Contestatie la executare

Sentinţă civilă 13324 din 16.09.2011


Contestatoarea  S.C. X  S.R.L. a formulat contestaţie la executare împotriva  procesului verbal de actualizare a debitului retinut in sarcina  sa prin decizia  civila nr. 169/com din 4.09.2008 pronuntată în dosar nr. 6244/245/2007 al Tribunalului Iaşi şi suspendarea executării silite până la soluţionarea  contestaţiei, cu cheltuieli de judecată.

 În motivare, se arată că, prin procesul verbal  de actualizare încheiat în data de 11.04.2011 de executorul judecătoresc Bîrcă Gabriel in dosarul de executare nr. 451/2010 se retine că  SC Y SRL în calitate de creditoare a solicitat executarea silită  si pentru recuperarea dobânzilor aferente debitului stabilit prin titlul executoriu decizia civila nr. 169/com/2008 pronuntată de Tribunalul Iasi.  Ca urmare a cererii formulate  executorul judecătoresc , în temeiul disp. art. 371 ind. 2 al. 3 din CPC a procedat la actualizarea debitului datorat  de 24930,7 lei, in baza indicilor  preturilor de consum comunicat de Institutul  National de Statistică  Directia Judeteana Iasi, aferent lunii  februarie 2011, suma astfel rezultată fiind de 29091,63 lei. Creditoarea SC Y SRL a stăruit in calculul dobânzii  legale  până la data plătii efective a debitului datorat, conditii in care continuarea executării silite nu putea fi realizată prin actualizarea  creantei  in functie de rata inflatiei in conformitate  cu dispozitiile  art. 371 ind. 2 al. 3 CPC deoarece organul de executare poate să actualizeze obligatia principală în temeiul prevederilor invocate numai  la cererea  creditorului. Creditoarea SC Y SRL nu si-a manifestat dorinta  in ceea ce priveste actualizarea creantei in raport de indicele de inflatie, cererea sa având un alt obiect respectiv obtinerea dobânzii legale. A mai precizat contestatoarea că  anterior a formulat contestatii la executare  împotriva măsurii de infiintare a popririi si împotriva procesului verbal de eliberare a creantei, fiind înregistrate dosarele cu nr.  32184/245/2010 si dosar nr. 36711/245/2010.

În drept, a invocat art. 371 ind. 2 al. 3 , art. 399 si urm. CPC.

 Intimata S.C. Y SRL  a formulat întâmpinare, solicitând instanţei respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. În considerente, se arată că executorul judecătoresc a procedat legal la actualizarea debitului, conform art. 371 ind. 2 al. 3 din CPC. Pentru că  titlul executoriu nu cuprinde  criterii in functie  de care organul de executare să poată actualiza valoarea obligatiei  de 6349 EUR,  nefiind acordate dobânzi , penalităţi sau alte sume, executorul judecătoresc nu putea actualiza suma devenită exigibilă decât în conformitate cu dispozitiile  art. 371 ind. 2 al. 3. a solicitat cheltuieli de judecată.

Instanţa a admis acţiunea, instanţa reţinând că, potrivit  cererii de executare silită  depuse de creditoarea SC Y SRL la  executorul judecătoresc Bîrcă Gabriel la  23.09.2010, în urma căreia s-a format dosarul de executare nr. 451/2010,  creditoarea intimată a solicitat  recuperarea creantei  in cuantum de 6349 EUR + TVA + 2400 lei  de la debitoarea SC X SRL.  Ulterior, la 11.02.2011  creditoarea a formulat în cadrul aceluiasi dosar de executare  o nouă cerere solicitând si contravaloarea dobânzilor  care i se cuvin  la suma de 32663,05 lei,  de la data de 4.09.2008 si până  în ziua plăţii integrale a sumei datorate.

La 11.04.2011 orele 14,30 executorul judecătoresc Bîrcă Gabriel a întocmit procesul verbal  de actualizare, in cuprinsul căruia a arătat că  în urma cererii formulate de creditoare la 11.02.2011, a procedat în conformitate cu  art. 371 ind. 2 al. 3 CPC, în baza indicilor preturilor de consum  comunicat de  Institutul National de Statistică Directia Judeteana Iasi aferent lunii februarie 2011, la actualizarea  sumei de 24930,7 lei , suma actualizată fiind de 29091,63 lei.

O premisă a executării silite  o constituie  formularea unei cereri din partea creditorului pentru a se porni executarea silită. Principiul disponibilităţii  procesuale este aplicabil  şi în materia executării silite, aceasta din urmă fiind  o fază a procesului civil. În plus, art.371 ind. 2 al. 3 CPC, aplicabil în cauză,  arată că : Dacă titlul executoriu  contine suficiente criterii in fucntie de care  organul de execuatre poate actualiza valoarea  obligatiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea creditorului, şi la actualizarea acestei sume. În cazul în care titlul executoriu  nu contine nici un asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în fucntie de rata inflatiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie(..) si până la data  plăţii efective a obligaţiei cuprinse in titlu.

În speţă,  creditoarea a solicitat  calcularea dobânzilor la debitul  principal, dobânzi care nici nu  au fost acordate prin titlul executoriu si care nu puteau fi stabilite nici de executorul judecătoresc.  Acesta din urmă, ar fi putut proceda la actualizarea creantei, conform art. 371 ind. 2 al. 3 teza finală CPC, dar numai dacă ar fi avut o solicitare în acest sens din partea creditoarei. Cum creditoarea nu a formulat o cerere pentru actualizarea creantei, organul de executare a încălcat principiul disponibilităţii, stabilind  actualizarea unei sume fără ca să i se fi cerut  acest lucru.

În concluzie, instanţa reţine că procesul verbal  de actualizare a debitului  întocmit  la 11.04.2011, orele 14,30  de executorul judecătoresc Bîrcă Gabriel  în dosar de executare nr. 451/2010 al BEJ Bîrcă Gabriel, a fost întocmit  cu încălcarea dispoziţiilor legale.