Infracţiuni de uzurpare de calităţi oficiale

Sentinţă penală 258 din 29.09.2008


Infracţiuni

Infracţiuni de uzurpare de calităţi oficiale

S.P. - 258/29.09.2008

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş din 21.06.2007, a fost trimis în judecată inculpatul:

-G. L. F. – fiul lui P. şi M. , n.- în M. , cetăţean român, studii superioare, domiciliat în M. str. S. nr.- judeţ S., CNP -, pentru săvârşirea infracţiunilor de uzurpare de calităţi oficiale prevăzută şi pedepsită de art. 240 cod penal şi exercitarea fără drept a unei profesii prevăzută de art. 281 cod penal, săvârşite în concurs şi deci cu aplicarea art. 33 litera a cod penal.

Prin rechizitoriu s-a reţinut faptul că fenomenul generat de apariţia şi evoluţia aşa numitelor ,, barouri paralele,, sau ,, constituţionale,, a avut şi are încă un impact semnificativ asupra sistemului judiciar românesc, impunând ajustarea acestuia prin modificarea fundamentală a unei norme de drept.

Începând cu a doua jumătate a anului 2002, prin hotărâri ale unor asociaţii non profit, au fost înfiinţate structuri asociative, care au conferit membrilor calitatea de avocaţi. Fenomenul a debutat pe raza judeţului Hunedoara prin iniţiativa numitului B. P. şi a continuat apoi la nivelul întregii ţări. Aceste structuri au fost autodenumite ,, barouri,, însă ele nu s-au afiliat şi nici asociat la cele deja existente, care purtau aceeaşi denumire.

Iniţiatorul B. B. , B. P. a terminat facultatea de drept, promovând examenul de licenţă în anul 2002 luna august, imediat făcând demersuri de înfiinţare succesivă a A. de B. ,, B. P.,” D. , a asociaţiei ,,F. P.,” A. I., urmată la scurt timp de înfiinţarea filialei cu personalitate juridică B. G..

Prin înfiinţarea acestor asociaţii s-a dispus înfiinţarea de barouri care sunt contestate de barourile tradiţionale înfiinţate potrivit Lg. 51/1995.

Cu privire la inculpat s-a reţinut că acesta este absolvent cu examen de licenţă al ,, U. D. C.,” T. M., facultatea de drept promoţia 2003. Diploma de licenţă îi acordă acestuia titlul de licenţiat în profilul ştiinţe juridice specializarea drept.

La data de 16.11.2005, inculpatul se înscrie în Baroul B. Baroul S. şi prin decizia Baroului S. din cadrul Baroului B. nr. 3/16.11.2005 se recunoaşte înfiinţarea Cabinetului de avocat ,, G. L. F. ,” cu sediul profesional în M. str. S. nr.- judeţ S.

Începând cu data respectivă inculpatul a încheiat contracte de asistenţă juridică, a întocmit împuterniciri avocaţiale folosind formulare ale Uniunii Naţionale a Baroului B., a eliberat chitanţe pentru clienţi, a condus registru jurnal de chitanţe şi plăţi şi a achitat la A. F. M. impozit pe venit, deşi nu era avocat al unui barou legal.

Se reţine că acesta a încheiat contracte cu numiţii G. G., R. V., V. G., D. A., G. M., S. V., P. G. şi mulţi alţii, astfel că s-a reţinut că acesta ar fi exercitat fără drept profesia de avocat, nefiind înscris pe listele Baroului S. care face parte din Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Potrivit art. 70 cpp, inculpatul prezent la judecată declară că nu înţelege să dea declaraţie în acest dosar.

Analizând actele şi probele dosarului respectiv: plângerea penală depusă de baroul S., actele privind cauzele în care inculpatul a exercitat profesia de avocat, tabelul avocaţilor înscrişi în Baroul S., declaraţiile inculpatului date în cursul urmăririi penale prin care susţine că egal exercită această meserie, declaraţiile martorilor – avocaţi ai Baroului S. relaţiile date de DGF S., documentele ridicate de la inculpat cu ocazia percheziţiei domiciliare, fişa de cazier, actele depuse în apărare de inculpat şi anume: carte identitate, diplomă licenţă, foaie matricolă, înfiinţarea Baroului B. din S., copia încheierii de şedinţă a Judecătoriei Tg. Jiu , proces verbal de depunere a jurământului de avocat în Baroul B., dovada promovării examenului de avocat în baroul B., soluţii ale diferitelor parchete din ţară de netrimitere în judecată a persoanelor înscrise în baroul B. şi care practică meseria de avocat precum şi soluţii pronunţate de diferite instanţe din ţară de achitare a colegilor inculpatului pentru aceleaşi infracţiuni, instanţa reţine următoarele:

La data de 9.05.2006, Baroul S. reprezentat de decanul baroului avocat V. V. a depus o plângere penală împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de uzurpare de calităţi oficiale şi exercitarea fără drept a unei profesii, prevăzute de art. 240 cod penal şi 281 cod penal raportate la art. 25 Lg 51/1995. susţinându-se că acesta nu are calitatea de avocat, calitate care se poate dobândi doar în baza legii sus enunţate.

Probele administrate şi actele depuse la dosar au dovedit faptul că inculpatul a încheiat contracte de reprezentare cu numiţii G. G. din M. pe care l-a reprezentat la data de 2.05.2006 la Judecătoria Mediaş, cu H. S., cu V. G. pe care l-a reprezentat la Tribunalul Sibiu la fel şi pe R. V., dar şi cu multe alte persoane pe care le-a reprezentat în faţa diferitelor instanţe. S-a dovedit de asemenea faptul că inculpatul a folosit incinta Judecătoriei Mediaş, respectiv spaţiul destinat avocaţilor, a purtat şi poartă în continuare robă specifică avocaţilor înscrişi în  U.N.B.R  potrivit Lg. 51/1995, a acordat asistenţă juridică,a depus documente în dosare , a redactat întâmpinări, practicând astfel meseria de avocat.

Instanţa reţine că cu actele depuse în apărare inculpatul a făcut dovada că este absolvent , cu examen de licenţă al Universităţii ,, D. C.,” din T. M. , Facultatea de Drept , promoţia 2003, Diploma de licenţă fila 315 dosar, acordându-i titlul de licenţiat în profilul ştiinţe juridice , specializarea drept. La diplomă este anexată foaia matricolă cu toate notele din anii de studii fila 316 dosar.

La data de 16.11.2005, inculpatul s-a înscris în Baroul B. , Baroul S. şi prin decizia Baroului S. din cadrul Barourilor B.  nr. 3 din 16.11.2005, fila 318 dosar, s-a recunoscut înfiinţarea Cabinetului de avocat ,, G. L. F.” cu sediul profesional în M. str. S. nr. - judeţ S..

Începând cu data respectivă inculpatul a încheiat contracte de asistenţă juridică, a întocmit împuterniciri avocaţiale folosind formulare ale U..N.B. B., a eliberat chitanţe pentru clienţi, a condus registru jurnal de încasări şi plăţi şi a achitat la Administraţia Finanţelor Publice M. impozit pe venit - filele 261-310 dosar.

Prin hotărârea pronunţată în dosarul nr. 79/PJ /2003, Judecătoria Târgu-Jiu a dispus înscrierea Filialei B. G. , Asociaţia F. P. în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor acestei instanţe conform prevederilor art. 13 din OG. 26/2000. Hotărârea a rămas definitivă şi asociaţia menţionată este înregistrată la Judecătoria Gorj cu nr. 13/2003 figurând ca entitate cu personalitate juridică care are ca scop şi obiect de activitate,, înfiinţarea de barouri şi notariate cu respectarea prevederilor Constituţiei României şi a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului,, .

La data de 20.06.2004 adunarea generală a filialei Băleşti G.  având în vedere dispoziţiile Lg. 51/1995şi dispoziţiile hotărârii irevocabile  pronunţată în dosarul 79/PJ/2003 a Judecătoriei Tg. Jiu a decis înfiinţarea de barouri judeţene.

În baza acestei hotărâri preşedintele Asociaţiei avocat B. P. a solicitat şi obţinut din partea Ministerului Justiţiei dovada disponibilităţii denumirii pentru Uniunea Naţională A Avocaţilor din România şi ulterior adunarea generală a Filialei Asociaţiei întemeiată de B. P. a emis mai multe hotărâri printre care şi cea de înfiinţare a Baroului S. din care face parte şi inculpatul căruia i s-a eliberat legitimaţie de avocat, având inscripţionată sigla U.N.B.R. Baroul S., baroul acre a început să funcţioneze în paralel cu baroul clasic.

Inculpatul are convingerea , că acest baroul este singurul care posedă acte de înfiinţare legale ( acesta chiar solicitând instanţei a face verificări cu privire la legala funcţionare a barourilor clasice, solicitare însă respinsă de instanţă). Motiv pentru care s-a şi înscris în acest barou şi pentru care continuă exercitarea meseriei de avocat. Baroul în care inculpatul s-a înscris s-a înfiinţat în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi până în prezent nici un act nu atestă desfiinţarea acestui barou.

Conform art. 281 cod penal infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii constă în exercitarea fără drept a unei profesii ori alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale , dacă legea specială prevede că săvârşirea  unor astfel  de fapte se sancţionează potrivit legii penale.

Infracţiunea se realizează sub aspectul laturii obiective fie prin exercitarea fără drept a unei profesii sau oricărei alte activităţi pentru care legea  cere autorizaţie  fie prin exercitarea  acestora în alte  condiţii decât cele prevăzute  de lege şi conform literaturii de specialitate o profesie este exercitată fără drept când persoana  care o exercită nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru exercitarea acelei profesii.

Sub aspectul laturii subiective infracţiunea examinată se săvârşeşte numai cu intenţie în sensul că persoana îşi dă seama că efectuează acte specifice unei profesii ori activităţi pentru care legea cere o autorizaţie  şi încalcă regimul legal de exercitare prevăzând că prin această conduită creează o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de lege.

Aceeaşi este situaţia şi în privinţa infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale prevăzută de art. 240 cod penal a cărei latură obiectivă se realizează fie prin folosirea fără drept a unei calităţi oficiale,fără ca persoana să aibă un titlu legitim, fie îndeplinirea unui act legat de acea calitate. Sub aspect subiectiv infracţiunea se săvârşeşte numai cu intenţie făptuitorul cunoscând că îşi însuşeşte pe nedrept calitatea oficială şi efectuează un act legat de această calitate uzurpată prevăzând rezultatul periculos pe care l-a prevăzut şi urmărit sau acceptat.

Inculpatul a terminat Facultatea de Drept , specializarea ,,Ştiinţe Juridice,, iar în baza unui examen s-a înscris în acest barou care s-a înfiinţat în condiţiile sus arătate, şi se constată că nu a săvârşit infracţiunile cu intenţie infracţională în condiţiile deţinerii unei documentaţii care îl autorizează şi îi conferă acest drept.

Avându-se în vedere cele mai sus arătate instanţa în temeiul art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 litera d cpp va achita pe inculpatul G. L.F.  pentru săvârşirea infracţiunilor de uzurpare de calităţi oficiale - art. 240 cp şi exercitare fără drept a unei profesii art. 281 cp, deoarece faptelor le lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, iar în temeiul art. 192 al 3 cpp cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Baroul de Avocaţi S. s-a constituit parte civilă în cauză solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 10000 lei onorarii încasate de acesta, 100.000 lei daune morale , precum şi cheltuieli de judecată dar şi confiscarea de la inculpat a unei plăci de marmură, robei şi insignei solicitări care vor fi respinse în totalitate faţă de achitarea inculpatului.

Excepţiile invocate de inculpat în cursul judecăţii şi anume aceea a necompetenţei materiale a Judecătoriei Mediaş şi a conflictului negativ de competenţă au fost unite cu fondul şi respinse de instanţă pentru următoarele considerente:

 În conformitate cu dispoziţiile art. 28 ind. 1 pct. 1 lit. B cpp curtea de apel este competentă să judeca între altele, infracţiunile săvârşite de avocaţi.

Din examinarea textului se constată că această competenţă a fost consacrată legislativ  în considerarea calităţii de avocat, profesie care potrivit art. 1 din Lg. 51/1995 se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte , barou component al U.N.B România.

Ca atare în situaţia în care o asemenea persoană exercită profesia de avocat în afara cadrului legal arătat, iar obiect al urmăririi penale şi al judecăţii îl constituie exercitarea fără drept a unei profesii, competenţa revine parchetului de pe lângă judecătorie şi respectiv judecătoriei în baza art. 25 alin. 1 cpp.

Din examinarea actelor dosarului se constată că prin plângerea formulată de Baroul Avocaţi S. s-a susţinut că inculpatul funcţionează într-un barou constitut nelegal, pentru care actele de constituire şi de înregistrare sunt nule de drept conform art. 1 alin. 3 din Lg. 51/1995.

Ca atare fiind în discuţie însăşi calitatea de avocat , ca profesie exercitată nelegal, competenţa de soluţionare a cauzei nu aparţine curţii de apel ci judecătoriei, motiv pentru care excepţiile au şi fost respinse.