Accident de circulaţie. Acţiune in regres – Condiţii

Hotărâre 6869 din 24.04.2013


Accident de circulaţie. Acţiune in regres – Condiţii

Pentru angajarea răspunderii delictuale invocată de reclamant este necesară întrunirea cumulativă a trei condiţii: să existe o faptă ilicită, producerea unui prejudiciu şi existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs.

Potrivit art. 998 Cod civil (de la 1864, în vigoare la data producerii accidentului), ,,Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”, iar art.999 prevede că răspunderea este determinată și de culpă:,,Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa”.

Judecătoria Craiova - Secţia Civilă - Sentinţa nr. 6869/24.04.2013

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 22.11.2012, sub nr. 31072/225/2012, reclamantul FONDUL  (...) a chemat în judecată pe pârâtul  D. P., în acțiune în regres, solicitând obligarea acestora la rambursarea sumei de 4587,75 lei, compusă din: suma de 4091,32 lei, reprezentând despăgubiri achitate victimei  B. C. E.  , 173,79 lei, reprezentând contravaloarea prestației SC Asig  T. E.  SRL în dosarul FPVS 989/2011; suma de 239,34 lei, cu titlu de dobândă legală pentru despăgubirile achitate și 83,30 lei - onorariu de avocat, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că, în urma accidentului rutier din data de 04.06.2011, în Craiova, în care au fost implicate două autoturisme, având nr. de înmatriculare  Y  xxx xxx și  DJ xx xxx, autoturismul DJ xx xxx  aparținând lui  B. C. E.  , a fost avariat, vinovat de producerea acciedentului fiind  D. P., astfel cum rezultă din procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției seria CC nr. 752033.

Reclamantul mai arată că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale. Întrucât autovehiculul condus de pârât nu era asigurat, potrivit art. 4 din Ordinul nr. 1&2008 al CSA privind FONDUL  (...) acordă despăgubiri pentru prejudiciile caizate prin accidente de vehicule produse pe teritoriul României, de autori neidentificați ori de vehicule neasigurate. Reclamantul a precizat că a fost întocmit dosarul de daună, stabilindu/se un prejudiciu de 4091,32 lei, care a fost achitat persoanei prejudiciate  B. C. E.  .

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 998-1000  Cod civil, art. 109 Cod procedură civilă, ale art. 251 din Legea nr. 32/2000 și ale Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008.

A anexat, în scop probatoriu dosarul de daună, în copie conformă cu originalul.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare și nu s/a prezentat în instant, nici după citarea acestuia cu mențiunea de a se prezenta personal la interogatoriu.

A fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În urma accidentului rutier din data de 04.06.2011, în Craiova, în care au fost implicate două autoturisme, având nr. de înmatriculare  Y  xxx xxx și  DJ xx xxx, autoturismul DJ xx xxx  aparținând lui  B. C. E.  , a fost avariat, vinovat de producerea acciedentului fiind  D. P. , astfel cum rezultă din procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției seria CC nr. 752033 din 04.06.2011.

Pentru angajarea răspunderii delictuale invocată de reclamant este necesară întrunirea cumulativă a trei condiţii: să existe o faptă ilicită, producerea unui prejudiciu şi existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs.

Din înscrisurile depuse rezultă că pârâtul a săvârșit fapta ilicită, respectiv nerespectarea regulilor de circulație rutieră, ce a avut ca urmare producerea accidentului rutier și avarierea autoturismului persoanei păgubite B. C. E.  , având numărul de înmatriculare  DJ xx xxx, iar culpa în producerea accidentului și a prejudiciului aparține pârâtului.

Reclamanta a dovedit și cuantumul pagubei, de 4091,32 lei, la care s-a calculat dobânda legală în cuantum de 239,34 lei, de la data de 24.02.2012, până la data de 30.09.2012, conform art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008 și al art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, precum și dovada plății sumei de 173,79 lei către SC Asig  T. E.  SRL.

Potrivit art. 998 Cod civil (de la 1864, în vigoare la data producerii accidentului), ,,Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”, iar art.999 prevede că răspunderea este determinată și de culpă:,,Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa”.

Reclamantul a achitat despăgubirile către persoana prejudiciată, subrogându/se în drepturile acesteia, conform art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008.

Art. 35 din Ordinul CSA nr. 5/2010, în vigoare la data producerii accidentului, stabilește că ,,Persoana prejudiciata are dreptul sa înainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, potrivit prezentelor norme, sau catre Asociația "Fondul de protecție a victimelor strazii", în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 25^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ori catre BAAR, în calitatea sa de birou gestionar.

Art. 38 din Ordinul nr. 5/2010 prevede obigația de depunere a cererii de despăgubire la asiguratorul RCA cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, ,,la reprezentanța de despagubiri, la Asociația "Fondul de protecție a victimelor strazii" ori la BAAR, în calitatea sa de birou gestionar.

(2) Depunerea cererii de despagubire cu privire la producerea evenimentului asigurat prin polița de asigurare RCA reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul RCA raspunzator sa deschida dosarul de dauna, sa efectueze constatarea pagubelor, sa comunice în scris parții prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea cererii de despagubire si sa soluționeze cererea de despagubire în termenul legal.”

În ceea ce privește suma de 83,30 lei reprezentând onorariu de avocat, instanța constată că reclamantul nu a făcut dovada suportării acestor cheltuieli, astfel că nu va obliga pârâtul la plata sumei menționate.

Pentru motivele de fapt şi de drept reţinute mai sus, instanţa va admite în parte cererea reclamantului, pentru următoarele sume: 4091,32 lei, reprezentând despăgubiri, dobânda legală în cuantum de 239,34 lei, calculată de la data de 24.02.2012, până la data de 30.09.2012, și suma de 173,79 lei, contravaloarea prestației SC Asig  T. E.  SRL.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă, va obliga pârâtul, aflat în culpă procesuală, să plătească reclamantului cheltuieli de judecată, în cuantum de 381 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.