Ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă - din 23.10.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR….

SENTINŢA CIVILĂ NR…../2012.

Şedinţa publică din 23 octombrie 2012

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă formulată de reclamantul P. N. împotriva pârâtei A. I., pentru ieşire din indiviziune.

La apelul nominal se prezintă reprezentanta reclamantului avocat M.M., lipsă fiind părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Acţiunea este legal timbrată.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care reprezentanta reclamantului susţine acţiunea aşa cum a fost formulată în scris şi nu are de administrat alte probe, situaţie în care instanţa, constatând că nu sunt alte probe de administrat, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentanta reclamantului avocat M. M., solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în scris, fără cheltuieli de judecată.

J U D E C AT A

Asupra acţiunii civile înregistrată la această instanţă la data de 04 octombrie 2012, constată că reclamantul P. N. domiciliat în…, a solicitat în contradictoriu cu pârâta A. I., domiciliată în…,ca prin hotărâre judecătorească să se constate că este coproprietar în cotă de ½ părţi fiecare cu pârâta asupra  imobilelor înscrise în Titlul de proprietate nr. …eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 01.11.2002, compuse din teren arabil situat pe teritoriul satului G., cu nr. topografic:

-tarla…, parcela…, având ca vecinătăţi la N: A…, la E: A…, la S: A…, la V: A …1,  în suprafaţă de 1.900 mp;

-tarla…, parcela…, având ca vecinătăţi la N:…, la E: …2, la S:…, la V: A…, în suprafaţă de 3.900 mp;

Să se dispună ieşirea din indiviziune asupra acestor imobile prin atribuire conform folosinţei faptice şi fără plata vreunei sulte şi a se autoriza intabularea dreptului de proprietate al reclamantului în CF în baza sentinţei rămasă definitivă, pe titlu de ieşire din indiviziune, fără cheltuieli de judecată în cazul în care pârâta nu se opune admiterii acţiunii.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că asupra imobilelor în litigiu părţile sunt coproprietari, însă între părţi a intervenit un partaj amiabil, în natură, conform folosinţei faptice, motiv pentru care a depus prezenta acţiune.

În drept acţiunea a fost motivată pe  disp. art. 669 şi următ.cod civil.

 Pârâta, legal citată, nu s-a prezentat în instanţă, şi nu a depus întâmpinare.

În vederea soluţionării cauzei s-au depus la dosar:  chitanţă taxă judiciară de timbru, f. 5 împuternicire avocaţială, f. 4, titlu de proprietate, f. 5,  copie carte de identitate.

Din coroborarea probelor administrate, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Asupra imobilelor înscrise în Titlul de proprietate nr. …eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 01.11.2002, compuse din teren arabil situat pe teritoriul satului G., cu nr. topografic:

-tarla…, parcela…, având ca vecinătăţi la N:…, la E:…, la S: …6, la V: …,  în suprafaţă de 1.900 mp;

-tarla…, parcela…, având ca vecinătăţi la N:…, la E:…, la S:…, la V:…, în suprafaţă de 3.900 mp, reclamantul şi pârâta sunt  coproprietari în cotă de ½ părţi fiecare.

Între părţi a intervenit un partaj amiabil, în natură, conform folosinţei faptice.

Instanţa văzând în drept prev. art.669 şi următ. c.civ., coroborat cu art. 1143 cod civil potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat sa rămână in indiviziune şi disp. art. 673/1 şi următ. c.pr.civ. potrivit împărţeala se face in principal in natură, având în vedere şi înţelegerea părţilor apreciază acţiunea reclamantului ca fiind întemeiată urmând să o admită în sensul cerut.

Urmează să dispună intabularea dreptului de proprietate al reclamantului

în coala CF pe titlu de ieşire din indiviziune.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept prev. art 274 c.pr.civ., instanţa urmează a nu le acorda.

Pentru aceste motive, instanţa, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul P. N. domiciliat în comuna…, în contradictoriu cu pârâta A. I., domiciliată în…, pentru ieşire din indiviziune şi, în consecinţă:

Constată că reclamantul este coproprietar cu pârâta, în cotă de ½ părţi fiecare, asupra  imobilelor înscrise în Titlul de proprietate nr. … eliberat de Comisia Judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 01.11.2002, compuse din teren arabil situat pe teritoriul satului Groşeni, cu nr. topografic:

-tarla…, parcela…, având ca vecinătăţi la N:…, la E: …3, la S:…, la V: …,  în suprafaţă de 1.900 mp;

-tarla…, parcela…, având ca vecinătăţi la N:… 5, la E:…, la S:…, la V:…., în suprafaţă de 3.900 mp;

Dispune ieşirea din indiviziune asupra acestor imobile prin atribuirea lor către reclamant, conform folosinţei faptice şi fără plata vreunei sulte.

Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului pe titlu de ieşire din indiviziune, conform prezentei după rămânerea definitivă .

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 23 octombrie  2012.

Preşedinte Grefier