Anulare contract de vânzare cumpărare.

Sentinţă civilă 9615 din 30.05.2013


Prin sentinţa civilă nr. 9615/2012,instanţa a respins cererea formulată de reclamantele L.M.L. şi Z.E.M în contradictoriu cu pârâtul M.I. De asemenea a respins cererea reconvenţională formulată de  M.I. în contradictoriu cu L.M.L. şi Z.E.M

Pentru a se pronunţa astfel,instanţa a constata că la data de 18.05.2011 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, sub nr. de dosar 16215/245/2011 cererea prin care reclamantele L.M.L. şi Z.E.M., au solicitat în contradictoriu cu pârâtul M.I., anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. … privind imobilul din Iaşi…, compus din …

In fapt motivează reclamantele că sunt moştenitoare ale defunctului L.E., că la data de … tatăl lor a încheiat cu pârâtul contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …, privind imobilul din Iaşi, str. …., compus din …şi că la acel moment tatăl lor nu a avut posibilitatea de a aprecia, de a discerne efectele juridice ale contractului pe care l-a încheiat, având alterate facultăţile mintale.

Învederează că acesta era luat în evidenţele S.C.P.S. I. şi că problemele sale au apărut în urma unei lovituri puternice la cap, întâmplată în anul …, când a suferit o comoţie cerebrală.

Susţine că dat fiind diagnosticul de care a suferit, acesta nu avea discernământul necesar la momentul încheierii contractului.

Precizează că pârâtul cunoştea faptul că tatăl lor era bolnav mintal, că a urmărit cumpărarea apartamentului profitând de faptul că acesta nu se putea opune, că preţul nu a fost predat şi că după încheierea contractului pârâtul l-a alungat din casă pe tatăl lor.

Nu a fost indicat temeiul de drept al cererii.

Acţiunea a fost însoţită de copii după înscrisuri.

Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Susţine că este proprietarul imobilului conform contractului de vânzare cumpărare, că respectivul contract este perfect valabil, că atât timp cât L.E. nu a fost pus sub interdicţie înseamnă că era perfect conştient de ceea ce face.

Precizează că după înstrăinarea imobilului, L.E. a continuat să locuiască în acel imobil, că anual era internat la S.S. pentru a fi verificat de Comisia privind stabilirea incapacităţii de muncă.

Precizează de asemenea că actul de vanzare cumpărare a fost întocmit cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Prin cererea reconvenţională solicită repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv obligarea pârâtelor la plata sumei de … lei reprezentând preţul plătit şi contravaloarea investiţiilor făcute.

Întâmpinarea a fost însoţită de copii după înscrisuri.

La cererea reclamantelor-pârâte au fost încuviinţate şi administrate în proces proba cu înscrisuri, interogatoriu, proba testimonială, fiind audiată în proces în calitate de martor numita A.V..

La cererea pârâtului-reclamant au fost încuviinţate şi administrate în proces proba cu înscrisuri, interogatoriu, proba testimonială, fiind audiat în proces în calitate de martor numitul Ş.P. şi efectuarea unei expertize în construcţii.

Analizând susţinerile părţilor şi probele administrate în cauză, instanţa reţine:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. … la BNP …, L.E. a înstrăinat către M.I. imobilul din Iaşi, str. …..

După cum rezultă din menţiunile contractului,  preţul vânzării a fost stabilit la suma de … lei.

Reclamantele au invocat că actul de vânzare cumpărare este nul deoarece vânzătorul nu avea discernământul necesar la încheierea actului şi că vânzătorul nu a primit suma reprezentând preţul vânzării, astfel încât sarcina probei le revine acestora, în virtutea articolului 1169 Cod civil care stabileşte ca cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o probeze.

Potrivit art. 948 cod civil, condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt: capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza. În ce priveşte consimţământul, pentru a fi valabil, trebuie, printre altele, să provină de la o persoană cu discernământ.

Instanta retine ca persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu sunt prezumate ca au discernamântul necesar pentru a încheia acte juridice, prezumţie ce nu a fost răsturnată în prezenta cauză.

Astfel, din raportul de expertiza medico-legala, efectuat pe baza actelor medicale prezentate rezulta ca defunctul avea o serie de afecţiuni psihice, însă nu s-a putut concluziona că acesta nu ar fi avut discernământ la momentul încheierii contractului.

Potrivit declaraţiei martorului Ş.P. numitul L.E. era o persoană raţională, lucidă, cu care se putea discuta. Despre lipsa de luciditate a defunctului, a declarat doar martora A. V., a cărei declaraţie nu poate fi avută în vedere deoarece nu se coroborează cu înscrisurile de la dosar şi nici cu răspunsurile părţilor la interogatoriu, motiv pentru care va fi înlăturată.

Instanţa urmează a reţine aşadar că la momentul semnării contractului, L.E. 

a avut reprezentarea actului juridic pe care l-a semnat si a efectelor pe care acesta urmează să le producă.

In ceea ce priveste susţinerea că suma reprezentând contravaloarea imobilului nu ar fi fost dată vânzătorului, instanta retine ca nu s-a probat în vreun fel aceasta sustinere. Mai mult, analizând contractul de vanzare-cumparare, rezulta ca pretul a fost achitat de catre cumparator, iar vânzătorul a primit suma integral la data autentificării contractului.

In consecinta, fiind îndeplinite conditiile de validitate cerute pentru actele juridice de catre legea civila, instanta va respinge actiunea, ca neîntemeiata. 

În ce priveşte cererea reconvenţională, ce are ca obiect repunerea părţilor în situaţia anterioară, faţă de soluţia de respingere a cererii principale, urmează a fi respinsă.