Contestaţie la executare. Executare silita pornita in temeiul unei ordonanţe pronunţate in condiţiile o.g. 5/2001 privind somaţia de plata.

Sentinţă civilă 9472 din 31.07.2009


Prin sentinţa civilă nr. 9472/ 31 iulie 2009 Judecătoria Iaşi a admis

contestaţia la executare formulată de contestatoarea B.G. şi a anulat executarea

silită înseşi în dosarul nr.306/2008, aflat pe rolul BEJ, aceasta invocând faptul că

nu a avut cunoştinţă de dosarul nr. 10689/2005 şi Titlul executoriu nr.1326/2005 al

Judecătoriei Iaşi.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere următoarele

considerente:

Prin Ordonanţa nr. 1326/20.06.2005 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul

nr. 10689/245/2005, contestatoarea, în calitate de debitoare, a fost somată să

plătească creditoarei  S.C. " M" . SA, suma de 127,17 USD în echivalent lei din

ziua plăţii, reprezentând preţ, 8.852.745 lei penalităţi de la scadenţa fiecărei facturi

până la 31.05.2005 precum şi penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere,

aferente sumei de 4.130.214 lei, de la 01.06..2005 până la 20.07.2005, această 

Ordonanţă fiind investită cu formulă executorie, prin încheierea de şedinţă a

Judecătoriei Iaşi dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică la

10.04.2008.

Pe de altă parte, prin cererea înregistrată pe rolul BEJ creditoarea S.C. " V.R.

" SA a fost cea care a solicitat punerea în executare silită a Ordonanţei nr.

1326/20.06.2005 a Judecătoriei Iaşi, B.G. fiind somată să-şi execute obligaţiile din

titlul executoriu, la data de 05.03.2009.

Conform prev. art. 10. din OUG nr.5/2001 cu modificările şi completările

ulterioare" (1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor

Codului de procedura civila. (2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca

aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a formulat,

potrivit art. 8, cerere in anulare impotriva ordonantei de admitere a cererii

creditorului" în timp ce  art.399 C.pc.alin.1 prevede că " Împotriva executării silite,

precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei

interesaţi sau vătămaţi prin executare...." .

Din situaţia de fapt reţinută pe baza înscrisurilor de la dosar instanţa constată

faptul că B.G. a fost citată şi a semnat personal pentru primirea acestui act de

procedură, cu ocazia soluţionării dosarului nr. 10689/245/2005 al Judecătoriei Iaşi,

acest motiv nefiind întemeiat, însă contestaţia la executare este justificată, întrucât

în dosarul de executare silită nr. 306/2008, aflat pe rolul Bej, creditoarea S.C "

V.R" SA, cu sediul menţionat anterior, care a iniţiat procedura împotriva

contestatoarei debitoare şi a fost înscrisă cu această denumire în somaţia emisă la

05.03.2009, nu a dovedit că este una şi aceeaşi persoană cu S.C. " M" SA, ce

figurează în calitate de creditoare în cuprinsul Ordonanţei nr.1326/20.06.2005

pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 10689/245/2005, împrejurare ce este

de natură să producă o vătămare contestatoarei debitoare în condiţiile în care, până

la proba contrarie, poate fi pusă la îndoială existenţa creanţei S.C. "V.R" SA

împotriva acesteia şi implicit calitatea societăţii de a declanşa executarea silită în

speţă.