Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 862 din 06.11.2018


Prin  cererea înregistrată  pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 03.04.2018 sub număr 676/310/2018 contestatorea, VV în contradictoriu cu intimata, DT, a solicitat suspendarea executării silite pana la soluţionarea definitiva a contestaţiei la executare, precum si admiterea contestaţiei  formulata impotriva actelor de executare intocmite in dosarul nr. 2010/2017 al BEJ COSTOAIE MARCEL, respectiv incheierea din data de 08.08.2017 pronunţata de Judecătoria Sinaia, somaţia mobiliara din data de 06.03.2018 si pe cale de consecinţa sa anulaţi toate aceste acte de executare. Cu cheltuieli de executare. 

In motivare, contestatoarea a arătat că prin somaţia mobiliara din data de 06.03.2018 i s-a comunicat ca este executata pentru suma de 151.214,72 lei reprezentând debit conform sentintei civile nr. 933/12.10.2015 si 8.749,72 lei cheltuieli de executare, însă în opinia sa executarea silita este abuziva având in vedere ca pe rolul instanţei de judecata exista inca dosarul nr. 8710/105/2012/a2*/a6 in care s-a solicitat atragerea răspunderii sale, sumele ce fac obiectul dosarului de executare, sunt solicitate si in acest dosar.

Prin sentinţa civila nr. 761/2017 18.09.2017 pronunţata in dosarul nr. 8710/105/2012/a2*/a6 instanţa a respins ca neintemeiată cererea de atragere a răspunderii.

In drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 712-720 C.proc.civ.

Totodată s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa in temeiul prevederilor art. 223 alin. 3 C.proc.civ.

În dovedirea cererii, contestatorea a depus un set de înscrisuri ( file 6-7).

 Intimata DT prin  Cabinet de Insolventa PA a formulat intâmpinare ( file 21-22 ), solicitând respingerea ca neintemeiata a contestaţiei la executare formulata de către contestatoarea, VV; respingerea  cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecata.

 În motivare, s-a arătat că prin sentinţa civila nr. 933/12.10.2015 a Tribunalului Prahova, contestatoarea a fost obligata sa restituie societăţii debitoare DT suma de 151.214,72 lei, iar în  vederea maximizării averii debitoarei DT. si pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin in temeiul dispoziţiilor L. 85/2006 a procedat la formularea cererii de executare silita împotriva debitoarei, VV, astfel a inceput executarea silita impotriva acesteia pentru recuperarea creanţei prementionate.

S-a apreciat  ca debitoarea VV a formulat contestaţia la executare in mod formal, cu scopul vădit de tergiversare a actelor de executare, întrucât niciun motiv dintre cele expuse de creditoare nu pot conduce la admiterea contestaţiei sale, respectiv:

1."executarea silita este abuziva", motiv nesustinut si nedovedit in vreun fel, executorul judecătoresc procedând potrivit legii la întocmirea actelor de executare;

2.faptul ca pe rolul Tribunalului Prahova a fost înregistrata o alta cerere  cu obiect atragerea răspunderii organelor de conducere ale debitorului DT nu este si nu poate fi reţinut ca un motiv de admitere a contestaţiei la executare formulata de VV.

In drept, întâmpinarea  a fost întemeiată  pe dispoziţiile art. 205 C.proc.civ. 

 S-a solicitat depunerea dosarului executional nr. 2010/2017  de la  BEJ Costoaie Marcel.

 In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si s-a depus copia dosarului executional.

 In sedinta de judecata din data de 09.10.2018 contestatoarea a aratat ca renunta la cererea de suspendare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Instanta retine ca potrivit disp. art. 712 alin.1 c.pr.civ. „impotriva executarii silite…precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, iar alin.2 al aceluiasi articol prevede ca: „daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art.443, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.”

Totodata, conform disp. art. 713 alin.2 c.pr.civ. :” in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu  decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.”

Instanta constata ca titlul executoriu in baza caruia s-a inceput executarea silita a contestatoarei este reprezentat de sentinţa civila nr. 933/12.10.2015 pronuntata de  Tribunalul Prahova, prin care contestatoarea a fost obligata sa restituie societăţii  DT. (societate aflata in procedura insolventei) suma de 142.465 lei, la care se adauga dobanda legala calculata de la data introducerii cererii pana la data platii efective.

In baza titlului executoriu s-a emis somatia mobiliara din data de 06.03.2018 prin care contestatoarea a fost somata sa achite in termen de o zi suma de 151.214,72 lei din care 8749,72 lei cheltuieli de executare silita cu TVA.

Prin sentinta nr. 488 din 06.06.2018 pronuntata de Tribunalul Prahova s-a dispus inchiderea procedurii falimentului debitoarei, DT si radierea din registrul comertului.

Potrivit informatiilor furnizate de ONRC, debitoarea DTa fost radiata incepand cu data de 02.07.2018.

Prin urmare, instanta constata ca societatea care a solicitat executarea silita a debitoarei, nu mai exista incepand cu data de 02.07.2018, motiv pentru care Cabinetul de Insolventa, PA, numit lichidator in dosarul de insolventa, nu mai poate continua executarea silita a debitoarei, dupa data radierii societatii din Registrul comertului, aceasta ne mai avand calitate procesuala de folosinta.

In consecinta, pentru considerentele arătate, instanta in baza disp. art. 720 c.p.civ. va admite in parte contestaţia la executare formulată si va  anula toate actele de executare silita emise in dosarul de executare silita nr. 2010/2017 al  BEJ COSTOAIE MARCEL, ulterior datei de 02.07.2018, data radierii societatii DT.

Totodata, instanta va constata incetata executarea silita, avand in vederea radierea societatii creditoare, prin lichidator, PA.