38,39, rezoluţii ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti prin care s-a dispus faţă de pârât neînceperea urmăririi penale.

De asemenea, la dosar a fost depus şi un memoriu de către B E, O C, C M, P C şi N C, prin care aceştia arată instanţei că prin edificarea gardului de către C V nu s-ar mai putea ajunge la loturile de grădină pe care le deţin în......

La termenul din 8.05.2009, reclamanta a precizat că acest memoriu este în fapt o cerere în probaţiune, fapt consemnat în încheierea de şedinţă de la acea dată

La termenul din 8.05.2009, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu acte, cu un martor şi proba cu interogatoriul pârâtului.

Prin precizările făcute în data de 15.05.2009, reclamanta reclamă ca fiind modificată de către pârât anexa I la raportul de expertiză, anexă în baza căreia a fost făcută partajarea proprietăţii între părţi, prin decizia Tribunalului Bacău. De asemenea, reclamă ca fiind falsă şi documentaţia cadastrală întocmită de expertul topo Stanciu Grigore şi ca nevalabil, în consecinţă, contractul de vânzare cumpărare dintre M C şi C I D.

Prin precizările depuse la dosar în data de 3.06.2009 de pârâtul C V contestă la rândul său veridicitatea schiţei nr. 1 anexă la raportul de expertiză efectuat de către expert Burghelea Vasile, pe baza căreia s-a efectuat lotizarea în procesul de partaj.

Faţă de aspectul că ambele părţi, prin precizările depuse la dosar, contestă veridicitatea schiţei nr. 1 din raportul de expertiză pe baza căruia s-a pronunţat decizia Tribunalului Bacău în dosarul nr. 5525/2002, instanţa considerând absolut necesară consultarea schiţei originale pentru lămurirea aspectelor invocate şi fiind îndatorată a stărui prin toate mijloacele pentru a

-  5 -

preveni orice greşeală în aflarea adevărului, în temeiul art. 129 al 5 C.pr.civ, a dispus, la termenul de judecată din 4.09.2009, revenirea asupra măsurii dispusă de instanţa la termenul din 22.05.2006, dispunând ataşarea la prezentul dosar a dosarului nr. 5316/1999 al Judecătoriei Bacău, la care este ataşat dosarul nr. 5525/2002 al Tribunalului Bacău.

Din dispoziţii art. 581 alin 1 C. pr. civ, potrivit cărora "instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări,,, decurg două condiţii de admisibilitate ale ordonanţei preşidenţiale, respectiv urgenţa şi caracterul vremelnic al măsurii. Cea de-a treia condiţie , care rezultă din caracterul vremelnic al măsurii, este ca instanţa să nu cerceteze fondul dreptului.

Cu privire la condiţia neprejudecării fondului dreptului şi a cercetării doar a aparenţei de drept, instanţa constată că între părţi există o situaţie litigioasă determinată de reclamarea de către ambele părţi a proprietăţii terenului în suprafaţă de 172, 86 mp. Astfel, reclamanta susţine că această suprafaţă de teren este cale de acces proprietate indiviză-stabilită prin decizia civilă nr.609/6.06.2003 pronunţată în dosarul nr. 5525/2002 al Tribunalului Bacău, secţia civilă. Pe de altă parte, pârâtul susţine că această suprafaţă de teren este proprietatea exclusivă a fiului său, C I D, dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheiere de autentificare nr. 3180/28.09.2005 la Birou Notar Public Samoilă Gheorghe.

Sistarea edificării unor lucrări pe un teren aflat în proprietate comună în indiviziune este admisibilă pe calea ordonanţei preşedinţiale , în temeiul unei practici jurisprudenţiale constante. Ori, în speţa de faţă însăşi natura dreptului de proprietate asupra terenului pe care pârâtul a săpat gropile este în discuţie, fiecare dintre părţi invocând un drept de proprietate comună, respectiv exclusiv asupra terenului.

Fiind obligată a cerceta aparenţa dreptului, instanţa trebuie să facă un examen sumar al cauzei pentru a constata dacă această aparenţă aparţine reclamantului sau pârâtului. Ori, stabilirea aparenţei dreptului de partea uneia dintre părţi ar echivala, în speţa de faţă, cu prejudecarea fondului prin stabilirea validităţii unui titlu şi al nevalabilităţii altui titlu, ambele părţi producând ca dovezi două înscrisuri cu aceeaşi putere juridică. Situaţia litigioasă existentă impune verificări de fapt şi de drept în care se vor stabili definitiv limitele juridice şi materiale ale proprietăţii fiecăreia dintre părţi, în cadrul unui litigiu pe fondul dreptului.

Din probele administrate în cauză instanţa reţine ca situaţie de fapt că, la acest moment terenul în suprafaţă de 172, 86 mp, au fost săpate 4 gropi, cu intenţia de a se edifica un gard, la momentul obţinerii autorizaţiei de construcţie.

- 6 -

Această situaţie de fapt rezultă din interogatoriul administrat pârâtului, fila 83, din interogatoriul administrat reclamantei, fila 85 şi din declaraţiile martorilor audiaţi-filele 87, 88 şi 89.

De la data la care au fost săpate aceste gropi şi până la judecarea prezentei cauze, nu au mai fost efectuate nici un fel de lucrări care să materializeze intenţia pârâtului de a edifica un gard, această situaţie de fapt nefiind contestată de nici una dintre părţi.

In aceste condiţii, instanţa constată că atât la data introducerii cererii de ordonanţă preşidenţială cât şi pe parcursul judecăţii, reclamanta nu a fost în pericolul de a pierde posibilitatea de a accede la locuinţa sa pe calea pe care a folosit-o până la acest moment, neexistând nici un obstacol material în acest sens.

Deşi aşa cum a susţinut reclamanta, urgenţa ca şi condiţie de admisibilitate, poate fi justificată şi de faptul că o eventuală continuare a lucrărilor ar putea să o prejudicieze pe reclamantă, intenţia pârâtului în acest sens fiind clară, în cauza de faţă instanţa nu poate reţine ca fiind îndeplinită condiţia urgenţei întrucât continuarea lucrărilor urmează a se efectua ulterior obţinerii unei autorizaţii de construcţie în acest sens, reclamanta având la dispoziţie posibilitatea de a acţiona pe căi legale pentru a stopa începerea lucrărilor de edificare a gardului în lipsa unei astfel de autorizaţii.

Reclamanta a solicitat instanţei sistarea continuării lucrărilor până la data obţinerii autorizaţiei de construcţie, ori nimic nu îndreptăţeşte instanţa să considere că aceste lucrări vor fi efectuate în lipsa unei autorizaţii de construcţie, pentru a aprecia că este îndeplinită condiţia de a se dispune urgent, pe cale de ordonanţă preşidenţială, sistarea lucrărilor până la obţinerea autorizaţie de construcţie.

Pentru aceste motive, instanţa apreciază ca nefiind îndeplinită în cauză condiţia urgenţei.

Având în vedere că cele trei condiţii, respectiv urgenţa, caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului trebuie îndeplinite cumulativ, în lipsa oricăreia dintre ele ordonanţa fiind inadmisibilă şi constatând că în cauză nu este îndeplinită nici condiţia urgenţei şi nici a neprejudecării fondului, instanţa urmează să respingă cererea de ordonanţă preşidenţială formulată de reclamanta Botezatu Eugenia în contradictoriu cu pârâtul Candid Vasile ca inadmisibilă.

în temeiul art. 274 C.pr.civ, instanţa va obliga reclamanta B E la plata către pârâtul C V a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 500 lei reprezentând onorariu de avocat conform chitanţei nr. 223/5.05.2009.